Aanpassingsstoornissen bij personen met een visuele handicap

Een visuele handicap kan een significante impact hebben op iemands leven. Naast de praktische uitdagingen die het met zich meebrengt, kan het ook leiden tot emotionele en psychologische problemen. Aanpassingsstoornissen of aanpassingsproblemen zijn hier een veelvoorkomend voorbeeld van. Aanpassingsstoornissen zijn een cluster van psychische aandoeningen die zich manifesteren als reactie op een stressvolle levensgebeurtenis. In het geval van visuele handicap kan de plotselinge of geleidelijke afname van zicht een significante stressfactor vormen die de ontwikkeling van een aanpassingsstoornis triggert.

Aanpassingsstoornis versus Rouw bij blinden en slechtzienden

Rouw is een natuurlijke reactie op het verlies van zicht, terwijl een aanpassingsstoornis een psychische aandoening is die kan optreden als reactie op de stress van de visuele handicap.

Enkele sleutelverschillen

Duur

 • Rouw: Kan langdurig zijn, maar de intensiteit van de symptomen neemt doorgaans geleidelijk af.
 • Aanpassingsstoornis: Symptomen duren langer dan 6 maanden en interfereren met dagelijkse activiteiten.

Functioneren

 • Rouw: Kan leiden tot verdriet en verminderde energie, maar het functioneren in het dagelijks leven is doorgaans mogelijk.
 • Aanpassingsstoornis: Ernstige symptomen die het functioneren op school, werk of in sociale relaties belemmeren.

Aanwezigheid van stressor

 • Rouw: Is altijd gekoppeld aan het verlies van zicht.
 • Aanpassingsstoornis: Kan worden versterkt door andere stressfactoren, zoals sociale isolatie, financiële problemen of angst voor de toekomst.

Specifieke symptomen bij blinden en slechtzienden

Aanpassingsstoornis: Kan gepaard gaan met:

Wanneer is er sprake van een aanpassingsstoornis?

 • Als de symptomen van rouw langer dan 6 maanden aanhouden.
 • Als de symptomen zo ernstig zijn dat ze het dagelijks functioneren belemmeren.
 • Als er sprake is van bovenstaande specifieke symptomen.

Oorzaken van aanpassingsproblemen

De oorzaken van aanpassingsstoornissen bij visuele handicap zijn complex en gevarieerd. Verschillende factoren, zowel intern als extern, kunnen een rol spelen in het ontwikkelen van symptomen:

Impact van visuele handicap

Psychologische factoren

 • Vorige psychische problemen, zoals angst of depressie, kunnen het risico op een aanpassingsstoornis verhogen.
 • Ongezonde copingmechanismen, zoals ontkenning of vermijding, kunnen de symptomen verergeren.
 • Gebrek aan veerkracht en zelfvertrouwen kan het aanpassen aan de nieuwe situatie bemoeilijken.

Sociale factoren

Praktische uitdagingen

 • Beperkte toegang tot hulpmiddelen en technologie kan de onafhankelijkheid en zelfredzaamheid beperken.
 • Financiële problemen en armoede kunnen de toegang tot zorg en ondersteuning belemmeren.
 • Vervoersproblemen en ontoegankelijke infrastructuur kunnen de mobiliteit en participatie beperken.

Persoonlijkheidskenmerken

Gezondheidsstatus

Omgevingsfactoren

 • Onveilige of chaotische omgeving kan gevoelens van angst en stress verhogen.
 • Gebrek aan toegang tot informatie en ondersteuningsdiensten kan de aanpassing bemoeilijken.
 • Culturele normen en stigma rondom visuele handicap kunnen leiden tot gevoelens van schaamte en isolatie.

Het is belangrijk te benadrukken dat de oorzaken van aanpassingsstoornissen complex en interacterend zijn. Meerdere factoren kunnen samenwerken om de symptomen te triggeren en te verergeren.

Een professionele diagnose en behandeling door een arts of psycholoog is essentieel om de oorzaken van de symptomen te achterhalen en een gepersonaliseerd behandelplan te ontwikkelen.

In de behandeling van aanpassingsstoornissen bij visuele handicap wordt er vaak gewerkt aan:

Door de oorzaken te begrijpen en passende hulp te zoeken, kunnen mensen met visuele handicap de symptomen van een aanpassingsstoornis overwinnen en hun kwaliteit van leven significantly verbeteren.

Risicofactoren

Er zijn een aantal factoren die het risico op het ontwikkelen van een aanpassingsstoornis na een visuele handicap kunnen verhogen:

 • Ernst van de visuele handicap: Hoe ernstiger de handicap, hoe groter het risico.
 • Plotselinge visuele handicap: Mensen die plotseling blind worden, lopen meer risico dan mensen die geleidelijk hun zicht verliezen.
 • Gebrek aan sociale steun: Mensen die geen steun van partner, familie, vrienden of professionals hebben, lopen meer risico.
 • Voorgeschiedenis van psychische problemen: Mensen met een voorgeschiedenis van psychische problemen lopen meer risico.
 • Leeftijd: Kinderen en ouderen zijn mogelijk kwetsbaarder voor de emotionele impact van visuele handicap. Aanpassingsvermogen kan per leeftijdsgroep variëren.
 • Copingmechanismen: Ongezonde copingmechanismen, zoals ontkenning of vermijding, kunnen de symptomen verergeren. Het leren van gezonde copingmechanismen kan de veerkracht bevorderen.
 • Sociaal-economische status: Armoede en gebrek aan toegang tot middelen en ondersteuning kunnen de uitdagingen vergroten. Financiële stabiliteit en sociale zekerheid kunnen het aanpassingsproces bevorderen.
 • Persoonlijkheidstrekken: Perfectionisme of neiging tot angst kan de impact van de visuele handicap versterken. Flexibele en veerkrachtige persoonlijkheidstrekken kunnen het aanpassingsproces vergemakkelijken.
 • Ondersteunende omgeving: Een gebrek aan begrip en acceptatie van de visuele handicap door partner, familie, vrienden of de maatschappij kan leiden tot isolatie en gevoelens van minderwaardigheid. Een inclusieve en ondersteunende omgeving kan het gevoel van welzijn en acceptatie bevorderen.
 • Toegang tot hulpmiddelen: Gebrek aan adequate hulpmiddelen en technologie kan de participatie in sociale activiteiten en het dagelijks leven beperken. Toegang tot aangepaste hulpmiddelen en training kan de onafhankelijkheid en zelfredzaamheid bevorderen.
 • Gezondheidsstatus: Bestaande lichamelijke of geestelijke gezondheidsproblemen kunnen de symptomen van een aanpassingsstoornis verergeren. Goede fysieke en mentale gezondheid kan de veerkracht en het copingvermogen versterken.
 • Motivatie en instelling: Een negatieve instelling en gebrek aan motivatie kunnen het aanpassingsproces belemmeren. Een positieve instelling, gericht op leren en groeien, kan de kansen op succes verhogen.

Het is belangrijk te benadrukken dat de impact van visuele handicap en de ontwikkeling van een aanpassingsstoornis complex en multifactorieel zijn. De aanwezigheid van risicofactoren betekent niet noodzakelijk dat een stoornis zal ontwikkelen, terwijl de afwezigheid van risicofactoren geen garantie is voor probleemloos aanpassen.

Een professionele beoordeling door een arts of psycholoog is essentieel om de ernst van de symptomen te bepalen en een passende behandelingsplan te ontwikkelen.

Symptomen

De symptomen van een aanpassingsstoornis bij visuele handicap zijn divers en kunnen zich op verschillende niveaus manifesteren:

Emotioneel

 • Angst: Gevoelens van onrust, bezorgdheid en paniek over de toekomst en de impact van de visuele handicap.
 • Depressie: Stemmingsverlies, gevoelens van hopeloosheid en verminderd plezier in activiteiten.
 • Woede: Frustratie en irritatie over de beperkingen die de visuele handicap met zich meebrengt.
 • Verdriet: Rouw om het verlies van zicht en de veranderingen die dit teweegbrengt in het leven.
 • Frustratie: Moeilijkheden met het accepteren van de visuele handicap en de uitdagingen die hiermee gepaard gaan.

Gedrag

 • Slaapproblemen: Moeilijkheden met in slaap vallen, doorslapen of verstoorde slaappatronen.
 • Concentratieproblemen: Vermindering van het vermogen om zich te focussen en aandachtig te blijven.
 • Sociale terugtrekking: Vermijding van sociale contacten en activiteiten uit angst voor ongemak of onbekwaamheid.

Fysiek

 • Hoofdpijn: Spanning gerelateerde pijn in het hoofd.
 • Vermoeidheid: Abnormale lusteloosheid en gebrek aan energie.
 • Spierpijn: Pijn en stijfheid in de spieren, vaak door stress en spanning.
Vermoeidheid: Vermoeide vrouw achter laptop

Vermoeidheid: Vermoeide vrouw achter laptop

Impact van visuele handicap

De impact van visuele handicap kan op verschillende niveaus worden ervaren: praktisch, psychisch/mentaal en sociaal.

Praktische impact

Koken: Spaghetti met verse groenten klaarmaken

Koken: Spaghetti met verse groenten klaarmaken

Psychische/mentale impact

Sociale impact

De impact van visuele handicap is uniek voor elk individu en hangt af van verschillende factoren, zoals de ernst van de handicap, de leeftijd waarop het zicht verloren gaat, de copingmechanismen en de sociale omgeving.

Het is belangrijk om te benadrukken dat visuele handicap niet iemands capaciteiten of potentieel definieert. Met de juiste ondersteuning, hulpmiddelen en aanpassingen kunnen mensen met visuele handicap een volwaardig en betekenisvol leven leiden.

Behandeling

Aanpassingsstoornissen na visuele handicap zijn gelukkig goed te behandelen.

De behandeling van aanpassingsstoornissen is het meest effectief wanneer deze holistisch is en gericht is op het individu als geheel. Dit betekent dat aandacht wordt besteed aan de fysieke, emotionele, mentale en sociale aspecten van de handicap.

De duur van de behandeling varieert per individu en hangt af van de ernst van de symptomen. In sommige gevallen kan een kortdurende interventie voldoende zijn, terwijl in andere gevallen langdurige ondersteuning nodig is.

Partner, familie en vrienden kunnen een belangrijke rol spelen in het herstelproces. Door begrip, steun en praktische hulp te bieden, kunnen ze mensen met visuele handicap helpen om zich aan te passen aan hun nieuwe levenssituatie.

Het is belangrijk om te benadrukken dat professionele hulp van een arts of psycholoog essentieel is bij de diagnose en behandeling van aanpassingsstoornissen.

De behandeling richt zich op verschillende aspecten en kan bestaan uit:

Psychotherapie

 • Cognitieve gedragstherapie (CGT): Helpt bij het herkennen en veranderen van negatieve gedachtenpatronen en copingmechanismen.
 • Psycho-educatie: Verstrekt informatie over visuele handicap en leert vaardigheden om met de uitdagingen om te gaan.
 • Ondersteunende therapie: Biedt een luisterend oor en emotionele steun.

Medicatie

 • Antidepressiva: Verlichten symptomen van depressie en angst.
 • Anxiolytica: Verminderen angst en nervositeit.
Medicijnen (verschillende soorten verpakkingen met tabletten)

Medicijnen (verschillende soorten verpakkingen met tabletten)

Training in vaardigheden voor slechtziende of blinde personen

Aanvullende ondersteuning

Prognose

De prognose van aanpassingsstoornissen bij visuele handicap is over het algemeen gunstig. Met de juiste behandeling en ondersteuning kunnen de meeste mensen zich succesvol aanpassen aan hun nieuwe levenssituatie en een goed leven leiden.

Factoren die de prognose beïnvloeden

 • Ernst van de visuele handicap: Hoe ernstiger de handicap, hoe langer het kan duren om zich aan te passen.
 • Leeftijd: Kinderen en ouderen kunnen meer moeite hebben om zich aan te passen dan volwassenen.
 • Copingmechanismen: Gezonde copingmechanismen bevorderen het herstel.
 • Sociale steun: Steun van partner, familie, vrienden en professionals is cruciaal.
 • Motivatie en instelling: Een positieve instelling en motivatie om te leren en te groeien bevorderen de prognose.
 • Toegang tot hulpmiddelen en ondersteuning: Beschikking over hulpmiddelen en professionele hulp kan de aanpassing bevorderen.

Behandeling en prognose

Effectieve behandeling van de symptomen van een aanpassingsstoornis kan de prognose aanzienlijk verbeteren. Psychotherapie, medicatie, training in vaardigheden voor visueel gehandicapten en andere vormen van ondersteuning kunnen mensen met visuele handicap helpen om:

 • Emotionele en psychologische problemen te verwerken.
 • Vaardigheden te ontwikkelen om met de praktische uitdagingen van visuele handicap om te gaan.
 • Hun zelfvertrouwen en zelfwaardering te vergroten.
 • Sociale contacten te onderhouden en te participeren in sociale activiteiten.

Tijdsduur

De tijd die nodig is om te herstellen van een aanpassingsstoornis kan variëren. Sommige mensen ervaren een snelle verbetering, terwijl anderen meer tijd nodig hebben. Het is belangrijk om geduld te hebben en realistische verwachtingen te stellen.

Complicaties

Aanpassingsstoornissen na visuele handicap kunnen, indien onbehandeld of onvoldoende behandeld, leiden tot verschillende complicaties:

Praktische complicaties

 • Verminderde zelfredzaamheid: Moeilijkheden met dagelijkse activiteiten zoals kokenschoonmaken en verplaatsen kunnen leiden tot afhankelijkheid van anderen.
 • Financiële problemen: Verlies van werk of verminderde inkomsten kunnen de financiële stabiliteit bedreigen.
 • Moeilijkheden met toegang tot informatie en onderwijs
Euro: Biljetten en munten

Euro: Biljetten en munten

Psychische en mentale complicaties

Sociale complicaties

Preventie

Enkele belangrijke stappen:

Zoek sociale steun

Leer gezonde copingmechanismen

 • Ontwikkel manieren om met stress en emoties om te gaan.
 • Leer ontspanningstechnieken zoals yoga, meditatie of mindfulness.
 • Praat met een psycholoog over cognitieve gedragstherapie (CGT) om negatieve gedachtenpatronen te herkennen en te veranderen.
Diverse gezichtsicoontjes naast elkaar: van heel verdrietig naar naar heel blij

Diverse gezichtsicoontjes naast elkaar: van heel verdrietig naar naar heel blij

Zorg voor jezelf

Bier wordt in glas gegoten

Bier wordt in glas gegoten

Blijf actief en betrokken

Informatie en educatie

Professionele hulp

 • Aarzel niet om professionele hulp te zoeken als je moeite hebt om je aan te passen aan je visuele handicap.
 • Een psycholoog of psychiater kan je helpen om de symptomen van een aanpassingsstoornis te behandelen.
 • Er zijn verschillende therapieën beschikbaar die je kunnen helpen om je emoties te verwerken, copingmechanismen te ontwikkelen en je kwaliteit van leven te verbeteren.

Belangrijk

 • Deze tekst is bedoeld ter informatie en is geen vervanging voor professionele hulp.
 • Raadpleeg een arts of psycholoog voor een individuele beoordeling en behandeladvies.

Meer informatie

Deel dit:
Advertenties

 1. Contactlenzen en oogmedicatie30-05-2024 06:05:58
 2. Faalangst bij blinden en slechtzienden28-05-2024 03:05:24
 3. Onvoorspelbaarheid en onzekerheid van oogproblemen07-05-2024 05:05:31
 4. Noten en ooggezondheid04-05-2024 06:05:13
 5. Willen blinde en slechtziende personen wel (weer) (goed) zien?16-04-2024 06:04:36
 6. Tips voor thuisverpleegkundigen die bij een blinde of slechtziende persoon komen15-04-2024 07:04:41
 7. Onbegrip over vermoeidheid bij blinden en slechtzienden07-04-2024 12:04:54
 8. Blind of slechtziend: Hand- en polsproblemen tijdens het stoklopen04-04-2024 12:04:21
 9. Omgaan met menstruatie als je een visuele beperking hebt31-03-2024 07:03:13
 10. Misselijkheid bij blinden en slechtzienden27-03-2024 03:03:09
 11. Korstjes op de oogleden27-03-2024 03:03:38
 12. Endoftalmitis (ontsteking van binnenste van oog)27-03-2024 03:03:14
 13. Dacryocystitis (ontsteking van traanzak)27-03-2024 03:03:41
 14. Iritis27-03-2024 03:03:09
 15. Iridocyclitis (uveitis anterior)26-03-2024 06:03:43
 16. Droge lucht en oogproblemen23-03-2024 05:03:09
 17. Verhoogde alertheid bij blinden en slechtzienden21-03-2024 07:03:19
 18. Aanpassingsstoornissen bij personen met een visuele handicap16-03-2024 08:03:41
 19. Vitaminen en ooggezondheid13-03-2024 07:03:10
 20. Oogproblemen bij het Chronisch Vermoeidheidssyndroom (CVS)12-03-2024 12:03:22
 21. Tranende / Waterige ogen08-03-2024 08:03:44
 22. Oogafscheiding07-03-2024 06:03:38
 23. Oogallergie06-03-2024 04:03:47
 24. Gezwollen ogen en oogleden05-03-2024 08:03:08
 25. Brandende ogen04-03-2024 06:03:39
 26. Oogwrijven28-02-2024 03:02:01
 27. Rode ogen27-02-2024 07:02:01
 28. Acupunctuur voor de ogen26-02-2024 04:02:00
 29. Slechtziend: Tips bij plotselinge misselijkheid door fel licht24-02-2024 05:02:38
 30. Problemen met het zien van details24-02-2024 01:02:17
 31. Ectropion (onderste ooglid draait naar buiten)20-02-2024 01:02:26
 32. Waarom mag je niet met je ogen in de zon kijken?20-02-2024 08:02:50
 33. Jeukende ogen19-02-2024 02:02:04
 34. Visuele cortex in hersenen: Verwerken van visuele informatie19-02-2024 02:02:12
 35. Oogproblemen bij Multiple Sclerose (MS)19-02-2024 06:02:50
 36. Wisselend zicht bij slechtzienden19-02-2024 05:02:16
 37. Kunnen blinden en slechtzienden lijden aan reisziekte?09-01-2024 07:01:22
 38. Kunnen blinden en slechtzienden ook claustrofobie hebben?14-12-2023 07:12:22
 39. Posttraumatische stressstoornis (PTSS) bij blinden en slechtzienden09-12-2023 03:12:00
 40. Automutilatie (zelfverwonding) bij blinden en slechtzienden09-12-2023 02:12:54
 41. Vervormd zien (metamorfopsie)19-11-2023 07:11:22
 42. Maculagat18-11-2023 04:11:07
 43. Iris (regenboogvlies): Aandoeningen en problemen13-11-2023 06:11:03
 44. Oogzenuw (opticus nervus): Aandoeningen en problemen11-11-2023 04:11:00
 45. Oogbindvlies (conjunctiva): Aandoeningen en problemen11-11-2023 02:11:17
 46. Ooglid / Oogleden: Aandoeningen en problemen11-11-2023 01:11:24
 47. Netvlies (retina): Aandoeningen en problemen11-11-2023 08:11:22
 48. Wetenschappelijke onderzoeken die blinden weer willen doen zien06-11-2023 07:11:28
 49. Foropter: Instrument voor oogonderzoeken en bepalen van oogcorrectie04-11-2023 05:11:50
 50. Pterygium04-11-2023 03:11:56
 51. Pinguecula04-11-2023 03:11:33
 52. Trachoom04-11-2023 03:11:05
 53. Premature retinopathie04-11-2023 03:11:22
 54. Trichiasis04-11-2023 03:11:44
 55. Subconjunctivale bloeding04-11-2023 03:11:02
 56. Hoornvlieslittekens04-11-2023 03:11:11
 57. Scleritis04-11-2023 03:11:46
 58. Oogziekte van Graves04-11-2023 03:11:21
 59. De invloed van hydratatie op de ooggezondheid03-11-2023 03:11:38
 60. Oogontsteking02-11-2023 02:11:48
 61. Oogzenuwontsteking02-11-2023 02:11:32
 62. Oogkasontsteking (orbitale cellulitis)02-11-2023 01:11:01
 63. Nachtblindheid01-11-2023 01:11:32
 64. Hormonale veranderingen en oogproblemen01-11-2023 12:11:06
 65. Oogirritatie01-11-2023 07:11:00
 66. Ooginfarct01-11-2023 07:11:35
 67. Oftalmoplegie (verzwakte of verlamde oogspieren)01-11-2023 07:11:51
 68. Oculaire toxoplasmose01-11-2023 07:11:44
 69. Meibomitis29-10-2023 08:10:19
 70. Hoornvlies: Aandoeningen en problemen met de cornea29-10-2023 03:10:09
 71. Ziekte van Coats29-10-2023 02:10:31
 72. Lagoftalmie (niet kunnen knipperen of ogen niet volledig kunnen sluiten)29-10-2023 02:10:45
 73. Macula-oedeem29-10-2023 02:10:30
 74. Maculapucker29-10-2023 02:10:20
 75. Kleurenblindheid29-10-2023 02:10:30
 76. Keratitis (hoornvliesontsteking)27-10-2023 01:10:02
 77. Coördinatieproblemen bij blinden en slechtzienden26-10-2023 02:10:47
 78. Duizeligheid bij blinden en slechtzienden26-10-2023 07:10:21
 79. Hypertensieve retinopathie25-10-2023 05:10:59
 80. Herpes in het oog (oculaire herpes, oogherpes)25-10-2023 05:10:43
 81. Gordelroos in het oog25-10-2023 05:10:07
 82. Hoornvlieszweer25-10-2023 05:10:14
 83. Hoornvliestroebelingen25-10-2023 05:10:27
 84. Paniekaanvallen bij blinden en slechtzienden25-10-2023 05:10:15
 85. Ziekenhuisinfecties die de ogen kunnen aantasten24-10-2023 11:10:48
 86. Invloed van airconditioning op de ooggezondheid24-10-2023 11:10:57
 87. Hart- en vaataandoeningen bij blinden en slechtzienden24-10-2023 05:10:17
 88. Fluoresceïnekleuring van het oog: Diagnostische hulpmiddel voor oogaandoeningen24-10-2023 05:10:22
 89. Ooginfecties23-10-2023 05:10:46
 90. Eenzaamheid bij blinden en slechtzienden23-10-2023 03:10:04
 91. Hordeolum (strontje): Ooginfectie23-10-2023 07:10:57
 92. Hoornvliesletsels23-10-2023 07:10:30
 93. Usher-syndroom23-10-2023 07:10:04
 94. Hemianopsie: Verlies van gezichtsveld in één of beide ogen23-10-2023 07:10:14
 95. Invloed van melatonine op blinden21-10-2023 01:10:58
 96. Leber Congenitale Amaurose21-10-2023 11:10:18
 97. Sneeuwblindheid21-10-2023 11:10:37
 98. Retinoblastoom (netvlieskanker)21-10-2023 11:10:23
 99. Oogkanker21-10-2023 11:10:08
 100. Halo’s en lichtverblinding21-10-2023 11:10:36
 101. Hoornvliesdystrofie21-10-2023 11:10:59
 102. Hand- en polsklachten bij blinden en slechtzienden20-10-2023 03:10:08
 103. Keratoconus (kegelvormig en dunner hoornvlies)20-10-2023 11:10:46
 104. Scotomen (blinde vlekken in gezichtsveld)20-10-2023 11:10:27
 105. Ptosis (ptose): Afhangend ooglid20-10-2023 11:10:25
 106. Visual snow syndrome20-10-2023 11:10:57
 107. Uveïtis20-10-2023 11:10:13
 108. Lichttherapie bij blinden als behandeling voor melatoninetekort19-10-2023 05:10:29
 109. Scleralenzen: Behandeling van verschillende oogproblemen19-10-2023 04:10:22
 110. Scheelzien (strabisme, strabismus)19-10-2023 07:10:52
 111. Vaak voorkomende oogproblemen en oogziekten bij kinderen19-10-2023 06:10:44
 112. Leber Erfelijke Optische Neuropathie (LHON)18-10-2023 11:10:30
 113. Verziendheid (hypermetropie)18-10-2023 07:10:02
 114. Droge ogen17-10-2023 05:10:51
 115. Kunsttranen17-10-2023 04:10:05
 116. Schouderpijn en schouderklachten bij blinden en slechtzienden16-10-2023 10:10:08
 117. Rugpijn en rugklachten bij blinden en slechtzienden16-10-2023 07:10:02
 118. Nystagmus (onwillekeurige, ritmische oogbewegingen)16-10-2023 06:10:24
 119. Binoculair onderzoek: Onderzoek van samenwerking tussen de ogen14-10-2023 06:10:22
 120. MRI-scan van de ogen: Gedetailleerde beelden van ogen en omliggende structuren14-10-2023 06:10:46
 121. Lichtgevoeligheidstest: Onderzoeken van oogreacties op licht14-10-2023 06:10:06
 122. Biopsie van het oog: Weefsel uit oog verwijderen en onderzoeken14-10-2023 06:10:56
 123. Traanfilmonderzoek13-10-2023 06:10:57
 124. Spleetlamponderzoek (biomicroscopie)13-10-2023 06:10:03
 125. Refractie-onderzoek (oogmeting)13-10-2023 05:10:32
 126. Pupilverwijding (pupildilatatie): Pupil vergroten (meestal via oogdruppels)13-10-2023 05:10:18
 127. Pachymetrie van het hoornvlies: Dikte van hoornvlies meten13-10-2023 05:10:22
 128. Oogspierfunctietest: Bewegingen van oogspieren beoordelen13-10-2023 05:10:33
 129. Oogdrukmeting (tonometrie)13-10-2023 05:10:33
 130. Oogechografie: Gedetailleerde blik op de oogstructuren13-10-2023 05:10:44
 131. Oftalmoscopie (fundoscopie): Diepgaand onderzoek van het oog13-10-2023 05:10:47
 132. OCT-angiografie: Beeldvorming van oogbloedvaten zonder kleurstoffen13-10-2023 05:10:10
 133. Netvliesonderzoek: Afwijkingen of problemen in netvlies opsporen13-10-2023 05:10:02
 134. Kleurentest: Beoordeling van kleurenzicht13-10-2023 04:10:08
 135. Gonioscopie: Beoordeling van de ooghoek13-10-2023 04:10:16
 136. Fundusfotografie: Gedetailleerde beelden van achterste deel van het oog13-10-2023 04:10:50
 137. Fluoresceïne-angiografie: Onderzoek van netvliesbloedvaten met kleurstof13-10-2023 04:10:33
 138. Elektrofysiologische oogonderzoeken: Elektrische evaluatie van de gezondheid van het oog13-10-2023 04:10:44
 139. CT-scan van de ogen en oogkas: Gedetailleerde beeldvorming13-10-2023 03:10:58
 140. Corneatopografie: Gedetailleerde meting van het hoornvlies13-10-2023 03:10:53
 141. Contrastgevoeligheidstest: Oogonderzoek om contrastvermogen te onderzoeken13-10-2023 03:10:33
 142. Biometrie: Oogonderzoek om nauwkeurige oogmetingen te krijgen13-10-2023 03:10:08
 143. Oogzalven: Soorten, gebruik, tips en hulpmiddelen13-10-2023 06:10:58
 144. Netvliesloslating09-10-2023 01:10:45
 145. Onzekerheid bij blinden en slechtzienden08-10-2023 01:10:17
 146. Abnormale hoofdpositie bij oogproblemen08-10-2023 01:10:21
 147. Spierstijfheid, spierpijn en spierspanning bij blinden en slechtzienden08-10-2023 12:10:57
 148. Nekpijn bij blinden en slechtzienden08-10-2023 12:10:36
 149. Burn-out bij blinden en slechtzienden08-10-2023 07:10:34
 150. Ziekte van Stargardt (juveniele maculadegeneratie)07-10-2023 01:10:25
 151. Glasvochtbloeding07-10-2023 11:10:22
 152. Fotopsie: (Licht)flitsen of flikkeringen in gezichtsveld zien07-10-2023 06:10:46
 153. Floaters (mouches volantes): Zwevende deeltjes in gezichtsveld07-10-2023 05:10:04
 154. Psychische oorzaken van tijdelijke of permanente slechtziendheid en blindheid05-10-2023 05:10:55
 155. Pupilgrootte: Miosis (abnormaal vernauwde pupillen) en mydriasis (abnormaal verwijde pupillen)05-10-2023 06:10:56
 156. Retinitis pigmentosa (RP)04-10-2023 04:10:18
 157. Vragen stellen aan je oogarts04-10-2023 01:10:21
 158. Zeer slechtziend en naar de oogarts blijven gaan04-10-2023 12:10:50
 159. Gezichtsveld en gezichtsveldonderzoek03-10-2023 04:10:30
 160. Gevoelens van verlies bij blinden en slechtzienden02-10-2023 05:10:25
 161. Mentale impact van ernstige oogproblemen bij blinden en slechtzienden02-10-2023 02:10:33
 162. Hoofdpijn bij blinden en slechtzienden02-10-2023 05:10:58
 163. Exoftalmie (proptosis) (abnormaal uitpuilende ogen)30-09-2023 02:09:01
 164. Episcleritis30-09-2023 02:09:22
 165. Entropion (onderste ooglid draait naar binnen)30-09-2023 02:09:29
 166. Diplopie (dubbelzien)30-09-2023 02:09:56
 167. Dacryostenose30-09-2023 02:09:24
 168. Visuele hallucinaties30-09-2023 10:09:48
 169. Drugsverslaving en medicatiemisbruik: Effecten op de ogen en ooggezondheid30-09-2023 07:09:24
 170. De invloed van het gebruik van medicatie op de ogen en ooggezondheid30-09-2023 06:09:31
 171. Body Integrity Identity Disorder (BIID): Verlangen om blind te zijn29-09-2023 01:09:30
 172. Omgaan met (constante) veranderende en/of bevende beelden in gezichtsvermogen29-09-2023 11:09:46
 173. Kunnen blinden en slechtzienden hoogtevrees hebben?29-09-2023 07:09:20
 174. Weer (iets) kunnen zien na tijdelijk of permanent blind of slechtziend te zijn geweest29-09-2023 07:09:14
 175. Cytomegalovirus (CMV) retinitis28-09-2023 04:09:49
 176. Convergentie-insufficiëntie28-09-2023 04:09:41
 177. Conjunctivitis (oogbindvliesontsteking)28-09-2023 04:09:14
 178. Computer Vision Syndrome28-09-2023 04:09:01
 179. Coloboom28-09-2023 04:09:55
 180. Chalazion (gerstekorrel aan ooglid)28-09-2023 04:09:25
 181. Cerebrale Visuele Inperking (CVI)28-09-2023 04:09:04
 182. Centrale sereuze retinopathie28-09-2023 04:09:08
 183. Cat Eye Syndroom28-09-2023 04:09:30
 184. ADOA (autosomale dominante optische atrofie)28-09-2023 04:09:50
 185. Bradyopsie28-09-2023 04:09:00
 186. Blefarospasme (overmatig oogknipperen)28-09-2023 04:09:28
 187. Blefaritis28-09-2023 04:09:49
 188. Birdshot Chorioretinopathie28-09-2023 04:09:19
 189. Bijziendheid (myopie)28-09-2023 04:09:46
 190. Astigmatisme28-09-2023 04:09:18
 191. Vermoeide ogen (oogvermoeidheid)28-09-2023 04:09:47
 192. Anoftalmie28-09-2023 04:09:15
 193. Anisocorie28-09-2023 04:09:45
 194. Aniridie28-09-2023 04:09:43
 195. Geen dieptezicht hebben27-09-2023 07:09:19
 196. De impact van luchtvervuiling op de ogen en ooggezondheid26-09-2023 07:09:31
 197. De impact van UV-blootstelling op de ogen26-09-2023 06:09:55
 198. Mineralen en ooggezondheid24-09-2023 03:09:18
 199. Voedingsvezels en ooggezondheid24-09-2023 01:09:24
 200. Antioxidantrijke voedingsmiddelen en ooggezondheid24-09-2023 01:09:48

Laatst bijgewerkt op 20 mei 2024 – 08:03