Verlies van onafhankelijkheid bij blindheid of slechtziendheid

Blindheid of slechtziendheid kan een ingrijpende impact hebben op iemands leven, met name op het gevoel van onafhankelijkheid. De visuele beperking kan dagelijkse taken bemoeilijken of zelfs onmogelijk maken, wat kan leiden tot een gevoel van afhankelijkheid van anderen. In deze tekst bespreken we de factoren, gevolgen en copingmechanismen die hiermee gepaard gaan.

Omstandigheden

Het verlies van onafhankelijkheid bij blindheid of slechtziendheid kan in verschillende omstandigheden tot stand komen. Hieronder bespreken we enkele belangrijke factoren:

Mate van visuele bperking

De mate van visuele beperking speelt een cruciale rol in de mate van onafhankelijkheid die een persoon ervaart. Hieronder bespreken we de twee primaire categorieën:

Totale blindheid

Personen die volledig blind zijn, ervaren het grootste verlies van onafhankelijkheid. Ze kunnen zich niet zelfstandig verplaatsen en zijn voor een groot aantal dagelijkse taken afhankelijk van anderen. Dit omvat:

 • Mobiliteit: Blinden kunnen zich niet op basis van zicht verplaatsen en hebben hulpmiddelen nodig zoals een geleidehond, een witte stok of begeleiding door anderen.
 • Dagelijkse taken: Taken zoals koken, schoonmaken, lezen en schrijven worden aanzienlijk moeilijker of zelfs onmogelijk zonder zicht. Blinden moeten alternatieve vaardigheden leren en hulpmiddelen gebruiken om deze taken uit te voeren.
 • Informatieverwerving: Blinden kunnen geen tekst lezen of visuele informatie waarnemen. Ze zijn afhankelijk van braille, audioboeken, schermuitleesprogramma’s en andere hulpmiddelen om toegang te krijgen tot informatie.
 • Sociale interactie: Blinden kunnen moeite hebben om sociale signalen en non-verbale aanwijzingen te interpreteren. Dit kan sociale interacties aantasten en leiden tot gevoelens van isolatie.
Stofzuiger

Stofzuiger: Schoonmaken kan (maar hoeft niet noodzakelijk voor iedereen) uitdagend zijn als je blind of slechtziend bent

Slechtziendheid

De mate van slechtziendheid kan variëren van mild tot ernstig. Personen met milde slechtziendheid kunnen nog enigszins zelfstandig functioneren, terwijl mensen met ernstige slechtziendheid meer afhankelijkheid ervaren. De impact op onafhankelijkheid hangt af van:

 • De ernst van de visuele beperking: Hoe minder zicht een persoon heeft, hoe groter de impact op hun onafhankelijkheid.
 • De aard van de visuele beperking: Bepaalde visuele beperkingen, zoals tunnelvisie of maculadegeneratie, kunnen specifieke taken bemoeilijken, terwijl andere aandoeningen een meer algehele impact hebben.
 • Aanpassingsvermogen: Personen met slechtziendheid kunnen zich in de loop van de tijd aanpassen aan hun visuele beperking en strategieën ontwikkelen om hun onafhankelijkheid te behouden.

Snelheid van visueel verlies

Naast de mate van visuele beperking speelt ook de snelheid van visueel verlies een belangrijke rol in de impact op iemands onafhankelijkheid. Hieronder bespreken we de twee primaire categorieën:

Geleidelijk visueel verlies

Mensen die geleidelijk hun zicht verliezen, hebben meer tijd om zich aan te passen aan de veranderingen en copingstrategieën te ontwikkelen. Dit kan het volgende omvatten:

 • Leren omgaan met verminderd zicht: Geleidelijk visueel verlies geeft mensen de tijd om te wennen aan hun veranderende visuele vaardigheden en te leren omgaan met de beperkingen die dit met zich meebrengt.
 • Ontwikkelen van copingmechanismen: Door de geleidelijke aard van het visueel verlies kunnen mensen strategieën ontwikkelen om hun onafhankelijkheid te behouden, zoals het gebruik van hulpmiddelen, het aanpassen van hun omgeving en het leren van nieuwe vaardigheden.
 • Emotionele aanpassing: De emotionele impact van visueel verlies kan geleidelijker worden verwerkt, waardoor mensen meer tijd hebben om te rouwen om hun verloren zicht en zich te concentreren op de toekomst.

Plotseling visueel verlies

Plotseling blind worden kan een traumatische ervaring zijn en het aanpassingsproces kan langer en moeilijker zijn. Dit kan leiden tot:

 • Acute stress en angst: Plotseling blind worden kan leiden tot intense gevoelens van angst, stress en verwarring.
 • Moeilijkheden met aanpassing: Het kan langer duren om zich aan te passen aan de nieuwe realiteit van blindheid, wat kan leiden tot frustratie, verdriet en gevoelens van hopeloosheid.
 • Verhoogd risico op een depressie: Plotseling visueel verlies kan het risico op een depressie en andere mentale gezondheidsproblemen verhogen.

Mensen die plotseling blind worden, hebben extra ondersteuning en begeleiding nodig om zich aan te passen aan hun nieuwe realiteit. Dit kan omvatten:

Steun gevende handen

Steun gevende handen

Leeftijd

De leeftijd waarop iemand blind wordt, speelt een belangrijke rol in de mate van onafhankelijkheid die ze kunnen ervaren. Hieronder bespreken we de twee primaire leeftijdsgroepen:

Kinderen

Kinderen die blind geboren worden of op jonge leeftijd hun zicht verliezen, hebben minder vaardigheden ontwikkeld die ze kunnen gebruiken om te compenseren voor hun visuele beperking. Dit kan leiden tot:

 • Vertraagde ontwikkeling van motorische vaardigheden: Sommige kinderen die blind zijn, kunnen moeite hebben met het leren van fijne en grove motorische vaardigheden, zoals lopen, rennen en coördinatie.
 • Moeilijkheden met leren en taalontwikkeling: Blindheid kan het leren lezen, schrijven en communiceren bemoeilijken.
 • Afhankelijkheid van anderen: Kinderen die blind zijn, zijn meer afhankelijk van anderen voor dagelijkse taken, zoals eten, zich aankleden en zich verplaatsen.

Een vroegtijdige interventie en gespecialiseerde educatie zijn cruciaal voor de ontwikkeling van blinde kinderen. Dit kan bestaan uit:

 • Vroegstimulatieprogramma’s: Deze programma’s kunnen helpen bij de ontwikkeling van motorische vaardigheden, taalvaardigheden en sociale vaardigheden.
 • Onderwijs in braille: Braille is een tactiele lees- en schrijftaal die blinden kunnen gebruiken om te communiceren en te leren.
 • Onafhankelijkheidstraining: Trainingen in mobiliteit, dagelijkse vaardigheden en zelfredzaamheid kunnen blinde kinderen helpen om hun onafhankelijkheid te vergroten.

Volwassenen

Volwassenen die blind worden, hebben al een set vaardigheden en ervaringen opgebouwd die ze kunnen gebruiken om zich aan te passen aan hun nieuwe realiteit. Dit kan:

 • Het aanpassingsproces makkelijker maken: Volwassenen hebben al geleerd om te lezen, te schrijven en zich te verplaatsen, wat het aanpassen aan blindheid minder ingrijpend kan maken.
 • Bestaande vaardigheden toepassen: Volwassenen kunnen hun bestaande vaardigheden gebruiken om nieuwe copingmechanismen te ontwikkelen en hun onafhankelijkheid te behouden.
 • Emotionele steun: Volwassenen hebben vaak een sterker sociaal netwerk en meer emotionele veerkracht om hen te helpen omgaan met de impact van blindheid.

Uitdagingen:

Volwassenen die blind worden, kunnen echter ook te maken krijgen met:

 • Verlies van carrière of opleiding: Blindheid kan leiden tot het verlies van werk of de noodzaak om een ​​nieuwe carrière te ontwikkelen.
 • Financiële problemen: De kosten van hulpmiddelen en aanpassingen aan de woning kunnen een aanzienlijke financiële last vormen.
 • Psychische problemen: Blindheid kan leiden tot gevoelens van angst, een depressie en verlies.

Ondersteuning en begeleiding:

Volwassenen die blind worden, kunnen baat hebben bij:

Toegang tot hulpmiddelen en ondersteuning

De mate van onafhankelijkheid die blinden en slechtzienden ervaren, wordt sterk beïnvloed door hun toegang tot hulpmiddelen en ondersteuning. Hieronder bespreken we twee belangrijke aspecten:

Beschikbaarheid van hulpmiddelen

De beschikbaarheid van hulpmiddelen kan blinden en slechtzienden helpen om hun onafhankelijkheid te vergroten en dagelijkse taken zelfstandig uit te voeren. Enkele belangrijke hulpmiddelen zijn:

 • Braille: Braille is een tactiele lees- en schrijftaal die blinden kunnen gebruiken om te communiceren en te leren.
 • Schermuitleessoftware: Schermuitleessoftware zet tekst op een computerscherm om in spraak, waardoor blinden en slechtzienden computers kunnen gebruiken.
 • Geleidehond: Een blindengeleidehond helpen blinden om zich veilig en zelfstandig te verplaatsen.
 • Trainingen: Er zijn verschillende trainingen beschikbaar die blinden en slechtzienden kunnen helpen om hun mobiliteit, dagelijkse vaardigheden en het gebruik van hulpmiddelen te verbeteren.

De beschikbaarheid van hulpmiddelen kan per land en regio verschillen. In sommige landen zijn hulpmiddelen gratis of tegen een lage prijs beschikbaar, terwijl ze in andere landen duur of moeilijk te verkrijgen kunnen zijn.

Geleidehond

Geleidehond

Ondersteunend netwerk

De steun van partner, familie, vrienden, professionals en lotgenoten kan blinden en slechtzienden enorm helpen om hun onafhankelijkheid te behouden. Ondersteuning kan op verschillende manieren worden geboden, zoals:

 • Emotionele steun: Partner, familie en vrienden kunnen emotionele steun bieden door te luisteren, te bemoedigen en praktische hulp te bieden.
 • Praktische hulp: Professionals, zoals revalidatiewerkers en oogartsen, kunnen blinden en slechtzienden helpen bij het leren van nieuwe vaardigheden en het vinden van hulpmiddelen.
 • Lotgenotencontact: Deelname aan lotgenotengroepen kan blinden en slechtzienden in contact brengen met anderen die soortgelijke ervaringen hebben meegemaakt. Dit kan gevoelens van isolatie verminderen en waardevolle tips en ondersteuning bieden.

Sociale en culturele factoren

Naast de hierboven besproken factoren, spelen sociale en culturele factoren ook een belangrijke rol in de mate van onafhankelijkheid die blinden en slechtzienden ervaren. Hieronder bespreken we twee belangrijke aspecten:

Attitudes ten opzichte van blindheid

Negatieve attitudes ten opzichte van blindheid en slechtziendheid kunnen leiden tot:

 • Sociale isolatie: Blinden en slechtzienden kunnen zich buitengesloten voelen en minder snel deelnemen aan sociale activiteiten.
 • Verminderde kansen op participatie: Negatieve attitudes kunnen leiden tot discriminatie in het onderwijs, de arbeidsmarkt en andere gebieden.
 • Gevoelens van minderwaardigheid: Blinden en slechtzienden kunnen internaliseren dat ze minder capabel zijn dan anderen, wat hun zelfvertrouwen en onafhankelijkheid kan aantasten.

Positieve attitudes ten opzichte van blindheid en slechtziendheid daarentegen bevorderen inclusie, gelijke kansen en een gevoel van eigenwaarde.

Toegankelijkheid

De toegankelijkheid van gebouwen, openbare ruimtes, informatie en technologie is cruciaal voor de mobiliteit en onafhankelijkheid van blinden en slechtzienden. Dit omvat:

 • Fysieke toegankelijkheid: Gebouwen en openbare ruimtes moeten toegankelijk zijn voor blinden en slechtzienden, met behulp van brailleaanduidingen, geleidelijnen en andere hulpmiddelen.
 • Informatietoegankelijkheid: Informatie moet beschikbaar zijn in toegankelijke formaten, zoals braille, audioboeken en tekst-naar-spraaktechnologie.
 • Digitale toegankelijkheid: Websites, apps en andere digitale tools moeten toegankelijk zijn voor schermuitleessoftware en andere hulpmiddelen die blinden en slechtzienden gebruiken.

Onvoldoende toegankelijkheid kan leiden tot:

 • Beperkte mobiliteit: Blinden en slechtzienden kunnen moeite hebben om zich te verplaatsen in ontoegankelijke omgevingen.
 • Uitsluiting van informatie: Blinden en slechtzienden kunnen belangrijke informatie missen als deze niet in een toegankelijk formaat beschikbaar is.
 • Beperkte participatie: Onvoldoende digitale toegankelijkheid kan blinden en slechtzienden uitsluiten van online activiteiten.

Er worden steeds meer inspanningen gedaan om de toegankelijkheid te verbeteren voor blinden en slechtzienden. Dit omvat:

 • Wetgeving: Wetten en regelgevingen die toegankelijkheid vereisen in gebouwen, openbare ruimtes en digitale omgevingen.
 • Ontwikkeling van hulpmiddelen: Er worden steeds meer hulpmiddelen ontwikkeld die blinden en slechtzienden helpen om te navigeren in ontoegankelijke omgevingen.
 • Bewustwordingscampagnes: Campagnes om het bewustzijn te vergroten over toegankelijkheidsproblemen.

Voorbeelden van omstandigheden waarin verlies van onafhankelijkheid kan optreden

Afhankelijkheid van anderen voor dagelijkse taken

Blinden en slechtzienden kunnen hulp nodig hebben met dagelijkse taken zoals:

Dit kan leiden tot een gevoel van afhankelijkheid en frustratie.

Financiële problemen

Blindheid of slechtziendheid kan leiden tot:

 • Verlies van werk of opleiding
 • Verhoogde kosten voor hulpmiddelen en aanpassingen
 • Beperkte toegang tot financiële informatie en diensten

Dit kan leiden tot armoede en een verminderde levensstandaard.

Leesproblemen

Blinden en slechtzienden kunnen moeite hebben met het lezen van:

 • Borden
 • Kranten
 • Boeken
 • Andere tekstgebaseerde informatie

Dit kan leiden tot problemen met:

Mobiliteitsproblemen

Blinden en slechtzienden kunnen:

Dit kan leiden tot problemen met het bezoeken van werk, school, sociale activiteiten en andere belangrijke plaatsen.

Psychische problemen

Blindheid of slechtziendheid kan leiden tot:

Dit kan de kwaliteit van leven van blinden en slechtzienden aanzienlijk aantasten.

Vermoeidheid: Vermoeide vrouw achter laptop

Vermoeidheid: Vermoeide vrouw achter laptop

Sociale isolatie

Blinden en slechtzienden kunnen:

 • Moeilijkheden ondervinden met het bezoeken van sociale activiteiten
 • Zich buitengesloten voelen van sociale interacties
 • Minder contact hebben met partner, familie en vrienden

Dit kan leiden tot gevoelens van eenzaamheid, depressie en angst.

Stigma en discriminatie

Blinden en slechtzienden kunnen te maken krijgen met:

 • Negatieve attitudes en stereotypen
 • Vooroordelen in het onderwijs, de arbeidsmarkt en andere gebieden
 • Beperkte toegang tot accommodaties en hulpmiddelen

Dit kan leiden tot gevoelens van isolatie, frustratie en woede.

Verlies van autonomie

Blinden en slechtzienden kunnen:

Dit kan leiden tot gevoelens van frustratie, hulpeloosheid en hopeloosheid.

Verlies van werk of opleiding

Blindheid of slechtziendheid kan leiden tot:

 • Het onvermogen om hun huidige baan te behouden
 • Moeilijkheden om een ​​nieuwe baan te vinden
 • Beperkte toegang tot onderwijs en trainingsmogelijkheden

Dit kan leiden tot financiële problemen en een verminderd gevoel van eigenwaarde.

Deze lijst is niet uitputtend. Er zijn nog veel andere omstandigheden waarin blinden en slechtzienden hun onafhankelijkheid kunnen verliezen. Het is belangrijk om te onthouden dat elke persoon blindheid of slechtziendheid op een unieke manier ervaart. De impact op iemands onafhankelijkheid hangt af van verschillende factoren, zoals de ernst van de visuele beperking, de leeftijd waarop het zicht verloren gaat, de beschikbaarheid van hulpmiddelen en ondersteuning, en de persoonlijke copingstrategieën.

Psychologische gevolgen

De psychologische gevolgen van blindheid of slechtziendheid kunnen significant zijn en een grote impact hebben op de kwaliteit van leven. Enkele van de meestvoorkomende psychologische gevolgen zijn:

Verlies van controle

Het onverwachte verlies van zicht kan een gevoel van verlies van controle over het eigen leven met zich meebrengen. Dit kan leiden tot:

 • Angst: Angst voor het onbekende, angst om fouten te maken, angst voor de toekomst.
 • Frustratie: Frustratie over de beperkingen die blindheid of slechtziendheid met zich meebrengt.
 • Woede: Woede over het verlies van zicht, woede op anderen die niet begrijpen wat het is om blind of slechtziend te zijn.
 • Verdriet: Verdriet om het verlies van een normaal leven, verdriet om de dingen die men niet meer kan doen.

Verlies van zelfvertrouwen

De beperkingen die blindheid of slechtziendheid met zich meebrengen kunnen leiden tot een verminderd zelfvertrouwen. Mensen kunnen zich:

 • Minder capabel voelen: Minder capabel om dagelijkse taken uit te voeren, minder capabel om te werken of te studeren.
 • Onzeker voelen: Onzeker over hun toekomst, onzeker over hun relaties met anderen.
 • Teruggetrokken voelen: Teruggetrokken uit sociale activiteiten, uit angst om fouten te maken of om beoordeeld te worden.

Depressie en angst

Blindheid of slechtziendheid kan het risico op depressie en angst verhogen. De emotionele uitdagingen van het omgaan met een visuele beperking kunnen een grote impact hebben op de mentale gezondheid.

Aanpassingsstoornis

Het aanpassen aan blindheid of slechtziendheid kan een langdurig en moeilijk proces zijn. Mensen kunnen in verschillende stadia van rouw doorlopen, zoals:

Diverse gezichtsicoontjes naast elkaar: van heel verdrietig naar naar heel blij

Diverse gezichtsicoontjes naast elkaar: van heel verdrietig naar naar heel blij

Hulp en ondersteuning

Er is hulp en ondersteuning beschikbaar om mensen te helpen omgaan met de psychologische gevolgen van blindheid of slechtziendheid. Dit kan omvatten:

Sociale gevolgen

Blindheid of slechtziendheid kan een significante impact hebben op het sociale leven van mensen. Enkele van de meestvoorkomende sociale gevolgen zijn:

Sociale isolatie

Blindheid of slechtziendheid kan leiden tot sociale isolatie, doordat mensen:

 • Zich minder comfortabel voelen in sociale situaties: Angst om fouten te maken, angst om beoordeeld te worden, onzekerheid over hoe ze zich moeten gedragen.
 • Moeite hebben om met anderen te communiceren: Moeilijkheden met het herkennen van gezichten, moeite met het volgen van gesprekken, moeite met het opmerken van non-verbale signalen.
 • Minder geneigd zijn om deel te nemen aan sociale activiteiten: Angst voor het onbekende, angst om fouten te maken, gebrek aan zelfvertrouwen.

Dit kan gevoelens van eenzaamheid, frustratie en depressie veroorzaken.

Verminderde participatie

Blindheid of slechtziendheid kan leiden tot een verminderde participatie aan:

 • Sociale activiteiten: Vrienden bezoeken, familie-evenementen bijwonen, naar feestjes gaan.
 • Hobby’s: Sporten, lezen, muziek maken, schilderen.
 • Werk: Moeilijkheden om een ​​baan te vinden of te behouden, beperkte carrièremogelijkheden.

Dit kan het gevoel van identiteit, sociale verbondenheid en zelfwaarde aantasten.

Veranderde relaties

De visuele beperking kan de dynamiek van relaties met:

 • Familie: Veranderde rollen en verantwoordelijkheden, gevoelens van overbezorgdheid of angst.
 • Vrienden: Minder spontane interacties, moeite om samen activiteiten te ondernemen.
 • Partner: Veranderde intimiteit, communicatieproblemen, gevoelens van frustratie of onbegrip.

Dit kan leiden tot conflicten, spanningen en zelfs tot het verbreken van relaties.

Ondersteuning en aanpassing

Er zijn verschillende manieren om de sociale gevolgen van blindheid of slechtziendheid te ondervangen:

 • Ondersteuningsgroepen: Deelname aan lotgenotengroepen kan mensen in contact brengen met anderen die soortgelijke ervaringen hebben meegemaakt.
 • Sociale vaardigheidstraining: Trainingen kunnen mensen helpen omgaan met sociale angst, assertiviteit te ontwikkelen en effectiever te communiceren.
 • Revalidatieprogramma’s: Revalidatieprogramma’s kunnen mensen leren omgaan met hun visuele beperking en nieuwe vaardigheden ontwikkelen om te participeren in sociale activiteiten.

Praktische gevolgen

Blindheid of slechtziendheid kan een significante impact hebben op het dagelijks leven van mensen. Enkele van de meestvoorkomende praktische gevolgen zijn:

Verlies van mobiliteit

Blinden en slechtzienden kunnen moeite hebben om zich te verplaatsen in hun omgeving, wat:

Moeilijkheden met dagelijkse taken

Hieronder volgen voorbeelden van dagelijkse taken die moeilijker of zelfs onmogelijk kunnen worden zonder zicht:

 • Koken: Moeilijkheden met het lezen van recepten, het meten van ingrediënten en het gebruik van keukenapparatuur.
 • Schoonmaken: Moeilijkheden met het zien van vuil en stof, het navigeren in een rommelige omgeving en het gebruik van schoonmaakmiddelen.
 • Lezen: Moeilijkheden met het lezen van gedrukte tekst, het gebruik van computers en andere elektronische apparaten.
 • Schrijven: Moeilijkheden met het zien van wat ze schrijven, het gebruik van een pen en papier of een toetsenbord.

Blinden en slechtzienden moeten:

 • Nieuwe vaardigheden leren: Braille leren, leren koken met audio-instructies, computers gebruiken met schermuitleessoftware.
 • Zich aanpassen aan hun beperking: Gebruik van hulpmiddelen zoals speciale keukengerei, vergrootglazen en spraakgestuurde technologie.
Koken: Spaghetti met verse groenten klaarmaken

Koken: Spaghetti met verse groenten klaarmaken

Financiële problemen

Volgende kosten kunnen een aanzienlijke financiële last vormen voor sommige blinden en slechtzienden die geen recht hebben op overheids- of andere subsidies en/of moeilijkheden ondervinden om een baan te vinden of te behouden:

Dit kan leiden tot stress, zorgen over de toekomst en een verminderde kwaliteit van leven.

Ondersteuning en aanpassing

Er zijn verschillende manieren om de praktische gevolgen van blindheid of slechtziendheid te ondervangen:

 • Overheidssteun: Regelingen en subsidies voor hulpmiddelen, trainingen en aanpassingen aan de woning.
 • Blindenorganisaties: Organisaties die informatie, trainingen en hulpmiddelen bieden aan blinden en slechtzienden.
 • Technologische hulpmiddelen: Ontwikkeling van nieuwe technologieën die blinden en slechtzienden helpen om te communiceren, te navigeren en te participeren in de samenleving.

Copingsmechanismen

Acceptatie

Het is belangrijk om de visuele beperking te accepteren en te leren omgaan met de daaraan verbonden uitdagingen. Dit is een proces dat tijd en inspanning kost, maar cruciaal is voor het welzijn van de blinde of slechtziende persoon. Acceptatie omvat:

Hulpmiddelen en trainingen

Er zijn verschillende hulpmiddelen en trainingen beschikbaar die blinden en slechtzienden kunnen helpen om hun onafhankelijkheid te herwinnen. Enkele voorbeelden:

Persoon loopt met witte stok op straat

Persoon loopt met witte stok op straat

Ondersteuning

Ondersteuning van partner, familie, vrienden, en professionals is van cruciaal belang voor blinden en slechtzienden. Deze steun kan hen helpen om:

 • Om te leren gaan met de emotionele impact van hun visuele beperking: Praten over hun gevoelens, hulp en troost ontvangen.
 • Nieuwe vaardigheden te leren: Ondersteuning en begeleiding bij het leren van braille, het gebruik van hulpmiddelen en het uitvoeren van dagelijkse taken.
 • Hun onafhankelijkheid te behouden: Moediging en praktische hulp om te participeren in de samenleving en een volwaardig leven te leiden.

Andere copingsmechanismen:

 • Humor: Humor kan helpen om met stress en frustratie om te gaan.
 • Positieve instelling: Focussen op wat men nog kan, in plaats van op wat men niet meer kan.
 • Doelgerichtheid: Het stellen van doelen en het werken aan die doelen kan een gevoel van zingeving en motivatie geven.
 • Zelfzorg: Voldoende rust, gezonde voeding en lichaamsbeweging zijn belangrijk voor het mentale en fysieke welzijn.

Meer informatie

Deel dit:
Advertenties

 1. Zelfregulatie, hulp vragen en de zoektocht naar zin als je blind of slechtziend bent07-06-2024 01:06:05
 2. Ongemakkelijke stiltes bij blinden en slechtzienden31-05-2024 06:05:01
 3. Kan je wennen aan het blind of slechtziend geworden zijn?29-05-2024 06:05:20
 4. Overwin je innerlijke criticus: Leer jezelf waarderen, ook met een visuele beperking28-05-2024 03:05:49
 5. Piekeren als je blind of slechtziend bent28-05-2024 06:05:22
 6. Voldoende rust nemen als je blind of slechtziend bent28-05-2024 05:05:18
 7. Emotionele uitputting bij blinden en slechtzienden20-05-2024 12:05:55
 8. Gevoelens van ontoereikendheid bij blinden en slechtzienden20-05-2024 05:05:19
 9. Perfectionisme bij blinden en slechtzienden20-05-2024 05:05:10
 10. Prikkelbaarheid bij blinden en slechtzienden18-05-2024 12:05:41
 11. Zichzelf als blinde of slechtziende persoon vergelijken met andere blinden en slechtzienden18-05-2024 05:05:50
 12. Gevoelens van teleurstelling bij blinde en slechtziende personen17-05-2024 06:05:52
 13. Mensen die denken voor blinden en slechtzienden15-05-2024 06:05:04
 14. Stereotypering van blinde en slechtziende personen14-05-2024 06:05:06
 15. Misvatting: Bewindvoering voor blinden en slechtzienden14-05-2024 06:05:51
 16. Kunnen blinden en slechtzienden gelukkig zijn?09-05-2024 11:05:15
 17. Praten over je gevoelens als je blind of slechtziend bent09-05-2024 07:05:11
 18. Zelfcompassie bij blinden en slechtzienden09-05-2024 07:05:20
 19. Waarom accepteren sommigen sneller hun visuele beperking dan anderen?09-05-2024 06:05:25
 20. Gevoelens van waardeloosheid als je blind of slechtziend bent07-05-2024 06:05:43
 21. Gevoelens van wanhoop als je blind of slechtziend bent07-05-2024 06:05:36
 22. Bang om met blinde of slechtziende mensen om te gaan06-05-2024 06:05:11
 23. Ongemakkelijke situaties en blunders als je blind of slechtziend bent03-05-2024 04:05:57
 24. Kwetsbaarheid bij blinden en slechtzienden03-05-2024 02:05:29
 25. Boosheid bij blinden en slechtzienden02-05-2024 06:05:39
 26. Gevoelens van miskenning bij blinden en slechtzienden28-04-2024 06:04:48
 27. Praat met blinden en slechtzienden niet enkel over hun beperking28-04-2024 06:04:43
 28. Ook positief ingestelde blinde en slechtziende personen ervaren dipjes27-04-2024 07:04:19
 29. Existentiële vragen en zingeving als je blind of slechtziend bent25-04-2024 06:04:20
 30. Omgaan met een visuele beperking zonder steun van je omgeving24-04-2024 06:04:58
 31. Strijden doet lijden tijdens rouwproces bij visuele beperking21-04-2024 12:04:06
 32. Wat “zien” volledig blinde personen?21-04-2024 07:04:01
 33. Staren naar blinde en slechtziende personen20-04-2024 12:04:43
 34. Jaloezie onder blinde en slechtziende personen17-04-2024 12:04:41
 35. Hoe kan je beelden van iets of iemand vormen als je blind bent?14-04-2024 06:04:11
 36. Veranderende manier van omgaan van anderen rond ontstane visuele handicap13-04-2024 01:04:33
 37. Voor jezelf opkomen: Assertiviteit voor mensen met een visuele beperking13-04-2024 07:04:44
 38. “Daar, die blinde / slechtziende!”12-04-2024 02:04:56
 39. Onwetendheid over visuele beperking: Omgaan met frustraties, tips en suggesties09-04-2024 04:04:17
 40. Tips om positief te blijven als je blind of slechtziend bent07-04-2024 01:04:07
 41. Ervaringsdeskundigheid met een visuele beperking inzetten06-04-2024 12:04:23
 42. Vragen en reacties aan partners van blinden en slechtzienden05-04-2024 06:04:51
 43. Ben je liever blind of doof?04-04-2024 12:04:43
 44. Zelfintroductie met een visuele beperking02-04-2024 04:04:28
 45. Behoefte aan “me-time” als je blind of slechtziend bent01-04-2024 06:04:57
 46. Herhaling bij de ontwikkeling van blinde en slechtziende kinderen30-03-2024 01:03:56
 47. Gevoelens van onrechtvaardigheid bij blinden en slechtzienden29-03-2024 07:03:25
 48. Contact maken met anderen als je blind of slechtziend bent18-03-2024 08:03:48
 49. Zelfmedelijden, een valkuil voor blinden en slechtzienden17-03-2024 01:03:57
 50. Leren voelen als je blind of slechtziend bent10-03-2024 03:03:15
 51. Betutteling van blinden en slechtzienden26-02-2024 06:02:36
 52. Overcompensatie van blind- of slechtziendheid25-02-2024 01:02:20
 53. Verlies van onafhankelijkheid bij blindheid of slechtziendheid24-02-2024 06:02:16
 54. Hoe leg ik mijn eigen blind- of slechtziendheid uit?19-02-2024 01:02:52
 55. Plots blind of slechtziend: Verlangen naar het leven van voor de visuele beperking03-02-2024 07:02:23
 56. Blind of slechtziend: Angst om buiten te komen18-01-2024 12:01:22
 57. Blind of slechtziend: Hoe kan je omgaan met onbedoelde goede adviezen?11-01-2024 06:01:48
 58. Vragen die je best niet aan een blinde of slechtziende persoon stelt09-01-2024 06:01:29
 59. Blind of slechtziend: Vaak meer tijd nodig13-12-2023 12:12:57
 60. Ongevraagd aanraken van blinden en slechtzienden11-12-2023 03:12:36
 61. Blind of slechtziend: Overgevoelig voor geluiden (hyperacusis)11-12-2023 01:12:00
 62. Blind of slechtziend en afspreken met andere blinde of slechtziende persoon09-12-2023 06:12:37
 63. Kijk verder dan de handicap!06-12-2023 01:12:10
 64. Zelfredzaamheid bij blinden en slechtzienden05-12-2023 12:12:21
 65. Impact van tastzin voor blinden en slechtzienden04-12-2023 07:12:23
 66. Slechtzienden die dichtbij het televisietoestel plakken25-11-2023 08:11:48
 67. Kunnen blinden bang zijn in het donker?24-11-2023 04:11:00
 68. Aanpassen aan het verlies van het gezichtsvermogen24-11-2023 07:11:17
 69. Inclusieve beeldvorming van blinden en slechtzienden in de media22-11-2023 03:11:00
 70. Negatieve en positieve vraagstelling rond een visuele beperking22-11-2023 11:11:27
 71. Identiteitsvorming bij blinden en slechtzienden21-11-2023 07:11:38
 72. Waarom hebben sommige blinden en slechtzienden alleen contact met lotgenoten?20-11-2023 03:11:14
 73. Waarom kijken blinden en slechtzienden soms naar hun smartphonescherm?18-11-2023 01:11:01
 74. Slechtzienden die absoluut gedrukte tekst willen blijven lezen16-11-2023 06:11:02
 75. Gevoelens van onderhandeling bij blinden en slechtzienden16-11-2023 07:11:36
 76. Gevoelens van minderwaardigheid bij blinden en slechtzienden15-11-2023 05:11:58
 77. Existentiële crisis bij blinden en slechtzienden15-11-2023 04:11:47
 78. Radeloosheid / Besluiteloosheid bij blinden en slechtzienden15-11-2023 08:11:16
 79. Misvatting: Dichterbij staan voor communicatie met blinden en slechtzienden09-11-2023 06:11:09
 80. Misvattingen: Blinden en slechtzienden leven in een instelling en kunnen niet werken09-11-2023 04:11:02
 81. Anderen die het leven van blinden en slechtzienden overnemen06-11-2023 04:11:52
 82. Waarom laten blinde mensen soms het licht aan?06-11-2023 06:11:33
 83. Neuroplasticiteit bij blinden31-10-2023 08:10:17
 84. Stigmatisering van blinden en slechtzienden30-10-2023 05:10:05
 85. Woede bij blinden en slechtzienden30-10-2023 05:10:37
 86. Schaamte bij blinden en slechtzienden30-10-2023 04:10:15
 87. Copingmechanismen bij blind- of slechtziendheid of oogproblemen30-10-2023 04:10:38
 88. Blindgeboren en blind geworden personen: Overeenkomsten en verschillen27-10-2023 06:10:22
 89. Hoe leg je het concept van een regenboog uit aan blindgeboren personen?27-10-2023 05:10:37
 90. Verlies van controle als je blind of slechtziend bent26-10-2023 01:10:35
 91. Motivatie en demotivatie bij blinden en slechtzienden24-10-2023 07:10:20
 92. Hulpeloosheid bij blinden en slechtzienden24-10-2023 06:10:23
 93. Acceptatie van visuele handicap (leren omgaan met je beperking)19-10-2023 01:10:00
 94. Waarom houden blinden de ogen open of juist gesloten?15-10-2023 03:10:31
 95. Concentratieproblemen bij blinden en slechtzienden15-10-2023 02:10:23
 96. Verwardheid / Verwarring bij blinden en slechtzienden15-10-2023 06:10:05
 97. Ontmoediging bij blinden en slechtzienden15-10-2023 05:10:43
 98. Omgaan met vergelijkingen van blindheid of slechtziendheid14-10-2023 04:10:35
 99. Machteloosheid en onmacht bij blinden en slechtzienden10-10-2023 07:10:55
 100. Hoe kan je omgaan met ongepaste opmerkingen van kinderen over blinden en slechtzienden?08-10-2023 06:10:37
 101. Verdriet bij blinden en slechtzienden08-10-2023 05:10:55
 102. Zelfacceptatie, zelfbeeld en eigenwaarde: Omarmen van het blind of slechtziend zijn07-10-2023 06:10:57
 103. Twijfels bij blinden en slechtzienden07-10-2023 05:10:44
 104. Blind of slechtziend: Omgaan met overdreven nieuwsgierigheid van anderen07-10-2023 04:10:03
 105. Toestand van verlamming (freeze-situatie) na een oogdiagnose05-10-2023 01:10:36
 106. Loslaten van je blind of slechtziend kind04-10-2023 06:10:19
 107. Hooggevoeligheid bij blinden en slechtzienden03-10-2023 11:10:41
 108. Zichtbare afwijkingen aan oog of ogen03-10-2023 06:10:24
 109. Humor en zelfspot bij het omgaan met een visuele handicap02-10-2023 02:10:36
 110. Omgaan met je visuele beperking: Welke factoren spelen mee?02-10-2023 01:10:43
 111. Begrip van licht en kleuren voor personen zonder lichtperceptie29-09-2023 04:09:06
 112. De rol van opvoeding, omgeving en sociale factoren bij het omgaan met een visuele handicap27-09-2023 03:09:46
 113. Impact van privacyschending bij blinden en slechtzienden27-09-2023 03:09:22
 114. Inleefwandelingen: De wereld ervaren van blinden en slechtzienden27-09-2023 07:09:34
 115. Visuele herinneringen als je blind of slechtziend bent25-09-2023 02:09:06
 116. Validisme bij blinde en slechtziende personen24-09-2023 05:09:35
 117. Steungroepen en patiëntenverenigingen voor blinden en slechtzienden24-09-2023 06:09:23
 118. Oogcontact maken door blinden en slechtzienden22-09-2023 05:09:45
 119. Grenzen stellen als je blind of slechtziend bent22-09-2023 07:09:00
 120. Blind of slechtziend en over de eigen grenzen heen gaan22-09-2023 06:09:49
 121. Wat missen blinden en slechtzienden het meest?20-09-2023 04:09:06
 122. Discriminatie van mensen met een visuele beperking20-09-2023 03:09:24
 123. Andere zintuigen verbeteren bij blinden en slechtzienden20-09-2023 03:09:22
 124. Frustratie bij blinden en slechtzienden18-09-2023 05:09:07
 125. Dineren in het donker: Voordelen, kenmerken en locaties in België en Nederland17-09-2023 01:09:55
 126. Simulatietools (apps, websites en brillen) voor slechtziendheid17-09-2023 12:09:47
 127. Omgaan met (extreme) bewondering en adoratie vanwege een visuele handicap16-09-2023 05:09:29
 128. Omgaan met reacties en vragen rond visuele handicap en oogproblemen15-09-2023 05:09:22
 129. Omgaan met een visuele beperking: Een persoonlijke reis14-09-2023 02:09:30
 130. De schoonheid van het onzichtbare: Wat is mooi?13-09-2023 11:09:09
 131. Zelfstigmatisering bij personen met een visuele beperking12-09-2023 12:09:28
 132. Kwaliteit van leven bij blinden en slechtzienden09-09-2023 11:09:45
 133. Ontkenning van een visuele beperking09-09-2023 06:09:42
 134. Ongeloof over blind- of slechtziendheid: “Jij kan wel goed zien!”04-09-2023 01:09:35
 135. Het gebruik van de woorden “zien”, “kijken” en “lezen” bij communicatie met blinden en slechtzienden03-09-2023 04:09:11
 136. Alle mensen zijn anders en uniek, ook blinden en slechtzienden02-09-2023 05:09:03
 137. Hoe leg ik kinderen uit wat het is om blind of slechtziend te zijn?02-09-2023 12:09:19
 138. Sociale isolatie bij blinden en slechtzienden01-09-2023 02:09:17
 139. Emoties bij anderen herkennen als je blind of slechtziend bent31-08-2023 12:08:18
 140. Hoe reageer je wanneer je geliefde slecht nieuws kreeg van de oogarts?31-08-2023 06:08:33
 141. Blind of slechtziend en weinig zelfvertrouwen31-08-2023 05:08:34
 142. De oogarts kan mij niet meer helpen en mijn zicht is of wordt heel slecht. Wat nu?30-08-2023 04:08:30
 143. Omgaan met de visuele wereld als je slechtziend of blind bent30-08-2023 08:08:11
 144. Blind of slechtziend: Eigen uiterlijk en zich opmaken27-08-2023 03:08:41
 145. Revalidatietraining voor blinden en slechtzienden26-08-2023 01:08:55
 146. Ervaren wat het is om slechtziend of blind te zijn25-08-2023 02:08:05
 147. Begrijpen en aanleren van kleuren aan blinde personen22-08-2023 02:08:13
 148. Werken de zintuigen van blinden en slechtzienden beter?22-08-2023 01:08:43
 149. Positieve aspecten aan leven met een visuele beperking17-08-2023 04:08:46
 150. Blind of slechtziend geboren en rouwproces rond afwezig of slecht gezichtsvermogen16-08-2023 01:08:35
 151. Ouderschap als je blind of slechtziend bent14-08-2023 07:08:48
 152. Blind of slechtziend: Hoe kan je een sociaal netwerk opbouwen en wat zijn de obstakels?11-08-2023 04:08:22
 153. Hoe leg je slechtziendheid uit en hoe ga je om met vooroordelen?11-08-2023 02:08:16
 154. Omgaan met non-verbale communicatie als je blind of slechtziend bent08-08-2023 03:08:37
 155. Blind of slechtziend: Rouwproces rond verlies van gezichtsvermogen08-08-2023 06:08:00
 156. Kunnen blinden beelden zien in hun dromen?07-08-2023 04:08:09
 157. Tips: Als partner omgaan met iemand die blind of slechtziend is05-08-2023 06:08:34
 158. Vooroordelen en misvattingen over mensen met een visuele beperking05-08-2023 01:08:39
 159. Universele pictogrammen voor blinden en slechtzienden05-08-2023 06:08:07
 160. Waarom dragen sommige blinden en slechtzienden een zonnebril?03-08-2023 06:08:37
 161. Repetitieve bewegingen en handelingen bij blinde en slechtziende personen29-07-2023 02:07:00
 162. Je bent blind of slechtziend als je …07-07-2017 12:07:25
 163. Blindismen: wat zijn ze en wat doen we ermee?01-11-2013 03:11:00

Laatst bijgewerkt op 29 mei 2024 – 06:59