Cerebrale Visuele Inperking (CVI)

Inhoudsopgave

Prevalentie van Cerebrale Visuele Inperking (CVI)

Cerebrale visuele inperking (CVI) is een aandoening die steeds meer erkenning krijgt in België en Nederland, maar het blijft een relatief onbegrepen en ondergediagnosticeerd gezondheidsprobleem. CVI wordt veroorzaakt door schade aan de visuele banen en gebieden in de hersenen, in plaats van directe oogproblemen. Deze schade kan optreden als gevolg van aangeboren hersenletsel, zoals zuurstofgebrek tijdens de geboorte, traumatisch hersenletsel, infecties, epilepsie of andere neurologische aandoeningen.

België

In België is er geen specifieke nationale prevalentiestudie geweest die een exact cijfer geeft voor het aantal mensen met CVI. Het ontbreken van gestandaardiseerde screeningsinstrumenten en diagnostische criteria heeft bijgedragen aan het gebrek aan nauwkeurige gegevens. Wat wel bekend is, is dat CVI vaker voorkomt bij kinderen dan bij volwassenen, en het wordt vaak geassocieerd met andere ontwikkelingsstoornissen, zoals cerebrale parese en autismespectrumstoornissen.

De prevalentie van CVI varieert waarschijnlijk aanzienlijk afhankelijk van de populatie die wordt onderzocht en de diagnostische criteria die worden gebruikt. In sommige klinische settings, zoals gespecialiseerde revalidatiecentra en scholen voor speciaal onderwijs, kan de aandoening vaker worden vastgesteld.

Nederland

Ook in Nederland ontbreekt specifieke landelijke prevalentiecijfers voor CVI. Net als in België wordt de aandoening vaak ondergediagnosticeerd en verward met andere visuele of cognitieve stoornissen. In Nederland zijn er echter inspanningen om de bewustwording en erkenning van CVI te vergroten, vooral bij professionals in de gezondheidszorg en het onderwijs.

Er zijn enkele regionale studies en initiatieven die hebben geprobeerd het aantal gevallen van CVI te identificeren, maar een alomvattend beeld van de prevalentie ontbreekt nog steeds. De beschikbaarheid van speciale scholen en diagnostische expertise kan van invloed zijn op het aantal gedocumenteerde gevallen.

Factoren die de prevalentie beïnvloeden

Verschillende factoren kunnen van invloed zijn op de prevalentie van CVI in België en Nederland:

Bewustwording en opleiding

Het gebrek aan bewustwording en opleiding over CVI bij zorgverleners en onderwijspersoneel kan leiden tot onderdiagnose. Een grotere bekendheid met de aandoening kan bijdragen aan een nauwkeurigere diagnose.

Toegang tot gespecialiseerde zorg

De beschikbaarheid van gespecialiseerde diagnostische en revalidatiediensten kan variëren van regio tot regio. Gebieden met betere toegang tot deze diensten kunnen hogere prevalentiecijfers hebben.

Diagnostische criteria

Het ontbreken van uniforme diagnostische criteria kan leiden tot inconsistentie in de rapportage van CVI-gevallen.

Onderliggende oorzaken

De prevalentie van CVI kan variëren afhankelijk van de onderliggende oorzaken, zoals de frequentie van vroeggeboorten, traumatisch hersenletsel en andere neurologische aandoeningen.

De onderdiagnose van CVI kan leiden tot onvervulde behoeften bij mensen die aan de aandoening lijden. Het vergroten van de bewustwording, het standaardiseren van diagnostische procedures en het bieden van toegang tot gespecialiseerde zorg kunnen bijdragen aan een nauwkeuriger beeld van de prevalentie van CVI in België en Nederland en aan een betere kwaliteit van leven voor mensen die erdoor worden getroffen.

Oorzaken en risicofactoren

Cerebrale visuele inperking (CVI) is een complexe aandoening die wordt gekenmerkt door visuele problemen als gevolg van schade aan de visuele banen en hersengebieden. De oorzaken van CVI kunnen variëren, en hoewel de aandoening vaak geassocieerd wordt met perinatale gebeurtenissen, zijn er ook andere factoren die een rol kunnen spelen bij het ontstaan ervan.

Perinatale oorzaken

 • Zuurstofgebrek bij de geboorte: Een van de meest voorkomende oorzaken van CVI is zuurstofgebrek tijdens de geboorte (hypoxie of anoxie). Dit kan optreden als gevolg van complicaties tijdens de bevalling, zoals navelstrengprolaps, placenta-abruptie of langdurige weeën.
 • Prematuriteit: Te vroeg geboren baby’s hebben een verhoogd risico op het ontwikkelen van CVI, omdat hun hersenen nog niet volledig ontwikkeld zijn en kwetsbaarder zijn voor schade.
 • Intraventriculaire bloeding: Intraventriculaire bloeding, een bloeding in de hersenventrikels van een pasgeborene, kan leiden tot CVI.
 • Neonatale encefalopathie: Ernstige neurologische aandoeningen bij pasgeborenen, zoals neonatale encefalopathie, kunnen CVI veroorzaken als gevolg van de impact op de hersenen.

Neurologische oorzaken

 • Traumatisch hersenletsel: Traumatisch hersenletsel bij kinderen en volwassenen kan leiden tot CVI, vooral als de schade de visuele banen of hersengebieden beïnvloedt die verantwoordelijk zijn voor visuele verwerking.
 • Epilepsie: Sommige vormen van epilepsie, vooral die met gegeneraliseerde aanvallen, kunnen leiden tot CVI als gevolg van herhaalde stress op de visuele verwerkingssystemen.
 • Neurologische aandoeningen: Andere neurologische aandoeningen, zoals hersentumoren, encefalitis, meningitis en hydrocefalus, kunnen CVI veroorzaken als ze invloed hebben op de visuele hersengebieden.

Risicofactoren

 • Infecties tijdens de zwangerschap: Maternale infecties zoals rubella (rodehond) of Cytomegalovirus (CMV) tijdens de zwangerschap kunnen het risico op CVI bij de pasgeborene verhogen.
 • Genetische factoren: Hoewel CVI meestal het gevolg is van verworven oorzaken, kunnen genetische factoren een rol spelen bij sommige gevallen, vooral wanneer er een familiegeschiedenis van visuele of neurologische aandoeningen is.
 • Medicijnen en drugs: Het gebruik van bepaalde medicijnen of drugs tijdens de zwangerschap kan de kans op CVI bij de foetus vergroten.
 • Alcoholmisbruik: Prenataal alcoholmisbruik (foetaal alcohol syndroom) kan leiden tot neurologische schade en CVI bij de baby.

Het begrijpen van de diverse oorzaken en risicofactoren van CVI is van groot belang voor de vroege detectie en behandeling. Het identificeren van de onderliggende oorzaak kan helpen bij het bepalen van de juiste benadering voor behandeling en revalidatie. CVI is een zeer individuele aandoening, en de oorzaken kunnen sterk variëren van persoon tot persoon. Daarom is een uitgebreide evaluatie en op maat gemaakte behandeling essentieel bij het omgaan met CVI.

Bier wordt in glas gegoten

Bier wordt in glas gegoten

Erfelijkheid van cerebrale visuele inperking (CVI)

Cerebrale visuele inperking (CVI) is doorgaans het gevolg van verworven oorzaken, zoals perinatale gebeurtenissen, traumatisch hersenletsel of neurologische aandoeningen. Toch zijn er enkele zeldzame genetische aandoeningen die kunnen leiden tot CVI of die het risico op CVI vergroten. Het begrijpen van de erfelijkheidsaspecten van CVI is belangrijk, zelfs als het een minder vaak voorkomende oorzaak is.

Genetische aandoeningen geassocieerd met CVI

 1. Mitochondriale stoornissen: Sommige mitochondriale stoornissen, zoals het Leigh-syndroom, kunnen leiden tot CVI. Deze aandoeningen beïnvloeden de mitochondriën, de energieproducerende organellen in cellen, en kunnen de hersenen en het zenuwstelsel aantasten.
 2. Leber’s Hereditaire Optische Neuropathie (LHON): LHON is een zeldzame erfelijke aandoening die het gezichtsvermogen aantast. Terwijl LHON primair het netvlies aantast, kunnen sommige patiënten ook kenmerken van CVI ervaren.
 3. Stofwisselingsziekten: Bepaalde stofwisselingsziekten, zoals de ziekte van krabbe en adrenoleukodystrofie, kunnen leiden tot CVI als gevolg van de impact op het centrale zenuwstelsel.
 4. Genetische mutaties: Zeldzame genetische mutaties die van invloed zijn op de ontwikkeling en het functioneren van de hersenen kunnen leiden tot CVI. Deze mutaties kunnen erfelijk zijn.

Familiaire voorgeschiedenis

Hoewel de meeste gevallen van CVI niet rechtstreeks worden veroorzaakt door genetische factoren, kan een familiaire voorgeschiedenis van visuele of neurologische aandoeningen wel een indirecte rol spelen. Familiaire voorgeschiedenis kan wijzen op genetische aanleg voor bepaalde aandoeningen die het risico op CVI kunnen vergroten. Bij sommige gezinnen kunnen meerdere generaties worden getroffen door neurologische aandoeningen die gepaard kunnen gaan met CVI-achtige symptomen.

Multifactoriële etiologie

CVI is meestal het resultaat van meerdere factoren, waaronder perinatale gebeurtenissen, neurologische aandoeningen en omgevingsinvloeden. Genetische aanleg kan een predisponerende factor zijn, maar het ontstaan van CVI is vaak multifactorieel en complex.

Genetisch advies

In gevallen waarin er een vermoeden is van een genetische oorzaak van CVI, kan genetisch advies nuttig zijn. Genetische counseling kan helpen bij het begrijpen van de erfelijkheidsrisico’s, het identificeren van dragers van genetische mutaties en het plannen van gezinsplanningsopties.

Erfelijkheid is slechts één van de vele mogelijke oorzaken van CVI. Veel mensen met CVI hebben geen bekende genetische aanleg en hebben de aandoening ontwikkeld als gevolg van andere factoren. Het onderzoek naar de erfelijkheid van CVI blijft een actief gebied van studie, en verdere ontdekkingen kunnen bijdragen aan een dieper begrip van deze complexe aandoening.

Soorten cerebrale visuele inperking (CVI)

Cerebrale visuele inperking (CVI) is een veelzijdige aandoening die kan variëren in ernst en presentatie, afhankelijk van de aard en de locatie van de hersenbeschadiging. Hoewel CVI doorgaans wordt veroorzaakt door schade aan de visuele banen en de visuele cortex in de hersenen, kunnen er verschillende patronen en kenmerken zijn die specifieke soorten CVI definiëren. Hieronder worden enkele van de voorkomende soorten CVI beschreven.

Anterieure CVI

Anterieure CVI verwijst naar CVI die wordt veroorzaakt door schade aan de anterieure delen van de visuele cortex in de hersenen. Dit type CVI kan leiden tot specifieke symptomen, zoals moeilijkheden bij het herkennen van gezichten, objecten of kleuren. Patiënten met anterieure CVI kunnen ook problemen hebben met visuele organisatie en ruimtelijke waarneming.

Posterieure CVI

Posterieure CVI wordt gekenmerkt door schade aan de posterieure delen van de visuele cortex. Dit type CVI kan resulteren in symptomen zoals gezichtsvelddefecten, moeite met het lokaliseren van objecten in de omgeving en problemen met het inschatten van diepte en afstanden. Posterieure CVI kan ook leiden tot aandoeningen van het gezichtsvermogen zoals hemianopsie, waarbij de helft van het gezichtsveld verloren gaat.

Dorsale en ventrale CVI

Dorsale CVI verwijst naar schade aan het dorsale pad in de visuele cortex, dat verantwoordelijk is voor de verwerking van ruimtelijke informatie en visuele beweging. Patiënten met dorsale CVI kunnen moeite hebben met het waarnemen van bewegende objecten en kunnen problemen hebben met visuele coördinatie en motorische vaardigheden.

Ventrale CVI daarentegen betreft schade aan het ventrale pad in de visuele cortex, dat verantwoordelijk is voor de herkenning van objecten en kleuren. Mensen met ventrale CVI kunnen moeite hebben met het herkennen van gezichten en objecten, en ze kunnen kleurperceptieproblemen ervaren.

Simultagnosie

Simultagnosie is een specifiek kenmerk van CVI waarbij patiënten moeite hebben met het waarnemen van meerdere objecten of details tegelijkertijd. Ze kunnen zich alleen op één object tegelijk concentreren, waardoor ze problemen hebben met het begrijpen van complexe scènes of het herkennen van meerdere objecten binnen één gezichtsveld.

Corticale blindheid

Corticale blindheid, ook wel bekend als cerebrale blindheid, is een ernstige vorm van CVI waarbij patiënten volledig blind zijn als gevolg van schade aan de visuele cortex. Hoewel ze technisch gezien nog steeds visuele prikkels kunnen ontvangen, kunnen ze deze prikkels niet bewust waarnemen.

Co-existentie van verschillende soorten CVI

Patiënten met CVI kunnen vaak een combinatie van verschillende kenmerken en symptomen vertonen. Bijvoorbeeld, iemand met dorsale CVI kan ook problemen hebben die worden geassocieerd met anterieure CVI. Het begrijpen van de specifieke kenmerken van CVI bij een individuele patiënt is cruciaal voor het bieden van gepaste behandeling en ondersteuning.

De diversiteit van soorten CVI benadrukt de complexiteit van deze aandoening en benadrukt het belang van individuele beoordeling en aanpak bij de diagnose en behandeling. CVI is geen “standaard” aandoening, en het herkennen van de specifieke kenmerken kan leiden tot effectievere tips om het functioneren en de levenskwaliteit van mensen met CVI te verbeteren.

Symptomen

Cerebrale visuele inperking (CVI) is een complexe aandoening die een breed scala aan visuele symptomen en problemen kan veroorzaken. De symptomen variëren van persoon tot persoon en kunnen variëren in ernst. Hieronder worden enkele van de veelvoorkomende symptomen van CVI beschreven.

Verminderd gezichtsvermogen

Een van de meest voorkomende symptomen van CVI is verminderd gezichtsvermogen. Dit kan variëren van mild tot ernstig, waarbij sommige patiënten nog enige vorm van lichtperceptie hebben, terwijl anderen volledig blind kunnen zijn. Het verminderde gezichtsvermogen is meestal niet het gevolg van oogproblemen, maar eerder van schade aan de visuele verwerkingsgebieden in de hersenen.

Gezichtsvelddefecten

Mensen met CVI kunnen gezichtsvelddefecten ervaren, waarbij delen van hun gezichtsveld ontbreken of verminderd zijn. Dit kan zich uiten als hemianopsie, waarbij de helft van het gezichtsveld verloren gaat, of als scotomen (blinde vlekken) in verschillende delen van het gezichtsveld.

Moeite met objectherkenning

CVI kan leiden tot moeilijkheden bij het herkennen van objecten en mensen in de omgeving. Patiënten kunnen problemen hebben met het identificeren van gezichten, het onderscheiden van objecten en het begrijpen van complexe visuele scènes.

Kleurperceptieproblemen

Sommige mensen met CVI ervaren kleurperceptieproblemen, waarbij ze moeite hebben met het onderscheiden van kleuren of kleuren verkeerd kunnen waarnemen. Dit kan leiden tot problemen met activiteiten zoals het kiezen van kleding op basis van kleur.

Visuele overprikkeling

Visuele overprikkeling is een ander veelvoorkomend symptoom van CVI. Patiënten kunnen gevoelig zijn voor te veel visuele prikkels in hun omgeving, wat kan leiden tot angst, stress en overbelasting van het visuele systeem. Dit kan zich uiten als vermijdingsgedrag, zoals het vermijden van drukke plaatsen of fel licht.

Problemen met ruimtelijke waarneming

CVI kan leiden tot problemen met ruimtelijke waarneming en coördinatie. Patiënten kunnen moeite hebben met dieptewaarneming, het inschatten van afstanden en het coördineren van bewegingen. Dit kan van invloed zijn op dagelijkse activiteiten zoals lopen, traplopen en het uitvoeren van fijne motorische taken.

Simultagnosie

Simultagnosie is een specifiek symptoom waarbij patiënten moeite hebben met het waarnemen van meerdere objecten of details tegelijkertijd. Ze kunnen zich alleen op één object tegelijk concentreren en hebben moeite met het begrijpen van complexe scènes.

Overige symptomen

Naast de hierboven genoemde symptomen kunnen mensen met CVI een breed scala aan bijkomende visuele problemen ervaren, waaronder nystagmus (onwillekeurige oogbewegingen), lichtgevoeligheid, problemen met oog-handcoördinatie en fixatieproblemen.

De symptomen van CVI kunnen sterk variëren van persoon tot persoon, afhankelijk van de ernst en de locatie van de hersenbeschadiging. Bovendien kunnen veel mensen met CVI ook andere ontwikkelings- of gezondheidsproblemen hebben, wat de complexiteit van hun symptomen kan vergroten.

Het begrijpen van de specifieke symptomen en behoeften van een persoon met CVI is essentieel voor het bieden van effectieve ondersteuning en behandeling om hun kwaliteit van leven te verbeteren en hen te helpen de omgeving beter te begrijpen.

Lichamelijke gevolgen

Cerebrale visuele inperking (CVI) is een complexe aandoening die niet alleen de visuele waarneming beïnvloedt, maar ook een scala aan lichamelijke gevolgen met zich mee kan brengen. Deze gevolgen zijn vaak het gevolg van de samenhang tussen visuele problemen en motorische functies, evenals de invloed van CVI op de algemene ontwikkeling van een persoon. Hieronder worden enkele van de lichamelijke gevolgen van CVI beschreven.

Motorische coördinatieproblemen

Een veelvoorkomend lichamelijk gevolg van CVI is motorische coördinatieproblemen. Deze problemen ontstaan doordat het visuele systeem moeite heeft om ruimtelijke informatie correct te verwerken, wat invloed kan hebben op het vermogen om bewegingen te plannen en uit te voeren. Patiënten met CVI kunnen moeite hebben met activiteiten zoals lopen, rennen, fietsen en zelfs het vasthouden van voorwerpen.

Problemen met balans

CVI kan ook leiden tot problemen met balans en proprioceptie (het bewustzijn van de positie van het lichaam in de ruimte). Het visuele systeem speelt een belangrijke rol bij het handhaven van balans, dus schade aan dit systeem kan leiden tot evenwichtsproblemen. Dit kan het risico op vallen en letsel verhogen.

Vertraagde motorische ontwikkeling

Kinderen met CVI lopen vaak het risico op een vertraagde motorische ontwikkeling. Ze kunnen later beginnen te kruipen, lopen en andere mijlpalen in de motorische ontwikkeling bereiken. Dit kan te wijten zijn aan de visuele en motorische coördinatieproblemen die gepaard gaan met CVI.

Verminderde zelfzorgvaardigheden

CVI kan de zelfzorgvaardigheden van een persoon beïnvloeden, zoals het aankleden, eten en persoonlijke hygiëne. Patiënten kunnen moeite hebben met het onderscheiden van kleuren en het selecteren van bijpassende kledingstukken, of ze kunnen problemen hebben met het inschatten van de hoeveelheid voedsel op hun bord.

Sociale en emotionele impact

De lichamelijke gevolgen van CVI kunnen ook een sociale en emotionele impact hebben. Kinderen met CVI kunnen zich anders voelen dan hun leeftijdsgenoten vanwege hun motorische beperkingen, wat hun zelfbeeld en zelfvertrouwen kan beïnvloeden. Ze kunnen zich ook geïsoleerd voelen als ze moeite hebben met deelnemen aan fysieke activiteiten met anderen.

Behandeling en ondersteuning

Veel van de lichamelijke gevolgen van CVI kunnen worden verminderd met de juiste behandeling en ondersteuning. Dit kan fysiotherapie, ergotherapie en andere vormen van revalidatie omvatten om motorische coördinatie en vaardigheden te verbeteren. Het betrekken van een multidisciplinair team van professionals, waaronder ergotherapeuten, fysiotherapeuten, optometristen en psychologen, kan cruciaal zijn om het persoon te helpen de lichamelijke gevolgen van CVI te begrijpen en aan te pakken.

Het begrijpen van deze lichamelijke gevolgen en het bieden van de juiste behandeling is essentieel om personen met CVI te helpen hun fysieke vaardigheden te maximaliseren en een actief, gezond leven te leiden. Elke persoon met CVI heeft unieke behoeften, dus een gepersonaliseerde aanpak is van groot belang.

Psychische gevolgen

Cerebrale visuele inperking (CVI) kan niet alleen lichamelijke gevolgen hebben, maar ook aanzienlijke psychische en emotionele impact hebben op personen die ermee leven, evenals op hun families en verzorgers. Het begrijpen van de psychische gevolgen van CVI is van cruciaal belang om passende ondersteuning te bieden en de kwaliteit van leven te verbeteren.

Stress en angst

Een veelvoorkomende psychische reactie op CVI is stress en angst. Personen met CVI kunnen moeite hebben met het begrijpen van visuele informatie in hun omgeving, wat kan leiden tot gevoelens van verwarring en angst. Ze kunnen zich overweldigd voelen door visuele prikkels en situaties vermijden die stress veroorzaken.

Depressie

Een depressie kan ook voorkomen bij mensen met CVI, vooral bij volwassenen. De uitdagingen van het omgaan met een visuele beperking, zoals belemmeringen in het dagelijks leven, kunnen leiden tot gevoelens van hopeloosheid en neerslachtigheid. Het is belangrijk om een depressie bij mensen met CVI tijdig te herkennen en te behandelen.

Problemen met sociale interactie

CVI kan sociale interactie bemoeilijken, vooral bij kinderen. Ze kunnen moeite hebben met het begrijpen van non-verbale signalen en gezichtsuitdrukkingen, wat hun vermogen om relaties op te bouwen en te onderhouden kan beïnvloeden. Dit kan leiden tot gevoelens van isolement en eenzaamheid.

Gedragsproblemen

Kinderen met CVI vertonen soms gedragsproblemen als reactie op hun visuele beperking. Ze kunnen gefrustreerd raken door hun moeilijkheden en dit uiten door middel van agressie, teruggetrokken gedrag of emotionele uitbarstingen. Het begrijpen van de onderliggende oorzaken van gedragsproblemen is essentieel om passende behandelingen te bieden.

Emotionele Impact op families

De psychische gevolgen van CVI hebben niet alleen invloed op personen zelf, maar ook op hun families. Ouders en verzorgers van kinderen met CVI kunnen zich gestrest en overweldigd voelen bij het omgaan met de behoeften van hun kinderen. Ze kunnen ook rouw en verdriet ervaren over de visuele beperking van hun kind.

Ondersteuning en behandeling

Het is van groot belang om psychische gevolgen van CVI serieus te nemen en passende ondersteuning en behandelingen te bieden. Dit kan onder meer psychologische begeleiding, therapie voor angst of depressie, en gedragsbehandelingen voor kinderen omvatten. Ouders en verzorgers hebben ook behoefte aan ondersteuning en educatie om hen te helpen de emotionele impact van CVI op hun gezin te begrijpen en ermee om te gaan.

Mensen met CVI hebben unieke behoeften en reacties, dus een gepersonaliseerde aanpak is van groot belang. Het creëren van een ondersteunende omgeving waarin personen met CVI hun emotionele welzijn kunnen bevorderen, is van onschatbare waarde voor hun algehele welzijn en kwaliteit van leven.

Diagnose en (oog)onderzoeken van cerebrale visuele inperking (CVI)

Het diagnosticeren van cerebrale visuele inperking (CVI) kan een complex proces zijn vanwege de diversiteit aan symptomen en de unieke kenmerken van elke individuele patiënt. CVI wordt meestal vastgesteld bij kinderen, maar het kan ook bij volwassenen voorkomen. Een vroege en nauwkeurige diagnose is essentieel om passende ondersteuning en behandelingen te bieden. Hieronder wordt het diagnostische proces en de gebruikte (oog)onderzoeken besproken.

Het Diagnostische Proces

Anamnese en observatie

Het diagnostische proces begint vaak met een uitgebreide anamnese en observatie. Artsen en specialisten verzamelen informatie over de medische geschiedenis van de patiënt, inclusief geboortegegevens, eventuele complicaties tijdens de zwangerschap of geboorte, en ontwikkelingsmijlpalen.

Klinische evaluatie

Een klinische evaluatie wordt uitgevoerd door een kinderarts, neuroloog of oogarts. Dit omvat een grondig lichamelijk onderzoek om mogelijke oorzaken van visuele problemen uit te sluiten, evenals een beoordeling van de visuele functie en symptomen.

Visuele functieonderzoeken

Oogonderzoeken gericht op het beoordelen van de visuele functie zijn van vitaal belang. Dit omvat testen van gezichtsscherpte, gezichtsvelden, oogbewegingen en fixatievaardigheden. Bij CVI kunnen deze onderzoeken afwijkingen onthullen, zoals problemen met het volgen van objecten, het herkennen van gezichten of het identificeren van kleuren.

Gespecialiseerde (Oog)onderzoeken

Visuele-evoked potentials (VEP)

Dit is een neurofysiologische test die de hersenrespons op visuele stimulatie meet. Bij CVI kunnen afwijkingen in de VEP-patronen wijzen op problemen in de visuele verwerking.

Magnetische resonantie beeldvorming (MRI)

Een MRI-scan van de hersenen kan structurele afwijkingen of letsels in de visuele banen opsporen. Dit kan helpen bij het vaststellen van de oorzaak van CVI.

Functionele MRI (fMRI)

Deze geavanceerde techniek kan de hersenactiviteit tijdens visuele taken in kaart brengen en onthullen hoe de hersenen visuele informatie verwerken. Het kan helpen bij het begrijpen van de specifieke disfuncties in het visuele systeem.

Team van specialisten

De diagnose en evaluatie van CVI vereisen vaak een multidisciplinaire aanpak. Naast oogartsen en neurologen kunnen andere professionals betrokken zijn, waaronder:

Pediatrische neurologen

Om neurologische oorzaken van visuele problemen uit te sluiten.

Orthoptisten

Die gespecialiseerd zijn in de diagnose en behandeling van oogbewegingsstoornissen.

Kinderrevalidatiespecialisten

Voor de beoordeling van motorische en functionele aspecten van visuele beperking.

Differentiële diagnose

Het is belangrijk om CVI te onderscheiden van andere oog- en visuele aandoeningen. Dit kan een uitdaging zijn vanwege overlappende symptomen. Voorbeelden van aandoeningen waarmee CVI kan worden verward zijn retinale stoornissen, oogzenuwproblemen en corticale blindheid. Grondig onderzoek en samenwerking tussen specialisten zijn essentieel om de juiste diagnose te stellen.

Behandelingen voor cerebrale visuele inperking (CVI)

De behandeling van cerebrale visuele inperking (CVI) is complex en vereist een multidisciplinaire aanpak om de visuele functie te verbeteren en personen met CVI te helpen optimaal te functioneren in hun dagelijks leven. Hier bespreken we de diverse medische en psychologische behandelingen die kunnen worden toegepast om de levenskwaliteit van mensen met CVI te verbeteren.

Medische behandelingen

 1. Onderliggende oorzaken aanpakken: Als er een specifieke onderliggende oorzaak van CVI wordt vastgesteld, zoals een hersenletsel of neurologische aandoening, kan de behandeling gericht zijn op het behandelen of corrigeren van deze aandoening. Dit kan medicatie, chirurgie of andere medische behandelingen omvatten.
 2. Optische hulpmiddelen: Voor sommige mensen met CVI kunnen optische hulpmiddelen, zoals een bril met speciale glazen, prisma’s of gekleurde filters, helpen om visuele problemen te verminderen. Deze hulpmiddelen kunnen de visuele verwerking verbeteren en de visuele stimulatie beheersbaar maken.
 3. Visuele training en therapie: Visuele revalidatieprogramma’s, geleid door orthoptisten of gespecialiseerde therapeuten, kunnen personen met CVI helpen hun visuele vaardigheden te verbeteren. Dit kan onder meer het trainen van oogbewegingen, visuele fixatie, en het begrijpen van visuele informatie omvatten.
 4. Aanpassingen in de omgeving: Het aanpassen van de fysieke omgeving kan de toegankelijkheid en veiligheid verbeteren voor mensen met CVI. Dit kan het verminderen van visuele rommel, het aanbrengen van contrasterende kleuren en het gebruik van duidelijke markeringen omvatten.

Psychologische behandelingen

 1. Psychologische ondersteuning: Personen met CVI kunnen psychologische ondersteuning nodig hebben om te leren omgaan met de emotionele en psychische uitdagingen die gepaard gaan met hun visuele beperking. Therapieën zoals cognitieve gedragstherapie (CGT) kunnen helpen bij het beheersen van stress, angst en een depressie.
 2. Gezins- en ouderondersteuning: Gezinnen van kinderen met CVI hebben vaak behoefte aan ondersteuning en educatie om de specifieke behoeften van hun kinderen te begrijpen en te voldoen. Oudertraining en gezinsgerichte therapie kunnen waardevol zijn.
 3. Onderwijs en training: Het onderwijs van personen met CVI vereist een speciale aanpak. Scholen en docenten moeten zich bewust zijn van de visuele behoeften van studenten met CVI en tips gebruiken om hun leeromgeving te optimaliseren. Dit kan het gebruik van aangepaste lesmaterialen, vergrotingen en braille omvatten.
 4. Sociale vaardigheidstraining: Voor kinderen met CVI kan het ontwikkelen van sociale vaardigheden en communicatie essentieel zijn. Gedragstherapeuten kunnen kinderen helpen bij het begrijpen van non-verbale communicatie en het opbouwen van relaties.
Braille

Braille

Ondersteuning bij het dagelijks leven

Het leven met CVI kan uitdagingen met zich meebrengen, maar met de juiste ondersteuning kunnen personen met CVI een bevredigend en onafhankelijk leven leiden. Het is belangrijk om de behandelingen aan te passen aan de specifieke behoeften van elk persoon, gezien de variabiliteit in symptomen en ernst van CVI.

Een gecoördineerde en langdurige aanpak, met betrokkenheid van meerdere professionals, is vaak nodig om optimale resultaten te bereiken. Families en verzorgers spelen ook een cruciale rol in het ondersteunen van mensen met CVI op hun reis naar zelfstandigheid en welzijn. Samenwerking tussen medische specialisten, therapeuten en familieleden kan leiden tot aanzienlijke verbeteringen in de kwaliteit van leven voor personen met CVI.

Prognose van cerebrale visuele inperking (CVI)

De prognose van cerebrale visuele inperking (CVI) varieert sterk van persoon tot persoon en is afhankelijk van verschillende factoren, waaronder de oorzaak, de ernst van de aandoening en de tijdigheid van de behandeling en behandeling. Hieronder bespreken we de prognose van CVI en de factoren die van invloed kunnen zijn op het verloop van de aandoening.

Variabiliteit in prognose

Een van de meest opvallende kenmerken van CVI is de grote variabiliteit in de prognose. Dit komt doordat CVI een verzamelnaam is voor een breed scala aan visuele problemen die worden veroorzaakt door beschadiging of disfunctie van de visuele verwerkingsgebieden in de hersenen. De ernst van CVI kan variëren van mild, waarbij personen hun visuele functie aanzienlijk kunnen verbeteren, tot ernstig, waarbij de visuele beperking blijvend zijn en een grote impact hebben op het dagelijks leven.

Factoren die de prognose beïnvloeden

 1. Oorzaak van CVI: De onderliggende oorzaak van CVI speelt een cruciale rol bij het bepalen van de prognose. CVI als gevolg van vroeggeboorte, perinatale hypoxie, traumatisch hersenletsel of neurologische aandoeningen kan variërende gradaties van herstel laten zien. In sommige gevallen kan de oorzaak niet worden aangepakt, wat de prognose kan beïnvloeden.
 2. Tijdigheid van diagnose en behandeling: Vroege diagnose en behandeling zijn van vitaal belang voor een gunstige prognose bij CVI. Kinderen met CVI profiteren vaak het meest van vroege behandelingen gericht op visuele training en het optimaliseren van hun leeromgeving. Het vermogen van de hersenen om zich aan te passen, vooral op jonge leeftijd, kan aanzienlijke verbeteringen mogelijk maken.
 3. Ernst van visuele beperking: De ernst van de visuele beperking speelt ook een rol. Personen met milde CVI kunnen leren tips ontwikkelen om hun visuele problemen te behandelen en een relatief normaal leven leiden. Aan de andere kant kunnen ernstige gevallen van CVI leiden tot blijvende en aanzienlijke visuele beperking.

Verbeteringen en aanpassingen

Veel mensen met CVI, ongeacht de ernst, kunnen aanzienlijke verbeteringen ervaren in hun visuele functie en levenskwaliteit met de juiste ondersteuning en behandeling. Visuele training, optische hulpmiddelen en aanpassingen in de omgeving kunnen allemaal bijdragen aan het verbeteren van het visuele functioneren en de onafhankelijkheid.

Levenslange Ondersteuning

Voor de meeste mensen met CVI is levenslange ondersteuning en begeleiding nodig, vooral omdat ze zich aanpassen aan veranderende behoeften en levensfasen. Onderwijs- en revalidatieprogramma’s moeten worden afgestemd op de persoonlijke behoeften en de voortgang van de persoon met CVI.

In het algemeen kan worden gesteld dat CVI een complexe aandoening is met een variabele prognose. Een vroege behandeling, adequate behandeling en een ondersteunende omgeving spelen allemaal een cruciale rol bij het maximaliseren van de kansen op een gunstige uitkomst voor mensen met CVI. Het begrijpen van de specifieke behoeften van elk persoon met CVI en het aanbieden van aangepaste ondersteuning is essentieel om hun levenskwaliteit te verbeteren.

Complicaties van cerebrale visuele inperking (CVI)

Cerebrale visuele inperking (CVI) kan leiden tot een breed scala aan complicaties en uitdagingen die het dagelijks leven van personen die ermee leven aanzienlijk kunnen beïnvloeden. Het begrijpen van deze complicaties is essentieel om de juiste zorg en ondersteuning te bieden aan mensen met CVI en hun families. Hieronder bespreken we de mogelijke complicaties en uitdagingen die vaak voorkomen bij CVI.

Visuele problemen

 • Verminderd zicht: Het meest voor de hand liggende gevolg van CVI is verminderd zicht. Mensen met CVI kunnen problemen hebben met het waarnemen van objecten, gezichten en details.
 • Kleurwaarnemingsproblemen: Sommige personen met CVI ervaren kleurwaarnemingsproblemen, wat kan leiden tot moeilijkheden bij het onderscheiden van kleuren.
 • Contrastgevoeligheid: CVI kan de contrastgevoeligheid verminderen, wat het moeilijk maakt om objecten te zien in verschillende lichtomstandigheden.
 • Visuele vervormingen: Sommige mensen met CVI zien visuele vervormingen, zoals golven of bewegende lijnen, wat de waarneming bemoeilijkt.

Motorische problemen

 • Oogbewegingsstoornissen: CVI kan leiden tot problemen met oogbewegingen, zoals nystagmus (onvrijwillige oogbewegingen) en strabisme (scheelzien).
 • Problemen met de hand-oogcoördinatie: Het kan moeilijk zijn voor mensen met CVI om hun handen en ogen effectief samen te laten werken, wat dagelijkse activiteiten bemoeilijkt.
Verschillende vormen van strabisme (scheelzien)

Verschillende vormen van strabisme (scheelzien)

Cognitieve problemen

 • Aandachtsproblemen: CVI kan aandachtsproblemen veroorzaken, waardoor het moeilijk is om zich te concentreren op specifieke visuele taken.
 • Problemen met ruimtelijk inzicht: Sommige mensen met CVI hebben moeite met het begrijpen van ruimtelijke concepten en het inschatten van afstanden.

Sociale en emotionele uitdagingen

 • Isolement: Mensen met CVI kunnen zich geïsoleerd voelen omdat ze moeite hebben om visueel contact te maken en de omgeving te begrijpen.
 • Emotionele stresss: CVI kan leiden tot emotionele stress, angst en een depressie, vooral wanneer personen geconfronteerd worden met de uitdagingen van het dagelijks leven.

Educatieve en ontwikkelingsproblemen

 • Leerproblemen: Kinderen met CVI kunnen leerproblemen ervaren, wat extra aandacht en ondersteuning op school vereist.
 • Vertragingen in de ontwikkeling: CVI kan leiden tot vertragingen in de ontwikkeling van vaardigheden zoals motorische, communicatieve en sociale vaardigheden.

Dagelijkse functioneringsproblemen

 • Mobiliteit: CVI kan het navigeren in de omgeving bemoeilijken en kan leiden tot valpartijen en verwondingen.
 • Zelfzorg: Het uitvoeren van dagelijkse zelfzorgtaken kan een uitdaging zijn voor mensen met CVI.

Impact op het gezin

 • Stress voor ouders: Ouders van kinderen met CVI kunnen stress ervaren bij het omgaan met de behoeften en zorgen van hun kinderen.
 • Impact op gezinsleven: Het dagelijks leven van het gezin kan worden beïnvloed door de behoeften van een kind met CVI, wat de relaties en dynamiek kan beïnvloeden.

Behoefte aan langdurige ondersteuning

 • Levenslange zorg: Veel mensen met CVI hebben levenslange zorg en ondersteuning nodig om te kunnen functioneren en de best mogelijke levenskwaliteit te bereiken.

Het begrijpen van deze complicaties is cruciaal voor het bieden van de juiste zorg en ondersteuning aan mensen met CVI. Een multidisciplinaire aanpak, met betrokkenheid van medische professionals, therapeuten en psychologen, is vaak nodig om de diverse uitdagingen aan te pakken die gepaard gaan met CVI. Het aanpassen van de omgeving, het bieden van visuele training en het verstrekken van emotionele ondersteuning zijn allemaal belangrijke componenten van de zorg voor mensen met CVI.

Preventie

Cerebrale visuele inperking (CVI) is een aandoening die zich ontwikkelt als gevolg van schade aan de visuele verwerkingsgebieden van de hersenen. Het is geen aangeboren aandoening, en daarom is preventie ervan in veel gevallen niet rechtstreeks mogelijk. In plaats daarvan ligt de nadruk op het voorkomen van de oorzaken en risicofactoren die tot CVI kunnen leiden. Hieronder bespreken we maatregelen en tips die kunnen bijdragen aan het verminderen van het risico op CVI, vooral bij pasgeborenen en jonge kinderen.

Prenatale zorg

Adequate prenatale zorg is van cruciaal belang om complicaties tijdens de zwangerschap te identificeren en aan te pakken die de ontwikkeling van de foetale hersenen zouden kunnen beïnvloeden. Regelmatige controles door een zorgverlener kunnen helpen om mogelijke risicofactoren tijdig op te sporen.

Neonatale zorg

Direct na de geboorte worden pasgeborenen routinematig gescreend op verschillende gezondheidsproblemen, waaronder geelzucht (icterus) en infecties. Een vroegtijdige detectie en behandeling van deze aandoeningen kunnen de kans op CVI verminderen.

Informatieverspreiding

Het verstrekken van educatieve informatie aan ouders en verzorgers over de gevaren van traumatisch hersenletsel, infecties tijdens de zwangerschap en andere potentiële oorzaken van CVI kan helpen bij het voorkomen van risicovolle situaties.

Kinderveiligheid

Ongevallen waarbij kinderen vallen en hoofdletsel oplopen, kunnen tot CVI leiden. Het nemen van voorzorgsmaatregelen om valpartijen te voorkomen, zoals het gebruik van veiligheidshekjes, zachte ondergronden en helmen, kan kinderen beschermen.

Infectiepreventie

Het volgen van het aanbevolen vaccinatieschema voor kinderen kan helpen om ernstige infecties te voorkomen die de hersenen kunnen aantasten.

Vroegtijdige behandeling

Als er zich problemen voordoen tijdens de zwangerschap, de geboorte of de vroege kindertijd die het risico op CVI verhogen, is vroegtijdige behandeling essentieel. Medische professionals moeten snel ingrijpen om de juiste behandelingen te starten en verdere schade te voorkomen.

Bewustwording en onderzoek

Onderzoek naar de oorzaken van CVI blijft essentieel om meer te begrijpen over hoe deze aandoening zich ontwikkelt. Deze kennis kan leiden tot effectievere preventietips in de toekomst.

Hoewel CVI niet altijd te voorkomen is, kunnen bovengenoemde maatregelen bijdragen aan het verminderen van het risico, vooral bij pasgeborenen en jonge kinderen. Een tijdige diagnose en passende zorg zijn cruciaal voor mensen met CVI, omdat dit kan helpen de gevolgen van de aandoening te beperken en de levenskwaliteit te verbeteren. Preventie moet daarom worden aangevuld met bewustwording, educatie en zorg voor mensen die al met CVI leven.

Omgaan met cerebrale visuele inperking (CVI) in het dagelijks leven

Cerebrale visuele inperking (CVI) is een complexe visuele stoornis die het dagelijks leven van personen die eraan lijden, aanzienlijk kan beïnvloeden. Omgaan met CVI vereist begrip, aanpassing en ondersteuning, zowel van mensen die de aandoening hebben als van hun familie, verzorgers en gemeenschap. Deze uitgebreide gids biedt inzicht in de uitdagingen waarmee mensen met CVI worden geconfronteerd en geeft suggesties over hoe ze effectief met deze uitdagingen kunnen omgaan.

Uitdagingen

Leven met CVI kan leiden tot verschillende uitdagingen, afhankelijk van de ernst van de aandoening en hoe deze het individuele visuele systeem beïnvloedt. Hier zijn enkele veelvoorkomende uitdagingen waarmee mensen met CVI te maken kunnen krijgen:

 1. Visuele verwerking: Personen met CVI hebben vaak moeite met het begrijpen van visuele informatie, zoals het herkennen van gezichten, het volgen van bewegende objecten, en het waarnemen van details. Dit kan leiden tot problemen in alledaagse situaties, zoals het lezen van teksten, het navigeren door de omgeving en het herkennen van voorwerpen.
 2. Sensitiviteit voor prikkels: Sommige mensen met CVI zijn overgevoelig voor visuele prikkels, zoals licht, kleur en beweging. Dit kan leiden tot visuele stress en vermoeidheid, waardoor ze zich ongemakkelijk of zelfs angstig voelen in bepaalde omgevingen.
 3. Mobiliteit: Het navigeren in onbekende of drukke omgevingen kan moeilijk zijn vanwege de visuele problemen. Dit kan de mobiliteit en onafhankelijkheid beperken.
 4. Communicatie: Voor sommige mensen met CVI kan het moeilijk zijn om non-verbale signalen te begrijpen, wat problemen kan veroorzaken in sociale interacties en relaties.
 5. Onderwijs: Kinderen met CVI kunnen uitdagingen ervaren bij het leren, lezen en deelnemen aan schoolactiviteiten.

Omgaan met CVI

Omgaan met CVI vereist een multidisciplinaire aanpak en begrip van de persoonlijke behoeften van de persoon met de aandoening. Hier zijn enkele tips die kunnen helpen:

Diagnose en ondersteuning

 • Een tijdige en nauwkeurige diagnose is cruciaal. Zoek professionele ondersteuning van artsen, specialisten en therapeuten die ervaring hebben met CVI.
 • Maak gebruik van optische hulpmiddelen, zoals een bril, contactlenzen of vergrootglazen, indien voorgeschreven door een oogarts.
Vergrotingsloep: Handloep

Vergrotingsloep: Handloep

Omgevingsaanpassingen

 • Creëer een gestructureerde en voorspelbare omgeving. Minimaliseer visuele rommel en zorg voor consistente routines.
 • Gebruik contrasten om belangrijke objecten en informatie te markeren. Bijvoorbeeld, gebruik donkere borden op een lichte tafel.
 • Vermijd felle verlichting en verminder schittering. Gebruik verduisteringsgordijnen of zonnebrillen als dat nodig is.

Communicatie

 • Gebruik duidelijke, eenvoudige taal en geef extra tijd voor de verwerking van informatie.
 • Gebruik visuele ondersteuning, zoals pictogrammen, grafieken of kleurcodering, om communicatie te versterken.

Onderwijs en ontwikkeling

 • Werk samen met leraren en specialisten in het onderwijs om individuele ondersteuningsplannen te ontwikkelen voor kinderen met CVI.
 • Moedig sensorische en motorische activiteiten aan om de ontwikkeling te stimuleren.

Sociale en emotionele ondersteuning

 • Bied emotionele ondersteuning en begrip voor de persoon met CVI. Moedig zelfvertrouwen en onafhankelijkheid aan.
 • Betrek familie en vrienden bij bewustwording en educatie over CVI.
Steun gevende handen

Steun gevende handen

Ondersteuning van andere blinden en slechtzienden, en hulpmiddelen

 • Zoek steun bij lokale gemeenschapsorganisaties en online CVI-groepen. Dit kan nuttige informatie en emotionele steun bieden.
 • Overweeg het gebruik van technologische hulpmiddelen, zoals apps voor visuele ondersteuning, om dagelijkse taken te vergemakkelijken.

De behoeften van mensen met CVI sterk kunnen variëren, dus individuele aanpassingen en ondersteuning zijn essentieel. Door samen te werken met professionals en de juiste tips toe te passen, kunnen mensen met CVI een bevredigend en zinvol leven leiden, waarbij ze hun capaciteiten en talenten benutten ondanks de uitdagingen die de aandoening met zich meebrengt.

Deel dit:
Advertenties

 1. Erfelijke oogproblemen: Wat betekent dit als je aan kinderen wilt beginnen?17-06-2024 06:06:56
 2. Corneale crosslinking: Behandeling van progressieve hoornvliesaandoeningen03-06-2024 06:06:10
 3. Contactlenzen en oogmedicatie30-05-2024 06:05:58
 4. Faalangst bij blinden en slechtzienden28-05-2024 03:05:24
 5. Onvoorspelbaarheid en onzekerheid van oogproblemen07-05-2024 05:05:31
 6. Noten en ooggezondheid04-05-2024 06:05:13
 7. Willen blinde en slechtziende personen wel (weer) (goed) zien?16-04-2024 06:04:36
 8. Tips voor thuisverpleegkundigen die bij een blinde of slechtziende persoon komen15-04-2024 07:04:41
 9. Onbegrip over vermoeidheid bij blinden en slechtzienden07-04-2024 12:04:54
 10. Blind of slechtziend: Hand- en polsproblemen tijdens het stoklopen04-04-2024 12:04:21
 11. Omgaan met menstruatie als je een visuele beperking hebt31-03-2024 07:03:13
 12. Misselijkheid bij blinden en slechtzienden27-03-2024 03:03:09
 13. Korstjes op de oogleden27-03-2024 03:03:38
 14. Endoftalmitis (ontsteking van binnenste van oog)27-03-2024 03:03:14
 15. Dacryocystitis (ontsteking van traanzak)27-03-2024 03:03:41
 16. Iritis27-03-2024 03:03:09
 17. Iridocyclitis (uveitis anterior)26-03-2024 06:03:43
 18. Droge lucht en oogproblemen23-03-2024 05:03:09
 19. Verhoogde alertheid bij blinden en slechtzienden21-03-2024 07:03:19
 20. Aanpassingsstoornissen bij personen met een visuele handicap16-03-2024 08:03:41
 21. Vitaminen en ooggezondheid13-03-2024 07:03:10
 22. Oogproblemen bij het Chronisch Vermoeidheidssyndroom (CVS)12-03-2024 12:03:22
 23. Tranende / Waterige ogen08-03-2024 08:03:44
 24. Oogafscheiding07-03-2024 06:03:38
 25. Oogallergie06-03-2024 04:03:47
 26. Gezwollen ogen en oogleden05-03-2024 08:03:08
 27. Brandende ogen04-03-2024 06:03:39
 28. Oogwrijven28-02-2024 03:02:01
 29. Rode ogen27-02-2024 07:02:01
 30. Acupunctuur voor de ogen26-02-2024 04:02:00
 31. Slechtziend: Tips bij plotselinge misselijkheid door fel licht24-02-2024 05:02:38
 32. Problemen met het zien van details24-02-2024 01:02:17
 33. Ectropion (onderste ooglid draait naar buiten)20-02-2024 01:02:26
 34. Waarom mag je niet met je ogen in de zon kijken?20-02-2024 08:02:50
 35. Jeukende ogen19-02-2024 02:02:04
 36. Visuele cortex in hersenen: Verwerken van visuele informatie19-02-2024 02:02:12
 37. Oogproblemen bij Multiple Sclerose (MS)19-02-2024 06:02:50
 38. Wisselend zicht bij slechtzienden19-02-2024 05:02:16
 39. Kunnen blinden en slechtzienden lijden aan reisziekte?09-01-2024 07:01:22
 40. Kunnen blinden en slechtzienden ook claustrofobie hebben?14-12-2023 07:12:22
 41. Posttraumatische stressstoornis (PTSS) bij blinden en slechtzienden09-12-2023 03:12:00
 42. Automutilatie (zelfverwonding) bij blinden en slechtzienden09-12-2023 02:12:54
 43. Vervormd zien (metamorfopsie)19-11-2023 07:11:22
 44. Maculagat18-11-2023 04:11:07
 45. Iris (regenboogvlies): Aandoeningen en problemen13-11-2023 06:11:03
 46. Oogzenuw (opticus nervus): Aandoeningen en problemen11-11-2023 04:11:00
 47. Oogbindvlies (conjunctiva): Aandoeningen en problemen11-11-2023 02:11:17
 48. Ooglid / Oogleden: Aandoeningen en problemen11-11-2023 01:11:24
 49. Netvlies (retina): Aandoeningen en problemen11-11-2023 08:11:22
 50. Wetenschappelijke onderzoeken die blinden weer willen doen zien06-11-2023 07:11:28
 51. Foropter: Instrument voor oogonderzoeken en bepalen van oogcorrectie04-11-2023 05:11:50
 52. Pterygium04-11-2023 03:11:56
 53. Pinguecula04-11-2023 03:11:33
 54. Trachoom04-11-2023 03:11:05
 55. Premature retinopathie04-11-2023 03:11:22
 56. Trichiasis04-11-2023 03:11:44
 57. Subconjunctivale bloeding04-11-2023 03:11:02
 58. Hoornvlieslittekens04-11-2023 03:11:11
 59. Scleritis04-11-2023 03:11:46
 60. Oogziekte van Graves04-11-2023 03:11:21
 61. De invloed van hydratatie op de ooggezondheid03-11-2023 03:11:38
 62. Oogontsteking02-11-2023 02:11:48
 63. Oogzenuwontsteking02-11-2023 02:11:32
 64. Oogkasontsteking (orbitale cellulitis)02-11-2023 01:11:01
 65. Nachtblindheid01-11-2023 01:11:32
 66. Hormonale veranderingen en oogproblemen01-11-2023 12:11:06
 67. Oogirritatie01-11-2023 07:11:00
 68. Ooginfarct01-11-2023 07:11:35
 69. Oftalmoplegie (verzwakte of verlamde oogspieren)01-11-2023 07:11:51
 70. Oculaire toxoplasmose01-11-2023 07:11:44
 71. Meibomitis29-10-2023 08:10:19
 72. Hoornvlies: Aandoeningen en problemen met de cornea29-10-2023 03:10:09
 73. Ziekte van Coats29-10-2023 02:10:31
 74. Lagoftalmie (niet kunnen knipperen of ogen niet volledig kunnen sluiten)29-10-2023 02:10:45
 75. Macula-oedeem29-10-2023 02:10:30
 76. Maculapucker29-10-2023 02:10:20
 77. Kleurenblindheid29-10-2023 02:10:30
 78. Keratitis (hoornvliesontsteking)27-10-2023 01:10:02
 79. Coördinatieproblemen bij blinden en slechtzienden26-10-2023 02:10:47
 80. Duizeligheid bij blinden en slechtzienden26-10-2023 07:10:21
 81. Hypertensieve retinopathie25-10-2023 05:10:59
 82. Herpes in het oog (oculaire herpes, oogherpes)25-10-2023 05:10:43
 83. Gordelroos in het oog25-10-2023 05:10:07
 84. Hoornvlieszweer25-10-2023 05:10:14
 85. Hoornvliestroebelingen25-10-2023 05:10:27
 86. Paniekaanvallen bij blinden en slechtzienden25-10-2023 05:10:15
 87. Ziekenhuisinfecties die de ogen kunnen aantasten24-10-2023 11:10:48
 88. Invloed van airconditioning op de ooggezondheid24-10-2023 11:10:57
 89. Hart- en vaataandoeningen bij blinden en slechtzienden24-10-2023 05:10:17
 90. Fluoresceïnekleuring van het oog: Diagnostische hulpmiddel voor oogaandoeningen24-10-2023 05:10:22
 91. Ooginfecties23-10-2023 05:10:46
 92. Eenzaamheid bij blinden en slechtzienden23-10-2023 03:10:04
 93. Hordeolum (strontje): Ooginfectie23-10-2023 07:10:57
 94. Hoornvliesletsels23-10-2023 07:10:30
 95. Usher-syndroom23-10-2023 07:10:04
 96. Hemianopsie: Verlies van gezichtsveld in één of beide ogen23-10-2023 07:10:14
 97. Invloed van melatonine op blinden21-10-2023 01:10:58
 98. Leber Congenitale Amaurose21-10-2023 11:10:18
 99. Sneeuwblindheid21-10-2023 11:10:37
 100. Retinoblastoom (netvlieskanker)21-10-2023 11:10:23
 101. Oogkanker21-10-2023 11:10:08
 102. Halo’s en lichtverblinding21-10-2023 11:10:36
 103. Hoornvliesdystrofie21-10-2023 11:10:59
 104. Hand- en polsklachten bij blinden en slechtzienden20-10-2023 03:10:08
 105. Keratoconus (kegelvormig en dunner hoornvlies)20-10-2023 11:10:46
 106. Scotomen (blinde vlekken in gezichtsveld)20-10-2023 11:10:27
 107. Ptosis (ptose): Afhangend ooglid20-10-2023 11:10:25
 108. Visual snow syndrome20-10-2023 11:10:57
 109. Uveïtis20-10-2023 11:10:13
 110. Lichttherapie bij blinden als behandeling voor melatoninetekort19-10-2023 05:10:29
 111. Scleralenzen: Behandeling van verschillende oogproblemen19-10-2023 04:10:22
 112. Scheelzien (strabisme, strabismus)19-10-2023 07:10:52
 113. Vaak voorkomende oogproblemen en oogziekten bij kinderen19-10-2023 06:10:44
 114. Leber Erfelijke Optische Neuropathie (LHON)18-10-2023 11:10:30
 115. Verziendheid (hypermetropie)18-10-2023 07:10:02
 116. Droge ogen17-10-2023 05:10:51
 117. Kunsttranen17-10-2023 04:10:05
 118. Schouderpijn en schouderklachten bij blinden en slechtzienden16-10-2023 10:10:08
 119. Rugpijn en rugklachten bij blinden en slechtzienden16-10-2023 07:10:02
 120. Nystagmus (onwillekeurige, ritmische oogbewegingen)16-10-2023 06:10:24
 121. Binoculair onderzoek: Onderzoek van samenwerking tussen de ogen14-10-2023 06:10:22
 122. MRI-scan van de ogen: Gedetailleerde beelden van ogen en omliggende structuren14-10-2023 06:10:46
 123. Lichtgevoeligheidstest: Onderzoeken van oogreacties op licht14-10-2023 06:10:06
 124. Biopsie van het oog: Weefsel uit oog verwijderen en onderzoeken14-10-2023 06:10:56
 125. Traanfilmonderzoek13-10-2023 06:10:57
 126. Spleetlamponderzoek (biomicroscopie)13-10-2023 06:10:03
 127. Refractie-onderzoek (oogmeting)13-10-2023 05:10:32
 128. Pupilverwijding (pupildilatatie): Pupil vergroten (meestal via oogdruppels)13-10-2023 05:10:18
 129. Pachymetrie van het hoornvlies: Dikte van hoornvlies meten13-10-2023 05:10:22
 130. Oogspierfunctietest: Bewegingen van oogspieren beoordelen13-10-2023 05:10:33
 131. Oogdrukmeting (tonometrie)13-10-2023 05:10:33
 132. Oogechografie: Gedetailleerde blik op de oogstructuren13-10-2023 05:10:44
 133. Oftalmoscopie (fundoscopie): Diepgaand onderzoek van het oog13-10-2023 05:10:47
 134. OCT-angiografie: Beeldvorming van oogbloedvaten zonder kleurstoffen13-10-2023 05:10:10
 135. Netvliesonderzoek: Afwijkingen of problemen in netvlies opsporen13-10-2023 05:10:02
 136. Kleurentest: Beoordeling van kleurenzicht13-10-2023 04:10:08
 137. Gonioscopie: Beoordeling van de ooghoek13-10-2023 04:10:16
 138. Fundusfotografie: Gedetailleerde beelden van achterste deel van het oog13-10-2023 04:10:50
 139. Fluoresceïne-angiografie: Onderzoek van netvliesbloedvaten met kleurstof13-10-2023 04:10:33
 140. Elektrofysiologische oogonderzoeken: Elektrische evaluatie van de gezondheid van het oog13-10-2023 04:10:44
 141. CT-scan van de ogen en oogkas: Gedetailleerde beeldvorming13-10-2023 03:10:58
 142. Corneatopografie: Gedetailleerde meting van het hoornvlies13-10-2023 03:10:53
 143. Contrastgevoeligheidstest: Oogonderzoek om contrastvermogen te onderzoeken13-10-2023 03:10:33
 144. Biometrie: Oogonderzoek om nauwkeurige oogmetingen te krijgen13-10-2023 03:10:08
 145. Oogzalven: Soorten, gebruik, tips en hulpmiddelen13-10-2023 06:10:58
 146. Netvliesloslating09-10-2023 01:10:45
 147. Onzekerheid bij blinden en slechtzienden08-10-2023 01:10:17
 148. Abnormale hoofdpositie bij oogproblemen08-10-2023 01:10:21
 149. Spierstijfheid, spierpijn en spierspanning bij blinden en slechtzienden08-10-2023 12:10:57
 150. Nekpijn bij blinden en slechtzienden08-10-2023 12:10:36
 151. Burn-out bij blinden en slechtzienden08-10-2023 07:10:34
 152. Ziekte van Stargardt (juveniele maculadegeneratie)07-10-2023 01:10:25
 153. Glasvochtbloeding07-10-2023 11:10:22
 154. Fotopsie: (Licht)flitsen of flikkeringen in gezichtsveld zien07-10-2023 06:10:46
 155. Floaters (mouches volantes): Zwevende deeltjes in gezichtsveld07-10-2023 05:10:04
 156. Psychische oorzaken van tijdelijke of permanente slechtziendheid en blindheid05-10-2023 05:10:55
 157. Pupilgrootte: Miosis (abnormaal vernauwde pupillen) en mydriasis (abnormaal verwijde pupillen)05-10-2023 06:10:56
 158. Retinitis pigmentosa (RP)04-10-2023 04:10:18
 159. Vragen stellen aan je oogarts04-10-2023 01:10:21
 160. Zeer slechtziend en naar de oogarts blijven gaan04-10-2023 12:10:50
 161. Gezichtsveld en gezichtsveldonderzoek03-10-2023 04:10:30
 162. Gevoelens van verlies bij blinden en slechtzienden02-10-2023 05:10:25
 163. Mentale impact van ernstige oogproblemen bij blinden en slechtzienden02-10-2023 02:10:33
 164. Hoofdpijn bij blinden en slechtzienden02-10-2023 05:10:58
 165. Exoftalmie (proptosis) (abnormaal uitpuilende ogen)30-09-2023 02:09:01
 166. Episcleritis30-09-2023 02:09:22
 167. Entropion (onderste ooglid draait naar binnen)30-09-2023 02:09:29
 168. Diplopie (dubbelzien)30-09-2023 02:09:56
 169. Dacryostenose30-09-2023 02:09:24
 170. Visuele hallucinaties30-09-2023 10:09:48
 171. Drugsverslaving en medicatiemisbruik: Effecten op de ogen en ooggezondheid30-09-2023 07:09:24
 172. De invloed van het gebruik van medicatie op de ogen en ooggezondheid30-09-2023 06:09:31
 173. Body Integrity Identity Disorder (BIID): Verlangen om blind te zijn29-09-2023 01:09:30
 174. Omgaan met (constante) veranderende en/of bevende beelden in gezichtsvermogen29-09-2023 11:09:46
 175. Kunnen blinden en slechtzienden hoogtevrees hebben?29-09-2023 07:09:20
 176. Weer (iets) kunnen zien na tijdelijk of permanent blind of slechtziend te zijn geweest29-09-2023 07:09:14
 177. Cytomegalovirus (CMV) retinitis28-09-2023 04:09:49
 178. Convergentie-insufficiëntie28-09-2023 04:09:41
 179. Conjunctivitis (oogbindvliesontsteking)28-09-2023 04:09:14
 180. Computer Vision Syndrome28-09-2023 04:09:01
 181. Coloboom28-09-2023 04:09:55
 182. Chalazion (gerstekorrel aan ooglid)28-09-2023 04:09:25
 183. Cerebrale Visuele Inperking (CVI)28-09-2023 04:09:04
 184. Centrale sereuze retinopathie28-09-2023 04:09:08
 185. Cat Eye Syndroom28-09-2023 04:09:30
 186. ADOA (autosomale dominante optische atrofie)28-09-2023 04:09:50
 187. Bradyopsie28-09-2023 04:09:00
 188. Blefarospasme (overmatig oogknipperen)28-09-2023 04:09:28
 189. Blefaritis28-09-2023 04:09:49
 190. Birdshot Chorioretinopathie28-09-2023 04:09:19
 191. Bijziendheid (myopie)28-09-2023 04:09:46
 192. Astigmatisme28-09-2023 04:09:18
 193. Vermoeide ogen (oogvermoeidheid)28-09-2023 04:09:47
 194. Anoftalmie28-09-2023 04:09:15
 195. Anisocorie28-09-2023 04:09:45
 196. Aniridie28-09-2023 04:09:43
 197. Geen dieptezicht hebben27-09-2023 07:09:19
 198. De impact van luchtvervuiling op de ogen en ooggezondheid26-09-2023 07:09:31
 199. De impact van UV-blootstelling op de ogen26-09-2023 06:09:55
 200. Mineralen en ooggezondheid24-09-2023 03:09:18

Laatst bijgewerkt op 10 mei 2024 – 16:40