Hooggevoeligheid bij blinden en slechtzienden

Hooggevoeligheid, ook wel bekend als hoogsensitiviteit, is een eigenschap die zich kenmerkt door een verhoogde gevoeligheid voor externe prikkels en een diepere verwerking van informatie. Hoewel dit onderwerp vaak wordt besproken in de context van de algemene bevolking, verdient het bijzondere aandacht wanneer we kijken naar blinden en slechtzienden. Deze groep personen met een visuele beperking ervaart de wereld op een unieke manier, en hoogsensitiviteit kan een aanzienlijke rol spelen in hun dagelijkse leven.

Wat is hooggevoeligheid?

Hooggevoeligheid, zoals beschreven door Dr. Elaine Aron, is een persoonlijkheidskenmerk dat wordt gekenmerkt door een diepgaande verwerking van informatie, gevoeligheid voor prikkels uit de omgeving, en een verhoogd bewustzijn van subtiele nuances. Het wordt vaak geassocieerd met eigenschappen zoals empathie, creativiteit en een diepgaande emotionele beleving.

Onderzoek heeft aangetoond dat ongeveer 15-20% van de algemene bevolking hooggevoelig is. Dit percentage lijkt vergelijkbaar te zijn bij personen met een visuele beperking, maar er is nog beperkte wetenschappelijke literatuur die specifiek ingaat op deze populatie.

Hooggevoeligheid en zintuiglijke waarneming

Bij blinden en slechtzienden kunnen de zintuigen van horen, ruiken, proeven en voelen vaak worden versterkt om visuele informatie te compenseren. Dit kan resulteren in een verhoogde gevoeligheid voor zintuiglijke prikkels en nuances in de omgeving. Blinde personen kunnen bijvoorbeeld bijzonder gevoelig zijn voor geluiden, zoals subtiele veranderingen in toonhoogte of het geluid van voetstappen, die voor anderen misschien minder opvallen.

Wetenschappelijk onderzoek over hoe hooggevoeligheid zich manifesteert bij blinden en slechtzienden is echter nog in ontwikkeling. Er is een groeiende erkenning van het belang om deze unieke groep in beschouwing te nemen bij studies over hoogsensitiviteit.

Intensiteit van andere zintuigen

Visueel gehandicapte personen vertrouwen sterk op hun andere zintuigen, zoals gehoor, tastzin en geur, om informatie uit de omgeving te halen. Deze zintuigen kunnen vaak intenser worden ontwikkeld om te compenseren voor het verlies van het gezichtsvermogen. Bijgevolg kunnen geluiden, texturen, geuren en zelfs smaken sterker worden waargenomen dan bij mensen zonder een visuele handicap.

Uitdagingen

Hoewel deze intensere zintuiglijke prikkelverwerking een aanwinst kan zijn, brengt het ook uitdagingen met zich mee. Visueel gehandicapte personen kunnen gevoeliger zijn voor luide geluiden, scherpe texturen, sterke geuren of andere prikkels die in hun omgeving voorkomen. Dit kan leiden tot overstimulatie en ongemak.

Omgevingsaanpassingen

Om de intensiteit van zintuiglijke prikkels beter te beheren, kunnen mensen met een visuele handicap aanpassingen aan hun omgeving maken. Ze kunnen bijvoorbeeld geluidsdempende materialen gebruiken om geluidsoverlast te verminderen of zachte texturen kiezen voor meubels en kleding om fysiek comfort te bevorderen.

Sensitiviteit voor veranderingen

Omdat ze sterk afhankelijk zijn van hun zintuigen, kunnen blinde en slechtziende personen zeer gevoelig zijn voor veranderingen in hun omgeving. Zelfs kleine veranderingen in geluiden, geuren of texturen kunnen opgemerkt en als verstorend ervaren worden.

Behoefte aan rustige ruimtes

Gezien hun gevoeligheid voor zintuiglijke prikkels hebben mensen met een visuele beperking vaak behoefte aan rustige ruimtes waar ze zich kunnen terugtrekken om te ontspannen en overstimulatie te vermijden. Het creëren van dergelijke ruimtes in huis, op het werk of in openbare plaatsen kan van groot belang zijn.

Sensitiviteit voor menselijke interactie

Hooggevoelige mensen die blind of slechtziend zijn, kunnen ook gevoelig zijn voor sociale interacties en verbale communicatie. Ze kunnen subtiliteiten in stemmen en lichaamstaal opmerken, wat hun empathisch vermogen versterkt maar hen ook bewust maakt van non-verbale signalen.

Emotionele beleving en hoogsensitiviteit

Hooggevoelige personen hebben vaak een diepgaand emotioneel leven en kunnen sterker reageren op emotionele prikkels. Dit kan bij blinden en slechtzienden leiden tot een intensere emotionele beleving van hun omgeving en relaties. Hooggevoeligheid is overigens geen stoornis, maar eerder een persoonlijkheidskenmerk dat zowel positieve als uitdagende aspecten met zich meebrengt.

Onderzoekers hebben aangetoond dat hooggevoelige personen vaak zeer empathisch zijn en goed de emoties van anderen kunnen begrijpen en zich kunnen inleven in hun situatie. Dit kan bijdragen aan sterke interpersoonlijke relaties, wat vooral relevant is voor blinden en slechtzienden, die vaak sterk afhankelijk zijn van non-verbale communicatie en verbale uitingen om emoties waar te nemen.

Diverse gezichtsicoontjes naast elkaar: van heel verdrietig naar naar heel blij

Diverse gezichtsicoontjes naast elkaar: van heel verdrietig naar naar heel blij

Zelfbeeld en eigenwaarde bij personen met een visuele beperking

Zelfbeeld en eigenwaarde zijn essentiële aspecten van het psychologisch welzijn voor mensen met een visuele handicap. Hooggevoeligheid kan een unieke invloed hebben op hoe zij zichzelf zien en waarderen in relatie tot hun handicap. Hier zijn enkele overwegingen met betrekking tot dit thema:

Impact op zelfbeeld

Hooggevoelige mensen met een visuele handicap kunnen zich bewuster zijn van hoe ze zichzelf waarnemen en hoe anderen hen zien. Dit bewustzijn kan zowel positieve als negatieve invloeden hebben op hun zelfbeeld. Ze kunnen trots zijn op hun veerkracht en prestaties in het licht van uitdagingen, maar tegelijkertijd ook gevoelig zijn voor eventuele vooroordelen of stigmatisering.

Invloed van negatieve ervaringen

Hooggevoelige mensen met een visuele handicap kunnen zich meer beïnvloed voelen door negatieve ervaringen of opmerkingen over hun handicap. Dit kan hun zelfvertrouwen aantasten en twijfels veroorzaken over hun eigenwaarde.

Sterkte en veerkracht

Hoewel hooggevoeligheid uitdagingen met zich kan meebrengen, kan het ook leiden tot diepgaand zelfbewustzijn en een groter vermogen om emoties te begrijpen. Dit kan blinden en slechtzienden helpen bij het ontwikkelen van veerkracht en innerlijke kracht in het omgaan met obstakels.

Behoefte aan zelfacceptatie

Het proces van zelfacceptatie kan complex zijn voor mensen met een visuele handicap, vooral als ze hooggevoelig zijn. Hun eigenwaarde omarmen en zichzelf accepteren zoals ze zijn, inclusief hun sensitiviteit en handicap, kan een uitdaging zijn maar ook een bevrijdende stap naar een positiever zelfbeeld.

Ondersteuning en begeleiding

Het is belangrijk dat mensen met een visuele handicap, vooral degenen die hooggevoelig zijn, toegang hebben tot ondersteuning en begeleiding. Dit kan onder meer professionele therapie, zelfhulpgroepen of mentorrelaties omvatten om hen te helpen bij het ontwikkelen van een positief zelfbeeld en het omgaan met eventuele psychologische stressoren.

Sterke punten benutten

Het is ook belangrijk om de sterke punten die voortkomen uit hooggevoeligheid te benutten. Deze kunnen onder andere empathie, diepgaand begrip van anderen en creativiteit omvatten. Door deze sterke punten te erkennen en te gebruiken, kunnen mensen met een visuele handicap hun zelfbeeld versterken en positief bijdragen aan de samenleving.

Onafhankelijkheid versus afhankelijkheid bij blinden en slechtzienden

De balans tussen onafhankelijkheid en afhankelijkheid is een complex en vaak diepgaand overweging voor hooggevoelige mensen met een visuele handicap. Hier zijn enkele aspecten en overwegingen met betrekking tot dit thema:

Afhankelijkheid en hulp

Personen met een visuele handicap kunnen soms afhankelijk zijn van anderen voor dagelijkse taken en ondersteuning. Dit kan variëren van hulp bij mobiliteit en de weg vinden tot het uitvoeren van eenvoudige huishoudelijke taken. Hooggevoelige personen kunnen extra gevoeligheid hebben voor de dynamiek van afhankelijk zijn van anderen, wat zowel positieve als negatieve emoties kan oproepen.

Onafhankelijkheid als streven

Veel blinden en slechtzienden streven naar onafhankelijkheid en willen zoveel mogelijk zelfstandig kunnen functioneren. Dit omvat het aanleren van nieuwe vaardigheden en het gebruik van hulpmiddelen en technologie om de zelfredzaamheid te vergroten.

Sociale interacties en steun

Hooggevoelige mensen met een visuele handicap kunnen extra gevoelig zijn voor sociale interacties en relaties. Ze kunnen zich bewust zijn van hoe anderen hen ondersteunen of helpen, en dit kan van invloed zijn op hun zelfbeeld en gevoel van eigenwaarde.

Empathie en begrip

Hooggevoeligheid gaat vaak hand in hand met een sterke empathie en begrip voor anderen. Dit kan leiden tot een verlangen om ook anderen te helpen en ondersteunen, wat een positieve invloed kan hebben op relaties en de maatschappij.

Zelfbeschikking en keuzevrijheid

Het is belangrijk om de zelfbeschikking en keuzevrijheid van hooggevoelige mensen met een visuele handicap te respecteren. Ze moeten de vrijheid hebben om te kiezen wanneer ze hulp willen ontvangen en wanneer ze zelfstandig willen zijn in hun dagelijkse leven.

Een evenwicht vinden

Een gezonde balans tussen afhankelijkheid en onafhankelijkheid is een persoonlijke en voortdurende reis. Dit kan variëren afhankelijk van persoonlijke behoeften, vaardigheden en omstandigheden. Het is belangrijk dat hooggevoelige mensen met een visuele handicap de ruimte en steun krijgen om deze balans te vinden en te behouden.

Belang van erkenning en ondersteuning

Erkenning van hooggevoeligheid bij blinden en slechtzienden is van groot belang. Door bewustzijn te creëren over deze eigenschap, kunnen zowel de personen met een visuele beperking als hun zorgverleners en omgeving beter begrijpen hoe ze met zintuiglijke en emotionele prikkels omgaan.

Het is essentieel om de positieve aspecten van hooggevoeligheid te benadrukken, zoals empathie, creativiteit en diepgaande waarneming. Tegelijkertijd moeten blinde en slechtziende personen de ruimte krijgen om hun eigen grenzen te kennen en strategieën te ontwikkelen om overstimulatie te voorkomen.

Wetenschappelijk onderzoek naar hooggevoeligheid bij blinden en slechtzienden is nog in ontwikkeling, maar er is een groeiende erkenning van de behoefte aan meer studies om deze unieke populatie beter te begrijpen.

Het aanbieden van psychologische ondersteuning en begeleiding aan blinden en slechtzienden met hooggevoeligheid kan hen helpen bij het ontwikkelen van copingmechanismen en het maximaliseren van de voordelen van deze eigenschap in hun dagelijkse leven.

Iedere persoon (met een visuele beperking) is uniek. Hoogsensitiviteit is slechts een aspect van hun persoonlijkheid. Het verdient echter erkenning, begrip en ondersteuning om hen te helpen floreren in een wereld die voor hen misschien anders aanvoelt maar vol potentieel is.

Impact van hoogsensitiviteit bij blinde en slechtziende personen

Hooggevoeligheid kan zowel lichamelijke als emotionele impact hebben op blinden en slechtzienden. Hier is een gedetailleerde beschrijving van de impact op beide gebieden:

Lichamelijke impact

 1. Fysieke vermoeidheid: Hooggevoelige blinden en slechtzienden kunnen sneller vermoeid raken door de constante verwerking van prikkels. Hun zintuigen, zoals gehoor en tastzin, kunnen overuren maken om informatie uit de omgeving te verwerken.
 2. Overstimulatie: Te veel externe prikkels kunnen leiden tot overstimulatie. Dit kan zich uiten in symptomen zoals hoofdpijn, spierspanning, een snellere hartslag en een algemeen gevoel van uitputting.
 3. Slaapproblemen: Hooggevoeligheid kan de slaap aantasten. Blinde en personen kunnen gevoeliger zijn voor geluiden en andere verstoringen tijdens de slaap, wat kan leiden tot slaapproblemen en vermoeidheid overdag.
Vermoeidheid: Vermoeide vrouw achter laptop

Vermoeidheid: Vermoeide vrouw achter laptop

Emotionele impact

 1. Diepere emoties: Hooggevoelige blinden en slechtzienden ervaren emoties vaak dieper en intenser. Dit kan zowel positief als negatief zijn. Ze kunnen dieper genieten van mooie momenten, maar ook intenser verdriet of stress ervaren.
 2. Empathie: Hooggevoeligheid gaat vaak hand in hand met een sterke empathie. Personen met een visuele beperking kunnen zich zeer inleven in de emoties van anderen, wat hen gevoeliger maakt voor de gevoelens en behoeften van mensen om hen heen.
 3. Stress en angst: Hooggevoelige blinden en slechtzienden kunnen gevoeliger zijn voor stress en angst, vooral in omgevingen met veel prikkels. Dit kan zich uiten in zorgen maken over sociale interacties, onzekerheid over de toekomst en moeilijkheden bij het omgaan met stressvolle situaties.
 4. Behoefte aan zelfzorg: Vanwege de diepgaande emotionele beleving kunnen hooggevoelige blinden en slechtzienden een grotere behoefte hebben aan zelfzorg en rustperiodes om emotioneel in balans te blijven.
 5. Interpersoonlijke relaties: Hooggevoeligheid kan een positieve invloed hebben op interpersoonlijke relaties. Deze personen zijn vaak zeer empathisch en begripvol, wat leidt tot sterke en ondersteunende relaties met vrienden en familie.

De impact van hooggevoeligheid kan sterk variëren van persoon tot persoon. Sommige blinden en slechtzienden kunnen de voordelen van hun diepgaande emotionele beleving volledig benutten, terwijl anderen mogelijk meer moeite hebben met het omgaan met de lichamelijke en emotionele uitdagingen die het met zich meebrengt. Het ontwikkelen van zelfbewustzijn en het toepassen van copingmechanismen kan helpen om een evenwicht te vinden en de positieve aspecten van hooggevoeligheid te omarmen.

Tips voor het omgaan met hooggevoeligheid als je blind of slechtziend bent

Hier een lijst van tips die blinden en slechtzienden kunnen helpen bij het omgaan met hooggevoeligheid:

 • Ademhalingsoefeningen: Diepe ademhalingsoefeningen kunnen helpen om te ontspannen en stress te verminderen wanneer je je overweldigd voelt.
 • Creëer een comfortabele omgeving: Zorg voor een georganiseerde en comfortabele thuisomgeving waarin je je kunt ontspannen. Minimaliseer rommel en creëer een rustige plek om te ontsnappen aan prikkels.
 • Gebruik technologische hulpmiddelen: Er zijn apps en hulpmiddelen beschikbaar voor blinden en slechtzienden, zoals geluidsmeters of geluiddempende hoofdtelefoons, om om te gaan met de prikkels.
 • Leer van anderen: Praat met andere blinden en slechtzienden die hooggevoelig zijn om ervaringen en tips te delen over het omgaan met prikkels. Je kan contact leggen met andere personen met eenv visuele handicap via bijvoorbeeld online of fysieke steungroepen.
 • Ontwikkel zelfbewustzijn: Herken welke prikkels en situaties voor jou bijzonder intens zijn. Dit helpt bij het ontwikkelen van copingmechanismen en het stellen van grenzen.
 • Plan je dag: Organiseer je dag om overstimulatie te voorkomen. Spreid activiteiten en rustperiodes uit om je energie te behouden.
 • Stel grenzen: Leer hoe je grenzen kunt stellen en weet wanneer je rust nodig hebt. Het is belangrijk om tijd voor jezelf te nemen en overstimulatie te vermijden.
 • Vermijd overprikkeling: Herken situaties die je als overweldigend ervaart, zoals drukke winkelcentra, luide evenementen of stressvolle sociale situaties, en vermijd deze indien mogelijk.
 • Vind rustige ruimtes: Zoek naar rustige ruimtes waar je je kunt terugtrekken wanneer dat nodig is, vooral in lawaaierige omgevingen.
 • Werk copingmechanismen uit: Experimenteer met verschillende copingmechanismen, zoals yoga, mindfulness, meditatie of het luisteren naar rustgevende muziek, om te ontdekken wat het beste bij jou past.
 • Zelfzorg: Het beheren van hooggevoeligheid kan emotioneel uitdagend zijn. Leer hoe je met diepe emoties kunt omgaan, bijvoorbeeld door middel van het schrijven in een dagboek of praten met een therapeut. Zorg tevens voor jezelf door voldoende slaap, gezonde voeding en lichaamsbeweging. Een gezonde levensstijl kan helpen om stress te verminderen.

Deze tips kunnen helpen om hooggevoeligheid bij blinden en slechtzienden te beheren en een gebalanceerd en comfortabel leven te leiden. Niet elk advies is voor iedereen even effectief, dus experimenteer en ontdek welke het beste voor jou werken. Het aanvaarden van hooggevoeligheid als een deel van jezelf is de eerste stap naar het omarmen van deze eigenschap en het benutten van de positieve aspecten ervan.

Markt met uitgestald verkoopwaar waaronder veel groenten en fruit

Markt met uitgestald verkoopwaar waaronder veel groenten en fruit: Een gezonde voeding is belangrijk.

Meer informatie

Voor meer wetenschappelijke informatie over hooggevoeligheid bij personen met een visuele beperking, kan je de volgende bronnen raadplegen:

Deel dit:
Advertenties

 1. Zelfregulatie, hulp vragen en de zoektocht naar zin als je blind of slechtziend bent07-06-2024 01:06:05
 2. Ongemakkelijke stiltes bij blinden en slechtzienden31-05-2024 06:05:01
 3. Kan je wennen aan het blind of slechtziend geworden zijn?29-05-2024 06:05:20
 4. Overwin je innerlijke criticus: Leer jezelf waarderen, ook met een visuele beperking28-05-2024 03:05:49
 5. Piekeren als je blind of slechtziend bent28-05-2024 06:05:22
 6. Voldoende rust nemen als je blind of slechtziend bent28-05-2024 05:05:18
 7. Emotionele uitputting bij blinden en slechtzienden20-05-2024 12:05:55
 8. Gevoelens van ontoereikendheid bij blinden en slechtzienden20-05-2024 05:05:19
 9. Perfectionisme bij blinden en slechtzienden20-05-2024 05:05:10
 10. Prikkelbaarheid bij blinden en slechtzienden18-05-2024 12:05:41
 11. Zichzelf als blinde of slechtziende persoon vergelijken met andere blinden en slechtzienden18-05-2024 05:05:50
 12. Gevoelens van teleurstelling bij blinde en slechtziende personen17-05-2024 06:05:52
 13. Mensen die denken voor blinden en slechtzienden15-05-2024 06:05:04
 14. Stereotypering van blinde en slechtziende personen14-05-2024 06:05:06
 15. Misvatting: Bewindvoering voor blinden en slechtzienden14-05-2024 06:05:51
 16. Kunnen blinden en slechtzienden gelukkig zijn?09-05-2024 11:05:15
 17. Praten over je gevoelens als je blind of slechtziend bent09-05-2024 07:05:11
 18. Zelfcompassie bij blinden en slechtzienden09-05-2024 07:05:20
 19. Waarom accepteren sommigen sneller hun visuele beperking dan anderen?09-05-2024 06:05:25
 20. Gevoelens van waardeloosheid als je blind of slechtziend bent07-05-2024 06:05:43
 21. Gevoelens van wanhoop als je blind of slechtziend bent07-05-2024 06:05:36
 22. Bang om met blinde of slechtziende mensen om te gaan06-05-2024 06:05:11
 23. Ongemakkelijke situaties en blunders als je blind of slechtziend bent03-05-2024 04:05:57
 24. Kwetsbaarheid bij blinden en slechtzienden03-05-2024 02:05:29
 25. Boosheid bij blinden en slechtzienden02-05-2024 06:05:39
 26. Gevoelens van miskenning bij blinden en slechtzienden28-04-2024 06:04:48
 27. Praat met blinden en slechtzienden niet enkel over hun beperking28-04-2024 06:04:43
 28. Ook positief ingestelde blinde en slechtziende personen ervaren dipjes27-04-2024 07:04:19
 29. Existentiële vragen en zingeving als je blind of slechtziend bent25-04-2024 06:04:20
 30. Omgaan met een visuele beperking zonder steun van je omgeving24-04-2024 06:04:58
 31. Strijden doet lijden tijdens rouwproces bij visuele beperking21-04-2024 12:04:06
 32. Wat “zien” volledig blinde personen?21-04-2024 07:04:01
 33. Staren naar blinde en slechtziende personen20-04-2024 12:04:43
 34. Jaloezie onder blinde en slechtziende personen17-04-2024 12:04:41
 35. Hoe kan je beelden van iets of iemand vormen als je blind bent?14-04-2024 06:04:11
 36. Veranderende manier van omgaan van anderen rond ontstane visuele handicap13-04-2024 01:04:33
 37. Voor jezelf opkomen: Assertiviteit voor mensen met een visuele beperking13-04-2024 07:04:44
 38. “Daar, die blinde / slechtziende!”12-04-2024 02:04:56
 39. Onwetendheid over visuele beperking: Omgaan met frustraties, tips en suggesties09-04-2024 04:04:17
 40. Tips om positief te blijven als je blind of slechtziend bent07-04-2024 01:04:07
 41. Ervaringsdeskundigheid met een visuele beperking inzetten06-04-2024 12:04:23
 42. Vragen en reacties aan partners van blinden en slechtzienden05-04-2024 06:04:51
 43. Ben je liever blind of doof?04-04-2024 12:04:43
 44. Zelfintroductie met een visuele beperking02-04-2024 04:04:28
 45. Behoefte aan “me-time” als je blind of slechtziend bent01-04-2024 06:04:57
 46. Herhaling bij de ontwikkeling van blinde en slechtziende kinderen30-03-2024 01:03:56
 47. Gevoelens van onrechtvaardigheid bij blinden en slechtzienden29-03-2024 07:03:25
 48. Contact maken met anderen als je blind of slechtziend bent18-03-2024 08:03:48
 49. Zelfmedelijden, een valkuil voor blinden en slechtzienden17-03-2024 01:03:57
 50. Leren voelen als je blind of slechtziend bent10-03-2024 03:03:15
 51. Betutteling van blinden en slechtzienden26-02-2024 06:02:36
 52. Overcompensatie van blind- of slechtziendheid25-02-2024 01:02:20
 53. Verlies van onafhankelijkheid bij blindheid of slechtziendheid24-02-2024 06:02:16
 54. Hoe leg ik mijn eigen blind- of slechtziendheid uit?19-02-2024 01:02:52
 55. Plots blind of slechtziend: Verlangen naar het leven van voor de visuele beperking03-02-2024 07:02:23
 56. Blind of slechtziend: Angst om buiten te komen18-01-2024 12:01:22
 57. Blind of slechtziend: Hoe kan je omgaan met onbedoelde goede adviezen?11-01-2024 06:01:48
 58. Vragen die je best niet aan een blinde of slechtziende persoon stelt09-01-2024 06:01:29
 59. Blind of slechtziend: Vaak meer tijd nodig13-12-2023 12:12:57
 60. Ongevraagd aanraken van blinden en slechtzienden11-12-2023 03:12:36
 61. Blind of slechtziend: Overgevoelig voor geluiden (hyperacusis)11-12-2023 01:12:00
 62. Blind of slechtziend en afspreken met andere blinde of slechtziende persoon09-12-2023 06:12:37
 63. Kijk verder dan de handicap!06-12-2023 01:12:10
 64. Zelfredzaamheid bij blinden en slechtzienden05-12-2023 12:12:21
 65. Impact van tastzin voor blinden en slechtzienden04-12-2023 07:12:23
 66. Slechtzienden die dichtbij het televisietoestel plakken25-11-2023 08:11:48
 67. Kunnen blinden bang zijn in het donker?24-11-2023 04:11:00
 68. Aanpassen aan het verlies van het gezichtsvermogen24-11-2023 07:11:17
 69. Inclusieve beeldvorming van blinden en slechtzienden in de media22-11-2023 03:11:00
 70. Negatieve en positieve vraagstelling rond een visuele beperking22-11-2023 11:11:27
 71. Identiteitsvorming bij blinden en slechtzienden21-11-2023 07:11:38
 72. Waarom hebben sommige blinden en slechtzienden alleen contact met lotgenoten?20-11-2023 03:11:14
 73. Waarom kijken blinden en slechtzienden soms naar hun smartphonescherm?18-11-2023 01:11:01
 74. Slechtzienden die absoluut gedrukte tekst willen blijven lezen16-11-2023 06:11:02
 75. Gevoelens van onderhandeling bij blinden en slechtzienden16-11-2023 07:11:36
 76. Gevoelens van minderwaardigheid bij blinden en slechtzienden15-11-2023 05:11:58
 77. Existentiële crisis bij blinden en slechtzienden15-11-2023 04:11:47
 78. Radeloosheid / Besluiteloosheid bij blinden en slechtzienden15-11-2023 08:11:16
 79. Misvatting: Dichterbij staan voor communicatie met blinden en slechtzienden09-11-2023 06:11:09
 80. Misvattingen: Blinden en slechtzienden leven in een instelling en kunnen niet werken09-11-2023 04:11:02
 81. Anderen die het leven van blinden en slechtzienden overnemen06-11-2023 04:11:52
 82. Waarom laten blinde mensen soms het licht aan?06-11-2023 06:11:33
 83. Neuroplasticiteit bij blinden31-10-2023 08:10:17
 84. Stigmatisering van blinden en slechtzienden30-10-2023 05:10:05
 85. Woede bij blinden en slechtzienden30-10-2023 05:10:37
 86. Schaamte bij blinden en slechtzienden30-10-2023 04:10:15
 87. Copingmechanismen bij blind- of slechtziendheid of oogproblemen30-10-2023 04:10:38
 88. Blindgeboren en blind geworden personen: Overeenkomsten en verschillen27-10-2023 06:10:22
 89. Hoe leg je het concept van een regenboog uit aan blindgeboren personen?27-10-2023 05:10:37
 90. Verlies van controle als je blind of slechtziend bent26-10-2023 01:10:35
 91. Motivatie en demotivatie bij blinden en slechtzienden24-10-2023 07:10:20
 92. Hulpeloosheid bij blinden en slechtzienden24-10-2023 06:10:23
 93. Acceptatie van visuele handicap (leren omgaan met je beperking)19-10-2023 01:10:00
 94. Waarom houden blinden de ogen open of juist gesloten?15-10-2023 03:10:31
 95. Concentratieproblemen bij blinden en slechtzienden15-10-2023 02:10:23
 96. Verwardheid / Verwarring bij blinden en slechtzienden15-10-2023 06:10:05
 97. Ontmoediging bij blinden en slechtzienden15-10-2023 05:10:43
 98. Omgaan met vergelijkingen van blindheid of slechtziendheid14-10-2023 04:10:35
 99. Machteloosheid en onmacht bij blinden en slechtzienden10-10-2023 07:10:55
 100. Hoe kan je omgaan met ongepaste opmerkingen van kinderen over blinden en slechtzienden?08-10-2023 06:10:37
 101. Verdriet bij blinden en slechtzienden08-10-2023 05:10:55
 102. Zelfacceptatie, zelfbeeld en eigenwaarde: Omarmen van het blind of slechtziend zijn07-10-2023 06:10:57
 103. Twijfels bij blinden en slechtzienden07-10-2023 05:10:44
 104. Blind of slechtziend: Omgaan met overdreven nieuwsgierigheid van anderen07-10-2023 04:10:03
 105. Toestand van verlamming (freeze-situatie) na een oogdiagnose05-10-2023 01:10:36
 106. Loslaten van je blind of slechtziend kind04-10-2023 06:10:19
 107. Hooggevoeligheid bij blinden en slechtzienden03-10-2023 11:10:41
 108. Zichtbare afwijkingen aan oog of ogen03-10-2023 06:10:24
 109. Humor en zelfspot bij het omgaan met een visuele handicap02-10-2023 02:10:36
 110. Omgaan met je visuele beperking: Welke factoren spelen mee?02-10-2023 01:10:43
 111. Begrip van licht en kleuren voor personen zonder lichtperceptie29-09-2023 04:09:06
 112. De rol van opvoeding, omgeving en sociale factoren bij het omgaan met een visuele handicap27-09-2023 03:09:46
 113. Impact van privacyschending bij blinden en slechtzienden27-09-2023 03:09:22
 114. Inleefwandelingen: De wereld ervaren van blinden en slechtzienden27-09-2023 07:09:34
 115. Visuele herinneringen als je blind of slechtziend bent25-09-2023 02:09:06
 116. Validisme bij blinde en slechtziende personen24-09-2023 05:09:35
 117. Steungroepen en patiëntenverenigingen voor blinden en slechtzienden24-09-2023 06:09:23
 118. Oogcontact maken door blinden en slechtzienden22-09-2023 05:09:45
 119. Grenzen stellen als je blind of slechtziend bent22-09-2023 07:09:00
 120. Blind of slechtziend en over de eigen grenzen heen gaan22-09-2023 06:09:49
 121. Wat missen blinden en slechtzienden het meest?20-09-2023 04:09:06
 122. Discriminatie van mensen met een visuele beperking20-09-2023 03:09:24
 123. Andere zintuigen verbeteren bij blinden en slechtzienden20-09-2023 03:09:22
 124. Frustratie bij blinden en slechtzienden18-09-2023 05:09:07
 125. Dineren in het donker: Voordelen, kenmerken en locaties in België en Nederland17-09-2023 01:09:55
 126. Simulatietools (apps, websites en brillen) voor slechtziendheid17-09-2023 12:09:47
 127. Omgaan met (extreme) bewondering en adoratie vanwege een visuele handicap16-09-2023 05:09:29
 128. Omgaan met reacties en vragen rond visuele handicap en oogproblemen15-09-2023 05:09:22
 129. Omgaan met een visuele beperking: Een persoonlijke reis14-09-2023 02:09:30
 130. De schoonheid van het onzichtbare: Wat is mooi?13-09-2023 11:09:09
 131. Zelfstigmatisering bij personen met een visuele beperking12-09-2023 12:09:28
 132. Kwaliteit van leven bij blinden en slechtzienden09-09-2023 11:09:45
 133. Ontkenning van een visuele beperking09-09-2023 06:09:42
 134. Ongeloof over blind- of slechtziendheid: “Jij kan wel goed zien!”04-09-2023 01:09:35
 135. Het gebruik van de woorden “zien”, “kijken” en “lezen” bij communicatie met blinden en slechtzienden03-09-2023 04:09:11
 136. Alle mensen zijn anders en uniek, ook blinden en slechtzienden02-09-2023 05:09:03
 137. Hoe leg ik kinderen uit wat het is om blind of slechtziend te zijn?02-09-2023 12:09:19
 138. Sociale isolatie bij blinden en slechtzienden01-09-2023 02:09:17
 139. Emoties bij anderen herkennen als je blind of slechtziend bent31-08-2023 12:08:18
 140. Hoe reageer je wanneer je geliefde slecht nieuws kreeg van de oogarts?31-08-2023 06:08:33
 141. Blind of slechtziend en weinig zelfvertrouwen31-08-2023 05:08:34
 142. De oogarts kan mij niet meer helpen en mijn zicht is of wordt heel slecht. Wat nu?30-08-2023 04:08:30
 143. Omgaan met de visuele wereld als je slechtziend of blind bent30-08-2023 08:08:11
 144. Blind of slechtziend: Eigen uiterlijk en zich opmaken27-08-2023 03:08:41
 145. Revalidatietraining voor blinden en slechtzienden26-08-2023 01:08:55
 146. Ervaren wat het is om slechtziend of blind te zijn25-08-2023 02:08:05
 147. Begrijpen en aanleren van kleuren aan blinde personen22-08-2023 02:08:13
 148. Werken de zintuigen van blinden en slechtzienden beter?22-08-2023 01:08:43
 149. Positieve aspecten aan leven met een visuele beperking17-08-2023 04:08:46
 150. Blind of slechtziend geboren en rouwproces rond afwezig of slecht gezichtsvermogen16-08-2023 01:08:35
 151. Ouderschap als je blind of slechtziend bent14-08-2023 07:08:48
 152. Blind of slechtziend: Hoe kan je een sociaal netwerk opbouwen en wat zijn de obstakels?11-08-2023 04:08:22
 153. Hoe leg je slechtziendheid uit en hoe ga je om met vooroordelen?11-08-2023 02:08:16
 154. Omgaan met non-verbale communicatie als je blind of slechtziend bent08-08-2023 03:08:37
 155. Blind of slechtziend: Rouwproces rond verlies van gezichtsvermogen08-08-2023 06:08:00
 156. Kunnen blinden beelden zien in hun dromen?07-08-2023 04:08:09
 157. Tips: Als partner omgaan met iemand die blind of slechtziend is05-08-2023 06:08:34
 158. Vooroordelen en misvattingen over mensen met een visuele beperking05-08-2023 01:08:39
 159. Universele pictogrammen voor blinden en slechtzienden05-08-2023 06:08:07
 160. Waarom dragen sommige blinden en slechtzienden een zonnebril?03-08-2023 06:08:37
 161. Repetitieve bewegingen en handelingen bij blinde en slechtziende personen29-07-2023 02:07:00
 162. Je bent blind of slechtziend als je …07-07-2017 12:07:25
 163. Blindismen: wat zijn ze en wat doen we ermee?01-11-2013 03:11:00

Laatst bijgewerkt op 20 mei 2024 – 11:26