Depressie bij blinden en slechtzienden

Een depressie is een ernstige psychische aandoening die zowel mensen met normaal zicht als mensen met een visuele beperking kan treffen. Voor personen met een visuele beperking kunnen de uitdagingen en obstakels die optreden door hun handicap echter een extra last vormen die kan leiden tot het ontwikkelen van depressieve symptomen.

Inhoudsopgave

Oorzaken van een depressie bij blinden en slechtzienden

Een depressie is een complexe stemmingsstoornis die verschillende oorzaken kan hebben. Bij blinden en slechtzienden kunnen er specifieke factoren zijn die het risico op een depressie verhogen. In deze uitgebreide beschrijving bespreken we de diverse mogelijke oorzaken van een depressie in deze groep, met nadruk op de impact van visuele beperking op verschillende aspecten van het leven.

Verlies en rouw

Het verlies van gezichtsvermogen, of het nu geleidelijk of plotseling is, kan een traumatische ervaring zijn. De rouw die hiermee gepaard gaat kan zich uiten in gevoelens van verdriet, woede, frustratie en angst. Dit proces kan lang duren en vereist aanpassing aan een nieuw leven met een visuele beperking.

Verlies van mobiliteit

Visuele beperking kan de mobiliteit aanzienlijk beïnvloeden, wat kan leiden tot een gevoel van afhankelijkheid en frustratie. Dit kan sociale isolatie en een verlies van activiteiten veroorzaken, die op hun beurt een depressie kunnen triggeren.

Verlies van werk en carrière

Een visuele beperking kan het moeilijk maken om bepaalde beroepen uit te oefenen, wat kan leiden tot werkloosheid en financiële problemen. Dit kan een gevoel van identiteitsverlies en zinloosheid veroorzaken, wat belangrijke risicofactoren zijn voor een depressie.

Sociaal isolement

Blinden en slechtzienden kunnen zich sociaal geïsoleerd voelen door hun beperking. Dit kan komen doordat ze minder gemakkelijk sociale interacties kunnen aangaan of deelnemen aan activiteiten die ze voorheen leuk vonden. Dit isolement kan leiden tot gevoelens van eenzaamheid, verdriet en hopeloosheid.

Financiële druk

De kosten van hulpmiddelen, revalidatie en andere ondersteuningsdiensten voor blinden en slechtzienden kunnen hoog zijn. Dit kan leiden tot financiële stress en onzekerheid, wat een belangrijke risicofactor is voor een depressie.

Verminderd zelfbeeld

Een visuele beperking kan leiden tot een negatief zelfbeeld. Dit kan komen door negatieve ervaringen met anderen, zoals pesten of discriminatie, of door een gevoel van minderwaardigheid. Een negatief zelfbeeld kan gevoelens van schaamte en schuldgevoelens veroorzaken, die een depressie kunnen versterken.

Verlies van hobby’s en interesses

Veel hobby’s en interesses zijn visueel georiënteerd, wat betekent dat blinden en slechtzienden deze niet meer kunnen uitoefenen. Dit kan leiden tot een gevoel van leegte en zinloosheid, wat een depressie kan triggeren.

Verandering in levenskwaliteit

De dagelijkse routine en de kwaliteit van leven kunnen aanzienlijk veranderen door een visuele beperking. Dit kan leiden tot gevoelens van frustratie, verlies en onmacht.

Verandering in relaties

Een visuele beperking kan de dynamiek van relaties met partner, familie en vrienden beïnvloeden. Dit kan leiden tot misverstanden, frustratie en conflicten.

Beperkte toegang tot ondersteuning

Ondanks de toenemende beschikbaarheid van hulpmiddelen en diensten, hebben blinden en slechtzienden in veel gebieden nog steeds beperkte toegang tot adequate ondersteuning. Dit kan leiden tot gevoelens van frustratie, hopeloosheid en isolement.

Discriminatie en stigma

Blinden en slechtzienden kunnen te maken krijgen met discriminatie en stigma in de samenleving. Dit kan leiden tot gevoelens van minderwaardigheid, afwijzing en woede.

Angst voor afhankelijkheid

De angst om anderen tot last te zijn is een veelvoorkomende angst bij blinden en slechtzienden. Deze angst kan leiden tot gevoelens van schaamte en schuldgevoelens, en kan de motivatie om hulp te zoeken verminderen.

Veranderingen in identiteit

Een visuele beperking kan leiden tot een verandering in identiteit. Dit kan een identiteitscrisis veroorzaken, vooral bij mensen die hun identiteit sterk afleidden van hun visuele capaciteiten.

Fysieke gezondheidsproblemen

Visuele beperking kan gepaard gaan met andere gezondheidsproblemen, die op hun beurt de kans op een depressie verhogen.

Gebrek aan zelfzorg

Door de focus op hun visuele beperking, kunnen blinden en slechtzienden andere aspecten van hun gezondheid verwaarlozen, zoals voeding, lichaamsbeweging en slaap. Dit kan leiden tot fysieke en mentale problemen, die op hun beurt de kans op een depressie verhogen.

Moeilijkheden met het gebruik van hulpmiddelen

Sommige blinden en slechtzienden hebben moeite met het leren gebruiken van hulpmiddelen zoals braille, computers met spraaksoftware of witte stokken. Dit kan leiden tot frustratie, afhankelijkheid en een gevoel van incompetentie.

Discriminatie in de gezondheidszorg

Blinden en slechtzienden kunnen te maken krijgen met discriminatie en onbegrip in de gezondheidszorg. Dit kan leiden tot een gebrek aan adequate diagnose en behandeling van een depressie.

Seksueel misbruik

Blinden en slechtzienden zijn mogelijk meer vatbaar voor seksueel misbruik vanwege hun visuele beperking. Dit kan leiden tot gevoelens van angst, schaamte en trauma, die de kans op een depressie verhogen.

Stigma rond mentale gezondheid

Er is nog steeds een stigma rond mentale gezondheid in veel samenlevingen. Dit kan ervoor zorgen dat blinden en slechtzienden die depressie ervaren minder snel hulp zoeken.

Gebrek aan ervaringsdeskundigen

Er is een tekort aan ervaringsdeskundigen met een visuele beperking in de geestelijke gezondheidszorg. Dit kan het voor blinden en slechtzienden moeilijker maken om hulp te vinden van mensen die hun ervaringen begrijpen.

Beperkte toegang tot therapie

Sommige vormen van therapie, zoals cognitieve gedragstherapie, zijn minder toegankelijk voor blinden en slechtzienden. Dit kan het moeilijker maken om effectieve behandeling te vinden voor een depressie.

Impact van COVID-19

De COVID-19 pandemie heeft een negatieve impact op de geestelijke gezondheid van veel mensen, inclusief blinden en slechtzienden. De sociale isolatie, angst en stress die gepaard gaan met de pandemie kunnen het risico op een depressie verhogen.

Het is belangrijk om te benadrukken dat deze lijst niet exhaustief is. De oorzaken van een depressie zijn complex en kunnen per individu verschillen.

Risicofactoren voor depressie bij blinde en slechtziende personen

Er zijn verschillende factoren die het risico op een depressie bij blinden en slechtzienden kunnen verhogen:

Visuele beperking

Gezondheidsgerelateerde factoren

Psychische factoren

Sociale factoren

Euro: Biljetten en munten

Euro: Biljetten en munten

Leefstijlfactoren

Het is belangrijk te benadrukken dat niet alle risicofactoren bij iedereen tot depressie zullen leiden. De kans op een depressie is groter wanneer er sprake is van een combinatie van verschillende risicofactoren.

Geassocieerde symptomen

De symptomen van een depressie bij blinden en slechtzienden kunnen overlappen met de symptomen die bij mensen zonder visuele beperking voorkomen. Echter, er zijn ook enkele symptomen die specifiek zijn voor deze groep.

Enkele algemene symptomen van een depressie zijn:

 • Stemmingswisselingen: Langdurige periodes van verdriet, hopeloosheid, leegte of irritatie.
 • Verlies van interesse: Verminderd plezier in activiteiten die men vroeger leuk vond.
 • Veranderingen in eetlust en slaappatroon: Verlies van eetlust of juist te veel eten, moeite met in slaap vallen of te veel slapen.
 • Vermoeidheid en gebrek aan energie: Verminderd energieniveau, gevoel van constante vermoeidheid.
 • Moeilijkheden met concentreren en geheugen: Problemen met focussen, geheugenverlies of vergeetachtigheid.
 • Gevoelens van waardeloosheid en schuld: Negatieve gedachten over zichzelf, gevoelens van schuld of schaamte.
 • Gedachten aan dood of zelfmoord: Suïcidale gedachten of fantasieën.

Specifieke symptomen bij blinden en slechtzienden:

 • Verhoogde angst en bezorgdheid: Angst om te vallen, angst om alleen te zijn, angst voor de toekomst.
 • Verlies van gevoel van veiligheid: Gevoel van kwetsbaarheid, angst om te worden benadeeld.
 • Sociale isolatie: Terugtrekken uit sociale contacten, vermijden van activiteiten.
 • Verhoogde afhankelijkheid van anderen: Frustratie over afhankelijkheid van anderen, gevoel van hulpeloosheid.
 • Moeilijkheden met aanpassen aan nieuwe situatie: Frustratie over het leren van nieuwe vaardigheden, moeite met omgaan met de visuele beperking.
 • Verlies van zelfvertrouwen: Negatief zelfbeeld, gevoel van incompetentie.

Het is belangrijk om te benadrukken dat niet alle symptomen van een depressie bij iedereen tegelijk zullen voorkomen. De ernst en de duur van de symptomen kunnen per individu verschillen.

Als je je zich zorgen maakt over uzelf of iemand anders, is het belangrijk om professionele hulp te zoeken. Een arts of psycholoog kan een diagnose stellen en passende behandeling aanbevelen.

Impact van depressie bij blinden en slechtzienden:

Praktisch

 • Verlies van onafhankelijkheid: Moeilijkheden met dagelijkse taken zoals koken, schoonmaken, reizen en lezen.
 • Financiële problemen: Verlies van werk of vermindering van inkomsten, extra kosten voor hulpmiddelen en ondersteuning.
 • Moeilijkheden met het gebruik van technologie: Beperkte toegang tot informatie en communicatie via computers en smartphones.
 • Verhoogd risico op ongelukken: Moeilijkheden met lopen in de omgeving en het vermijden van obstakels.

Mentaal / psychisch / emotioneel

Sociaal

 • Verminderde sociale interactie: Moeilijkheden met het communiceren met anderen en het deelnemen aan sociale activiteiten.
 • Discriminatie en stigma: Vooroordelen en negatieve attitudes van anderen ten opzichte van blinden en slechtzienden.
 • Moeilijkheden met het vinden van werk: Beperkte kansen op de arbeidsmarkt vanwege de visuele beperking.
 • Gevoel van eenzaamheid: Geïsoleerd voelen van anderen, gevoel van er niet bij te horen.

De impact van een depressie op blinden en slechtzienden kan enorm zijn. De praktische, mentale en sociale gevolgen van deze stemmingsstoornis kunnen hun kwaliteit van leven aanzienlijk beïnvloeden.

Het is belangrijk om te weten dat er hulp beschikbaar is. Er zijn verschillende behandelingen voor een depressie, waaronder medicatie, therapie en psycho-educatie.

Behandeling van depressie / depressieve gevoelens bij blinden en slechtzienden

Een depressie is een complexe aandoening waarbij de juiste aanpak per persoon kan variëren. Personen die blind of slechtziend zijn, raadplegen best een professionele zorgverlener alvorens op eigen houtje een behandeling op te starten.

Mogelijke behandelingen:

Therapie en counseling

 • Cognitieve gedragstherapie (CGT): Dit is een veelgebruikte therapievorm voor een depressie waarbij negatieve denkpatronen worden geïdentificeerd en aangepast.
 • Interpersoonlijke therapie (IPT): Deze therapie richt zich op het verbeteren van relaties en communicatie, wat nuttig kan zijn voor mensen met een visuele beperking die zich geïsoleerd voelen.

Medicatie

 • Antidepressiva kunnen worden voorgeschreven door een arts of psychiater.
Medicijnen (verschillende soorten verpakkingen met tabletten)

Medicijnen (verschillende soorten verpakkingen met tabletten)

Ondersteuning door ervaringsdeskundigen

Toegankelijke technologie en hulpmiddelen

Aanpassingen in levensstijl

Sociale ondersteuning

 • Blinden en slechtzienden kunnen sociale contacten onderhouden en/of een sociaal netwerk opzetten en deelnemen aan plezierige activiteiten die voldoening bieden.

Creatieve uitlaatkleppen

 • Kunst, muziek, schrijven of andere creatieve activiteiten kunnen helpen bij het uiten van gevoelens en het verminderen van stress.

Revalidatie en vaardigheidstraining

Meditatie en ontspanningstechnieken

 • Technieken zoals yoga, mindfulness en ademhalingsoefeningen kunnen helpen bij het verm
Steun gevende handen

Steun gevende handen

Prognose

De prognose van een depressie bij blinden en slechtzienden is complex en hangt af van verschillende factoren:

 • Mate van visuele beperking: De ernst van de visuele beperking kan de impact van een depressie op het leven van een persoon beïnvloeden.
 • Aanwezigheid van andere gezondheidsproblemen: Een depressie kan gepaard gaan met andere gezondheidsproblemen, die de prognose kunnen beïnvloeden.
 • Toegang tot behandeling: De beschikbaarheid van passende behandeling, zoals therapie en medicatie, kan de prognose aanzienlijk verbeteren.
 • Sociale steun: Een sterk sociaal netwerk en steun van partner, familie en vrienden kunnen een belangrijke rol spelen bij het herstel.
 • Motivatie en copingvaardigheden: De motivatie van een persoon om te herstellen en de ontwikkeling van copingvaardigheden om met de uitdagingen van een depressie om te gaan, zijn belangrijke factoren voor een goede prognose.

In het algemeen:

 • Met adequate behandeling kan depressie bij blinden en slechtzienden effectief worden behandeld.
 • De meeste mensen met depressie ervaren een significante verbetering van hun symptomen met de juiste therapie en/of medicatie.
 • Het is belangrijk om te weten dat depressie een terugkerende aandoening kan zijn. Mensen die eenmaal depressie hebben ervaren, hebben een verhoogd risico op een nieuwe depressie in de toekomst.

Complicaties van depressie bij personen met visuele beperking

Een depressie kan leiden tot verschillende complicaties, zowel op fysiek, mentaal als sociaal vlak.

Mogelijke complicaties:

Fysieke complicaties

Mentale complicaties

 • Suïcidale gedachten en gedrag: Een depressie is een belangrijke risicofactor voor zelfmoord.
 • Angststoornissen: Verhoogde angst en paniekaanvallen.
 • VerslavingsproblematiekAlcohol– en drugsmisbruik als middel om met de depressie om te gaan.
 • Cognitieve problemen: Geheugenproblemen, concentratiemoeilijkheden, verminderd leervermogen.
Bier wordt in glas gegoten

Bier wordt in glas gegoten

Sociale complicaties

 • Sociale isolatie: Terugtrekking uit sociale contacten, verlies van sociale vaardigheden.
 • Verslechtering van relaties: Spanningen en conflicten met partner, familie en vrienden.
 • Verlies van werk of opleiding: Moeilijkheden om te functioneren in de werkomgeving of op school.
 • Financiële problemen: Verlies van inkomsten, schuldenproblematiek.

De ernst van de complicaties hangt af van de ernst van de depressie en de mate waarin de persoon ondersteuning krijgt.

Preventie

Een depressie is een complexe aandoening die niet altijd te voorkomen is. Echter, er zijn verschillende factoren die het risico op een depressie bij blinden en slechtzienden kunnen verminderen.

Vroege opsporing en behandeling

 • Regelmatige oogonderzoeken om visuele beperkingen vroegtijdig te detecteren en te behandelen.
 • Screening op een depressie bij mensen met een visuele beperking.
 • Vlotte toegang tot passende behandeling voor een depressie, zoals therapie en medicatie.

Ondersteuning en empowerment

 • Psycho-educatie over depressie en de impact van visuele beperking.
 • Leren van copingvaardigheden om met stress en uitdagingen om te gaan.
 • Ondersteuningsgroepen voor blinden en slechtzienden met depressie.
 • Trainingen in zelfmanagement en zelfzorg.

Bevorderen van sociale inclusie

 • Deelname aan sociale activiteiten en hobby’s.
 • Vrijwilligerswerk en maatschappelijke betrokkenheid.
 • Ondersteuning van partner, familie en vrienden.
 • Toegankelijke technologie en hulpmiddelen om te communiceren en deel te nemen aan de samenleving.

Gezonde levensstijl

Behandeling van onderliggende aandoeningen

Het is belangrijk te benadrukken dat preventie niet altijd mogelijk is. Echter, door de bovenstaande maatregelen te nemen, kan het risico op een depressie bij blinden en slechtzienden aanzienlijk worden verminderd.

Meer informatie

Deel dit:
Advertenties

 1. Onbegrip over vermoeidheid bij blinden en slechtzienden07-04-2024 12:04:54
 2. Blind of slechtziend: Hand- en polsproblemen tijdens het stoklopen04-04-2024 12:04:21
 3. Omgaan met menstruatie als je een visuele beperking hebt31-03-2024 07:03:13
 4. Misselijkheid bij blinden en slechtzienden27-03-2024 03:03:09
 5. Korstjes op de oogleden27-03-2024 03:03:38
 6. Endoftalmitis (ontsteking van binnenste van oog)27-03-2024 03:03:14
 7. Dacryocystitis (ontsteking van traanzak)27-03-2024 03:03:41
 8. Iritis27-03-2024 03:03:09
 9. Iridocyclitis (uveitis anterior)26-03-2024 06:03:43
 10. Droge lucht en oogproblemen23-03-2024 05:03:09
 11. Verhoogde alertheid bij blinden en slechtzienden21-03-2024 07:03:19
 12. Aanpassingsstoornissen bij personen met een visuele handicap16-03-2024 08:03:41
 13. Vitaminen en ooggezondheid13-03-2024 07:03:10
 14. Oogproblemen bij het Chronisch Vermoeidheidssyndroom (CVS)12-03-2024 12:03:22
 15. Tranende / Waterige ogen08-03-2024 08:03:44
 16. Oogafscheiding07-03-2024 06:03:38
 17. Oogallergie06-03-2024 04:03:47
 18. Gezwollen ogen en oogleden05-03-2024 08:03:08
 19. Brandende ogen04-03-2024 06:03:39
 20. Oogwrijven28-02-2024 03:02:01
 21. Rode ogen27-02-2024 07:02:01
 22. Acupunctuur voor de ogen26-02-2024 04:02:00
 23. Slechtziend: Tips bij plotselinge misselijkheid door fel licht24-02-2024 05:02:38
 24. Problemen met het zien van details24-02-2024 01:02:17
 25. Ectropion (onderste ooglid draait naar buiten)20-02-2024 01:02:26
 26. Waarom mag je niet met je ogen in de zon kijken?20-02-2024 08:02:50
 27. Jeukende ogen19-02-2024 02:02:04
 28. Visuele cortex in hersenen: Verwerken van visuele informatie19-02-2024 02:02:12
 29. Oogproblemen bij Multiple Sclerose (MS)19-02-2024 06:02:50
 30. Wisselend zicht bij slechtzienden19-02-2024 05:02:16
 31. Kunnen blinden en slechtzienden lijden aan reisziekte?09-01-2024 07:01:22
 32. Kunnen blinden en slechtzienden ook claustrofobie hebben?14-12-2023 07:12:22
 33. Posttraumatische stressstoornis (PTSS) bij blinden en slechtzienden09-12-2023 03:12:00
 34. Automutilatie (zelfverwonding) bij blinden en slechtzienden09-12-2023 02:12:54
 35. Vervormd zien (metamorfopsie)19-11-2023 07:11:22
 36. Maculagat18-11-2023 04:11:07
 37. Iris (regenboogvlies): Aandoeningen en problemen13-11-2023 06:11:03
 38. Oogzenuw (opticus nervus): Aandoeningen en problemen11-11-2023 04:11:00
 39. Oogbindvlies (conjunctiva): Aandoeningen en problemen11-11-2023 02:11:17
 40. Ooglid / Oogleden: Aandoeningen en problemen11-11-2023 01:11:24
 41. Netvlies (retina): Aandoeningen en problemen11-11-2023 08:11:22
 42. Wetenschappelijke onderzoeken die blinden weer willen doen zien06-11-2023 07:11:28
 43. Foropter: Instrument voor oogonderzoeken en bepalen van oogcorrectie04-11-2023 05:11:50
 44. Pterygium04-11-2023 03:11:56
 45. Pinguecula04-11-2023 03:11:33
 46. Trachoom04-11-2023 03:11:05
 47. Premature retinopathie04-11-2023 03:11:22
 48. Trichiasis04-11-2023 03:11:44
 49. Subconjunctivale bloeding04-11-2023 03:11:02
 50. Hoornvlieslittekens04-11-2023 03:11:11
 51. Scleritis04-11-2023 03:11:46
 52. Oogziekte van Graves04-11-2023 03:11:21
 53. De invloed van hydratatie op de ooggezondheid03-11-2023 03:11:38
 54. Oogontsteking02-11-2023 02:11:48
 55. Oogzenuwontsteking02-11-2023 02:11:32
 56. Oogkasontsteking (orbitale cellulitis)02-11-2023 01:11:01
 57. Nachtblindheid01-11-2023 01:11:32
 58. Hormonale veranderingen en oogproblemen01-11-2023 12:11:06
 59. Oogirritatie01-11-2023 07:11:00
 60. Ooginfarct01-11-2023 07:11:35
 61. Oftalmoplegie (verzwakte of verlamde oogspieren)01-11-2023 07:11:51
 62. Oculaire toxoplasmose01-11-2023 07:11:44
 63. Meibomitis29-10-2023 08:10:19
 64. Hoornvlies: Aandoeningen en problemen met de cornea29-10-2023 03:10:09
 65. Ziekte van Coats29-10-2023 02:10:31
 66. Lagoftalmie (niet kunnen knipperen of ogen niet volledig kunnen sluiten)29-10-2023 02:10:45
 67. Macula-oedeem29-10-2023 02:10:30
 68. Maculapucker29-10-2023 02:10:20
 69. Kleurenblindheid29-10-2023 02:10:30
 70. Keratitis (hoornvliesontsteking)27-10-2023 01:10:02
 71. Coördinatieproblemen bij blinden en slechtzienden26-10-2023 02:10:47
 72. Duizeligheid bij blinden en slechtzienden26-10-2023 07:10:21
 73. Hypertensieve retinopathie25-10-2023 05:10:59
 74. Herpes in het oog (oculaire herpes, oogherpes)25-10-2023 05:10:43
 75. Gordelroos in het oog25-10-2023 05:10:07
 76. Hoornvlieszweer25-10-2023 05:10:14
 77. Hoornvliestroebelingen25-10-2023 05:10:27
 78. Paniekaanvallen bij blinden en slechtzienden25-10-2023 05:10:15
 79. Ziekenhuisinfecties die de ogen kunnen aantasten24-10-2023 11:10:48
 80. Invloed van airconditioning op de ooggezondheid24-10-2023 11:10:57
 81. Hart- en vaataandoeningen bij blinden en slechtzienden24-10-2023 05:10:17
 82. Fluoresceïnekleuring van het oog: Diagnostische hulpmiddel voor oogaandoeningen24-10-2023 05:10:22
 83. Ooginfecties23-10-2023 05:10:46
 84. Eenzaamheid bij blinden en slechtzienden23-10-2023 03:10:04
 85. Hordeolum (strontje): Ooginfectie23-10-2023 07:10:57
 86. Hoornvliesletsels23-10-2023 07:10:30
 87. Usher-syndroom23-10-2023 07:10:04
 88. Hemianopsie: Verlies van gezichtsveld in één of beide ogen23-10-2023 07:10:14
 89. Invloed van melatonine op blinden21-10-2023 01:10:58
 90. Leber Congenitale Amaurose21-10-2023 11:10:18
 91. Sneeuwblindheid21-10-2023 11:10:37
 92. Retinoblastoom (netvlieskanker)21-10-2023 11:10:23
 93. Oogkanker21-10-2023 11:10:08
 94. Halo’s en lichtverblinding21-10-2023 11:10:36
 95. Hoornvliesdystrofie21-10-2023 11:10:59
 96. Hand- en polsklachten bij blinden en slechtzienden20-10-2023 03:10:08
 97. Keratoconus (kegelvormig en dunner hoornvlies)20-10-2023 11:10:46
 98. Scotomen (blinde vlekken in gezichtsveld)20-10-2023 11:10:27
 99. Ptosis (ptose): Afhangend ooglid20-10-2023 11:10:25
 100. Visual snow syndrome20-10-2023 11:10:57
 101. Uveïtis20-10-2023 11:10:13
 102. Lichttherapie bij blinden als behandeling voor melatoninetekort19-10-2023 05:10:29
 103. Scleralenzen: Behandeling van verschillende oogproblemen19-10-2023 04:10:22
 104. Scheelzien (strabisme, strabismus)19-10-2023 07:10:52
 105. Vaak voorkomende oogproblemen en oogziekten bij kinderen19-10-2023 06:10:44
 106. Leber Erfelijke Optische Neuropathie (LHON)18-10-2023 11:10:30
 107. Verziendheid (hypermetropie)18-10-2023 07:10:02
 108. Droge ogen17-10-2023 05:10:51
 109. Kunsttranen17-10-2023 04:10:05
 110. Schouderpijn en schouderklachten bij blinden en slechtzienden16-10-2023 10:10:08
 111. Rugpijn en rugklachten bij blinden en slechtzienden16-10-2023 07:10:02
 112. Nystagmus (onwillekeurige, ritmische oogbewegingen)16-10-2023 06:10:24
 113. Binoculair onderzoek: Onderzoek van samenwerking tussen de ogen14-10-2023 06:10:22
 114. MRI-scan van de ogen: Gedetailleerde beelden van ogen en omliggende structuren14-10-2023 06:10:46
 115. Lichtgevoeligheidstest: Onderzoeken van oogreacties op licht14-10-2023 06:10:06
 116. Biopsie van het oog: Weefsel uit oog verwijderen en onderzoeken14-10-2023 06:10:56
 117. Traanfilmonderzoek13-10-2023 06:10:57
 118. Spleetlamponderzoek (biomicroscopie)13-10-2023 06:10:03
 119. Refractie-onderzoek (oogmeting)13-10-2023 05:10:32
 120. Pupilverwijding (pupildilatatie): Pupil vergroten (meestal via oogdruppels)13-10-2023 05:10:18
 121. Pachymetrie van het hoornvlies: Dikte van hoornvlies meten13-10-2023 05:10:22
 122. Oogspierfunctietest: Bewegingen van oogspieren beoordelen13-10-2023 05:10:33
 123. Oogdrukmeting (tonometrie)13-10-2023 05:10:33
 124. Oogechografie: Gedetailleerde blik op de oogstructuren13-10-2023 05:10:44
 125. Oftalmoscopie (fundoscopie): Diepgaand onderzoek van het oog13-10-2023 05:10:47
 126. OCT-angiografie: Beeldvorming van oogbloedvaten zonder kleurstoffen13-10-2023 05:10:10
 127. Netvliesonderzoek: Afwijkingen of problemen in netvlies opsporen13-10-2023 05:10:02
 128. Kleurentest: Beoordeling van kleurenzicht13-10-2023 04:10:08
 129. Gonioscopie: Beoordeling van de ooghoek13-10-2023 04:10:16
 130. Fundusfotografie: Gedetailleerde beelden van achterste deel van het oog13-10-2023 04:10:50
 131. Fluoresceïne-angiografie: Onderzoek van netvliesbloedvaten met kleurstof13-10-2023 04:10:33
 132. Elektrofysiologische oogonderzoeken: Elektrische evaluatie van de gezondheid van het oog13-10-2023 04:10:44
 133. CT-scan van de ogen en oogkas: Gedetailleerde beeldvorming13-10-2023 03:10:58
 134. Corneatopografie: Gedetailleerde meting van het hoornvlies13-10-2023 03:10:53
 135. Contrastgevoeligheidstest: Oogonderzoek om contrastvermogen te onderzoeken13-10-2023 03:10:33
 136. Biometrie: Oogonderzoek om nauwkeurige oogmetingen te krijgen13-10-2023 03:10:08
 137. Oogzalven: Soorten, gebruik, tips en hulpmiddelen13-10-2023 06:10:58
 138. Netvliesloslating09-10-2023 01:10:45
 139. Onzekerheid bij blinden en slechtzienden08-10-2023 01:10:17
 140. Abnormale hoofdpositie bij oogproblemen08-10-2023 01:10:21
 141. Spierstijfheid, spierpijn en spierspanning bij blinden en slechtzienden08-10-2023 12:10:57
 142. Nekpijn bij blinden en slechtzienden08-10-2023 12:10:36
 143. Burn-out bij blinden en slechtzienden08-10-2023 07:10:34
 144. Ziekte van Stargardt (juveniele maculadegeneratie)07-10-2023 01:10:25
 145. Glasvochtbloeding07-10-2023 11:10:22
 146. Fotopsie: (Licht)flitsen of flikkeringen in gezichtsveld zien07-10-2023 06:10:46
 147. Floaters (mouches volantes): Zwevende deeltjes in gezichtsveld07-10-2023 05:10:04
 148. Psychische oorzaken van tijdelijke of permanente slechtziendheid en blindheid05-10-2023 05:10:55
 149. Pupilgrootte: Miosis (abnormaal vernauwde pupillen) en mydriasis (abnormaal verwijde pupillen)05-10-2023 06:10:56
 150. Retinitis pigmentosa (RP)04-10-2023 04:10:18
 151. Vragen stellen aan je oogarts04-10-2023 01:10:21
 152. Zeer slechtziend en naar de oogarts blijven gaan04-10-2023 12:10:50
 153. Gezichtsveld en gezichtsveldonderzoek03-10-2023 04:10:30
 154. Gevoelens van verlies bij blinden en slechtzienden02-10-2023 05:10:25
 155. Mentale impact van ernstige oogproblemen bij blinden en slechtzienden02-10-2023 02:10:33
 156. Hoofdpijn bij blinden en slechtzienden02-10-2023 05:10:58
 157. Exoftalmie (proptosis) (abnormaal uitpuilende ogen)30-09-2023 02:09:01
 158. Episcleritis30-09-2023 02:09:22
 159. Entropion (onderste ooglid draait naar binnen)30-09-2023 02:09:29
 160. Diplopie (dubbelzien)30-09-2023 02:09:56
 161. Dacryostenose30-09-2023 02:09:24
 162. Visuele hallucinaties30-09-2023 10:09:48
 163. Drugsverslaving en medicatiemisbruik: Effecten op de ogen en ooggezondheid30-09-2023 07:09:24
 164. De invloed van het gebruik van medicatie op de ogen en ooggezondheid30-09-2023 06:09:31
 165. Body Integrity Identity Disorder (BIID): Verlangen om blind te zijn29-09-2023 01:09:30
 166. Omgaan met (constante) veranderende en/of bevende beelden in gezichtsvermogen29-09-2023 11:09:46
 167. Kunnen blinden en slechtzienden hoogtevrees hebben?29-09-2023 07:09:20
 168. Weer (iets) kunnen zien na tijdelijk of permanent blind of slechtziend te zijn geweest29-09-2023 07:09:14
 169. Cytomegalovirus (CMV) retinitis28-09-2023 04:09:49
 170. Convergentie-insufficiëntie28-09-2023 04:09:41
 171. Conjunctivitis (oogbindvliesontsteking)28-09-2023 04:09:14
 172. Computer Vision Syndrome28-09-2023 04:09:01
 173. Coloboom28-09-2023 04:09:55
 174. Chalazion (gerstekorrel aan ooglid)28-09-2023 04:09:25
 175. Cerebrale Visuele Inperking (CVI)28-09-2023 04:09:04
 176. Centrale sereuze retinopathie28-09-2023 04:09:08
 177. Cat Eye Syndroom28-09-2023 04:09:30
 178. ADOA (autosomale dominante optische atrofie)28-09-2023 04:09:50
 179. Bradyopsie28-09-2023 04:09:00
 180. Blefarospasme (overmatig oogknipperen)28-09-2023 04:09:28
 181. Blefaritis28-09-2023 04:09:49
 182. Birdshot Chorioretinopathie28-09-2023 04:09:19
 183. Bijziendheid (myopie)28-09-2023 04:09:46
 184. Astigmatisme28-09-2023 04:09:18
 185. Vermoeide ogen (oogvermoeidheid)28-09-2023 04:09:47
 186. Anoftalmie28-09-2023 04:09:15
 187. Anisocorie28-09-2023 04:09:45
 188. Aniridie28-09-2023 04:09:43
 189. Geen dieptezicht hebben27-09-2023 07:09:19
 190. De impact van luchtvervuiling op de ogen en ooggezondheid26-09-2023 07:09:31
 191. De impact van UV-blootstelling op de ogen26-09-2023 06:09:55
 192. Mineralen en ooggezondheid24-09-2023 03:09:18
 193. Voedingsvezels en ooggezondheid24-09-2023 01:09:24
 194. Antioxidantrijke voedingsmiddelen en ooggezondheid24-09-2023 01:09:48
 195. Bessen en ooggezondheid24-09-2023 01:09:50
 196. Luteïne en zeaxanthine voor ooggezondheid24-09-2023 01:09:18
 197. Zink en ooggezondheid24-09-2023 01:09:53
 198. Omega-3 vetzuren en ooggezondheid24-09-2023 01:09:04
 199. De invloed van cafeïne op de ogen en ooggezondheid24-09-2023 12:09:01
 200. De invloed van chocolade op de ogen en ooggezondheid24-09-2023 12:09:21

Laatst bijgewerkt op 6 april 2024 – 10:35