BE Heropleiding rond blinden en slechtzienden

NEDERLANDSTALIG

De Markgrave Heropleidingscentrum

Intensieve dagopleiding op maat
Mijn leven, mijn keuze

Ons doel is volwassen blinden en slechtzienden op te leiden en te begeleiden naar een grotere zelfstandigheid. Samen zoeken we (nieuwe) toekomstmogelijkheden om zo je beperking een plaats te geven in je leven.

Organisatorisch is heropleidingscentrum De Markgrave een BuSO school, type 6, opleidingsvorm 1.
Type 6 verwijst naar de doelgroep van personen met een visuele beperking. Opleidingsvorm 1 staat voor “sociale aanpassing”.
Deze invulling stelt ons in de mogelijkheid om ons te profileren als “heropleidingscentrum” voor volwassenen, die hoofdzakelijk na ziekte of ongeval met een visuele beperking geconfronteerd werden.
De meesten genoten al één of andere opleiding en/of hebben een beroepscarrière achter de rug, maar moesten hun job omwille van hun visuele handicap stopzetten.
Vanuit de invalidering van hun sociale positie en vanuit de beleving van hun “beperking”, wenden zij zich met hulpvragen tot ons.

Voor meer informatie:
Samenwerkende voorzieningen De Markgrave vzw
Heropleidingscentrum
Markgravelei 81
2018 Antwerpen
Tel.: (03)237 71 82
E-mail: heropleiding@demarkgrave.be
Facebook: https://www.facebook.com/heropleidingdemarkgrave/
Website: https://www.demarkgrave.be/

Sint-Rafaël Instituut

Sint-Rafaël is een centrum voor sociale revalidatie en/of beroepsherscholing van volwassenen met een visuele handicap. Het biedt personen vanaf 18 jaar de mogelijkheid tot het volgen van sociale revalidatie (aanpassing aan de visuele handicap en verhoging van de zelfredzaamheid) en beroepsherscholing (informatica, kantoorwerken, talen, economie, riet- en biesvlechten). Het onderwijs is gratis. Sint-Rafaël is een school voor buitengewoon secundair onderwijs met sterk individuele benadering.

Sint-Rafaël, herscholingscentrum voor volwassenen met een visuele handicap
Maagdestraat 56
9000 Gent
Tel.: (09)292 40 89
E-mail: info@sintrafael.be
Website: http://www.sintrafael.be
Facebook: https://www.facebook.com/pages/category/School/Sint-Rafa%C3%ABl-Gent-708715972499357/

Vof xTimeS

Ergotherapie of persoonlijke assistentie voor mensen met een motorische en/of visuele beperking (Marleen Lambrechts)

xTimeS/ ergotherapie geeft onafhankelijk advies en informatie op maat rond hulpmiddelen en aanpassingen.
xTimeS/persoonlijke assistentie werkt vanuit de relatie van de persoon met een beperking tot zijn leefomgeving.

Lange Munte 44
9860 Scheldewindeke
E-mail: marleen@xtimes.be
Website: https://www.xtimes.be
Facebook: https://www.facebook.com/pages/Vof-xTimeS/105082882904639

NEDERLANDS- EN FRANSTALIG

Brailleliga/Ligue Braille

EEN ANDERE KIJK OP HET LEVEN

Sluit even uw ogen… alles is donker. Hoe gaat u het aan boord leggen om u te kleden, een boek te lezen, te koken, uit werken te gaan, boodschappen te doen …?

Is men blind of slechtziend, dan moet alles anders aangeleerd of terug aangeleerd worden. Dit vergt tijd en geduld, maar het is haalbaar! Hoe? U ontdekt het in dit kort overzicht van diensten die de Brailleliga aanbiedt.

Het leven van elke dag.

Neemt een blind of slechtziend persoon contact op met de Brailleliga, dan gebeurt dit via de Sociale dienst. Samen stellen ze een balans van de situatie op en de dienst informeert, geeft raad en helpt de persoon bij o.a. sociale voordelen, tegemoetkomingen, administratieve en andere stappen. Na afspraak ontmoeten de maatschappelijk assistenten de personen met een visuele handicap thuis of in de lokalen van de Brailleliga. Zij staan ook in voor de telefonische wachtdiensten.

Voor blinde en slechtziende personen is het evenzeer nodig om zelfstandig hun dagelijkse activiteiten te kunnen uitoefenen. Hier helpt de Dienst begeleiding. De ergotherapeuten en andere professionals leren de blinde of slechtziende persoon de vele technieken aan die het mogelijk maken in alle veiligheid te koken, huishoudtoestellen te gebruiken, geld te beheren, huishoudelijke taken uit te voeren of de baby te verzorgen.

Deze dienst biedt de personen met een visuele handicap ook de mogelijkheid om braille en dactylo aan te leren om te kunnen communiceren en een computer te leren gebruiken om mails te versturen, te surfen op Internet, brieven op te stellen en nog veel meer.

Voor personen met een visuele handicap is zich verplaatsen onontbeerlijk, maar vaak zo moeilijk. De witte stok en de geleidehond zijn waardevolle hulpmiddelen, maar dan moet men er wel weten mee om te gaan. Voor deze opleiding staan de Dienst begeleiding en de hondeninstructeurs in.

Voor een inschrijving in het Vlaams Agentschap voor Personen met een Handicap kan de blinde of slechtziende persoon terecht bij het erkende Multidisciplinaire Team van de Brailleliga. Zij gaan na of de betrokken persoon in aanmerking komt voor een bijstand en of men een beroep kan doen op dit agentschap voor de aangevraagde bijstand.

Zich ontspannen, ontdekken en spelen.

Op jeugdkamp gaan, deelnemen aan gezelschapsspelletjes, een museum bezoeken, allemaal activiteiten die voor personen met een visuele handicap moeilijk lijken. Om deze moeilijkheden op te vangen en toch toegang te verlenen tot cultuur, bezit de Brailleliga o.a. een Spelotheek die jonge en minder jonge blinde en slechtziende personen de mogelijkheid biedt aangepaste spelletjes te ontlenen. Bovendien worden in het gehele land creatieve, culturele en vrijetijdsactiviteiten georganiseerd. Maandelijks komen blinde en slechtziende personen in de Brailleclubs samen voor allerlei knutselactiviteiten, gezelschapsspelletjes en andere activiteiten. Culturele activiteiten – theater, voordrachten, concert, … – en uitstappen voor blinde en slechtziende personen bieden zoveel andere mogelijkheden om allerlei dingen te ontdekken en elkaar te ontmoeten.

De technische hulpmiddelen.

Om het leven van blinde en slechtziende personen te vergemakkelijken, bestaan tal van technische hulpmiddelen. Enkele zijn gewone toestelletjes uit het dagelijks leven die aan de visuele handicap aangepast werden, andere zijn veel ingewikkelder en vereisen een specifieke opleiding.

In de winkel van de Brailleliga, de Brailleshop, kunnen blinde en slechtziende personen zich kleine hulpmiddelen aanschaffen: witte stokken, sprekende keukenweegschalen, aangepaste telefoons en gsm’s, kleurendetectors, sprekende wekkers, uurwerken in braille, brailleschrijfmachines en nog talloze andere. In totaal kunnen meer dan 500 geselecteerde artikels ter plaatse vergeleken en getest worden alvorens ze mee te nemen.

Of het voor eigen gebruik, op school of beroepshalve is, talrijke blinde en slechtziende personen werken met een computer. Naargelang de handicap is deze uitgerust met vergrotingssoftware, spraakweergave of een brailleleesregel. Beeldschermloepen vergroten een brief, een krant of een foto en scanners met spraakweergave lezen luidop documenten. De Informatiedienst voor technische aanpassingen helpt al wie interesse heeft voor deze hulpmiddelen met inlichtingen, raad en gebruiksaanwijzingen.

Eens per jaar heeft de Hulpmiddelenbeurs plaats in aanwezigheid van alle Belgische leveranciers: een unieke gelegenheid om het bestaande en het recentste materiaal te ontdekken, te testen en te vergelijken.

Zich oriënteren, een opleiding volgen, werk vinden.

Welke job kan men aan, welke opleiding kan men volgen als men blind of slechtziend is? Deze mensen stellen zich vaak vragen over hun situatie, hun beroepsmogelijkheden, hun toekomst. Rekening houdend met ieders mogelijkheden en beperkingen, helpen de medewerkers van het Gespecialiseerd beroepsoriënterings- en consultatiecentrum hen bij het zoeken naar een antwoord op deze vragen.

Bovendien geeft deze dienst advies omtrent de tewerkstellingsbevorderende maatregelen waarvoor men in aanmerking komt.

De Gespecialiseerde opleidings-, begeleidings- en bemiddelingsdienst biedt, zoals de naam reeds laat vermoeden, een gespecialiseerde opleiding en bemiddeling aan personen met een visuele handicap die een job in het normale arbeidscircuit ambiëren. Sterk geïndividualiseerde opleidingen helpen deze mensen bij het bereiken van hun professioneel doel. Via bemiddeling helpt de dienst de blinde en slechtziende personen bij het zoeken of het behouden van een betrekking en licht de werkgevers tevens in over de aanwervingsmogelijkheden van deze personen en de meerwaarde die in het bedrijf kunnen bijbrengen.

Sensibiliseren en belangenbehartiging

De Brailleliga organiseert ook sensibiliseringsacties voor het publiek over de visuele handicap: dineren in het donker, geleide rondleidingen in onze lokalen, informatiestands, animaties in scholen, mediacampagnes,… Door een interactieve en ludieke aanpak maken deze acties het mogelijk de vooroordelen die aan blind- en slechtziendheid verbonden zijn, te overbruggen en de moeilijkheden die personen met een visuele handicap ondervinden, beter te begrijpen.
Tenslotte zet de Brailleliga zich via haar tussenkomsten bij de politieke verantwoordelijken en haar aanwezigheid in overlegorganen ervoor in om de rechten van de personen met een visuele handicap te verdedigen en hun integratie in onze maatschappij te bevorderen.

Wist u het?

De Brailleliga werd in 1922 opgericht. Vandaag helpt onze vereniging meer dan 12.400 blinde en slechtziende personen verspreid over het gehele land. Onze diensten zijn gratis en hebben slechts één enkel doel: de zelfstandigheid, integratie en ontplooiing van blinde en slechtziende personen bevorderen. De Brailleliga bestaat voornamelijk dankzij de vrijgevigheid van het publiek. De subsidies dekken slechts 26% van onze noden.

De vrijwilligers, een kostbare steun.

Meer dan 400 vrijwilligers, gesteund en opgeleid door de Brailleliga, zetten zich in ten dienste van blinde en slechtziende personen en staan de personeelsleden bij. Ze zijn onmisbaar voor de goede werking van onze organisatie en bijkomende hulp is natuurlijk altijd welkom!

De Stichting Brailleliga.

De Stichting Brailleliga van openbaar nut heeft de volgende doelstellingen:
* Ondersteuning van de activiteiten van de vzw Brailleliga.
* De organisatie van informatie- en sensibiliseringscampagnes over de visuele handicap.
* Het verlenen van steun aan het wetenschappelijk oogheelkundig onderzoek. Ieder jaar reikt de Stichting Brailleliga, bijgestaan door een Wetenschappelijk comité waarin de verantwoordelijke Professoren van de 7 universitaire oogheelkundige centra van ons land zetelen, prijzen uit om het onderzoekswerk van jonge oftalmologen te ondersteunen.

Indien u ook wenst bij te dragen tot het welzijn van blinde en slechtziende personen, dan heeft u verschillende mogelijkheden:
* U stort een gift op PCR 000-0000048-48 (fiscaal attest vanaf € 30).
* U neemt deel aan de grote jaarlijkse Tombola.
* U legateert al uw goederen of een deel ervan aan de Stichting Brailleliga.
* Bent u bedrijfsleider, dan kan uw steun zich vertalen door de professionele integratie van een blind of slechtziend persoon of door sponsoring van onze acties.

U wil er meer over weten? Contacteer ons!

Brussel / hoofdzetel:
Engelandstraat 57
1060 Brussel
Tel.: (02)533 32 11
Fax: (02)537 64 26
E-mail: info@braille.be
Website: http://www.brailleliga.be
Facebook: https://www.facebook.com/brailleliga
Instagram: https://www.instagram.com/brailleliga_vzw/

Antwerpen:
Frankrijklei 40
2000 Antwerpen
Tel.: (03)213 27 88

Gent:
Kortrijksesteenweg 344
9000 Gent
Tel.: (09)220 58 78

Hasselt:
Leopoldplein 25
3500 Hasselt
Tel.: (011)21 58 88

Kortrijk:
Minister Tacklaan 35
8500 Kortrijk
Tel.: (056)20 64 60

Leuven:
Fonteinstraat 133
3000 Leuven
Tel.: (016)20 37 97

Charleroi:
Boulevard Tirou 12
6000 Charleroi
Tel.: (071)32 88 22

Libramont:
Avenue de Bouillon 16A
6800 Libramont
Tel.: (061)23 31 33

Liège:
Rue des Guillemins 63
4000 Liège
Tel.: (04)229 33 35

Namur:
Rue de la Croix-Rouge 31
5100 Jambes
Tel.: (081)31 21 26

FRANSTALIG

Centre de Réadaptation Fonctionnelle La Lumière

Boulevard Louis Hillier 1
4000 Liège
Tél.: (04)222 35 35
Fax: (04)254 97 39
E-mail: crf@lalumiere.be
Website: https://www.lalumiere.be

Centre Pouplin

Centre de réadaption fonctionnelle pour handicapés de la vue
rue Jonfosse 60
4000 Liège
Tél: (04)222 35 35
Tél.: (04)221 23 56
E-mail: pouplin@lalumiere.be
Website: https://www.lalumiere.be

Deel dit:
Advertenties

 1. BE Sociaal-culturele organisaties06-12-2014 03:12:48
 2. BE Discriminatie & Gelijke rechten29-04-2014 06:04:00
 3. NL Discriminatie & Gelijke rechten29-04-2014 02:04:59
 4. NL Organisaties / Fondsen en samenwerkingsverbanden rond blinden21-04-2014 07:04:03
 5. NL Blindennazorgwerken voor blinden en slechtzienden04-06-2011 08:06:22
 6. NL Contactgroepen en patiëntenverenigingen rond blinden en slechtzienden04-06-2011 08:06:40
 7. NL Documentatie- en informatiediensten rond blinde en slechtziende personen04-06-2011 08:06:03
 8. NL Eten in het donker rond blinden en slechtzienden04-06-2011 08:06:20
 9. NL Integratie & Inclusie rond blinden en slechtzienden04-06-2011 08:06:07
 10. NL Revalidatie & Heropleiding rond blinden en slechtzienden04-06-2011 08:06:03
 11. NL Wonen rond blinden en slechtzienden04-06-2011 08:06:03
 12. NL Organisaties voor/rond personen met een (visuele) handicap04-06-2011 08:06:10
 13. BE Vroegbegeleiding rond blinden en slechtzienden04-06-2011 05:06:46
 14. BE Organisaties voor/rond personen met een (visuele) handicap04-06-2011 05:06:06
 15. BE Wonen rond blinden en slechtzienden04-06-2011 05:06:42
 16. BE Revalidatie rond blinden en slechtzienden04-06-2011 05:06:10
 17. BE Koepelverenigingen rond blinde en slechtziende personen04-06-2011 05:06:57
 18. BE Integratie & Inclusie rond blinden en slechtzienden04-06-2011 05:06:18
 19. BE Heropleiding rond blinden en slechtzienden04-06-2011 05:06:16
 20. BE Organisaties rond filantropie voor personen met een (visuele) handicap04-06-2011 05:06:11
 21. BE Eten in het donker rond blinden en slechtzienden04-06-2011 05:06:31
 22. BE Documentatie- en informatiediensten rond blinde en slechtziende personen04-06-2011 05:06:46
 23. BE Contactgroepen en patiëntenverenigingen rond blinden en slechtzienden04-06-2011 04:06:55
 24. BE Blindennazorgwerken voor blinden en slechtzienden04-06-2011 04:06:54

Laatst bijgewerkt op 9 oktober 2023 – 17:20