Visual snow syndrome

Inhoudsopgave

Visual snow: Symptoom versus syndroom

Symptoom

Het visual snow-symptoom verwijst naar de waarneming van constante visuele ruis of sneeuw, vergelijkbaar met het beeld van een oude analoge televisie die niet goed is afgestemd. Dit symptoom kan zich voordoen als een zich herhalende visuele interferentie die niet wordt veroorzaakt door externe stimuli.

Syndroom

Het visual snow-syndroom omvat niet alleen het visual snow-symptoom, maar gaat verder door ook visuele hallucinaties en andere visuele verstoringen te omvatten. Mensen met dit syndroom ervaren vaak niet alleen de constante visuele ruis, maar dus ook andere visuele fenomenen die niet aanwezig zijn bij mensen zonder deze aandoening.

De ernst van visual snow en de bijbehorende visuele symptomen kan variëren van persoon tot persoon. Het kan zijn dat bepaalde factoren, zoals ‘s nachts zijn of het geven van medicatie zoals Solumedrol, de intensiteit en zichtbaarheid van deze effecten verhogen, hoewel de precieze oorzaken en mechanismen nog niet volledig begrepen zijn.

Prevalentie van het visual snow syndrome

Het visual snow syndrome (VSS) is een neurologische aandoening die het visuele systeem beïnvloedt en wordt gekenmerkt door de aanhoudende perceptie van visuele sneeuw, wat zich manifesteert als flikkerende, stromende of ruisachtige visuele waarnemingen. Hoewel VSS wereldwijd voorkomt, is er beperkte informatie beschikbaar over de prevalentie ervan, met name in specifieke regio’s zoals België en Nederland.

Prevalentiegegevens over VSS

Het verzamelen van betrouwbare prevalentiegegevens over VSS is een complexe taak, grotendeels vanwege de onbekendheid met de aandoening en de variabiliteit in symptomen en de ernst ervan. Bovendien kan VSS vaak verward worden met andere oogheelkundige of neurologische aandoeningen, wat de diagnose bemoeilijkt.

Een studie uitgevoerd in het verenigd koninkrijk schat de prevalentie van VSS op ongeveer 2,7 op de 100.000 personen. Deze studie diende als een vroege poging om inzicht te krijgen in de verspreiding van de aandoening, maar er is beperkte vergelijkbare gegevens beschikbaar voor België en Nederland.

Mogelijke factoren die de prevalentie beïnvloeden

Verschillende factoren kunnen de prevalentie van VSS beïnvloeden in specifieke regio’s zoals België en Nederland:

Bewustwording en diagnose

Het gebrek aan bewustwording en kennis over VSS bij zowel medische professionals als het grote publiek kan leiden tot onderdiagnose en onderrapportage van de aandoening. Een gebrek aan diagnose kan de daadwerkelijke prevalentie verminderen.

Toegang tot gezondheidszorg

De toegang tot gespecialiseerde gezondheidszorg, waaronder neurologische en oogheelkundige diagnostiek, kan variëren tussen landen en regio’s. Personen met VSS kunnen onderdiagnose ervaren als gevolg van beperkte toegang tot deskundige zorg.

Culturele en genetische verschillen

Culturele en genetische factoren kunnen ook een rol spelen in de prevalentie van VSS. Genetische aanleg kan de vatbaarheid voor de aandoening beïnvloeden, en culturele verschillen kunnen de meldingsbereidheid en diagnostiek beïnvloeden.

Onderzoek en bewustzijn

Het niveau van klinisch en wetenschappelijk onderzoek naar VSS in een bepaald land kan invloed hebben op de prevalentiecijfers. Landen met actief onderzoek en bewustwordingscampagnes over VSS kunnen mogelijk meer gevallen identificeren.

Noodzaak van meer onderzoek

Het vaststellen van de exacte prevalentie van VSS in België en Nederland vereist meer gericht onderzoek en bewustmakingsinspanningen. Het vergroten van de kennis bij medische professionals en het publiek over deze aandoening kan bijdragen aan een nauwkeuriger beeld van de verspreiding ervan.

Oorzaken en risicofactoren

VSS heeft een mogelijk neurologische basis. De exacte oorzaak en mechanismen achter VSS zijn echter nog niet volledig begrepen, en er zijn verschillende theorieën over waarom het zich voordoet. Sommige theorieën suggereren dat het te maken heeft met een verstoorde verwerking van visuele informatie in de hersenen, terwijl andere factoren zoals overmatige prikkelbaarheid van de visuele cortex worden genoemd.

Potentiële oorzaken van VSS

Neurologische dysregulatie

Een van de leidende hypothesen is dat VSS het gevolg is van neurologische dysregulatie in de visuele verwerkingsgebieden van de hersenen. Dit kan leiden tot abnormale interacties tussen neuronen en resulteren in de constante visuele ruis die kenmerkend is voor VSS.

Abnormale visuele perceptie

Een andere theorie is dat VSS het gevolg is van een abnormale perceptie van visuele stimuli. Dit kan te maken hebben met veranderingen in de manier waarop de hersenen visuele informatie verwerken, waarbij normale visuele signalen als storend worden ervaren.

Hyperactiviteit van de visuele cortex

Sommige studies hebben gesuggereerd dat een overmatige activiteit van de visuele cortex, het deel van de hersenen dat verantwoordelijk is voor visuele verwerking, een rol kan spelen bij VSS. Deze overmatige activiteit kan leiden tot de visuele sneeuw die personen met VSS ervaren.

Mogelijke risicofactoren

Genetische predispositie

Er is enig bewijs dat genetische factoren een rol kunnen spelen bij VSS. Personen met een familiegeschiedenis van VSS hebben mogelijk een verhoogd risico op het ontwikkelen van de aandoening. Genetische studies zijn echter nog in een vroeg stadium en vereisen meer onderzoek.

Migraine en andere aandoeningen

Er is een waargenomen verband tussen VSS en migraine, evenals andere neurologische aandoeningen zoals bewegingsziekte. Sommige personen met VSS hebben ook last van migraineaanvallen, wat suggereert dat deze aandoeningen gemeenschappelijke neurologische mechanismen kunnen delen.

Medicatie en druggebruik

Bepaalde medicijnen, zoals hallucinogenen, kunnen visuele symptomen veroorzaken die vergelijkbaar zijn met VSS. In sommige gevallen hebben personen VSS ontwikkeld na het gebruik van dergelijke stoffen. Het verband tussen medicatie en VSS is echter complex en vereist verdere studie.

Stress en trauma

Stressvolle levensgebeurtenissen of traumatische ervaringen kunnen de symptomen van VSS verergeren. Het is echter onduidelijk of stress een causale factor is of gewoon de symptomen van VSS verergert.

Complexiteit van VSS

VSS is een aandoening met een complexe etiologie, waarbij meerdere factoren mogelijk een rol spelen. De interactie tussen genetica, neurologie, perceptie en omgevingsfactoren maakt het begrijpen van de oorzaken en risicofactoren van VSS een uitdagende taak.

Erfelijkheid van het visual snow syndrome

Genetische factoren

Hoewel VSS nog niet volledig is begrepen, suggereren enkele studies dat genetische factoren een rol kunnen spelen bij het ontstaan van de aandoening. Hier zijn enkele belangrijke overwegingen:

Familiaire clustering

Er zijn gevallen gemeld waarin meerdere leden van dezelfde familie VSS ervaren. Dit duidt op een mogelijke genetische component, aangezien familieleden genetische overeenkomsten delen. Familiaire clustering wijst op een genetische aanleg voor VSS, maar de specifieke genen die betrokken zijn, moeten nog worden geïdentificeerd.

Genetische varianten

Hoewel onderzoek naar genetische varianten in verband met VSS in de beginfase verkeert, zijn er enkele genen geïdentificeerd die betrokken kunnen zijn bij de visuele verwerking. Deze genen kunnen mogelijk bijdragen aan de gevoeligheid van personen voor VSS of aan de ernst van de symptomen. Verdere genetische studies zijn nodig om deze verbanden te verduidelijken.

Complexiteit van erfelijkheid

Het genetische aspect van VSS is waarschijnlijk complex en omvat mogelijk meerdere genen en interacties tussen genen. Dit betekent dat VSS niet wordt overgedragen volgens een eenvoudig mendeliaans overervingpatroon, maar eerder via een complexe genetische architectuur.

Omgevingsfactoren en epigenetica

Naast genetische factoren spelen omgevingsinvloeden en epigenetische mechanismen ook een rol bij de ontwikkeling van VSS. Omgevingsfactoren, zoals stress, trauma of het gebruik van bepaalde medicijnen, kunnen de symptomen verergeren of triggeren bij personen met een genetische aanleg.

Epigenetica verwijst naar veranderingen in genexpressie die niet te wijten zijn aan wijzigingen in de dNA-sequentie zelf, maar eerder aan chemische modificaties van het dNA of histonen. Deze epigenetische veranderingen kunnen de manier waarop genen worden aan- of uitgeschakeld beïnvloeden en kunnen bijdragen aan de expressie van VSS-symptomen.

Medicijnen (verschillende soorten verpakkingen met tabletten)

Medicijnen (verschillende soorten verpakkingen met tabletten)

Verder onderzoek nodig

Hoewel er aanwijzingen zijn voor een erfelijke component bij VSS, is meer onderzoek nodig om de genetische basis van deze aandoening volledig te begrijpen. Het identificeren van de specifieke genen en genetische varianten die verband houden met VSS kan de weg effenen voor betere diagnostiek en behandelingen.

Soorten van het visual snow syndrome

Hoewel het kernkenmerk van VSS visuele sneeuw is, ervaren personen met deze aandoening een verscheidenheid aan andere symptomen en visuele verstoringen.

Visuele sneeuw

Het meest kenmerkende symptoom van VSS is de perceptie van visuele sneeuw. Personen met VSS ervaren dit als constante bewegende punten, strepen of stippen in hun gezichtsveld, die lijken op het ruisen van een oude tv. Deze visuele sneeuw kan variëren in intensiteit, van subtiel tot overweldigend.

Palinopsie

Palinopsie is een ander veelvoorkomend symptoom van VSS. Het verwijst naar het fenomeen waarbij personen na het kijken naar een object of een bewegend beeld nog steeds het beeld ervaren, zelfs nadat het feitelijke object uit hun zicht is verdwenen. Dit kan leiden tot herhaalde en storende visuele indrukken.

Fotofobie

Personen met VSS hebben vaak last van fotofobie, wat de overgevoeligheid voor licht betekent. Zelfs normaal omgevingslicht kan als onaangenaam en verblindend worden ervaren, en personen vermijden vaak fel licht.

Nyctalopie

Nyctalopie, of nachtblindheid, is een ander symptoom dat bij sommige personen met VSS voorkomt. Dit betekent dat het gezichtsvermogen ‘s nachts of bij weinig licht ernstig verslechtert.

Sterretjes en lichtflitsen

Sommige personen met VSS ervaren ook de aanhoudende perceptie van sterretjes en lichtflitsen, vergelijkbaar met wat mensen zien bij een cameraflits. Deze visuele fenomenen kunnen voortdurend aanwezig zijn en het dagelijks leven verstoren.

Andere visuele symptomen

Naast de bovengenoemde symptomen kunnen personen met VSS een breed scala aan andere visuele verstoringen ervaren, waaronder een scotoom (donkere vlekken), visuele vervormingen, nabeelden en meer. Deze symptomen variëren sterk tussen personen.

Variabiliteit en individuele verschillen

VSS is een zeer variabele aandoening waarvan de symptomen en ernst sterk kunnen verschillen tussen personen. Sommigen ervaren mildere symptomen die hun dagelijkse functioneren slechts in beperkte mate beïnvloeden, terwijl anderen ernstigere symptomen ervaren die aanzienlijke hinder kunnen veroorzaken.

Symptomen van het visual snow syndrome

Het visual snow syndrome (VSS) is een complexe neurologische aandoening die personen treft met een reeks visuele symptomen en verstoringen. De meest kenmerkende en prominente van deze symptomen is de aanhoudende perceptie van visuele sneeuw, die zich manifesteert als flikkerende, stromende of ruisachtige visuele waarnemingen. Echter, VSS gaat vaak gepaard met een breed scala aan andere visuele symptomen en sensaties.

Visuele sneeuw

Het meest kenmerkende symptoom van VSS is de perceptie van visuele sneeuw. Personen met VSS beschrijven dit als constante bewegende punten, strepen of stippen in hun gezichtsveld, die lijken op het ruisen van een oude tv. Deze visuele sneeuw kan variëren in intensiteit, van subtiel tot overweldigend, en is vaak aanwezig in alle lichtomstandigheden.

Palinopsie

Palinopsie is een ander veelvoorkomend symptoom van VSS. Het verwijst naar het fenomeen waarbij personen na het kijken naar een object of een bewegend beeld nog steeds het beeld ervaren, zelfs nadat het feitelijke object uit hun zicht is verdwenen. Dit kan leiden tot herhaalde en storende visuele indrukken.

Fotofobie

Personen met VSS hebben vaak last van fotofobie, wat de overgevoeligheid voor licht betekent. Zelfs normaal omgevingslicht kan als onaangenaam en verblindend worden ervaren, en personen vermijden vaak fel licht. Deze fotofobie kan leiden tot ernstige beperkingen in dagelijkse activiteiten.

Nyctalopie

Nyctalopie, of nachtblindheid, is een ander symptoom dat bij sommige personen met VSS voorkomt. Dit betekent dat het gezichtsvermogen ‘s nachts of bij weinig licht ernstig verslechtert, wat kan resulteren in aanzienlijke moeilijkheden bij nachtelijke activiteiten.

Sterretjes en lichtflitsen

Sommige personen met VSS ervaren de aanhoudende perceptie van sterretjes en lichtflitsen, vergelijkbaar met wat mensen zien bij een cameraflits. Deze visuele fenomenen kunnen voortdurend aanwezig zijn en het dagelijks leven verstoren.

Andere visuele symptomen

Naast de bovengenoemde symptomen kunnen personen met VSS een breed scala aan andere visuele verstoringen ervaren, waaronder een scotoom (donkere vlekken), visuele vervormingen, nabeelden, trillende beelden en meer. Deze symptomen variëren sterk tussen personen en kunnen variëren in intensiteit en frequentie.

Variabiliteit en individuele verschillen

VSS is een zeer variabele aandoening en de symptomen en de ernst ervan kunnen sterk verschillen tussen personen. Sommigen ervaren mildere symptomen die hun dagelijkse functioneren slechts in beperkte mate beïnvloeden, terwijl anderen ernstigere symptomen ervaren die aanzienlijke hinder kunnen veroorzaken. De verscheidenheid aan symptomen en individuele verschillen benadrukt de complexiteit van VSS.

Simulatietool

 • Er is een simulatietool aanwezig op het internet: https://visionsimulations.com/visual-snow.htm
 • Je moet een foto selecteren, scrollen naar beneden en dan zie je de foto. Je kan ook schuiven aan hendels/schuif hendels om het effect zachter of heviger te simuleren.
 • Je kan ook de grootte van de bolletjes aanpassen door de schuifhendels te bedienen.

Lichamelijke gevolgen van het visual snow syndrome

Hoewel VSS primair een visuele aandoening is, kan het leiden tot verschillende lichamelijke gevolgen en invloeden op het algehele welzijn.

Vermoeidheid

Personen met VSS ervaren vaak ernstige vermoeidheid als gevolg van de voortdurende visuele verstoringen. Het constant verwerken van visuele ruis en andere symptomen vergt veel energie en kan leiden tot uitputting, zelfs na korte visuele taken. Dit kan aanzienlijke beperkingen opleggen aan het dagelijks functioneren.

Vermoeidheid: Vermoeide vrouw achter laptop

Vermoeidheid: Vermoeide vrouw achter laptop

Hoofdpijn en migraine

Hoofdpijn en migraine zijn veelvoorkomende lichamelijke gevolgen van VSS. De visuele symptomen en overgevoeligheid voor licht die gepaard gaan met VSS kunnen hoofdpijn en migraineaanvallen uitlokken of verergeren. Deze pijnlijke symptomen kunnen de kwaliteit van leven aanzienlijk verminderen.

Slaapproblemen

Veel personen met VSS ervaren slaapproblemen, zoals slapeloosheid of verstoorde slaappatronen. De constante visuele symptomen kunnen het moeilijk maken om in slaap te vallen of een diepe en herstellende slaap te bereiken, wat leidt tot chronische vermoeidheid.

Stress en angst

Het leven met VSS kan leiden tot verhoogde stress en angst. De voortdurende visuele verstoringen en de impact ervan op het dagelijks leven kunnen emotionele spanning veroorzaken. Dit kan op zijn beurt lichamelijke symptomen zoals spierspanning en verhoogde hartslag veroorzaken.

Verminderde kwaliteit van leven

De lichamelijke gevolgen van VSS, zoals vermoeidheid, hoofdpijn, slaapproblemen en stress, resulteren vaak in een verminderde kwaliteit van leven. Personen met VSS kunnen moeite hebben met het uitvoeren van dagelijkse activiteiten en het deelnemen aan sociale en recreatieve bezigheden.

Impact op werk en studie

VSS kan ook gevolgen hebben voor werk- en onderwijsprestaties. Het verminderde energieniveau en de visuele symptomen kunnen de productiviteit verminderen en kunnen leiden tot verminderde prestaties op de werkplek of op school.

Psychische gevolgen van het visual snow syndrome

Naast de directe visuele gevolgen heeft VSS ook aanzienlijke psychische gevolgen en kan het een aanzienlijke impact hebben op de emotionele gezondheid en het welzijn van personen.

Stress en angst

Personen met VSS ervaren vaak verhoogde niveaus van stress en angst als gevolg van de voortdurende visuele symptomen. De aanhoudende perceptie van visuele sneeuw en andere verstoringen kan bijdragen aan een gevoel van ongemak en onzekerheid. Dit kan leiden tot chronische stress en angst, wat de algehele levenskwaliteit aanzienlijk kan verminderen.

Depressie

Een depressie is een veelvoorkomend psychisch gevolg van VSS. De impact van de aandoening op het dagelijks leven, het welzijn en de kwaliteit van leven kan leiden tot gevoelens van hopeloosheid en verdriet. Personen met VSS ervaren soms een verlies van levensvreugde en interesse in activiteiten die ze eerder leuk vonden.

Sociale isolatie

De visuele symptomen van VSS kunnen ook leiden tot sociale isolatie. Personen met VSS vermijden vaak situaties met fel licht of drukke visuele omgevingen, wat kan resulteren in een verminderde sociale interactie. Dit kan leiden tot een gevoel van eenzaamheid en isolatie.

Impact op zelfbeeld

VSS kan ook het zelfbeeld van personen aantasten. De constante visuele verstoringen kunnen leiden tot negatieve gedachten over het eigen lichaam en zelfbeeld, vooral wanneer personen zich anders voelen dan anderen vanwege hun symptomen.

Kwaliteit van leven

De psychische gevolgen van VSS hebben over het algemeen een negatieve invloed op de kwaliteit van leven. Personen met VSS kunnen moeite hebben met het genieten van het leven en het nastreven van hun doelen en ambities vanwege de psychische last.

Impact op dagelijks functioneren

Psychische symptomen zoals stress, angst en depressie kunnen ook het dagelijks functioneren van personen met VSS aantasten. Ze kunnen problemen ondervinden met concentratie, besluitvorming en het uitvoeren van routinetaken.

Diagnose en (oog)onderzoeken van het visual snow syndrome

Het stellen van de juiste diagnose voor het visual snow syndrome (VSS) kan een complex proces zijn, omdat deze aandoening geen fysieke abnormaliteiten vertoont die zichtbaar zijn bij standaard oogonderzoeken. Daarom vereist de diagnose van VSS een grondige evaluatie van de visuele symptomen en het uitsluiten van andere mogelijke oorzaken.

Oogonderzoek bij oogarts

Oogonderzoek bij oogarts

Klinische evaluatie

De diagnose van VSS begint meestal met een gedetailleerde klinische evaluatie door een oogarts of een neuroloog. Personen met vermoedelijke VSS worden ondervraagd over hun visuele symptomen, inclusief de aard, frequentie en duur ervan. Het is essentieel dat personen hun ervaringen nauwkeurig beschrijven om een juiste diagnose mogelijk te maken.

Uitsluiting van andere aandoeningen

Omdat VSS een zeldzame aandoening is en de symptomen overlappen met die van andere visuele aandoeningen, is het noodzakelijk om andere mogelijke oorzaken uit te sluiten. Dit omvat het uitsluiten van oogheelkundige aandoeningen zoals netvliesaandoeningen, glaucoom en cataract (staar), evenals neurologische aandoeningen zoals migraine en epilepsie.

OogonderzoekenHoewel standaard oogonderzoeken meestal geen fysieke afwijkingen bij VSS onthullen, kunnen gespecialiseerde oogonderzoeken nuttig zijn. Deze omvatten elektrofysiologische testen zoals elektroretinografie (eRG) en visuele evoked potentials (vEP). Deze tests kunnen helpen bij het beoordelen van de functie van het netvlies en het visuele systeem.

Neuropsychologische evaluatie

Een neuropsychologische evaluatie kan worden uitgevoerd om de cognitieve functie en het algemene neurologische functioneren te beoordelen. Dit kan helpen bij het uitsluiten van andere neurologische aandoeningen en het identificeren van eventuele bijkomende cognitieve problemen.

Bloedonderzoeken

In sommige gevallen kunnen bloedonderzoeken worden uitgevoerd om andere mogelijke oorzaken van visuele symptomen uit te sluiten, zoals auto-immuunziekten. Deze onderzoeken zijn echter meestal niet specifiek voor VSS.

Geavanceerde beeldvorming

Hoewel geavanceerde beeldvorming zoals MRI-scans vaak wordt gebruikt om andere neurologische aandoeningen uit te sluiten, is het meestal niet nodig bij de diagnose van VSS, omdat VSS geen zichtbare hersenafwijkingen vertoont.

Behandelingen (medisch en psychisch) van het visual snow syndrome

Het visual snow syndrome (VSS) is een complexe neurologische aandoening met een breed scala aan visuele symptomen en psychische gevolgen. Hoewel er op dit moment geen definitieve genezing is voor VSS, zijn er verschillende benaderingen voor de behandeling en het beheer van de aandoening.

Medische behandelingen

 • Medicijnen voor symptoomverlichting: Sommige personen met VSS hebben baat bij medicijnen zoals lamotrigine, topiramaat en acetazolamide. Deze medicijnen kunnen helpen bij het verminderen van visuele symptomen en het beheersen van aanverwante problemen zoals migraine.
 • Vitamine B2 (riboflavine): Er zijn aanwijzingen dat vitamine B2-supplementen en co-enzym Q10 nuttig kunnen zijn bij sommige personen met VSS. Deze supplementen kunnen helpen bij het verbeteren van de algemene gezondheid van het oog.
 • Bril en contactlenzen: Voor sommige personen met VSS kunnen speciale brillen en contactlenzen het visuele comfort verbeteren en de schittering verminderen.
Medicijnen (verschillende soorten verpakkingen met tabletten)

Medicijnen (verschillende soorten verpakkingen met tabletten)

Psychische behandelingen

 • Psychologische ondersteuning: Personen met VSS kunnen baat hebben bij psychologische ondersteuning in de vorm van psychotherapie. Therapie kan helpen bij het omgaan met stress, angst en een depressie, en kan tips bieden om de kwaliteit van leven te verbeteren.
 • Cognitieve gedragstherapie (CGT): CGT kan effectief zijn bij het aanpakken van psychische symptomen zoals angst en een depressie. Het helpt personen om negatieve denkpatronen te identificeren en te veranderen.
 • Stressmanagement: Stressmanagementtechnieken zoals meditatie, ontspanningsoefeningen en ademhalingstechnieken kunnen personen met VSS helpen om beter met de psychische gevolgen om te gaan.

Holistische benadering

Een holistische benadering van de behandeling van VSS kan het meest effectief zijn. Dit omvat het combineren van medische behandelingen, psychologische ondersteuning en aanpassingen in levensstijl. Hier zijn enkele aanvullende benaderingen:

 • Voeding en levensstijl: Een gezonde levensstijl met een evenwichtige voeding, regelmatige lichaamsbeweging en voldoende slaap kan de algehele gezondheid en het welzijn verbeteren.
 • Lichtfilterende brillen: Sommige personen met VSS hebben baat bij lichtfilterende brillen, die schittering verminderen en het visuele comfort verbeteren.

Ondersteuning van lotgenoten

Online fora, patiëntenverenigingen en steungroepen kunnen een platform bieden voor het delen van ervaringen en het vinden van praktische tips voor het omgaan met VSS.

Icoontjes van social media

Icoontjes van social media

Prognose van het visual snow syndrome

De prognose van VSS is over het algemeen gunstig, maar kan variëren afhankelijk van individuele factoren, de ernst van de symptomen en de beschikbaarheid van geschikte behandelingen.

Variabiliteit in symptoomernst

Een van de opvallende kenmerken van VSS is de variabiliteit in de ernst van de symptomen tussen personen. Sommige personen ervaren milde symptomen die hun dagelijks leven nauwelijks beïnvloeden, terwijl anderen ernstigere visuele verstoringen hebben die hun kwaliteit van leven aanzienlijk verminderen. Deze variabiliteit maakt het moeilijk om een uniforme prognose te geven voor alle personen met VSS.

Gunstige prognose

Over het algemeen wordt aangenomen dat VSS een gunstige prognose heeft. De aandoening verergert meestal niet in de loop van de tijd en er zijn gevallen bekend waarbij de symptomen in de loop der jaren verminderden of verdwenen. Dit suggereert dat sommige personen met VSS spontaan verbetering kunnen ervaren.

Invloed van behandeling

De beschikbaarheid van geschikte medische en psychische behandelingen kan een aanzienlijke invloed hebben op de prognose van VSS. Personen die profiteren van behandelingen die de visuele symptomen verminderen en de psychische gevolgen aanpakken, hebben vaak een betere prognose en een verbeterde kwaliteit van leven.

Levenskwaliteit

Hoewel VSS zelden levensbedreigend is, kan het een significante impact hebben op de levenskwaliteit van personen. De ernst van de visuele symptomen en de psychische gevolgen kan van invloed zijn op iemands vermogen om dagelijkse activiteiten uit te voeren en deel te nemen aan sociale en recreatieve bezigheden. De prognose hangt niet alleen af van de fysieke symptomen, maar ook van de psychische veerkracht en de mate waarin personen met de aandoening kunnen omgaan.

Toekomstig onderzoek

Aangezien VSS een relatief zeldzame aandoening is en nog niet volledig begrepen wordt, is er behoefte aan verder onderzoek om de prognose en behandeling van VSS te verbeteren. Toekomstige studies kunnen meer inzicht bieden in de onderliggende oorzaken van VSS en nieuwe behandelingsopties ontwikkelen.

Complicaties van het visual snow syndrome

Hoewel VSS op zichzelf geen levensbedreigende aandoening is, kunnen er enkele complicaties en uitdagingen ontstaan als gevolg van de symptomen en psychische gevolgen.

Psychische gevolgen

Een van de meest significante complicaties van VSS zijn de psychische gevolgen die het met zich meebrengt. Personen met VSS ervaren vaak stress, angst en een depressie als gevolg van de voortdurende visuele symptomen. Deze psychische symptomen kunnen de kwaliteit van leven aanzienlijk verminderen en leiden tot een verminderd welbevinden.

Sociale isolatie

De visuele symptomen van VSS kunnen ook leiden tot sociale isolatie. Personen vermijden soms situaties met fel licht of drukke visuele omgevingen, wat kan resulteren in verminderde sociale interactie. Dit kan leiden tot een gevoel van eenzaamheid en isolatie.

Werkgerelateerde complicaties

Voor sommige personen kan VSS werkgerelateerde complicaties veroorzaken. De visuele symptomen en eventuele psychische gevolgen kunnen van invloed zijn op de beroepsuitoefening en productiviteit. Het kan leiden tot moeilijkheden bij het uitvoeren van taken die een hoge mate van visuele concentratie vereisen.

Kwaliteit van leven

De complicaties van VSS hebben over het algemeen een negatieve invloed op de kwaliteit van leven. Personen met VSS kunnen moeite hebben met het genieten van het leven en het nastreven van hun doelen en ambities vanwege de psychische last.

Impact op zelfbeeld

VSS kan ook het zelfbeeld van personen beïnvloeden. De constante visuele verstoringen kunnen leiden tot negatieve gedachten over het eigen lichaam en zelfbeeld, vooral wanneer personen zich anders voelen dan anderen vanwege hun symptomen.

Onderliggende oorzaken

Hoewel de exacte oorzaak van VSS nog niet volledig begrepen is, kunnen er onderliggende neurologische factoren zijn die bijdragen aan de aandoening. Dit kan complicaties veroorzaken bij het vinden van effectieve behandelingen en benaderingen.

Epilepsieaanvallen

Visuele verschijnselen zoals visual snow kunnen een aanval van epilepsie uitlokken bij mensen die al vatbaar zijn voor epileptische aanvallen. Dit fenomeen staat bekend als “visuele triggers” en kan optreden bij sommige mensen met epilepsie, vooral bij mensen die gevoelig zijn voor lichtflitsen, knipperende lichten of andere visuele stimuli.

Preventie van het visual snow syndrome

Op dit moment is er geen bekende preventieve maatregel die VSS kan voorkomen, omdat de exacte oorzaak en mechanismen achter deze aandoening nog niet volledig begrepen zijn. Desondanks kunnen enkele algemene richtlijnen en gezonde levensstijlkeuzes bijdragen aan het behoud van de algemene gezondheid van het visuele systeem en het verminderen van risicofactoren voor mogelijke visuele problemen.

Algemene richtlijnen voor gezonde visuele gewoonten

Hoewel er geen specifieke preventieve maatregelen zijn voor VSS, kunnen de volgende algemene richtlijnen voor gezonde visuele gewoonten bijdragen aan het behoud van een goede visuele gezondheid en het verminderen van het risico op visuele problemen:

 • Regelmatige oogzorg: Regelmatige oogonderzoeken door een oogarts kunnen helpen bij het identificeren van eventuele vroegtijdige tekenen van oogaandoeningen en tijdige behandeling mogelijk maken.
 • Bescherming tegen overmatige blootstelling aan fel licht: Zonnebrillen en beschermende brillen kunnen helpen bij het verminderen van schadelijke blootstelling aan fel zonlicht en schadelijk blauw licht van beeldschermen.
 • Gezonde levensstijl: Een evenwichtige voeding met voldoende antioxidanten, regelmatige lichaamsbeweging en voldoende slaap kunnen de algehele gezondheid van het visuele systeem ondersteunen.
 • Rustpauzes bij beeldschermgebruik: Regelmatige pauzes bij langdurig beeldschermgebruik kunnen oogvermoeidheid verminderen.
 • Beperking van stress: Stressmanagementtechnieken, zoals meditatie en ontspanningsoefeningen, kunnen bijdragen aan de algehele gezondheid en welzijn.
Zonnebril

Zonnebril

Onderzoek en bewustwording

Een belangrijk aspect van het voorkomen van VSS is bewustwording en onderzoek. Het bevorderen van onderzoek naar de oorzaken en mechanismen van VSS kan helpen bij het identificeren van preventieve strategieën in de toekomst. Het is belangrijk dat zowel het medische veld als het brede publiek bewust worden van deze aandoening om tijdige diagnose en behandeling mogelijk te maken.

Gezondheid van het visuele systeem

Hoewel VSS op dit moment niet kan worden voorkomen, is het behoud van een goede visuele gezondheid van essentieel belang. Regelmatige oogzorg, gezonde levensstijlkeuzes en bewustwording van visuele problemen kunnen bijdragen aan het verminderen van het risico op diverse visuele aandoeningen.

Omgaan met het visual snow syndrome in het dagelijks leven

Omgaan met het visual snow syndrome (VSS) in het dagelijks leven kan een uitdaging vormen vanwege de aanhoudende visuele symptomen en psychische gevolgen die deze aandoening met zich meebrengt. Personen met VSS moeten leren hoe ze hun dagelijkse activiteiten kunnen aanpassen en strategieën kunnen ontwikkelen om de kwaliteit van leven te verbeteren.

Zoek medische hulp en ondersteuning

Een van de eerste stappen in het omgaan met VSS is het zoeken van medische hulp en ondersteuning. Personen met VSS moeten een oogarts of een neuroloog raadplegen om een juiste diagnose te krijgen en eventuele onderliggende oorzaken uit te sluiten. Het is essentieel om een zorgverlener te vinden die bekend is met VSS en de nieuwste behandelingsmogelijkheden kan bespreken.

Psychologische ondersteuning

VSS kan psychische gevolgen hebben, zoals stress, angst en een depressie. Het zoeken van psychologische ondersteuning in de vorm van psychotherapie kan personen helpen bij het omgaan met deze psychische symptomen en het ontwikkelen van copingmechanismen.

Diverse gezichtsicoontjes naast elkaar: van heel verdrietig naar naar heel blij

Diverse gezichtsicoontjes naast elkaar: van heel verdrietig naar naar heel blij

Zelfmanagement

Zelfmanagement is van cruciaal belang voor personen met VSS. Het omvat het leren herkennen van triggers en het ontwikkelen van strategieën om de symptomen te beheren. Dit kan onder meer het nemen van rustpauzes bij oogvermoeidheid, het vermijden van fel licht of schittering en het creëren van een visueel vriendelijke omgeving omvatten.

Levensstijlaanpassingen

Het aanpassen van de levensstijl kan de levenskwaliteit van personen met VSS verbeteren. Een gezonde levensstijl met voldoende slaap, regelmatige lichaamsbeweging en een evenwichtige voeding kan helpen bij het verminderen van stress en het bevorderen van het algemene welzijn.

Lichtfilterende brillen en hulpmiddelen

Voor sommige personen met VSS kunnen lichtfilterende brillen en hulpmiddelen de visuele symptomen verminderen en het visuele comfort verbeteren. Het dragen van zonnebrillen met speciale glazen kan helpen bij het verminderen van lichtgevoeligheid.

Ondersteuning van lotgenoten

De steun van lotgenoten kan van onschatbare waarde zijn. Online fora, patiëntenverenigingen en steungroepen bieden personen met VSS de mogelijkheid om ervaringen te delen, tips uit te wisselen en zich verbonden te voelen met anderen die dezelfde uitdagingen doormaken.

Onderwijs en bewustwording

Onderwijs en bewustwording zijn belangrijk, zowel voor personen met VSS als voor hun omgeving. Het begrijpen van de aandoening en het delen van informatie met partner, familie, vrienden en werkgevers kan bijdragen aan een ondersteunende omgeving.

Steun gevende handen

Steun gevende handen

Geduld en acceptatie

Omgaan met VSS vereist geduld en acceptatie. Het is belangrijk om te begrijpen dat VSS een complexe aandoening is en dat symptomen variëren. Personen moeten leren om zichzelf tijd te gunnen en zichzelf te accepteren zoals ze zijn.

Visuele hallucinaties versus floaters en Visual Snow Syndrome

Floaters en Visual Snow Syndrome zijn visuele verschijnselen die optreden in de perceptie van een persoon, maar ze worden over het algemeen niet beschouwd als vormen van visuele hallucinaties zoals die bij bepaalde medische aandoeningen kunnen optreden.

 1. Visuele hallucinaties: Bij visuele hallucinaties ziet een persoon dingen die er helemaal niet zijn. Dit kan variëren van eenvoudige vormen tot complexe beelden en gebeurtenissen. Visuele hallucinaties kunnen voorkomen bij aandoeningen zoals schizofrenie, bepaalde vormen van dementie, drugsgebruik, of als bijwerking van medicijnen. Visuele hallucinaties kunnen het gevolg zijn van neurologische aandoeningen, drugsgebruik, psychische stoornissen, of andere oorzaken, en ze worden beschouwd als een vorm van verstoord bewustzijn waarbij de perceptie van de werkelijkheid wordt verstoord.
 2. Floaters (mouches volantes): Floaters zijn kleine, bewegende deeltjes of vlekken die in het gezichtsveld lijken te zweven. Ze worden veroorzaakt door kleine deeltjes in de glasachtige humor van het oog die schaduwen werpen op het netvlies wanneer ze bewegen. Floaters zijn meestal onschadelijk, maar ze kunnen als storend worden ervaren. Ze worden niet beschouwd als hallucinaties omdat ze voortkomen uit fysieke deeltjes in het oog en geen verkeerde interpretatie van externe stimuli zijn.
 3. Visual Snow Syndrome (VSS):
  • Oorzaken: Verschillende neurologische mechanismen worden vermoedelijk betrokken bij VSS, waaronder mogelijk verstoorde activiteit in de visuele cortex van de hersenen, veranderingen in de signaalverwerking van de retina, en problemen met de filtering van visuele prikkels. Deze verstoringen in het visuele systeem kunnen leiden tot de constante waarneming van visuele ruis en andere visuele symptomen die kenmerkend zijn voor VSS.
  • Symptomen: Bij Bij VSS ervaren mensen constante ruis of “sneeuw” in hun gezichtsveld, vergelijkbaar met het ruisen van een oude televisie. Het kan ook gepaard gaan met andere visuele symptomen, zoals overgevoeligheid voor licht en bewegende vlekken. Deze visuele verschijnselen zijn geen duidelijk gedefinieerde beelden van objecten of gebeurtenissen, maar eerder een doorlopende visuele interferentie.
  • Geen visuele hallucinatie: Hoewel het een abnormaal visueel verschijnsel is, wordt VSS meestal niet beschouwd als een vorm van visuele hallucinatie. Het wordt eerder geassocieerd met een verandering in de verwerking van visuele informatie in de hersenen. In wezen zijn de waarnemingen bij VSS meer een kwestie van een voortdurende en ongecontroleerde visuele “ruis” in plaats van het zien van objecten of gebeurtenissen die er niet zijn. Dit kan worden veroorzaakt door een storing in de verwerking van visuele prikkels in de hersenen, maar het verschilt qua aard van visuele hallucinaties zoals die worden waargenomen bij bepaalde medische aandoeningen of drugsgebruik. Het Visual Snow Syndrome wordt beschouwd als een stoornis in de manier waarop de visuele informatie wordt verwerkt in de hersenen, zonder dat er externe objecten of gebeurtenissen worden verzonnen. Het is een “intrinsieke” visuele verstoring.

In het geval van floaters en het Visual Snow Syndrome is er meestal geen verlies van contact met de werkelijkheid, zoals dat wel het geval kan zijn bij visuele hallucinaties. Deze aandoeningen hebben eerder te maken met afwijkingen in de visuele waarneming zelf dan met hallucinaties in de klassieke zin.

Meer informatie

Deel dit:
Advertenties

 1. Onbegrip over vermoeidheid bij blinden en slechtzienden07-04-2024 12:04:54
 2. Blind of slechtziend: Hand- en polsproblemen tijdens het stoklopen04-04-2024 12:04:21
 3. Omgaan met menstruatie als je een visuele beperking hebt31-03-2024 07:03:13
 4. Misselijkheid bij blinden en slechtzienden27-03-2024 03:03:09
 5. Korstjes op de oogleden27-03-2024 03:03:38
 6. Endoftalmitis (ontsteking van binnenste van oog)27-03-2024 03:03:14
 7. Dacryocystitis (ontsteking van traanzak)27-03-2024 03:03:41
 8. Iritis27-03-2024 03:03:09
 9. Iridocyclitis (uveitis anterior)26-03-2024 06:03:43
 10. Droge lucht en oogproblemen23-03-2024 05:03:09
 11. Verhoogde alertheid bij blinden en slechtzienden21-03-2024 07:03:19
 12. Aanpassingsstoornissen bij personen met een visuele handicap16-03-2024 08:03:41
 13. Vitaminen en ooggezondheid13-03-2024 07:03:10
 14. Oogproblemen bij het Chronisch Vermoeidheidssyndroom (CVS)12-03-2024 12:03:22
 15. Tranende / Waterige ogen08-03-2024 08:03:44
 16. Oogafscheiding07-03-2024 06:03:38
 17. Oogallergie06-03-2024 04:03:47
 18. Gezwollen ogen en oogleden05-03-2024 08:03:08
 19. Brandende ogen04-03-2024 06:03:39
 20. Oogwrijven28-02-2024 03:02:01
 21. Rode ogen27-02-2024 07:02:01
 22. Acupunctuur voor de ogen26-02-2024 04:02:00
 23. Slechtziend: Tips bij plotselinge misselijkheid door fel licht24-02-2024 05:02:38
 24. Problemen met het zien van details24-02-2024 01:02:17
 25. Ectropion (onderste ooglid draait naar buiten)20-02-2024 01:02:26
 26. Waarom mag je niet met je ogen in de zon kijken?20-02-2024 08:02:50
 27. Jeukende ogen19-02-2024 02:02:04
 28. Visuele cortex in hersenen: Verwerken van visuele informatie19-02-2024 02:02:12
 29. Oogproblemen bij Multiple Sclerose (MS)19-02-2024 06:02:50
 30. Wisselend zicht bij slechtzienden19-02-2024 05:02:16
 31. Kunnen blinden en slechtzienden lijden aan reisziekte?09-01-2024 07:01:22
 32. Kunnen blinden en slechtzienden ook claustrofobie hebben?14-12-2023 07:12:22
 33. Posttraumatische stressstoornis (PTSS) bij blinden en slechtzienden09-12-2023 03:12:00
 34. Automutilatie (zelfverwonding) bij blinden en slechtzienden09-12-2023 02:12:54
 35. Vervormd zien (metamorfopsie)19-11-2023 07:11:22
 36. Maculagat18-11-2023 04:11:07
 37. Iris (regenboogvlies): Aandoeningen en problemen13-11-2023 06:11:03
 38. Oogzenuw (opticus nervus): Aandoeningen en problemen11-11-2023 04:11:00
 39. Oogbindvlies (conjunctiva): Aandoeningen en problemen11-11-2023 02:11:17
 40. Ooglid / Oogleden: Aandoeningen en problemen11-11-2023 01:11:24
 41. Netvlies (retina): Aandoeningen en problemen11-11-2023 08:11:22
 42. Wetenschappelijke onderzoeken die blinden weer willen doen zien06-11-2023 07:11:28
 43. Foropter: Instrument voor oogonderzoeken en bepalen van oogcorrectie04-11-2023 05:11:50
 44. Pterygium04-11-2023 03:11:56
 45. Pinguecula04-11-2023 03:11:33
 46. Trachoom04-11-2023 03:11:05
 47. Premature retinopathie04-11-2023 03:11:22
 48. Trichiasis04-11-2023 03:11:44
 49. Subconjunctivale bloeding04-11-2023 03:11:02
 50. Hoornvlieslittekens04-11-2023 03:11:11
 51. Scleritis04-11-2023 03:11:46
 52. Oogziekte van Graves04-11-2023 03:11:21
 53. De invloed van hydratatie op de ooggezondheid03-11-2023 03:11:38
 54. Oogontsteking02-11-2023 02:11:48
 55. Oogzenuwontsteking02-11-2023 02:11:32
 56. Oogkasontsteking (orbitale cellulitis)02-11-2023 01:11:01
 57. Nachtblindheid01-11-2023 01:11:32
 58. Hormonale veranderingen en oogproblemen01-11-2023 12:11:06
 59. Oogirritatie01-11-2023 07:11:00
 60. Ooginfarct01-11-2023 07:11:35
 61. Oftalmoplegie (verzwakte of verlamde oogspieren)01-11-2023 07:11:51
 62. Oculaire toxoplasmose01-11-2023 07:11:44
 63. Meibomitis29-10-2023 08:10:19
 64. Hoornvlies: Aandoeningen en problemen met de cornea29-10-2023 03:10:09
 65. Ziekte van Coats29-10-2023 02:10:31
 66. Lagoftalmie (niet kunnen knipperen of ogen niet volledig kunnen sluiten)29-10-2023 02:10:45
 67. Macula-oedeem29-10-2023 02:10:30
 68. Maculapucker29-10-2023 02:10:20
 69. Kleurenblindheid29-10-2023 02:10:30
 70. Keratitis (hoornvliesontsteking)27-10-2023 01:10:02
 71. Coördinatieproblemen bij blinden en slechtzienden26-10-2023 02:10:47
 72. Duizeligheid bij blinden en slechtzienden26-10-2023 07:10:21
 73. Hypertensieve retinopathie25-10-2023 05:10:59
 74. Herpes in het oog (oculaire herpes, oogherpes)25-10-2023 05:10:43
 75. Gordelroos in het oog25-10-2023 05:10:07
 76. Hoornvlieszweer25-10-2023 05:10:14
 77. Hoornvliestroebelingen25-10-2023 05:10:27
 78. Paniekaanvallen bij blinden en slechtzienden25-10-2023 05:10:15
 79. Ziekenhuisinfecties die de ogen kunnen aantasten24-10-2023 11:10:48
 80. Invloed van airconditioning op de ooggezondheid24-10-2023 11:10:57
 81. Hart- en vaataandoeningen bij blinden en slechtzienden24-10-2023 05:10:17
 82. Fluoresceïnekleuring van het oog: Diagnostische hulpmiddel voor oogaandoeningen24-10-2023 05:10:22
 83. Ooginfecties23-10-2023 05:10:46
 84. Eenzaamheid bij blinden en slechtzienden23-10-2023 03:10:04
 85. Hordeolum (strontje): Ooginfectie23-10-2023 07:10:57
 86. Hoornvliesletsels23-10-2023 07:10:30
 87. Usher-syndroom23-10-2023 07:10:04
 88. Hemianopsie: Verlies van gezichtsveld in één of beide ogen23-10-2023 07:10:14
 89. Invloed van melatonine op blinden21-10-2023 01:10:58
 90. Leber Congenitale Amaurose21-10-2023 11:10:18
 91. Sneeuwblindheid21-10-2023 11:10:37
 92. Retinoblastoom (netvlieskanker)21-10-2023 11:10:23
 93. Oogkanker21-10-2023 11:10:08
 94. Halo’s en lichtverblinding21-10-2023 11:10:36
 95. Hoornvliesdystrofie21-10-2023 11:10:59
 96. Hand- en polsklachten bij blinden en slechtzienden20-10-2023 03:10:08
 97. Keratoconus (kegelvormig en dunner hoornvlies)20-10-2023 11:10:46
 98. Scotomen (blinde vlekken in gezichtsveld)20-10-2023 11:10:27
 99. Ptosis (ptose): Afhangend ooglid20-10-2023 11:10:25
 100. Visual snow syndrome20-10-2023 11:10:57
 101. Uveïtis20-10-2023 11:10:13
 102. Lichttherapie bij blinden als behandeling voor melatoninetekort19-10-2023 05:10:29
 103. Scleralenzen: Behandeling van verschillende oogproblemen19-10-2023 04:10:22
 104. Scheelzien (strabisme, strabismus)19-10-2023 07:10:52
 105. Vaak voorkomende oogproblemen en oogziekten bij kinderen19-10-2023 06:10:44
 106. Leber Erfelijke Optische Neuropathie (LHON)18-10-2023 11:10:30
 107. Verziendheid (hypermetropie)18-10-2023 07:10:02
 108. Droge ogen17-10-2023 05:10:51
 109. Kunsttranen17-10-2023 04:10:05
 110. Schouderpijn en schouderklachten bij blinden en slechtzienden16-10-2023 10:10:08
 111. Rugpijn en rugklachten bij blinden en slechtzienden16-10-2023 07:10:02
 112. Nystagmus (onwillekeurige, ritmische oogbewegingen)16-10-2023 06:10:24
 113. Binoculair onderzoek: Onderzoek van samenwerking tussen de ogen14-10-2023 06:10:22
 114. MRI-scan van de ogen: Gedetailleerde beelden van ogen en omliggende structuren14-10-2023 06:10:46
 115. Lichtgevoeligheidstest: Onderzoeken van oogreacties op licht14-10-2023 06:10:06
 116. Biopsie van het oog: Weefsel uit oog verwijderen en onderzoeken14-10-2023 06:10:56
 117. Traanfilmonderzoek13-10-2023 06:10:57
 118. Spleetlamponderzoek (biomicroscopie)13-10-2023 06:10:03
 119. Refractie-onderzoek (oogmeting)13-10-2023 05:10:32
 120. Pupilverwijding (pupildilatatie): Pupil vergroten (meestal via oogdruppels)13-10-2023 05:10:18
 121. Pachymetrie van het hoornvlies: Dikte van hoornvlies meten13-10-2023 05:10:22
 122. Oogspierfunctietest: Bewegingen van oogspieren beoordelen13-10-2023 05:10:33
 123. Oogdrukmeting (tonometrie)13-10-2023 05:10:33
 124. Oogechografie: Gedetailleerde blik op de oogstructuren13-10-2023 05:10:44
 125. Oftalmoscopie (fundoscopie): Diepgaand onderzoek van het oog13-10-2023 05:10:47
 126. OCT-angiografie: Beeldvorming van oogbloedvaten zonder kleurstoffen13-10-2023 05:10:10
 127. Netvliesonderzoek: Afwijkingen of problemen in netvlies opsporen13-10-2023 05:10:02
 128. Kleurentest: Beoordeling van kleurenzicht13-10-2023 04:10:08
 129. Gonioscopie: Beoordeling van de ooghoek13-10-2023 04:10:16
 130. Fundusfotografie: Gedetailleerde beelden van achterste deel van het oog13-10-2023 04:10:50
 131. Fluoresceïne-angiografie: Onderzoek van netvliesbloedvaten met kleurstof13-10-2023 04:10:33
 132. Elektrofysiologische oogonderzoeken: Elektrische evaluatie van de gezondheid van het oog13-10-2023 04:10:44
 133. CT-scan van de ogen en oogkas: Gedetailleerde beeldvorming13-10-2023 03:10:58
 134. Corneatopografie: Gedetailleerde meting van het hoornvlies13-10-2023 03:10:53
 135. Contrastgevoeligheidstest: Oogonderzoek om contrastvermogen te onderzoeken13-10-2023 03:10:33
 136. Biometrie: Oogonderzoek om nauwkeurige oogmetingen te krijgen13-10-2023 03:10:08
 137. Oogzalven: Soorten, gebruik, tips en hulpmiddelen13-10-2023 06:10:58
 138. Netvliesloslating09-10-2023 01:10:45
 139. Onzekerheid bij blinden en slechtzienden08-10-2023 01:10:17
 140. Abnormale hoofdpositie bij oogproblemen08-10-2023 01:10:21
 141. Spierstijfheid, spierpijn en spierspanning bij blinden en slechtzienden08-10-2023 12:10:57
 142. Nekpijn bij blinden en slechtzienden08-10-2023 12:10:36
 143. Burn-out bij blinden en slechtzienden08-10-2023 07:10:34
 144. Ziekte van Stargardt (juveniele maculadegeneratie)07-10-2023 01:10:25
 145. Glasvochtbloeding07-10-2023 11:10:22
 146. Fotopsie: (Licht)flitsen of flikkeringen in gezichtsveld zien07-10-2023 06:10:46
 147. Floaters (mouches volantes): Zwevende deeltjes in gezichtsveld07-10-2023 05:10:04
 148. Psychische oorzaken van tijdelijke of permanente slechtziendheid en blindheid05-10-2023 05:10:55
 149. Pupilgrootte: Miosis (abnormaal vernauwde pupillen) en mydriasis (abnormaal verwijde pupillen)05-10-2023 06:10:56
 150. Retinitis pigmentosa (RP)04-10-2023 04:10:18
 151. Vragen stellen aan je oogarts04-10-2023 01:10:21
 152. Zeer slechtziend en naar de oogarts blijven gaan04-10-2023 12:10:50
 153. Gezichtsveld en gezichtsveldonderzoek03-10-2023 04:10:30
 154. Gevoelens van verlies bij blinden en slechtzienden02-10-2023 05:10:25
 155. Mentale impact van ernstige oogproblemen bij blinden en slechtzienden02-10-2023 02:10:33
 156. Hoofdpijn bij blinden en slechtzienden02-10-2023 05:10:58
 157. Exoftalmie (proptosis) (abnormaal uitpuilende ogen)30-09-2023 02:09:01
 158. Episcleritis30-09-2023 02:09:22
 159. Entropion (onderste ooglid draait naar binnen)30-09-2023 02:09:29
 160. Diplopie (dubbelzien)30-09-2023 02:09:56
 161. Dacryostenose30-09-2023 02:09:24
 162. Visuele hallucinaties30-09-2023 10:09:48
 163. Drugsverslaving en medicatiemisbruik: Effecten op de ogen en ooggezondheid30-09-2023 07:09:24
 164. De invloed van het gebruik van medicatie op de ogen en ooggezondheid30-09-2023 06:09:31
 165. Body Integrity Identity Disorder (BIID): Verlangen om blind te zijn29-09-2023 01:09:30
 166. Omgaan met (constante) veranderende en/of bevende beelden in gezichtsvermogen29-09-2023 11:09:46
 167. Kunnen blinden en slechtzienden hoogtevrees hebben?29-09-2023 07:09:20
 168. Weer (iets) kunnen zien na tijdelijk of permanent blind of slechtziend te zijn geweest29-09-2023 07:09:14
 169. Cytomegalovirus (CMV) retinitis28-09-2023 04:09:49
 170. Convergentie-insufficiëntie28-09-2023 04:09:41
 171. Conjunctivitis (oogbindvliesontsteking)28-09-2023 04:09:14
 172. Computer Vision Syndrome28-09-2023 04:09:01
 173. Coloboom28-09-2023 04:09:55
 174. Chalazion (gerstekorrel aan ooglid)28-09-2023 04:09:25
 175. Cerebrale Visuele Inperking (CVI)28-09-2023 04:09:04
 176. Centrale sereuze retinopathie28-09-2023 04:09:08
 177. Cat Eye Syndroom28-09-2023 04:09:30
 178. ADOA (autosomale dominante optische atrofie)28-09-2023 04:09:50
 179. Bradyopsie28-09-2023 04:09:00
 180. Blefarospasme (overmatig oogknipperen)28-09-2023 04:09:28
 181. Blefaritis28-09-2023 04:09:49
 182. Birdshot Chorioretinopathie28-09-2023 04:09:19
 183. Bijziendheid (myopie)28-09-2023 04:09:46
 184. Astigmatisme28-09-2023 04:09:18
 185. Vermoeide ogen (oogvermoeidheid)28-09-2023 04:09:47
 186. Anoftalmie28-09-2023 04:09:15
 187. Anisocorie28-09-2023 04:09:45
 188. Aniridie28-09-2023 04:09:43
 189. Geen dieptezicht hebben27-09-2023 07:09:19
 190. De impact van luchtvervuiling op de ogen en ooggezondheid26-09-2023 07:09:31
 191. De impact van UV-blootstelling op de ogen26-09-2023 06:09:55
 192. Mineralen en ooggezondheid24-09-2023 03:09:18
 193. Voedingsvezels en ooggezondheid24-09-2023 01:09:24
 194. Antioxidantrijke voedingsmiddelen en ooggezondheid24-09-2023 01:09:48
 195. Bessen en ooggezondheid24-09-2023 01:09:50
 196. Luteïne en zeaxanthine voor ooggezondheid24-09-2023 01:09:18
 197. Zink en ooggezondheid24-09-2023 01:09:53
 198. Omega-3 vetzuren en ooggezondheid24-09-2023 01:09:04
 199. De invloed van cafeïne op de ogen en ooggezondheid24-09-2023 12:09:01
 200. De invloed van chocolade op de ogen en ooggezondheid24-09-2023 12:09:21

Laatst bijgewerkt op 19 februari 2024 – 11:44