Floaters (mouches volantes): Zwevende deeltjes in gezichtsveld

Floaters (drijvers) zijn kleine zwevende deeltjes, zoals eiwitten of cellen, die zich in het glasachtig lichaam van het oog bevinden. Dit glasachtige lichaam is een heldere gel die het grootste deel van het oog vult en licht op het netvlies richt. Wanneer deze deeltjes bewegen, werpen ze schaduwen op het netvlies, wat resulteert in de waarneming van floaters. Hoewel floaters meestal onschadelijk zijn, kunnen ze voor sommige personen erg hinderlijk zijn en leiden tot visuele verstoringen.

Inhoudsopgave

Prevalentie van mouches volantes

België

In België zijn er beperkte gegevens beschikbaar over de prevalentie van floaters. Er zijn geen specifieke nationale onderzoeken of studies die zich specifiek richten op dit onderwerp. De gegevens die beschikbaar zijn, zijn meestal afgeleid van klinische praktijken en oogzorginstellingen. Uit deze gegevens blijkt echter dat floaters relatief vaak voorkomen bij personen van verschillende leeftijden.

De daadwerkelijke prevalentie is moeilijk te bepalen, omdat niet iedereen met floaters medische hulp zoekt. Veel personen beschouwen drijvers als een normaal verschijnsel en wennen eraan zonder professionele behandeling te zoeken.

Nederland

In Nederland is er meer onderzoek gedaan naar de prevalentie van floaters in vergelijking met België. Verschillende studies hebben geschat dat ongeveer 60% tot 70% van de personen floaters op enig moment in hun leven ervaart. Deze gegevens benadrukken de algemene aanwezigheid van floaters onder de Nederlandse bevolking.

Het is belangrijk te benadrukken dat floaters vaker voorkomen bij oudere personen, vanwege het natuurlijke verouderingsproces van het glasachtige lichaam van het oog. Naarmate mensen ouder worden, neemt de kans op de ontwikkeling van floaters toe.

Oorzaken van floaters

De belangrijkste oorzaak van floaters is gerelateerd aan het verouderingsproces van het oog. Het glasachtige lichaam van het oog bestaat uit een heldere gelachtige substantie die licht naar het netvlies richt. Naarmate een persoon ouder wordt, ondergaat het glasachtige lichaam veranderingen zoals inkrimping en vormverandering. Deze veranderingen kunnen leiden tot de vorming van kleine deeltjes, zoals eiwitten, collageenvezels, of celresten, die zweven in de gel.

Een andere oorzaak van floaters kan oogletsels of trauma zijn. Wanneer het oog wordt verwond, kunnen bloed of ontstekingscellen in het glasachtige lichaam terechtkomen en tijdelijke floaters veroorzaken.

Bovendien kunnen oogziekten en aandoeningen, zoals netvliesscheuren of een netvliesloslating, het risico op floaters verhogen. In deze gevallen kan het loskomen van het netvlies kleine stukjes weefsel in het glasachtige lichaam brengen, wat leidt tot de waarneming van floaters.

Risicofactoren van zwevende deeltjes in gezichtsveld

Verschillende risicofactoren kunnen het risico op het ontwikkelen van zwevende deeltjes in het gezichtsveldverhogen. Deze omvatten:

Leeftijd

Leeftijd is een belangrijke risicofactor voor floaters. Naarmate personen ouder worden, neemt de kans op het ontwikkelen van floaters toe als gevolg van de natuurlijke veranderingen in het glasachtige lichaam.

Myopie (bijziendheid)

Personen met bijziendheid hebben een verhoogd risico op floaters. Bijziendheid wordt gekenmerkt door een abnormaal lang oog, wat de kans vergroot dat het glasachtige lichaam loskomt van het netvlies en floaters veroorzaakt.

Oogletsels

Oogletsels, zoals een klap tegen het oog of een penetrerend letsel, kunnen ontstekingen in het oog veroorzaken en het risico op tijdelijke floaters verhogen.

Oogchirurgie

Oogchirurgie, met name ingrepen zoals cataractoperaties of vitrectomieën, kan het risico op floaters verhogen als gevolg van veranderingen in het glasachtige lichaam tijdens de operatie.

Oogziekten

Aandoeningen zoals diabetische retinopathie, uveïtis en netvliesscheuren kunnen het risico op floaters verhogen, omdat ze het glasachtige lichaam kunnen aantasten.

Beeld van wat een persoon met diabetische retinopathie zou kunnen zien

Beeld van wat een persoon met diabetische retinopathie zou kunnen zien

Erfelijkheid en genetische factoren van drijvers

Erfelijkheid speelt een belangrijke rol in de ontwikkeling van verschillende oogaandoeningen en oogproblemen. Bij floaters is echter vastgesteld dat ze meestal niet sterk geassocieerd zijn met genetische factoren. Er is weinig bewijs om aan te tonen dat floaters van generatie op generatie worden doorgegeven via overerfing van specifieke genen.

Desondanks kunnen genetische factoren en familiegeschiedenis nog steeds een rol spelen in het risico op floaters, zij het indirect. Als floaters bijvoorbeeld worden veroorzaakt door veranderingen in het glasachtige lichaam van het oog, kunnen personen met een genetische aanleg voor oogaandoeningen, zoals een netvliesloslating, een grotere kans hebben op het ontwikkelen van floaters.

Er is relatief weinig specifiek onderzoek gedaan naar de erfelijkheid van floaters. Dit komt gedeeltelijk doordat floaters vaak als een normaal fenomeen worden beschouwd en niet altijd medische aandacht vereisen. Omdat floaters niet als een ernstige oogaandoening worden beschouwd, zijn wetenschappers mogelijk terughoudender geweest om genetische studies naar dit specifieke symptoom uit te voeren.

Echter, met de voortschrijdende technologieën op het gebied van genetica en oogheelkunde, kunnen toekomstige studies meer inzicht bieden in de genetische componenten die mogelijk verband houden met het ontstaan van floaters.

Soorten floaters

Puntvormige floaters

Puntvormige floaters zijn kleine, ronde of ovale deeltjes die lijken op stippen of puntjes in het gezichtsveld. Ze worden vaak beschreven als zwarte of grijze vlekken die in verschillende richtingen en snelheden bewegen wanneer het oog beweegt. Puntvormige floaters zijn de meest voorkomende vorm van floaters en worden meestal veroorzaakt door de aanwezigheid van kleine eiwitdeeltjes in het glasachtige lichaam.

Draadvormige floaters

Draadvormige floaters worden gekenmerkt door langwerpige, draadachtige structuren die lijken te zweven in het gezichtsveld. Deze floaters kunnen variëren in lengte en dikte en bewegen vaak langzaam door het oog wanneer de persoon zijn of haar blikrichting verandert. Ze worden meestal veroorzaakt door de aanwezigheid van vezelachtige structuren in het glasachtige lichaam.

Wolkachtige floaters

Wolkachtige floaters lijken op een wolk of vage vlek in het gezichtsveld. Ze kunnen een wazige, troebele kwaliteit hebben en het lijkt alsof ze het licht in het oog verstrooien. Deze floaters kunnen worden veroorzaakt door de aanwezigheid van meerdere kleine deeltjes of vezels in het glasachtige lichaam.

Ringvormige floaters

Ringvormige floaters manifesteren zich als cirkelvormige of ringvormige structuren die in het gezichtsveld verschijnen. Ze kunnen zowel open als gesloten ringen zijn en bewegen vaak langzaam terwijl ze rond de centrale as draaien. Deze floaters kunnen worden veroorzaakt door de agglomeratie van deeltjes in een ringvormige configuratie.

Flitsende floaters

Flitsende floaters worden vaak beschreven als heldere, flikkerende lichtflitsen die kortstondig in het gezichtsveld verschijnen. Ze kunnen plotseling optreden en lijken op lichtreflecties. Deze flitsende floaters kunnen het gevolg zijn van het trekken of prikkelen van het netvlies door het glasachtige lichaam.

Symptomen van drijvers

De symptomen van floaters kunnen variëren van persoon tot persoon en worden vaak omschreven als volgt:

Donkere stippen of punten

De meest voorkomende symptomen van floaters zijn donkere stippen of punten die in het gezichtsveld lijken te zweven. Deze stippen kunnen variëren in grootte en intensiteit en worden vaak omschreven als zwarte of grijze vlekken die bewegen wanneer het oog beweegt.

Draadvormige structuren

Sommige personen kunnen draadvormige floaters ervaren, die eruitzien als langwerpige, dunne draden die in het gezichtsveld zweven. Deze structuren kunnen variëren in lengte en dikte en kunnen langzaam bewegen wanneer de persoon zijn of haar blikrichting verandert.

Troebele vlekken

Troebele vlekken of wolkachtige floaters lijken op een wazige of troebele vlek in het gezichtsveld. Ze kunnen het licht in het oog verstrooien en een diffuus effect hebben op het zicht.

Ringvormige structuren

Ringvormige floaters manifesteren zich als cirkelvormige of ringvormige structuren die in het gezichtsveld verschijnen. Ze kunnen open of gesloten ringen vormen en bewegen vaak langzaam terwijl ze rond de centrale as draaien.

Lichtflitsen

Sommige personen kunnen lichtflitsen ervaren in combinatie met floaters. Deze flitsen worden vaak beschreven als heldere, flikkerende lichtflitsen die kortstondig in het gezichtsveld verschijnen. Ze kunnen het gevolg zijn van het trekken of prikkelen van het netvlies door het glasachtige lichaam.

Waarneming en gevolgen

De waarneming van floaters kan variëren in frequentie en intensiteit. Sommige personen ervaren af en toe floaters en beschouwen ze als normaal, terwijl anderen constant last hebben van floaters en dit als hinderlijk ervaren. Het zien van floaters kan van persoon tot persoon verschillen, afhankelijk van factoren zoals veroudering, oogaandoeningen en individuele gevoeligheid.

Floaters zelf zijn meestal onschadelijk en verdwijnen vaak niet uit het gezichtsveld zonder medische tussenkomst. In sommige gevallen kunnen ze echter het zicht belemmeren, vooral als ze de centrale gezichtsveld aantasten. Personen die ernstige symptomen van floaters ervaren, zoals het plotseling verschijnen van veel floaters of flitsen van licht, moeten onmiddellijk medische hulp zoeken, omdat deze symptomen kunnen wijzen op ernstige oogproblemen, zoals een netvliesloslating.

Lichamelijke gevolgen van mouches volantes

Hoewel floaters in de eerste plaats als een visueel symptoom worden beschouwd, kunnen ze enkele lichamelijke gevolgen hebben die van invloed zijn op de algemene gezondheid en het welzijn van personen. Enkele van deze gevolgen omvatten:

Stress en angst

Personen die ernstige of frequent voorkomende floaters ervaren, kunnen zich gestrest of angstig voelen als gevolg van de voortdurende visuele verstoring. Deze emotionele reacties kunnen leiden tot lichamelijke symptomen zoals verhoogde hartslag, spierspanning en slaapproblemen.

Vermoeidheid

Het constant proberen te focussen op het vermijden van floaters in het gezichtsveld kan vermoeiend zijn voor de ogen en leiden tot vermoeidheid. Dit kan op zijn beurt de algemene energieniveaus van personen aantasten.

Vermoeidheid: Vermoeide vrouw achter laptop

Vermoeidheid: Vermoeide vrouw achter laptop

Verminderd concentratievermogen

Het hebben van opvallende floaters in het gezichtsveld kan het concentratievermogen van personen aantasten, vooral tijdens taken die een hoge mate van visuele aandacht vereisen, zoals lezen of autorijden.

Beperkingen in activiteiten

In sommige gevallen kunnen ernstige floaters het vermogen van personen om dagelijkse activiteiten uit te voeren beperken. Dit kan variëren van het vermijden van bepaalde visuele taken tot het ervaren van beperkingen bij het uitvoeren van werk of hobby’s.

Verminderde levenskwaliteit

Floaters kunnen leiden tot een verminderde levenskwaliteit, vooral als ze als hinderlijk worden ervaren. Dit kan van invloed zijn op het algemene welzijn van personen en hun vermogen om van het leven te genieten.

Psychische gevolgen van zwevende deeltjes in gezichtsveld

De psychische gevolgen van floaters kunnen aanzienlijk zijn en kunnen verschillende aspecten van het mentale welzijn van personen aantasten. Enkele van deze gevolgen omvatten:

Angst en stress

Het zien van floaters kan angst en stress veroorzaken bij personen, vooral als ze het als hinderlijk ervaren. De constante aanwezigheid van floaters in het gezichtsveld kan leiden tot zorgen over de oorzaak van deze visuele verschijnselen en angst voor mogelijke ernstige oogproblemen.

Verstoring van de concentratie

Floaters kunnen de concentratie van personen verstoren, vooral tijdens taken die een hoge mate van visuele aandacht vereisen, zoals lezen, autorijden of werken op een computer. Deze verstoring kan leiden tot verminderde productiviteit en frustratie.

Sociale terughoudendheid

Personen die ernstige floaters ervaren, kunnen terughoudendheid ervaren in sociale situaties. Ze kunnen zich zelfbewust voelen over hun visuele symptomen en zich terugtrekken uit activiteiten met anderen.

Verminderde levenskwaliteit

Floaters kunnen een negatieve invloed hebben op de algemene levenskwaliteit van personen. Ze kunnen leiden tot verminderd plezier in dagelijkse activiteiten en het vermogen om van het leven te genieten.

Depressieve symptomen

Bij sommige personen kunnen ernstige floaters depressieve symptomen veroorzaken, zoals neerslachtigheid, apathie en verminderde interesse in activiteiten die ze eerder plezierig vonden.

Diagnose van mouches volantes

De diagnose van floaters begint meestal met een grondige medische geschiedenis en een uitgebreid klinisch onderzoek door een oogarts of optometrist. De volgende stappen worden vaak gevolgd bij de diagnose van floaters:

Medische geschiedenis

De oogzorgprofessional zal vragen naar de medische geschiedenis van de persoon, waaronder eventuele oogaandoeningen, oogtrauma’s of andere relevante gezondheidsproblemen. Dit kan helpen bij het identificeren van mogelijke risicofactoren voor floaters.

Symptoombespreking

Personen zullen worden gevraagd om hun symptomen in detail te bespreken, inclusief de aard van de floaters, wanneer ze voor het eerst werden opgemerkt en of er veranderingen zijn geweest in hun verschijning of frequentie.

Visueel onderzoek

Een visueel onderzoek van het oog zal worden uitgevoerd om de floaters en andere oogstructuren te beoordelen. Dit kan onder meer het gebruik van een spleetlampmicroscoop omvatten, waarmee de oogarts het glasachtige lichaam in detail kan bekijken.

Oogonderzoeken voor floaters

Om de oorsprong en impact van floaters verder te onderzoeken, kunnen verschillende oogonderzoeken worden uitgevoerd. Enkele van deze onderzoeken omvatten:

Netvliesonderzoek

Een uitgebreid netvliesonderzoek kan worden uitgevoerd om te controleren op eventuele schade aan het netvlies die verband houdt met floaters. Dit kan worden gedaan met behulp van een oftalmoscoop of fundusfotografie.

Oogonderzoek bij oogarts

Oogonderzoek bij oogarts

Optische Coherentie Tomografie (OCT)

OCT is een geavanceerde beeldvormingstechnologie die gedetailleerde dwarsdoorsneden van het netvlies en het glasachtige lichaam kan maken. Het kan helpen bij het identificeren van structurele afwijkingen en afwijkingen die floaters kunnen veroorzaken.

Ultrageluidsonderzoek (echografie)

In sommige gevallen kan een echografie van het oog worden gebruikt om de interne structuren van het oog, inclusief het glasachtige lichaam, in beeld te brengen en eventuele afwijkingen te identificeren.

Angiografie

Angiografie kan worden uitgevoerd om de bloedvaten in het oog te evalueren en eventuele lekkages of abnormale bloedstroompatronen te detecteren die floaters kunnen veroorzaken.

Behandelingen voor floaters

De behandelingen voor drijvers kunnen worden onderverdeeld in medische en psychische benaderingen, afhankelijk van de ernst van de symptomen en de impact op het welzijn van personen.

Medische behandelingen

 1. Observatie: Bij milde of sporadische floaters kan een oogarts ervoor kiezen om de persoon alleen te adviseren om de floaters te observeren en eventuele veranderingen in symptomen te melden. In veel gevallen verdwijnen floaters na verloop van tijd of worden ze minder opvallend.
 2. Vitreolyse (lasertherapie): Vitreolyse is een medische procedure waarbij een laser wordt gebruikt om de floaters af te breken of te verdampen. Deze behandeling is echter niet altijd effectief en brengt risico’s met zich mee, waaronder netvliesbeschadiging.
 3. Chirurgische verwijdering: In zeldzame gevallen, wanneer floaters het zicht ernstig belemmeren en andere behandelingen niet succesvol zijn, kan een vitrectomie worden overwogen. Hierbij wordt het glasachtige lichaam verwijderd en vervangen door een kunstmatige vloeistof. Dit is een invasieve procedure met risico’s en wordt meestal pas overwogen als de voordelen opwegen tegen de nadelen.

Psychische behandelingen

 1. Psycho-educatie: Het begrijpen van floaters en hun onschadelijke aard kan angst verminderen. Educatie kan personen helpen om realistische verwachtingen te hebben en hun symptomen te normaliseren.
 2. Cognitieve Gedragstherapie (CGT): CGT kan worden ingezet om personen te helpen omgaan met de psychische gevolgen van floaters, zoals angst en stress. Het richt zich op het veranderen van negatieve denkpatronen en het aanleren van effectieve copingmechanismen.
 3. Ondersteuning van psychologen en therapeuten: Personen die ernstige psychische gevolgen ervaren, zoals angst of een depressie, kunnen baat hebben bij psychologische ondersteuning van een therapeut of counselor.
 4. Steungroepen: Deelnemen aan steun-, patiënten en lotgenotengroepen voor personen met vergelijkbare visuele symptomen kan emotionele steun bieden en het gevoel van eenzaamheid verminderen.

Gecombineerde benadering

In sommige gevallen kan een gecombineerde benadering van medische en psychische behandelingen het meest effectief zijn. Dit kan inhouden dat de floaters medisch worden beoordeeld en behandeld, terwijl psychische ondersteuning wordt geboden om de emotionele impact ervan te verminderen.

Prognose

Floaters hebben vaak een prognose die kan variëren van persoon tot persoon. Enkele belangrijke aspecten zijn:

Stabiliteit

In veel gevallen blijven floaters stabiel en veranderen ze niet significant in vorm, grootte of locatie. Personen kunnen eraan wennen en ze minder opvallend vinden na verloop van tijd.

Spontane verbetering

Sommige personen ervaren spontane verbetering van hun floaters, wat betekent dat ze na verloop van tijd minder opvallend worden of zelfs volledig verdwijnen. Dit kan te maken hebben met natuurlijke veranderingen in het glasachtige lichaam.

Persoonlijke tolerantie

De perceptie van floaters varieert van persoon tot persoon. Sommigen kunnen ze als zeer hinderlijk ervaren, terwijl anderen er minder last van hebben en er gemakkelijker mee omgaan.

Complicaties van floaters

Hoewel de meeste floaters onschadelijk zijn en niet tot ernstige complicaties leiden, zijn er enkele situaties waarin ze problemen kunnen veroorzaken:

Onderliggende oogziekten

Floaters kunnen soms gepaard gaan met onderliggende oogziekten, zoals:

 • Netvliesloslating: Floaters kunnen het gevolg zijn van tractie op het netvlies door abnormale glasachtige samentrekkingen, wat een netvliesloslating kan veroorzaken. Dit is een ernstige aandoening die onmiddellijke medische aandacht vereist.
 • Diabetische retinopathie: Personen met diabetes lopen een verhoogd risico op floaters en kunnen ook diabetische retinopathie ontwikkelen, een aandoening die schade aan de bloedvaten van het netvlies veroorzaakt.
 • Bloedingen in het oog: In zeldzame gevallen kunnen floaters worden geassocieerd met bloedingen in het oog, zoals bij bloedvatgerelateerde problemen.

Psychische gevolgen

Floaters kunnen psychische gevolgen hebben voor personen die ze ervaren, waaronder:

 • Angst en stress: Het zien van floaters kan angst en stress veroorzaken, vooral als ze als hinderlijk worden ervaren.
 • Verstoring van de kwaliteit van leven: Floaters kunnen leiden tot verminderd plezier in dagelijkse activiteiten en het vermogen om van het leven te genieten.
 • Depressie: Bij sommige personen kunnen ernstige floaters depressieve symptomen veroorzaken, zoals neerslachtigheid en verminderde interesse in activiteiten die ze eerder plezierig vonden.

Verstoring van het dagelijks leven

Floaters kunnen de kwaliteit van leven van personen aantasten doordat ze de visuele helderheid verminderen en dagelijkse activiteiten zoals lezen, autorijden en werken op een computer verstoren.

Autorijden, met blik op dashboard van de wagen en de weg

Autorijden, met blik op dashboard van de wagen en de weg

Verhoogde risico’s bij specifieke beroepen

Personen die beroepen uitoefenen waarbij een hoog niveau van visuele precisie vereist is, zoals piloten of chirurgen, kunnen meer last hebben van floaters en hun beroepsmatige prestaties kunnen erdoor worden aangetast.

Preventie van drijvers

Hoewel het voorkomen van floaters niet altijd mogelijk is, zijn er enkele stappen en praktijken die personen kunnen overwegen om het risico op het ontwikkelen van floaters te verminderen:

Ooghygiëne en veiligheid

 • Bescherming tegen trauma: Het dragen van veiligheidsbrillen of oogbescherming bij activiteiten die oogletsel kunnen veroorzaken, zoals sporten of klussen, kan helpen om de kans op oogtrauma te verminderen, wat floaters kan veroorzaken.
 • Oogzorg na oogletsel: Als een persoon oogletsel oploopt, zelfs als het mild lijkt, is het raadzaam om onmiddellijk medische hulp te zoeken om eventuele schade te evalueren en te behandelen.

Behandeling van onderliggende aandoeningen

 • Diabetes: Personen met diabetes hebben een verhoogd risico op oogaandoeningen, waaronder floaters. Het beheersen van de bloedsuikerspiegel volgens de aanbevelingen van een arts kan het risico verminderen.
 • Hoge bloeddruk (hypertensie): Een hoge bloeddruk kan de bloedvaten in het oog beschadigen en floaters veroorzaken. Het beheersen van hypertensie is belangrijk voor de algehele ooggezondheid.
De bloeddruk wordt gemeten met een bloeddrukmeter

De bloeddruk wordt gemeten met een bloeddrukmeter

Gezonde levensstijl

 • Niet roken: Roken kan de bloedvaten in het oog beschadigen en het risico op oogaandoeningen verhogen. Stoppen met roken kan de gezondheid van de ogen verbeteren.
 • Gezonde voeding: Het consumeren van een voeding dat rijk is aan antioxidanten en omega-3 vetzuren kan de gezondheid van de ogen bevorderen. Inclusief voedingsmiddelen zoals groene bladgroenten, vis en noten kan nuttig zijn.
 • Hydratatie: Voldoende water drinken kan helpen om uitdroging te voorkomen, wat floaters kan veroorzaken. Het handhaven van een goede hydratatie is gunstig voor de algehele gezondheid van het oog.

Reguliere oogonderzoeken

 • Oogonderzoeken: Regelmatige oogonderzoeken door een oogarts of optometrist kunnen helpen bij het vroegtijdig opsporen van oogproblemen, waaronder floaters, en het bieden van passende zorg.
 • Vroegtijdige behandeling: Als floaters worden gedetecteerd tijdens een oogonderzoek, kan een vroegtijdige behandeling van eventuele onderliggende aandoeningen helpen om de progressie van floaters te vertragen of te voorkomen.

Omgaan met drijvers in het dagelijks leven

Omgaan met floaters in het dagelijks leven vereist een combinatie van aanpassingen en copingmechanismen om de impact ervan op de visuele gezondheid en het welzijn te minimaliseren. Hier zijn enkele nuttige richtlijnen:

Psychologische ondersteuning

 • Educatie: Het begrijpen van floaters en het weten dat ze meestal onschadelijk zijn, kan angst verminderen. Zoek informatie bij een gekwalificeerde bron of een zorgverlener.
 • Cognitieve Gedragstherapie (CGT): CGT kan helpen bij het beheren van de psychische impact van floaters. Het richt zich op het veranderen van negatieve denkpatronen en het aanleren van effectieve copingmechanismen.
 • Ondersteuning van psychologen en therapeuten: Als floaters aanzienlijke angst of een depressie veroorzaken, kan het raadzaam zijn om professionele psychologische ondersteuning te zoeken.
 • Steungroepen: Overweeg deelname aan steungroepen voor personen met floaters. Dit kan emotionele steun bieden en het gevoel van eenzaamheid verminderen.

Aanpassingen in levensstijl

 • Aanpassingen aan werk en dagelijkse activiteiten: Personen met floaters kunnen baat hebben bij aanpassingen aan hun werk en dagelijkse activiteiten, zoals het verminderen van fel licht, het vergroten van het contrast op schermen en het nemen van regelmatige pauzes om vermoeidheid te voorkomen.
 • Autorijden: Als floaters het autorijden bemoeilijken, overweeg dan om alleen te rijden als het veilig is en raadpleeg een oogarts voor advies.
 • Vergrotingshulpmiddelen: Vergrotingshulpmiddelen kunnen nuttig zijn bij het lezen en uitvoeren van taken waarbij precisie vereist is.

Regelmatige oogzorg

 • Oogonderzoeken: Onderga regelmatig oogonderzoeken bij een oogarts of optometrist. Dit kan helpen bij het bewaken van eventuele veranderingen in floaters en het detecteren van onderliggende oogproblemen.
 • Vroegtijdige behandeling: Als floaters gepaard gaan met andere symptomen zoals flitsen of verlies van perifeer zicht (zicht aan zijkant), raadpleeg dan onmiddellijk een oogarts, omdat dit op onderliggende oogproblemen kan wijzen.

Zelfzorg en stressbeheer

 • Gezonde levensstijl: Een gezonde levensstijl met voldoende slaap, lichaamsbeweging en een evenwichtige voeding kan bijdragen aan algeheel welzijn.
 • Stressbeheer: Leer stressbeheersingstechnieken zoals meditatie, diepe ademhaling of yoga om stress te verminderen, wat kan bijdragen aan het omgaan met floaters.
 • Aandacht voor emotionele gezondheid: Houd je emotionele gezondheid in de gaten en zoek hulp als je je overweldigd voelt.
Markt met uitgestald verkoopwaar waaronder veel groenten en fruit

Markt met uitgestald verkoopwaar waaronder veel groenten en fruit

Visuele hallucinaties versus floaters en Visual Snow Syndrome

Floaters en Visual Snow Syndrome zijn visuele verschijnselen die optreden in de perceptie van een persoon, maar ze worden over het algemeen niet beschouwd als vormen van visuele hallucinaties zoals die bij bepaalde medische aandoeningen kunnen optreden.

 1. Visuele hallucinaties: Bij visuele hallucinaties ziet een persoon dingen die er helemaal niet zijn. Dit kan variëren van eenvoudige vormen tot complexe beelden en gebeurtenissen. Visuele hallucinaties kunnen voorkomen bij aandoeningen zoals schizofrenie, bepaalde vormen van dementie, drugsgebruik, of als bijwerking van medicijnen. Visuele hallucinaties kunnen het gevolg zijn van neurologische aandoeningen, drugsgebruik, psychische stoornissen, of andere oorzaken, en ze worden beschouwd als een vorm van verstoord bewustzijn waarbij de perceptie van de werkelijkheid wordt verstoord.
 2. Floaters (mouches volantes): Floaters zijn kleine, bewegende deeltjes of vlekken die in het gezichtsveld lijken te zweven. Ze worden veroorzaakt door kleine deeltjes in de glasachtige humor van het oog die schaduwen werpen op het netvlies wanneer ze bewegen. Floaters zijn meestal onschadelijk, maar ze kunnen als storend worden ervaren. Ze worden niet beschouwd als hallucinaties omdat ze voortkomen uit fysieke deeltjes in het oog en geen verkeerde interpretatie van externe stimuli zijn.
 3. Visual Snow Syndrome (VSS):
  • Oorzaken: Verschillende neurologische mechanismen worden vermoedelijk betrokken bij VSS, waaronder mogelijk verstoorde activiteit in de visuele cortex van de hersenen, veranderingen in de signaalverwerking van de retina, en problemen met de filtering van visuele prikkels. Deze verstoringen in het visuele systeem kunnen leiden tot de constante waarneming van visuele ruis en andere visuele symptomen die kenmerkend zijn voor VSS.
  • Symptomen: Bij Bij VSS ervaren mensen constante ruis of “sneeuw” in hun gezichtsveld, vergelijkbaar met het ruisen van een oude televisie. Het kan ook gepaard gaan met andere visuele symptomen, zoals overgevoeligheid voor licht en bewegende vlekken. Deze visuele verschijnselen zijn geen duidelijk gedefinieerde beelden van objecten of gebeurtenissen, maar eerder een doorlopende visuele interferentie.
  • Geen visuele hallucinatie: Hoewel het een abnormaal visueel verschijnsel is, wordt VSS meestal niet beschouwd als een vorm van visuele hallucinatie. Het wordt eerder geassocieerd met een verandering in de verwerking van visuele informatie in de hersenen. In wezen zijn de waarnemingen bij VSS meer een kwestie van een voortdurende en ongecontroleerde visuele “ruis” in plaats van het zien van objecten of gebeurtenissen die er niet zijn. Dit kan worden veroorzaakt door een storing in de verwerking van visuele prikkels in de hersenen, maar het verschilt qua aard van visuele hallucinaties zoals die worden waargenomen bij bepaalde medische aandoeningen of drugsgebruik. Het Visual Snow Syndrome wordt beschouwd als een stoornis in de manier waarop de visuele informatie wordt verwerkt in de hersenen, zonder dat er externe objecten of gebeurtenissen worden verzonnen. Het is een “intrinsieke” visuele verstoring.

In het geval van floaters en het Visual Snow Syndrome is er meestal geen verlies van contact met de werkelijkheid, zoals dat wel het geval kan zijn bij visuele hallucinaties. Deze aandoeningen hebben eerder te maken met afwijkingen in de visuele waarneming zelf dan met hallucinaties in de klassieke zin.

Meer informatie

Deel dit:
Advertenties

 1. Onvoorspelbaarheid en onzekerheid van oogproblemen07-05-2024 05:05:31
 2. Noten en ooggezondheid04-05-2024 06:05:13
 3. Willen blinde en slechtziende personen wel (weer) (goed) zien?16-04-2024 06:04:36
 4. Tips voor thuisverpleegkundigen die bij een blinde of slechtziende persoon komen15-04-2024 07:04:41
 5. Onbegrip over vermoeidheid bij blinden en slechtzienden07-04-2024 12:04:54
 6. Blind of slechtziend: Hand- en polsproblemen tijdens het stoklopen04-04-2024 12:04:21
 7. Omgaan met menstruatie als je een visuele beperking hebt31-03-2024 07:03:13
 8. Misselijkheid bij blinden en slechtzienden27-03-2024 03:03:09
 9. Korstjes op de oogleden27-03-2024 03:03:38
 10. Endoftalmitis (ontsteking van binnenste van oog)27-03-2024 03:03:14
 11. Dacryocystitis (ontsteking van traanzak)27-03-2024 03:03:41
 12. Iritis27-03-2024 03:03:09
 13. Iridocyclitis (uveitis anterior)26-03-2024 06:03:43
 14. Droge lucht en oogproblemen23-03-2024 05:03:09
 15. Verhoogde alertheid bij blinden en slechtzienden21-03-2024 07:03:19
 16. Aanpassingsstoornissen bij personen met een visuele handicap16-03-2024 08:03:41
 17. Vitaminen en ooggezondheid13-03-2024 07:03:10
 18. Oogproblemen bij het Chronisch Vermoeidheidssyndroom (CVS)12-03-2024 12:03:22
 19. Tranende / Waterige ogen08-03-2024 08:03:44
 20. Oogafscheiding07-03-2024 06:03:38
 21. Oogallergie06-03-2024 04:03:47
 22. Gezwollen ogen en oogleden05-03-2024 08:03:08
 23. Brandende ogen04-03-2024 06:03:39
 24. Oogwrijven28-02-2024 03:02:01
 25. Rode ogen27-02-2024 07:02:01
 26. Acupunctuur voor de ogen26-02-2024 04:02:00
 27. Slechtziend: Tips bij plotselinge misselijkheid door fel licht24-02-2024 05:02:38
 28. Problemen met het zien van details24-02-2024 01:02:17
 29. Ectropion (onderste ooglid draait naar buiten)20-02-2024 01:02:26
 30. Waarom mag je niet met je ogen in de zon kijken?20-02-2024 08:02:50
 31. Jeukende ogen19-02-2024 02:02:04
 32. Visuele cortex in hersenen: Verwerken van visuele informatie19-02-2024 02:02:12
 33. Oogproblemen bij Multiple Sclerose (MS)19-02-2024 06:02:50
 34. Wisselend zicht bij slechtzienden19-02-2024 05:02:16
 35. Kunnen blinden en slechtzienden lijden aan reisziekte?09-01-2024 07:01:22
 36. Kunnen blinden en slechtzienden ook claustrofobie hebben?14-12-2023 07:12:22
 37. Posttraumatische stressstoornis (PTSS) bij blinden en slechtzienden09-12-2023 03:12:00
 38. Automutilatie (zelfverwonding) bij blinden en slechtzienden09-12-2023 02:12:54
 39. Vervormd zien (metamorfopsie)19-11-2023 07:11:22
 40. Maculagat18-11-2023 04:11:07
 41. Iris (regenboogvlies): Aandoeningen en problemen13-11-2023 06:11:03
 42. Oogzenuw (opticus nervus): Aandoeningen en problemen11-11-2023 04:11:00
 43. Oogbindvlies (conjunctiva): Aandoeningen en problemen11-11-2023 02:11:17
 44. Ooglid / Oogleden: Aandoeningen en problemen11-11-2023 01:11:24
 45. Netvlies (retina): Aandoeningen en problemen11-11-2023 08:11:22
 46. Wetenschappelijke onderzoeken die blinden weer willen doen zien06-11-2023 07:11:28
 47. Foropter: Instrument voor oogonderzoeken en bepalen van oogcorrectie04-11-2023 05:11:50
 48. Pterygium04-11-2023 03:11:56
 49. Pinguecula04-11-2023 03:11:33
 50. Trachoom04-11-2023 03:11:05
 51. Premature retinopathie04-11-2023 03:11:22
 52. Trichiasis04-11-2023 03:11:44
 53. Subconjunctivale bloeding04-11-2023 03:11:02
 54. Hoornvlieslittekens04-11-2023 03:11:11
 55. Scleritis04-11-2023 03:11:46
 56. Oogziekte van Graves04-11-2023 03:11:21
 57. De invloed van hydratatie op de ooggezondheid03-11-2023 03:11:38
 58. Oogontsteking02-11-2023 02:11:48
 59. Oogzenuwontsteking02-11-2023 02:11:32
 60. Oogkasontsteking (orbitale cellulitis)02-11-2023 01:11:01
 61. Nachtblindheid01-11-2023 01:11:32
 62. Hormonale veranderingen en oogproblemen01-11-2023 12:11:06
 63. Oogirritatie01-11-2023 07:11:00
 64. Ooginfarct01-11-2023 07:11:35
 65. Oftalmoplegie (verzwakte of verlamde oogspieren)01-11-2023 07:11:51
 66. Oculaire toxoplasmose01-11-2023 07:11:44
 67. Meibomitis29-10-2023 08:10:19
 68. Hoornvlies: Aandoeningen en problemen met de cornea29-10-2023 03:10:09
 69. Ziekte van Coats29-10-2023 02:10:31
 70. Lagoftalmie (niet kunnen knipperen of ogen niet volledig kunnen sluiten)29-10-2023 02:10:45
 71. Macula-oedeem29-10-2023 02:10:30
 72. Maculapucker29-10-2023 02:10:20
 73. Kleurenblindheid29-10-2023 02:10:30
 74. Keratitis (hoornvliesontsteking)27-10-2023 01:10:02
 75. Coördinatieproblemen bij blinden en slechtzienden26-10-2023 02:10:47
 76. Duizeligheid bij blinden en slechtzienden26-10-2023 07:10:21
 77. Hypertensieve retinopathie25-10-2023 05:10:59
 78. Herpes in het oog (oculaire herpes, oogherpes)25-10-2023 05:10:43
 79. Gordelroos in het oog25-10-2023 05:10:07
 80. Hoornvlieszweer25-10-2023 05:10:14
 81. Hoornvliestroebelingen25-10-2023 05:10:27
 82. Paniekaanvallen bij blinden en slechtzienden25-10-2023 05:10:15
 83. Ziekenhuisinfecties die de ogen kunnen aantasten24-10-2023 11:10:48
 84. Invloed van airconditioning op de ooggezondheid24-10-2023 11:10:57
 85. Hart- en vaataandoeningen bij blinden en slechtzienden24-10-2023 05:10:17
 86. Fluoresceïnekleuring van het oog: Diagnostische hulpmiddel voor oogaandoeningen24-10-2023 05:10:22
 87. Ooginfecties23-10-2023 05:10:46
 88. Eenzaamheid bij blinden en slechtzienden23-10-2023 03:10:04
 89. Hordeolum (strontje): Ooginfectie23-10-2023 07:10:57
 90. Hoornvliesletsels23-10-2023 07:10:30
 91. Usher-syndroom23-10-2023 07:10:04
 92. Hemianopsie: Verlies van gezichtsveld in één of beide ogen23-10-2023 07:10:14
 93. Invloed van melatonine op blinden21-10-2023 01:10:58
 94. Leber Congenitale Amaurose21-10-2023 11:10:18
 95. Sneeuwblindheid21-10-2023 11:10:37
 96. Retinoblastoom (netvlieskanker)21-10-2023 11:10:23
 97. Oogkanker21-10-2023 11:10:08
 98. Halo’s en lichtverblinding21-10-2023 11:10:36
 99. Hoornvliesdystrofie21-10-2023 11:10:59
 100. Hand- en polsklachten bij blinden en slechtzienden20-10-2023 03:10:08
 101. Keratoconus (kegelvormig en dunner hoornvlies)20-10-2023 11:10:46
 102. Scotomen (blinde vlekken in gezichtsveld)20-10-2023 11:10:27
 103. Ptosis (ptose): Afhangend ooglid20-10-2023 11:10:25
 104. Visual snow syndrome20-10-2023 11:10:57
 105. Uveïtis20-10-2023 11:10:13
 106. Lichttherapie bij blinden als behandeling voor melatoninetekort19-10-2023 05:10:29
 107. Scleralenzen: Behandeling van verschillende oogproblemen19-10-2023 04:10:22
 108. Scheelzien (strabisme, strabismus)19-10-2023 07:10:52
 109. Vaak voorkomende oogproblemen en oogziekten bij kinderen19-10-2023 06:10:44
 110. Leber Erfelijke Optische Neuropathie (LHON)18-10-2023 11:10:30
 111. Verziendheid (hypermetropie)18-10-2023 07:10:02
 112. Droge ogen17-10-2023 05:10:51
 113. Kunsttranen17-10-2023 04:10:05
 114. Schouderpijn en schouderklachten bij blinden en slechtzienden16-10-2023 10:10:08
 115. Rugpijn en rugklachten bij blinden en slechtzienden16-10-2023 07:10:02
 116. Nystagmus (onwillekeurige, ritmische oogbewegingen)16-10-2023 06:10:24
 117. Binoculair onderzoek: Onderzoek van samenwerking tussen de ogen14-10-2023 06:10:22
 118. MRI-scan van de ogen: Gedetailleerde beelden van ogen en omliggende structuren14-10-2023 06:10:46
 119. Lichtgevoeligheidstest: Onderzoeken van oogreacties op licht14-10-2023 06:10:06
 120. Biopsie van het oog: Weefsel uit oog verwijderen en onderzoeken14-10-2023 06:10:56
 121. Traanfilmonderzoek13-10-2023 06:10:57
 122. Spleetlamponderzoek (biomicroscopie)13-10-2023 06:10:03
 123. Refractie-onderzoek (oogmeting)13-10-2023 05:10:32
 124. Pupilverwijding (pupildilatatie): Pupil vergroten (meestal via oogdruppels)13-10-2023 05:10:18
 125. Pachymetrie van het hoornvlies: Dikte van hoornvlies meten13-10-2023 05:10:22
 126. Oogspierfunctietest: Bewegingen van oogspieren beoordelen13-10-2023 05:10:33
 127. Oogdrukmeting (tonometrie)13-10-2023 05:10:33
 128. Oogechografie: Gedetailleerde blik op de oogstructuren13-10-2023 05:10:44
 129. Oftalmoscopie (fundoscopie): Diepgaand onderzoek van het oog13-10-2023 05:10:47
 130. OCT-angiografie: Beeldvorming van oogbloedvaten zonder kleurstoffen13-10-2023 05:10:10
 131. Netvliesonderzoek: Afwijkingen of problemen in netvlies opsporen13-10-2023 05:10:02
 132. Kleurentest: Beoordeling van kleurenzicht13-10-2023 04:10:08
 133. Gonioscopie: Beoordeling van de ooghoek13-10-2023 04:10:16
 134. Fundusfotografie: Gedetailleerde beelden van achterste deel van het oog13-10-2023 04:10:50
 135. Fluoresceïne-angiografie: Onderzoek van netvliesbloedvaten met kleurstof13-10-2023 04:10:33
 136. Elektrofysiologische oogonderzoeken: Elektrische evaluatie van de gezondheid van het oog13-10-2023 04:10:44
 137. CT-scan van de ogen en oogkas: Gedetailleerde beeldvorming13-10-2023 03:10:58
 138. Corneatopografie: Gedetailleerde meting van het hoornvlies13-10-2023 03:10:53
 139. Contrastgevoeligheidstest: Oogonderzoek om contrastvermogen te onderzoeken13-10-2023 03:10:33
 140. Biometrie: Oogonderzoek om nauwkeurige oogmetingen te krijgen13-10-2023 03:10:08
 141. Oogzalven: Soorten, gebruik, tips en hulpmiddelen13-10-2023 06:10:58
 142. Netvliesloslating09-10-2023 01:10:45
 143. Onzekerheid bij blinden en slechtzienden08-10-2023 01:10:17
 144. Abnormale hoofdpositie bij oogproblemen08-10-2023 01:10:21
 145. Spierstijfheid, spierpijn en spierspanning bij blinden en slechtzienden08-10-2023 12:10:57
 146. Nekpijn bij blinden en slechtzienden08-10-2023 12:10:36
 147. Burn-out bij blinden en slechtzienden08-10-2023 07:10:34
 148. Ziekte van Stargardt (juveniele maculadegeneratie)07-10-2023 01:10:25
 149. Glasvochtbloeding07-10-2023 11:10:22
 150. Fotopsie: (Licht)flitsen of flikkeringen in gezichtsveld zien07-10-2023 06:10:46
 151. Floaters (mouches volantes): Zwevende deeltjes in gezichtsveld07-10-2023 05:10:04
 152. Psychische oorzaken van tijdelijke of permanente slechtziendheid en blindheid05-10-2023 05:10:55
 153. Pupilgrootte: Miosis (abnormaal vernauwde pupillen) en mydriasis (abnormaal verwijde pupillen)05-10-2023 06:10:56
 154. Retinitis pigmentosa (RP)04-10-2023 04:10:18
 155. Vragen stellen aan je oogarts04-10-2023 01:10:21
 156. Zeer slechtziend en naar de oogarts blijven gaan04-10-2023 12:10:50
 157. Gezichtsveld en gezichtsveldonderzoek03-10-2023 04:10:30
 158. Gevoelens van verlies bij blinden en slechtzienden02-10-2023 05:10:25
 159. Mentale impact van ernstige oogproblemen bij blinden en slechtzienden02-10-2023 02:10:33
 160. Hoofdpijn bij blinden en slechtzienden02-10-2023 05:10:58
 161. Exoftalmie (proptosis) (abnormaal uitpuilende ogen)30-09-2023 02:09:01
 162. Episcleritis30-09-2023 02:09:22
 163. Entropion (onderste ooglid draait naar binnen)30-09-2023 02:09:29
 164. Diplopie (dubbelzien)30-09-2023 02:09:56
 165. Dacryostenose30-09-2023 02:09:24
 166. Visuele hallucinaties30-09-2023 10:09:48
 167. Drugsverslaving en medicatiemisbruik: Effecten op de ogen en ooggezondheid30-09-2023 07:09:24
 168. De invloed van het gebruik van medicatie op de ogen en ooggezondheid30-09-2023 06:09:31
 169. Body Integrity Identity Disorder (BIID): Verlangen om blind te zijn29-09-2023 01:09:30
 170. Omgaan met (constante) veranderende en/of bevende beelden in gezichtsvermogen29-09-2023 11:09:46
 171. Kunnen blinden en slechtzienden hoogtevrees hebben?29-09-2023 07:09:20
 172. Weer (iets) kunnen zien na tijdelijk of permanent blind of slechtziend te zijn geweest29-09-2023 07:09:14
 173. Cytomegalovirus (CMV) retinitis28-09-2023 04:09:49
 174. Convergentie-insufficiëntie28-09-2023 04:09:41
 175. Conjunctivitis (oogbindvliesontsteking)28-09-2023 04:09:14
 176. Computer Vision Syndrome28-09-2023 04:09:01
 177. Coloboom28-09-2023 04:09:55
 178. Chalazion (gerstekorrel aan ooglid)28-09-2023 04:09:25
 179. Cerebrale Visuele Inperking (CVI)28-09-2023 04:09:04
 180. Centrale sereuze retinopathie28-09-2023 04:09:08
 181. Cat Eye Syndroom28-09-2023 04:09:30
 182. ADOA (autosomale dominante optische atrofie)28-09-2023 04:09:50
 183. Bradyopsie28-09-2023 04:09:00
 184. Blefarospasme (overmatig oogknipperen)28-09-2023 04:09:28
 185. Blefaritis28-09-2023 04:09:49
 186. Birdshot Chorioretinopathie28-09-2023 04:09:19
 187. Bijziendheid (myopie)28-09-2023 04:09:46
 188. Astigmatisme28-09-2023 04:09:18
 189. Vermoeide ogen (oogvermoeidheid)28-09-2023 04:09:47
 190. Anoftalmie28-09-2023 04:09:15
 191. Anisocorie28-09-2023 04:09:45
 192. Aniridie28-09-2023 04:09:43
 193. Geen dieptezicht hebben27-09-2023 07:09:19
 194. De impact van luchtvervuiling op de ogen en ooggezondheid26-09-2023 07:09:31
 195. De impact van UV-blootstelling op de ogen26-09-2023 06:09:55
 196. Mineralen en ooggezondheid24-09-2023 03:09:18
 197. Voedingsvezels en ooggezondheid24-09-2023 01:09:24
 198. Antioxidantrijke voedingsmiddelen en ooggezondheid24-09-2023 01:09:48
 199. Bessen en ooggezondheid24-09-2023 01:09:50
 200. Luteïne en zeaxanthine voor ooggezondheid24-09-2023 01:09:18

Laatst bijgewerkt op 4 mei 2024 – 05:42