Burn-out bij blinden en slechtzienden

Een burn-out is een toestand van fysieke, emotionele en mentale uitputting als gevolg van langdurige blootstelling aan overmatige stress en belasting. Het wordt gekenmerkt door gevoelens van uitputting, depersonalisatie en verminderde persoonlijke prestaties. Een burn-out is een ernstige psychische aandoening die iedereen kan treffen, inclusief blinden en slechtzienden. Een vroege diagnose, passende behandeling en preventieve maatregelen zijn essentieel om de impact van een burn-out te minimaliseren en het welzijn van personen met een visuele beperking te verbeteren.

Inhoudsopgave

Oorzaken en risicofactoren van burn-out bij blinden en slechtzienden

Oorzaken die vaker aanwezig zijn bij blinden en slechtzienden

Toegankelijkheid van werkomgeving

Een belangrijke oorzaak van een burn-out bij blinden en slechtzienden is de ontoegankelijkheid van de werkplek. Het ontbreken van geschikte hulpmiddelen en aanpassingen voor de visuele beperking kan leiden tot verhoogde stress en uitputting.

Werkgerelateerde stress

Werkgerelateerde stress is een belangrijke oorzaak van burn-out bij blinden en slechtzienden. Zij kunnen geconfronteerd worden met extra uitdagingen op de werkplek, zoals moeilijkheden bij het gebruik van computersoftware, ontoegankelijke documenten en de behoefte aan constante aanpassingen. Deze factoren kunnen leiden tot een verhoogde werkdruk en stressniveaus.

Gebrek aan toegang tot onderwijs en werkgelegenheid

Een gebrek aan toegang tot kwalitatief onderwijs en gelijke kansen op de arbeidsmarkt kan bijdragen aan gevoelens van isolement en ontoereikendheid bij blinden en slechtzienden. Dit kan leiden tot stress en de ontwikkeling van een burn-out.

Beperkte carrièremogelijkheden

Een gebrek aan gelijke carrièremogelijkheden en groeipotentieel kan demotiverend zijn voor blinden en slechtzienden. Het gevoel hebben dat er geen ruimte is voor professionele groei kan stress veroorzaken en het risico op een burn-out vergroten.

Discriminatie en vooroordelen

Blinden en slechtzienden kunnen geconfronteerd worden met discriminatie en vooroordelen op de werkplek en in de samenleving als geheel. Dit kan leiden tot gevoelens van onrechtvaardigheid, minderwaardigheid en psychologische stress, wat bijdraagt aan het ontstaan van een burn-out.

Verlies van zelfstandigheid

Een visuele beperking kan het gevoel van zelfstandigheid en zelfredzaamheid verminderen. Personen die gewend waren zelfstandig te functioneren, kunnen zich gefrustreerd en hulpeloos voelen, wat de stress en emotionele belasting verhoogt.

Overmatige verantwoordelijkheden

Blinden en slechtzienden kunnen vaak overmatige verantwoordelijkheden dragen, zowel in hun persoonlijke leven als op het werk. Het balanceren van deze verantwoordelijkheden kan resulteren in chronische stress en overbelasting.

Sociale isolatie

Blinden en slechtzienden lopen het risico op sociale isolatie vanwege hun beperkingen. Dit kan gevoelens van eenzaamheid en emotionele stress veroorzaken, wat kan bijdragen aan het ontstaan van een burn-out.

Onduidelijke communicatie

Onduidelijke communicatie, met name in situaties waarin visuele informatie cruciaal is, kan leiden tot stress en frustratie. Informatie of instructies niet begrijpen kan de werkdruk verhogen en bijdragen aan een burn-out.

Tijdsdruk

Blinden en slechtzienden kunnen meer tijd nodig hebben om bepaalde taken uit te voeren, zoals het lezen van documenten in braille of het gebruik van hulpmiddelen. Tijdsdruk en strakke deadlines kunnen stress verergeren en bijdragen aan burn-out.

Gebrek aan toegankelijke technologie

Ontoegankelijke technologie en software kan het dagelijkse leven en werk bemoeilijken voor blinden en slechtzienden. Worstelen met ontoegankelijke technologie kan bijdragen aan stress en overbelasting.

Negatieve attitudes en stigmatisering

Negatieve attitudes en stigmatisering tegenover blinden en slechtzienden kunnen hun zelfbeeld en zelfvertrouwen ondermijnen. Dit kan psychologische stress veroorzaken en bijdragen aan de ontwikkeling van een burn-out.

Gebrek aan sociale steun

Een gebrek aan sociale steun van partner, collega’s, vrienden en familie kan de stressniveaus verhogen en de psychosociale impact van een burn-out verergeren. Sociale steun is cruciaal voor het welzijn van personen met visuele beperkingen.

Gemeenschappelijke oorzaken (zowel voor ziende als blinde en slechtziende personen)

Overwerk en hoge werkdruk

Overmatig overwerken en een hoge werkdruk kunnen zowel bij blinden en slechtzienden als ziende personen tot een burn-out leiden. De constante druk om prestaties te leveren en lange uren te maken, kan stress veroorzaken.

Werk-Privébalans

Een verstoorde werk-privébalans kan burn-outrisico’s verhogen, ongeacht de visuele status. Het niet kunnen scheiden van werk en privéleven kan leiden tot chronische stress.

Gebrek aan autonomie en controle

Een gebrek aan autonomie en controle over het werk kan stress veroorzaken. Dit kan van invloed zijn op zowel blinden en slechtzienden als ziende personen en bijdragen aan burn-out.

Ondersteuningsnetwerken

Het hebben van een sterk sociaal en professioneel ondersteuningsnetwerk kan beschermend zijn tegen een burn-out. Het ontbreken van dergelijke netwerken kan bij beide groepen het risico verhogen.

Persoonlijke eigenschappen

Persoonlijke eigenschappen zoals perfectionisme, neiging tot overbetrokkenheid, of moeite hebben met ‘nee’ zeggen, kunnen risicofactoren zijn voor een burn-out, ongeacht iemands visuele status.

Organisatorische cultuur

De organisatorische cultuur op de werkplek kan van invloed zijn op het ontstaan van een burn-out. Een competitieve of veeleisende bedrijfscultuur kan zowel bij blinden als ziende personen stress verergeren.

Soorten burn-out

Er zijn verschillende soorten burn-out, waaronder werkgerelateerde, relationele en persoonlijke burn-outs. Bij blinden en slechtzienden kan de werkgerelateerde burn-out een significante rol spelen vanwege de extra uitdagingen die zij op de werkplek kunnen tegenkomen.

Fysieke en psychosociale impact

Fysieke impact

Vermoeidheid

Een van de meest prominente fysieke symptomen van een burn-out is ernstige vermoeidheid. Voor blinden en slechtzienden kan deze vermoeidheid bijzonder uitdagend zijn. Ze moeten niet alleen de dagelijkse stress en druk van werk en persoonlijke verantwoordelijkheden aan, maar ook de extra inspanningen die nodig zijn om activiteiten uit te voeren zoals oriëntatie en mobiliteit, lezen in braille, of gebruikmaken van hulpmiddelen zoals een witte stok of schermuitleesprogramma (screenreader). Deze extra inspanningen kunnen de vermoeidheid verergeren en het herstelproces vertragen.

Vermoeidheid: Vermoeide vrouw achter laptop

Vermoeidheid: Vermoeide vrouw achter laptop

Hoofdpijn

Hoofdpijn kan één van de fysieke symptomen zijn die gepaard gaan met een burn-out. De stress en spanning die gepaard gaan met een burn-out kunnen hoofdpijn veroorzaken, vaak in de vorm van spanningshoofdpijn. Deze hoofdpijn kan variëren in intensiteit en kan leiden tot een gevoel van druk of strakheid rond het hoofd.

Slaapstoornissen

Een burn-out kan leiden tot ernstige slaapstoornissen, waaronder slapeloosheid. Voor blinden en slechtzienden kan het omgaan met slaapproblemen nog uitdagender zijn, omdat zij afhankelijk zijn van hun gehoor en tastzin voor informatie wanneer ze wakker zijn. Slaapstoornissen kunnen leiden tot een neerwaartse spiraal van vermoeidheid en mentale uitputting.

Spierspanning

Spierspanning is een veelvoorkomend symptoom van stress. Spierspanning wordt gekenmerkt door het samentrekken of aanspannen van spieren in het lichaam, vaak als reactie op stress, angst of fysieke overbelasting.

Deze spierspanning kan zich manifesteren als:

 1. Drukkende of kloppende hoofdpijn: Het gevoel van een strakke band rond het hoofd.
 2. Pijnlijke nek en schouders: De spieren in de nek en schouders kunnen stijf en pijnlijk aanvoelen.
 3. Pijnlijke kaakspieren: Sommige mensen ervaren ook spanning in de kaakspieren, wat kan leiden tot tandenknarsen of kaakklachten.

Spierontspanningsoefeningen, zoals diepe ademhaling, progressieve spierontspanning en yoga, kunnen helpen om spierspanning te verminderen en hoofdpijn te verlichten, wat nuttig kan zijn bij het omgaan met de symptomen van een burn-out. Deze oefeningen pakken echter mogelijk niet de onderliggende oorzaken van de burn-out zelf aan, en daarom is professionele hulp en behandeling vaak nodig om de burn-out aan te pakken en te voorkomen dat symptomen zoals spierspanning terugkeren.

Gezondheidsproblemen

Een aanhoudende burn-out kan het immuunsysteem verzwakken en het risico op gezondheidsproblemen zoals infecties, hartaandoeningen en maag-darmproblemen verhogen. Voor blinden en slechtzienden kan het beheersen van gezondheidsproblemen extra uitdagend zijn vanwege de complexiteit van medische informatie en zorg die voor hen toegankelijk moet zijn.

Psychosociale impact

Depressie

Een burn-out vergroot het risico op het ontwikkelen van een depressie, ongeacht iemands visuele status. Depressie kan gepaard gaan met gevoelens van verdriet, hopeloosheid en een gebrek aan interesse in dagelijkse activiteiten.

Angst

Angststoornissen komen vaak voor bij mensen met een burn-out. Dit geldt ook voor blinden en slechtzienden, en kan verergerd worden door de stress van het omgaan met de visuele beperking en de gevolgen daarvan op het dagelijks leven.

Verlies van zelfvertrouwen

Een burn-out kan leiden tot een ernstig verlies van zelfvertrouwen en zelfwaardering. Bij blinden en slechtzienden kan dit verlies van zelfvertrouwen verder gecompliceerd worden door de overlappende symptomen van de visuele beperking. Ze kunnen twijfelen aan hun vermogen om onafhankelijk te functioneren en zich sociaal geïsoleerd voelen.

Diagnose en onderzoeken

Het diagnosticeren van een burn-out bij blinden en slechtzienden vereist een grondige evaluatie door medische professionals, inclusief psychologen en revalidatiespecialisten. Diagnostische criteria omvatten fysieke en mentale symptomen, evenals beoordelingen van de werk- en leefsituatie.

Klinische evaluatie

Een klinische evaluatie begint met een uitgebreide anamnese en lichamelijk onderzoek door een gekwalificeerde arts. Dit kan onder meer vragen om de medische geschiedenis van de persoon, een bespreking van hun symptomen en een lichamelijk onderzoek om andere mogelijke oorzaken van de symptomen uit te sluiten.

Psychologische evaluatie

Een psychologische evaluatie wordt uitgevoerd door een ervaren psycholoog of psychiater. Deze evaluatie kan bestaan uit gestructureerde interviews en vragenlijsten om de emotionele toestand van de persoon te beoordelen. Het beoordelen van symptomen zoals ernstige vermoeidheid, depressie, angst en verlies van zelfvertrouwen is essentieel.

Werk- en leefsituatie

Het beoordelen van de werk- en leefsituatie van de persoon is van groot belang. Dit omvat het evalueren van werkgerelateerde stressoren, de balans tussen werk en privé, en de sociale ondersteuning die beschikbaar is.

Uitsluiten van andere aandoeningen

Omdat veel symptomen van een burn-out overlappen met andere aandoeningen, is het belangrijk om andere mogelijke oorzaken uit te sluiten. De arts voert daarom mogelijk nog laboratoriumonderzoeken en beeldvormende onderzoeken uit om lichamelijke oorzaken van vermoeidheid en andere symptomen uit te sluiten.

Zelfrapportage

De persoon met een vermoedelijke burn-out speelt vaak een cruciale rol in de diagnose. Hun zelfrapportage van symptomen, ervaringen en stressoren is waardevol voor het begrijpen van hun toestand.

Samenwerking tussen specialisten

Vaak is er een samenwerking tussen verschillende specialisten, zoals artsen, psychologen, en revalidatiespecialisten, om een holistische diagnose te stellen en een passende behandelingsstrategie te ontwikkelen.

Medische en psychologische behandelingen en ondersteuning

Medische behandelingen

Medicatie

Medicatie kan een rol spelen bij de behandeling van een burn-out, vooral als de persoon met een burn-out ook symptomen van angst of depressie vertoont. Antidepressiva en anxiolytica kunnen worden voorgeschreven om de symptomen te beheersen. Voor blinden en slechtzienden is het belangrijk dat de medicijnen toegankelijk zijn. Dit kan onder andere betekenen dat medicijnlabels in braille worden verstrekt en dat de medicijnen op een toegankelijke manier worden verpakt.

Slaapmedicatie

Als slaapstoornissen een belangrijk symptoom zijn, kan de arts overwegen slaapmedicatie voor te schrijven om de slaapkwaliteit te verbeteren. Hierbij is het ook belangrijk dat de instructies en informatie over de medicatie toegankelijk zijn voor blinden en slechtzienden.

Medicijnen (verschillende soorten verpakkingen met tabletten)

Medicijnen (verschillende soorten verpakkingen met tabletten)

Psychologische behandelingen

Cognitieve Gedragstherapie (CGT)

Cognitieve gedragstherapie is een veelgebruikte benadering bij de behandeling van een burn-out. Het helpt personen om destructieve denkpatronen en gedragingen te identificeren en te veranderen. Voor blinden en slechtzienden is het van belang dat de therapeut begrijpt hoe hun visuele beperking van invloed kan zijn op hun gedachten en gedrag, en dat de therapieaanpak hierop wordt afgestemd.

Acceptatie en Commitment Therapie (ACT)

ACT is een andere vorm van psychotherapie die kan helpen bij het accepteren van stressoren en het ontwikkelen van copingmechanismen. Het kan ook helpen bij het omgaan met de psychosociale gevolgen van een burn-out, zoals depressie en verlies van zelfvertrouwen.

Aanpassingstherapie

Voor blinden en slechtzienden kan aanpassingstherapie nuttig zijn om hen te helpen bij het aanpakken van de specifieke uitdagingen die gepaard gaan met hun visuele beperking. Dit kan het leren gebruiken van hulpmiddelen en het ontwikkelen van praktische vaardigheden omvatten.

Steun en ondersteuning van de omgeving

De behandeling van een burn-out omvat niet alleen medische en psychologische behandelingen, maar ook de betrokkenheid van een partner, vrienden, familie, collega’s en een werkgevers kan van cruciaal belang zijn voor het herstel en het voorkomen van terugval. Hier zijn enkele manieren waarop zij kunnen bijdragen aan de behandeling:

Partner

 1. Ondersteuning bieden: Partners kunnen een ondersteunende rol spelen door te luisteren, begrip te tonen en er te zijn voor de persoon met een burn-out. Ze kunnen helpen bij het verminderen van stress thuis en het bieden van emotionele steun.
 2. Deelnemen aan therapie: Indien van toepassing kan de partner worden uitgenodigd om deel te nemen aan therapie- of counselingssessies om te begrijpen hoe ze het best kunnen ondersteunen en communiceren.
 3. Helpen bij stressmanagement: Een partner kan samenwerken om gezonde stressmanagementtechnieken te implementeren, zoals ontspanningsoefeningen, tijd nemen voor rust en herstel, en het creëren van een ondersteunende thuisomgeving.

Vrienden en familie

 1. Bieden van sociale steun: Vrienden en familie kunnen sociale steun bieden door regelmatig contact te houden, activiteiten te ondernemen en de persoon met een burn-out aan te moedigen om betrokken te blijven bij sociale interacties.
 2. Ondersteuning bij huishoudelijke taken: Het helpen met huishoudelijke taken en dagelijkse verantwoordelijkheden (uiteraard in overleg met de persoon die lijdt aan een burn-out) kan de druk verminderen voor de persoon met een burn-out.
Steun gevende handen

Steun gevende handen

Collega’s

 1. Begrip tonen: Collega’s kunnen begrip tonen voor de situatie van hun collega met een burn-out en hen niet onder druk zetten om snel terug te keren naar het werk. Het bieden van ruimte en steun is belangrijk.
 2. Werklast delen: Als mogelijk kunnen collega’s helpen bij het verdelen van de werklast en taken om de persoon met een burn-out tijdelijk te ontlasten.
 3. Communicatie: Open en empathische communicatie op de werkvloer is van groot belang. De behoeften en grenzen van de persoon met een burn-out begrijpen kan de werkhervatting vergemakkelijken.

Werkgever

 1. Flexibiliteit: Werkgevers kunnen flexibiliteit bieden in termen van werkuren, taken en werklocatie om de persoon met een burn-out te ondersteunen bij een geleidelijke terugkeer naar werk.
 2. Aanpassingen op de Werkplek: Het implementeren van redelijke aanpassingen op de werkplek, zoals toegankelijke technologieën en aangepaste werkplekinrichting, is belangrijk voor werknemers met visuele beperkingen.
 3. Mentale gezondheidsprogramma’s: Werkgevers kunnen mentale gezondheidsprogramma’s en bronnen aanbieden om het bewustzijn van burn-out te vergroten en werknemers te voorzien van de nodige ondersteuning.

Prognose van burn-out bij personen met visuele beperking

Variabiliteit van de prognose

De prognose voor een burn-out kan sterk variëren van persoon tot persoon. Sommige (blinde en slechtziende) personen kunnen snel herstellen met de juiste behandeling en ondersteuning, terwijl anderen een langere herstelperiode nodig hebben.

Vroege detectie en behandeling

Een vroege detectie en behandeling zijn van vitaal belang voor een succesvol herstel. Hoe eerder een burn-out wordt herkend en behandeld, hoe groter de kans op een positieve uitkomst.

Behandeling en ondersteuning

De juiste behandeling en ondersteuning zijn cruciaal voor herstel. Medische en psychologische behandelingen, evenals de implementatie van copingmechanismen, kunnen de symptomen verlichten en het herstel bevorderen.

Preventie van terugval

Het voorkomen van terugval is een belangrijk onderdeel van de prognose. Personen die hersteld zijn van een burn-out moeten manieren ontwikkelen om om te gaan met stress, om hun werk-privébalans te behouden en om sociale ondersteuning te blijven zoeken.

Persoonlijke factoren

Persoonlijke factoren, zoals de algehele gezondheidstoestand, de aanwezigheid van andere gezondheidsproblemen en persoonlijke veerkracht, kunnen allemaal van invloed zijn op de prognose.

Complicaties

Psychische complicaties

Langdurige depressie

Een ernstige burn-out kan leiden tot langdurige depressieve symptomen. Dit omvat aanhoudende gevoelens van verdriet, hopeloosheid en een verminderd vermogen om plezier te beleven aan het leven.

Angststoornissen

Een burn-out kan ook het risico op angststoornissen, zoals gegeneraliseerde angststoornis (GAS) en paniekstoornis, verhogen. Deze aandoeningen gaan vaak gepaard met intense zorgen en angst.

Posttraumatische Stressstoornis (PTSS)

Sommige mensen ontwikkelen posttraumatische stressstoornis als gevolg van langdurige stress en emotionele uitputting. Dit kan leiden tot herbeleving van traumatische gebeurtenissen, nachtmerries en ernstige angst.

Lichamelijke complicaties

Chronische vermoeidheid

Een onbehandelde burn-out kan chronische vermoeidheid veroorzaken, die veel langer aanhoudt dan normale vermoeidheid. Dit kan de dagelijkse activiteiten en de kwaliteit van leven aanzienlijk beïnvloeden.

Verhoogd risico op hart- en vaatziekten

Langdurige stress, zoals die veroorzaakt door een burn-out, kan het risico op hart- en vaatziekten verhogen. Dit omvat een hoge bloeddruk, hartkwalen en beroertes.

De bloeddruk wordt gemeten met een bloeddrukmeter

De bloeddruk wordt gemeten met een bloeddrukmeter

Immuniteitsproblemen

Een aanhoudende burn-out kan het immuunsysteem verzwakken, waardoor het lichaam vatbaarder wordt voor infecties en andere gezondheidsproblemen.

Preventie

Stressoren herkennen

Stressoren op de werkplek en in het dagelijks leven herkennen is een belangrijke eerste stap. Werk samen met professionals in revalidatie en psychologie om de specifieke stressoren te begrijpen die verband houden met visuele beperkingen en hoe deze kunnen leiden tot een burn-out.

Gezonde werk- en leefomgeving bevorderen

Het creëren van een gezonde en ondersteunende werkomgeving is van essentieel belang. Dit omvat het implementeren van redelijke aanpassingen, toegankelijke technologieën en flexibele werkregelingen die geschikt zijn voor personen met visuele beperkingen.

Toegankelijke ondersteuning

Zorg ervoor dat ondersteuningssystemen toegankelijk zijn voor blinden en slechtzienden. Dit omvat het aanbieden van toegankelijke informatie en communicatiekanalen voor therapie, begeleiding en stressmanagementprogramma’s.

Stressmanagement

Bied trainingen en workshops aan over stressmanagement en copingmechanismen die specifiek zijn afgestemd op blinden en slechtzienden. Dit kan helpen bij het ontwikkelen van vaardigheden om stress te verminderen en veerkracht op te bouwen.

Educatie en bewustwording

Het is belangrijk om een burn-out tijdig te herkenn en vroegtijdig te kunnen behandelen, en daarom zijn opleidingen voor werknemers, werkgevers en gezondheidsprofessionals over burn-outpreventie bij personen (met een visuele beperking) nodig.

Regelmatige evaluatie

Voer regelmatig evaluaties uit van het welzijn van werknemers met een visuele beperking en monitor de stressniveaus. Hierdoor is het mogelijk vroegtijdig in te grijpen als er tekenen zijn van overmatige stress of een dreigende burn-out.

Meer informatie

Deel dit:
Advertenties

 1. Corneale crosslinking: Behandeling van progressieve hoornvliesaandoeningen03-06-2024 06:06:10
 2. Contactlenzen en oogmedicatie30-05-2024 06:05:58
 3. Faalangst bij blinden en slechtzienden28-05-2024 03:05:24
 4. Onvoorspelbaarheid en onzekerheid van oogproblemen07-05-2024 05:05:31
 5. Noten en ooggezondheid04-05-2024 06:05:13
 6. Willen blinde en slechtziende personen wel (weer) (goed) zien?16-04-2024 06:04:36
 7. Tips voor thuisverpleegkundigen die bij een blinde of slechtziende persoon komen15-04-2024 07:04:41
 8. Onbegrip over vermoeidheid bij blinden en slechtzienden07-04-2024 12:04:54
 9. Blind of slechtziend: Hand- en polsproblemen tijdens het stoklopen04-04-2024 12:04:21
 10. Omgaan met menstruatie als je een visuele beperking hebt31-03-2024 07:03:13
 11. Misselijkheid bij blinden en slechtzienden27-03-2024 03:03:09
 12. Korstjes op de oogleden27-03-2024 03:03:38
 13. Endoftalmitis (ontsteking van binnenste van oog)27-03-2024 03:03:14
 14. Dacryocystitis (ontsteking van traanzak)27-03-2024 03:03:41
 15. Iritis27-03-2024 03:03:09
 16. Iridocyclitis (uveitis anterior)26-03-2024 06:03:43
 17. Droge lucht en oogproblemen23-03-2024 05:03:09
 18. Verhoogde alertheid bij blinden en slechtzienden21-03-2024 07:03:19
 19. Aanpassingsstoornissen bij personen met een visuele handicap16-03-2024 08:03:41
 20. Vitaminen en ooggezondheid13-03-2024 07:03:10
 21. Oogproblemen bij het Chronisch Vermoeidheidssyndroom (CVS)12-03-2024 12:03:22
 22. Tranende / Waterige ogen08-03-2024 08:03:44
 23. Oogafscheiding07-03-2024 06:03:38
 24. Oogallergie06-03-2024 04:03:47
 25. Gezwollen ogen en oogleden05-03-2024 08:03:08
 26. Brandende ogen04-03-2024 06:03:39
 27. Oogwrijven28-02-2024 03:02:01
 28. Rode ogen27-02-2024 07:02:01
 29. Acupunctuur voor de ogen26-02-2024 04:02:00
 30. Slechtziend: Tips bij plotselinge misselijkheid door fel licht24-02-2024 05:02:38
 31. Problemen met het zien van details24-02-2024 01:02:17
 32. Ectropion (onderste ooglid draait naar buiten)20-02-2024 01:02:26
 33. Waarom mag je niet met je ogen in de zon kijken?20-02-2024 08:02:50
 34. Jeukende ogen19-02-2024 02:02:04
 35. Visuele cortex in hersenen: Verwerken van visuele informatie19-02-2024 02:02:12
 36. Oogproblemen bij Multiple Sclerose (MS)19-02-2024 06:02:50
 37. Wisselend zicht bij slechtzienden19-02-2024 05:02:16
 38. Kunnen blinden en slechtzienden lijden aan reisziekte?09-01-2024 07:01:22
 39. Kunnen blinden en slechtzienden ook claustrofobie hebben?14-12-2023 07:12:22
 40. Posttraumatische stressstoornis (PTSS) bij blinden en slechtzienden09-12-2023 03:12:00
 41. Automutilatie (zelfverwonding) bij blinden en slechtzienden09-12-2023 02:12:54
 42. Vervormd zien (metamorfopsie)19-11-2023 07:11:22
 43. Maculagat18-11-2023 04:11:07
 44. Iris (regenboogvlies): Aandoeningen en problemen13-11-2023 06:11:03
 45. Oogzenuw (opticus nervus): Aandoeningen en problemen11-11-2023 04:11:00
 46. Oogbindvlies (conjunctiva): Aandoeningen en problemen11-11-2023 02:11:17
 47. Ooglid / Oogleden: Aandoeningen en problemen11-11-2023 01:11:24
 48. Netvlies (retina): Aandoeningen en problemen11-11-2023 08:11:22
 49. Wetenschappelijke onderzoeken die blinden weer willen doen zien06-11-2023 07:11:28
 50. Foropter: Instrument voor oogonderzoeken en bepalen van oogcorrectie04-11-2023 05:11:50
 51. Pterygium04-11-2023 03:11:56
 52. Pinguecula04-11-2023 03:11:33
 53. Trachoom04-11-2023 03:11:05
 54. Premature retinopathie04-11-2023 03:11:22
 55. Trichiasis04-11-2023 03:11:44
 56. Subconjunctivale bloeding04-11-2023 03:11:02
 57. Hoornvlieslittekens04-11-2023 03:11:11
 58. Scleritis04-11-2023 03:11:46
 59. Oogziekte van Graves04-11-2023 03:11:21
 60. De invloed van hydratatie op de ooggezondheid03-11-2023 03:11:38
 61. Oogontsteking02-11-2023 02:11:48
 62. Oogzenuwontsteking02-11-2023 02:11:32
 63. Oogkasontsteking (orbitale cellulitis)02-11-2023 01:11:01
 64. Nachtblindheid01-11-2023 01:11:32
 65. Hormonale veranderingen en oogproblemen01-11-2023 12:11:06
 66. Oogirritatie01-11-2023 07:11:00
 67. Ooginfarct01-11-2023 07:11:35
 68. Oftalmoplegie (verzwakte of verlamde oogspieren)01-11-2023 07:11:51
 69. Oculaire toxoplasmose01-11-2023 07:11:44
 70. Meibomitis29-10-2023 08:10:19
 71. Hoornvlies: Aandoeningen en problemen met de cornea29-10-2023 03:10:09
 72. Ziekte van Coats29-10-2023 02:10:31
 73. Lagoftalmie (niet kunnen knipperen of ogen niet volledig kunnen sluiten)29-10-2023 02:10:45
 74. Macula-oedeem29-10-2023 02:10:30
 75. Maculapucker29-10-2023 02:10:20
 76. Kleurenblindheid29-10-2023 02:10:30
 77. Keratitis (hoornvliesontsteking)27-10-2023 01:10:02
 78. Coördinatieproblemen bij blinden en slechtzienden26-10-2023 02:10:47
 79. Duizeligheid bij blinden en slechtzienden26-10-2023 07:10:21
 80. Hypertensieve retinopathie25-10-2023 05:10:59
 81. Herpes in het oog (oculaire herpes, oogherpes)25-10-2023 05:10:43
 82. Gordelroos in het oog25-10-2023 05:10:07
 83. Hoornvlieszweer25-10-2023 05:10:14
 84. Hoornvliestroebelingen25-10-2023 05:10:27
 85. Paniekaanvallen bij blinden en slechtzienden25-10-2023 05:10:15
 86. Ziekenhuisinfecties die de ogen kunnen aantasten24-10-2023 11:10:48
 87. Invloed van airconditioning op de ooggezondheid24-10-2023 11:10:57
 88. Hart- en vaataandoeningen bij blinden en slechtzienden24-10-2023 05:10:17
 89. Fluoresceïnekleuring van het oog: Diagnostische hulpmiddel voor oogaandoeningen24-10-2023 05:10:22
 90. Ooginfecties23-10-2023 05:10:46
 91. Eenzaamheid bij blinden en slechtzienden23-10-2023 03:10:04
 92. Hordeolum (strontje): Ooginfectie23-10-2023 07:10:57
 93. Hoornvliesletsels23-10-2023 07:10:30
 94. Usher-syndroom23-10-2023 07:10:04
 95. Hemianopsie: Verlies van gezichtsveld in één of beide ogen23-10-2023 07:10:14
 96. Invloed van melatonine op blinden21-10-2023 01:10:58
 97. Leber Congenitale Amaurose21-10-2023 11:10:18
 98. Sneeuwblindheid21-10-2023 11:10:37
 99. Retinoblastoom (netvlieskanker)21-10-2023 11:10:23
 100. Oogkanker21-10-2023 11:10:08
 101. Halo’s en lichtverblinding21-10-2023 11:10:36
 102. Hoornvliesdystrofie21-10-2023 11:10:59
 103. Hand- en polsklachten bij blinden en slechtzienden20-10-2023 03:10:08
 104. Keratoconus (kegelvormig en dunner hoornvlies)20-10-2023 11:10:46
 105. Scotomen (blinde vlekken in gezichtsveld)20-10-2023 11:10:27
 106. Ptosis (ptose): Afhangend ooglid20-10-2023 11:10:25
 107. Visual snow syndrome20-10-2023 11:10:57
 108. Uveïtis20-10-2023 11:10:13
 109. Lichttherapie bij blinden als behandeling voor melatoninetekort19-10-2023 05:10:29
 110. Scleralenzen: Behandeling van verschillende oogproblemen19-10-2023 04:10:22
 111. Scheelzien (strabisme, strabismus)19-10-2023 07:10:52
 112. Vaak voorkomende oogproblemen en oogziekten bij kinderen19-10-2023 06:10:44
 113. Leber Erfelijke Optische Neuropathie (LHON)18-10-2023 11:10:30
 114. Verziendheid (hypermetropie)18-10-2023 07:10:02
 115. Droge ogen17-10-2023 05:10:51
 116. Kunsttranen17-10-2023 04:10:05
 117. Schouderpijn en schouderklachten bij blinden en slechtzienden16-10-2023 10:10:08
 118. Rugpijn en rugklachten bij blinden en slechtzienden16-10-2023 07:10:02
 119. Nystagmus (onwillekeurige, ritmische oogbewegingen)16-10-2023 06:10:24
 120. Binoculair onderzoek: Onderzoek van samenwerking tussen de ogen14-10-2023 06:10:22
 121. MRI-scan van de ogen: Gedetailleerde beelden van ogen en omliggende structuren14-10-2023 06:10:46
 122. Lichtgevoeligheidstest: Onderzoeken van oogreacties op licht14-10-2023 06:10:06
 123. Biopsie van het oog: Weefsel uit oog verwijderen en onderzoeken14-10-2023 06:10:56
 124. Traanfilmonderzoek13-10-2023 06:10:57
 125. Spleetlamponderzoek (biomicroscopie)13-10-2023 06:10:03
 126. Refractie-onderzoek (oogmeting)13-10-2023 05:10:32
 127. Pupilverwijding (pupildilatatie): Pupil vergroten (meestal via oogdruppels)13-10-2023 05:10:18
 128. Pachymetrie van het hoornvlies: Dikte van hoornvlies meten13-10-2023 05:10:22
 129. Oogspierfunctietest: Bewegingen van oogspieren beoordelen13-10-2023 05:10:33
 130. Oogdrukmeting (tonometrie)13-10-2023 05:10:33
 131. Oogechografie: Gedetailleerde blik op de oogstructuren13-10-2023 05:10:44
 132. Oftalmoscopie (fundoscopie): Diepgaand onderzoek van het oog13-10-2023 05:10:47
 133. OCT-angiografie: Beeldvorming van oogbloedvaten zonder kleurstoffen13-10-2023 05:10:10
 134. Netvliesonderzoek: Afwijkingen of problemen in netvlies opsporen13-10-2023 05:10:02
 135. Kleurentest: Beoordeling van kleurenzicht13-10-2023 04:10:08
 136. Gonioscopie: Beoordeling van de ooghoek13-10-2023 04:10:16
 137. Fundusfotografie: Gedetailleerde beelden van achterste deel van het oog13-10-2023 04:10:50
 138. Fluoresceïne-angiografie: Onderzoek van netvliesbloedvaten met kleurstof13-10-2023 04:10:33
 139. Elektrofysiologische oogonderzoeken: Elektrische evaluatie van de gezondheid van het oog13-10-2023 04:10:44
 140. CT-scan van de ogen en oogkas: Gedetailleerde beeldvorming13-10-2023 03:10:58
 141. Corneatopografie: Gedetailleerde meting van het hoornvlies13-10-2023 03:10:53
 142. Contrastgevoeligheidstest: Oogonderzoek om contrastvermogen te onderzoeken13-10-2023 03:10:33
 143. Biometrie: Oogonderzoek om nauwkeurige oogmetingen te krijgen13-10-2023 03:10:08
 144. Oogzalven: Soorten, gebruik, tips en hulpmiddelen13-10-2023 06:10:58
 145. Netvliesloslating09-10-2023 01:10:45
 146. Onzekerheid bij blinden en slechtzienden08-10-2023 01:10:17
 147. Abnormale hoofdpositie bij oogproblemen08-10-2023 01:10:21
 148. Spierstijfheid, spierpijn en spierspanning bij blinden en slechtzienden08-10-2023 12:10:57
 149. Nekpijn bij blinden en slechtzienden08-10-2023 12:10:36
 150. Burn-out bij blinden en slechtzienden08-10-2023 07:10:34
 151. Ziekte van Stargardt (juveniele maculadegeneratie)07-10-2023 01:10:25
 152. Glasvochtbloeding07-10-2023 11:10:22
 153. Fotopsie: (Licht)flitsen of flikkeringen in gezichtsveld zien07-10-2023 06:10:46
 154. Floaters (mouches volantes): Zwevende deeltjes in gezichtsveld07-10-2023 05:10:04
 155. Psychische oorzaken van tijdelijke of permanente slechtziendheid en blindheid05-10-2023 05:10:55
 156. Pupilgrootte: Miosis (abnormaal vernauwde pupillen) en mydriasis (abnormaal verwijde pupillen)05-10-2023 06:10:56
 157. Retinitis pigmentosa (RP)04-10-2023 04:10:18
 158. Vragen stellen aan je oogarts04-10-2023 01:10:21
 159. Zeer slechtziend en naar de oogarts blijven gaan04-10-2023 12:10:50
 160. Gezichtsveld en gezichtsveldonderzoek03-10-2023 04:10:30
 161. Gevoelens van verlies bij blinden en slechtzienden02-10-2023 05:10:25
 162. Mentale impact van ernstige oogproblemen bij blinden en slechtzienden02-10-2023 02:10:33
 163. Hoofdpijn bij blinden en slechtzienden02-10-2023 05:10:58
 164. Exoftalmie (proptosis) (abnormaal uitpuilende ogen)30-09-2023 02:09:01
 165. Episcleritis30-09-2023 02:09:22
 166. Entropion (onderste ooglid draait naar binnen)30-09-2023 02:09:29
 167. Diplopie (dubbelzien)30-09-2023 02:09:56
 168. Dacryostenose30-09-2023 02:09:24
 169. Visuele hallucinaties30-09-2023 10:09:48
 170. Drugsverslaving en medicatiemisbruik: Effecten op de ogen en ooggezondheid30-09-2023 07:09:24
 171. De invloed van het gebruik van medicatie op de ogen en ooggezondheid30-09-2023 06:09:31
 172. Body Integrity Identity Disorder (BIID): Verlangen om blind te zijn29-09-2023 01:09:30
 173. Omgaan met (constante) veranderende en/of bevende beelden in gezichtsvermogen29-09-2023 11:09:46
 174. Kunnen blinden en slechtzienden hoogtevrees hebben?29-09-2023 07:09:20
 175. Weer (iets) kunnen zien na tijdelijk of permanent blind of slechtziend te zijn geweest29-09-2023 07:09:14
 176. Cytomegalovirus (CMV) retinitis28-09-2023 04:09:49
 177. Convergentie-insufficiëntie28-09-2023 04:09:41
 178. Conjunctivitis (oogbindvliesontsteking)28-09-2023 04:09:14
 179. Computer Vision Syndrome28-09-2023 04:09:01
 180. Coloboom28-09-2023 04:09:55
 181. Chalazion (gerstekorrel aan ooglid)28-09-2023 04:09:25
 182. Cerebrale Visuele Inperking (CVI)28-09-2023 04:09:04
 183. Centrale sereuze retinopathie28-09-2023 04:09:08
 184. Cat Eye Syndroom28-09-2023 04:09:30
 185. ADOA (autosomale dominante optische atrofie)28-09-2023 04:09:50
 186. Bradyopsie28-09-2023 04:09:00
 187. Blefarospasme (overmatig oogknipperen)28-09-2023 04:09:28
 188. Blefaritis28-09-2023 04:09:49
 189. Birdshot Chorioretinopathie28-09-2023 04:09:19
 190. Bijziendheid (myopie)28-09-2023 04:09:46
 191. Astigmatisme28-09-2023 04:09:18
 192. Vermoeide ogen (oogvermoeidheid)28-09-2023 04:09:47
 193. Anoftalmie28-09-2023 04:09:15
 194. Anisocorie28-09-2023 04:09:45
 195. Aniridie28-09-2023 04:09:43
 196. Geen dieptezicht hebben27-09-2023 07:09:19
 197. De impact van luchtvervuiling op de ogen en ooggezondheid26-09-2023 07:09:31
 198. De impact van UV-blootstelling op de ogen26-09-2023 06:09:55
 199. Mineralen en ooggezondheid24-09-2023 03:09:18
 200. Voedingsvezels en ooggezondheid24-09-2023 01:09:24

Laatst bijgewerkt op 20 mei 2024 – 07:02