Verhoogde alertheid bij blinden en slechtzienden

Verhoogde alertheid bij blinden en slechtzienden is een fenomeen waarbij deze personen een versterkte waarneming van hun omgeving ervaren, ondanks het ontbreken van zicht. Dit uit zich in een verhoogde gevoeligheid voor auditieve, tactiele en olfactorische stimuli.

Niet bij alle blinde en slechtziende personen aanwezig

Verhoogde alertheid is een veelbesproken fenomeen bij blinden en slechtzienden. Het beschrijft de versterkte waarneming van hun omgeving ondanks het ontbreken van zicht. Dit uit zich in een verhoogde gevoeligheid voor auditieve, tactiele en olfactorische stimuli.

Variatie in alertheid

Echter, het is cruciaal te benadrukken dat verhoogde alertheid niet universeel is voor alle blinden en slechtzienden. De mate van alertheid kan per individu sterk variëren en hangt af van diverse factoren:

 • Mate van visuele beperking: Personen met een lichte visuele beperking ervaren mogelijk minder alertheidverhoging dan diegenen die volledig blind zijn.
 • Leeftijd van blindheid: Personen die later in hun leven blind werden, kunnen minder neuroplasticiteit vertonen en dus minder alertheidverhoging ervaren.
 • Individuele factoren: Er kunnen individuele verschillen zijn in de hersenstructuur en -functie die de mate van alertheid beïnvloeden.
 • Copingmechanismen: De manier waarop blinden en slechtzienden omgaan met hun visuele beperking kan de impact van alertheidverhoging beïnvloeden.

Contextuele invloeden

Naast de genoemde factoren, is alertheid een complex fenomeen dat beïnvloed wordt door verschillende contextuele factoren:

 • Omgevingsfactoren: Drukke en chaotische omgevingen kunnen leiden tot overweldiging door sensorische input, terwijl rustige omgevingen alertheid bevorderen.
 • Taakbelasting: Alertheid kan toenemen bij het uitvoeren van complexe taken die veel aandacht vereisen.
 • Emotionele toestand: Stress, angst en vermoeidheid kunnen de alertheid beïnvloeden.

Voordelen

 • Verbeterde waarneming van details in auditieve en tactiele stimuli: Blinden en slechtzienden kunnen geluiden en texturen beter waarnemen en interpreteren, waardoor ze meer details over hun omgeving kunnen opnemen.
 • Verscherpte focus en concentratie in bepaalde situaties: In omgevingen waar auditieve of tactiele stimuli relevant zijn, kunnen blinden en slechtzienden een scherpere focus en concentratie ervaren.
 • Verhoogde gevoeligheid voor non-verbale signalen: Door hun verhoogde alertheid kunnen blinden en slechtzienden non-verbale signalen, zoals lichaamstaal en toonhoogte, beter waarnemen en interpreteren.

Nadelen

 • Overweldiging door sensorische input in drukke omgevingen: In omgevingen met veel geluiden en texturen kunnen blinden en slechtzienden overweldigd worden door de hoeveelheid stimuli, wat kan leiden tot stress, angst en verwarring.
 • Moeilijkheden om te filteren en te focussen op relevante informatie: In omgevingen met veel afleiding kan het voor blinden en slechtzienden moeilijk zijn om te focussen op relevante informatie en irrelevante stimuli te negeren.
 • Verhoogde stress en angst in chaotische situaties: Onvoorspelbare en chaotische situaties kunnen leiden tot verhoogde stress en angst bij blinden en slechtzienden, die zich minder in staat voelen om hun omgeving te controleren.

Het is belangrijk om te benadrukken dat de voordelen en nadelen van verhoogde alertheid per individu kunnen variëren. De mate waarin men baat heeft bij of gehinderd wordt door verhoogde alertheid hangt af van diverse factoren, zoals de mate van visuele beperking, copingstrategieën en de context van de omgeving.

Daarnaast is het belangrijk om te beseffen dat alertheid een complex fenomeen is dat voortdurend beïnvloed wordt door verschillende factoren. Door de oorzaken, gevolgen en beïnvloedende factoren van alertheid te begrijpen, kunnen we betere ondersteuningsstrategieën ontwikkelen om blinden en slechtzienden te helpen in hun dagelijks leven.

Oorzaken

Verhoogde alertheid bij blinden en slechtzienden is een complex fenomeen met verschillende oorzaken die elkaar beïnvloeden:

Neuroplasticiteit

 • Hersenreorganisatie: De hersenen van blinden en slechtzienden vertonen een reorganisatie van gebieden die normaal gesproken visuele informatie verwerken. Deze gebieden worden gevoeliger voor auditieve, tactiele en olfactorische stimuli.
 • Versterkte connectiviteit: Studies tonen een versterkte connectiviteit tussen verschillende zintuiglijke gebieden in de hersenen van blinden en slechtzienden. Dit verbetert de integratie van multisensorische informatie en bevordert de algehele alertheid.

Compensatiemechanismen

 • Ontwikkeling van zintuiglijke vaardigheden: Om te navigeren en te functioneren in een visueel beperkte wereld, ontwikkelen blinden en slechtzienden hun auditieve, tactiele en olfactorische vaardigheden.
 • Aangepaste strategieën: Ze leren om te letten op details in geluiden, texturen en geuren die anderen missen.

Aandachtsverschuiving

 • Gerichte focus: Doordat visuele input afwezig is, richten blinden en slechtzienden hun aandacht meer op andere zintuiglijke kanalen.
 • Verhoogde concentratie: Dit kan leiden tot een verhoogde concentratie en focus in omgevingen waar auditieve of tactiele stimuli relevant zijn.

Overige factoren

 • Mate van visuele beperking: De mate van blindheid beïnvloedt de mate van neuroplasticiteit en de ontwikkeling van compensatiemechanismen.
 • Leeftijd van blindheid: Personen die blind geboren zijn, vertonen vaak een sterkere verhoogde alertheid dan diegenen die later in hun leven blind werden.
 • Individuele factoren: Er kunnen individuele verschillen zijn in hersenstructuur en -functie die de mate van alertheid beïnvloeden.

Het is belangrijk te beseffen dat de oorzaken van verhoogde alertheid complex en intergerelateerd zijn. De mate waarin deze factoren een individu beïnvloeden, kan variëren.

Door de oorzaken van verhoogde alertheid te begrijpen, kunnen we betere ondersteuningsstrategieën ontwikkelen om blinden en slechtzienden te helpen in hun dagelijks leven.

Geassocieerde symptomen

Verhoogde alertheid bij blinden en slechtzienden kan leiden tot een scala aan geassocieerde symptomen, die zowel positief als negatief kunnen zijn:

Positieve symptomen

 • Verhoogde gevoeligheid: Blinden en slechtzienden kunnen geluiden, texturen en geuren beter waarnemen en interpreteren.
 • Verscherpte focus: In omgevingen waar auditieve of tactiele stimuli relevant zijn, kunnen ze een scherpere focus en concentratie ervaren.
 • Verbeterde waarneming: Ze kunnen details in auditieve en tactiele stimuli beter waarnemen, wat hun omgevingsbewustzijn vergroot.

Negatieve symptomen

 • Moeilijkheden met filteren: In drukke omgevingen met veel stimuli kan het moeilijk zijn om te focussen op relevante informatie en irrelevante stimuli te negeren.
 • Sensorische overweldiging: Te veel stimuli tegelijk kan leiden tot overweldiging, stress en angst.
 • Verhoogde stress en angst: Chaotische situaties kunnen leiden tot verhoogde stress en angst, doordat ze zich minder in staat voelen om hun omgeving te controleren.

Andere symptomen

 • Vermoeidheid: De constante alertheid kan leiden tot vermoeidheid, vooral in drukke omgevingen.
 • Slaapproblemen: Overmatige stimulatie kan het moeilijk maken om in slaap te vallen of door te slapen.
 • Hoofdpijn: Sommige mensen ervaren hoofdpijn als gevolg van de verhoogde inspanning om te focussen en te filteren.

Het is belangrijk te benadrukken dat de ernst en prevalentie van deze symptomen per individu kan variëren. De mate waarin men last heeft van deze symptomen hangt af van diverse factoren, zoals de mate van visuele beperking, copingstrategieën en de context van de omgeving.

Vermoeidheid: Vermoeide vrouw achter laptop

Vermoeidheid: Vermoeide vrouw achter laptop

Impact

Fysiek

Verhoogde alertheid kan een aanzienlijke impact hebben op de fysieke gezondheid van blinden en slechtzienden. De voortdurende inspanning om te horen, te tasten en te interpreteren kan leiden tot verschillende fysieke klachten:

Spierzwakte en pijn:

 • Verhoogde spierspanning: De constante alertheid kan leiden tot verhoogde spierspanning in de nek, schouders en rug. Dit kan resulteren in spierzwakte, pijn en vermoeidheid.
 • Overbelasting van gewrichten: Door de focus op tactiele waarneming, kunnen gewrichten in handen en vingers overbelast worden.

Verminderde mobiliteit:

 • Verminderde balans: De focus op auditieve en tactiele stimuli kan leiden tot een verminderde aandacht voor proprioceptie (gevoel van lichaamspositie). Dit kan de balans en mobiliteit beïnvloeden.
 • Angst om te vallen: De angst om te vallen kan leiden tot een verminderde mobiliteit en exploratiedrang.

Verhoogde vatbaarheid voor ziekten:

 • Verminderd immuunsysteem: Chronische stress en vermoeidheid kunnen het immuunsysteem verzwakken, waardoor men vatbaarder is voor infecties en ziekten.
 • Verminderde slaap: Slaapproblemen door overmatige stimulatie kunnen leiden tot verminderde weerstand.

Verminderde energie:

 • Chronische vermoeidheid: De constante alertheid kan leiden tot chronische vermoeidheid, wat het energieniveau en de algehele gezondheid kan beïnvloeden.
 • Verminderde eetlust: Stress en angst kunnen leiden tot een verminderde eetlust, wat kan leiden tot ondervoeding en gewichtsverlies.

Het is belangrijk te benadrukken dat de ernst van deze impact per individu kan variëren. De mate waarin men last heeft van deze symptomen hangt af van diverse factoren, zoals de mate van visuele beperking, copingmechanismen en de context van de omgeving.

Praktisch

Verhoogde alertheid kan verschillende praktische gevolgen hebben voor het dagelijks leven van blinden en slechtzienden:

Moeilijkheden met navigatie:

Afhankelijkheid van anderen:

 • Beperkte zelfstandigheid: Blinden en slechtzienden kunnen meer afhankelijk zijn van anderen voor taken zoals koken, schoonmaken en het gebruik van openbare ruimtes.
 • Verminderde sociale interactie: De angst om te vallen of te verdwalen kan leiden tot een verminderde sociale interactie en participatie.

Beperkte deelname aan sociale activiteiten:

 • Moeilijkheden in drukke omgevingen: Drukke omgevingen met veel stimuli kunnen overweldigend zijn, waardoor deelname aan sociale activiteiten bemoeilijkt wordt.
 • Verminderde toegang tot informatie: Blinden en slechtzienden kunnen minder toegang hebben tot informatie die visueel wordt gepresenteerd.

Verminderde productiviteit:

 • Moeilijkheden op het werk: In banen die veel visuele vaardigheden vereisen, kunnen blinden en slechtzienden minder productief zijn.
 • Beperkte opleidingsmogelijkheden: De toegang tot opleidingen en cursussen kan beperkt zijn door visuele barrières.

Het is belangrijk te benadrukken dat de ernst van deze impact per individu kan variëren. De mate waarin men last heeft van deze symptomen hangt af van diverse factoren, zoals de mate van visuele beperking, copingstrategieën en de context van de omgeving.

Cognitief

Verhoogde alertheid kan een significante impact hebben op de cognitieve functies van blinden en slechtzienden:

Aandacht en concentratie:

 • Afleiding: De constante stroom van auditieve en tactiele stimuli kan leiden tot afleiding en moeite om te focussen op specifieke taken.
 • Verminderde concentratie: De voortdurende inspanning om te interpreteren en te reageren op de omgeving kan leiden tot verminderde concentratie en vergeetachtigheid.
 • Moeilijkheden met leren: De verminderde aandacht en concentratie kan het leren van nieuwe informatie en het onthouden van details bemoeilijken.

Mentale flexibiliteit:

 • Rigide denken: De focus op de onmiddellijke omgeving kan het moeilijk maken om te schakelen tussen verschillende perspectieven of taken.
 • Moeilijkheden met multitasking: De beperkte cognitieve capaciteit kan het moeilijk maken om tegelijkertijd met verschillende taken te multitasken.
 • Beperkte probleemoplossingsvaardigheden: De verminderde flexibiliteit kan het moeilijker maken om creatieve oplossingen te vinden voor problemen.

Ruimtelijke waarneming:

 • Moeilijkheden met oriëntatie: Blinden en slechtzienden kunnen moeite hebben om zich te oriënteren in onbekende omgevingen en hun positie te bepalen.
 • Verminderde navigatievaardigheden: De beperkte kennis van de omgeving kan leiden tot problemen met navigeren en obstakels te vermijden.
 • Moeilijkheden met het inschatten van afstanden: Blinden en slechtzienden kunnen moeite hebben om afstanden en de snelheid van bewegende objecten in te schatten.

Het is belangrijk te benadrukken dat de ernst van deze impact per individu kan variëren. De mate waarin men last heeft van deze symptomen hangt af van diverse factoren, zoals de mate van visuele beperking, copingmechanismen, de context van de omgeving en de ondersteuning die men ontvangt.

Mentaal / Psychisch / Emotioneel

Verhoogde alertheid kan een aanzienlijke impact hebben op de mentale, psychische en emotionele gezondheid van blinden en slechtzienden:

Stress en angst:

 • Constante alertheid: De voortdurende inspanning om te horen, te tasten en te interpreteren kan leiden tot chronische stress en angst.
 • Gevoel van onveiligheid: De verminderde controle over hun omgeving kan leiden tot een gevoel van onveiligheid en angst voor het onbekende.
 • Verhoogde prikkelgevoeligheid: Drukke omgevingen met veel stimuli kunnen leiden tot overweldiging, paniekaanvallen en stressgerelateerde symptomen.

Depressie:

Gevoelens van isolatie:

 • Moeilijkheden met communicatie: Blinden en slechtzienden kunnen zich buitengesloten voelen in gesprekken en sociale interacties.
 • Beperkte toegang tot informatie: De toegang tot informatie die visueel wordt gepresenteerd kan beperkt zijn, wat kan leiden tot een gevoel van isolatie van de maatschappij.
 • Moeilijkheden met deelname aan activiteiten: De angst om te vallen of te verdwalen kan leiden tot een verminderde deelname aan sociale activiteiten en hobby’s.

Verminderd zelfvertrouwen:

 • Focus op de beperkingen: De focus op wat men niet kan, kan leiden tot een verminderd zelfvertrouwen in eigen kunnen.
 • Afhankelijkheid van anderen: De afhankelijkheid van anderen voor dagelijkse taken kan leiden tot gevoelens van hulpeloosheid en frustratie.
 • Negatieve ervaringen: Negatieve ervaringen met discriminatie of onbegrip kunnen het zelfvertrouwen verder aantasten.

Het is belangrijk te benadrukken dat de ernst van deze impact per individu kan variëren. De mate waarin men last heeft van deze symptomen hangt af van diverse factoren, zoals de mate van visuele beperking, copingstrategieën en de context van de omgeving.

Sociaal

Verhoogde alertheid kan een aanzienlijke impact hebben op het sociale leven van blinden en slechtzienden:

Beperkte sociale interacties:

 • Angst om te falen: De angst om te vallen of te verdwalen in sociale situaties kan leiden tot een verminderde deelname aan sociale activiteiten.
 • Moeilijkheden met communicatie: Blinden en slechtzienden kunnen zich buitengesloten voelen in gesprekken en sociale interacties.
 • Verminderde toegang tot informatie: De toegang tot informatie die visueel wordt gepresenteerd kan beperkt zijn, wat kan leiden tot een verminderde participatie in sociale gesprekken.

Moeilijkheden met het onderhouden van relaties:

 • Miscommunicatie: Misverstanden en frustraties kunnen ontstaan door de beperkte communicatiemogelijkheden.
 • Veranderde dynamiek: De blindheid kan de dynamiek van relaties met familie, vrienden en partners beïnvloeden.
 • Behoefte aan extra ondersteuning: Partners en familieleden kunnen extra verantwoordelijkheid en stress ervaren door de zorg voor een blinde of slechtziende persoon.

Discriminatie:

 • Onbegrip: Blinden en slechtzienden kunnen te maken krijgen met onbegrip, vooroordelen en discriminatie in verschillende aspecten van hun leven, zoals werk, onderwijs en openbare ruimtes.
 • Negatieve attitudes: Negatieve attitudes van anderen kunnen leiden tot gevoelens van schaamteisolatie en een verminderd zelfvertrouwen.
 • Beperkte kansen: Discriminatie kan leiden tot beperkte kansen op het gebied van werk, opleiding en sociale activiteiten.

Het is belangrijk te benadrukken dat de ernst van deze impact per individu kan variëren. De mate waarin men last heeft van deze symptomen hangt af van diverse factoren, zoals de mate van visuele beperking, copingstrategieën, de context van de omgeving en de sociale omgeving.

Tips om om te gaan met verhoogde alertheid

Als blinde of slechtziende zelf

Zelfmanagement:

 • Versterk je zintuigen: Train je auditieve, tactiele en olfactorische vaardigheden om informatie te verzamelen en je omgeving te begrijpen.
 • Copingstrategieën: Ontwikkel technieken om stress en angst te verminderen, zoals meditatie, ademhalingsoefeningen en mindfulness.
 • Energieweergave: Leer je energieniveau te beheren, plan rustmomenten in en vermijd overbelasting.
 • Hulp en ondersteuning: Aarzel niet om hulp te vragen van partner, familie, vrienden, professionals of lotgenoten.
 • Hulpmiddelen en technologie: Maak gebruik van hulpmiddelen zoals een geleidehond, witte stok, navigatieapparaten en spraaktechnologie.
Steun gevende handen

Steun gevende handen

Omgeving:

 • Creëer een veilige omgeving: Zorg voor een vertrouwde en geordende leefomgeving om je gevoel van veiligheid te vergroten.
 • Verminder prikkels: Beperk overmatige stimulatie in je omgeving door geluid te dempen, schermen te dimmen of drukke ruimtes te vermijden.
 • Communicatie: Stel je omgeving op de hoogte van je behoeften en leer te communiceren over je grenzen en comfortniveau.

Mentale gezondheid:

 • Positieve focus: Concentreer je op je capaciteiten en successen in plaats van je beperkingen.
 • Zelfvertrouwen: Bouw je zelfvertrouwen op door je vaardigheden te ontwikkelen en je successen te vieren.
 • Psychologische ondersteuning: Aarzel niet om professionele hulp te zoeken om met stress, angst of een depressie om te gaan.

Als omgeving

Geduld en begrip:

 • Respecteer de autonomie: Biedt hulp aan wanneer nodig, maar dring je hulp niet op. Laat de blinde of slechtziende persoon aangeven wat hij of zij nodig heeft.
 • Wees geduldig: Geef de persoon de tijd om te wennen aan zijn of haar omgeving en te reageren op vragen en verzoeken.
 • Vermijd betutteling: Behandel de persoon als een volwaardig individu en vermijd overdreven beschermdrang.

Communicatie:

 • Spreek duidelijk en direct: Gebruik een heldere en eenvoudige taal, vermijd jargon en spreek niet te snel.
 • Geef auditieve en tactiele aanwijzingen: Beschrijf je omgeving en de positie van objecten zowel verbaal als tactiel.
 • Stel je vragen: Vraag hoe je de persoon het beste kunt helpen en wat zijn of haar behoeften zijn.

Toegankelijkheid:

 • Maak je omgeving toegankelijk: Zorg voor goede verlichting, vermijd obstakels en markeer belangrijke punten met tactiele signalen.
 • Gebruik contrasterende kleuren: Zorg voor een goed contrast tussen objecten en hun omgeving om ze beter zichtbaar te maken.
 • Zorg voor audio-informatie: Maak gebruik van gesproken instructies, audiosignalen en tekst-naar-spraaktechnologie.

Informatie:

 • Verschaf relevante informatie: Deel relevante informatie over je omgeving, zoals de indeling van een ruimte, de locatie van objecten of de route naar een bestemming.
 • Wees duidelijk en beknopt: Houd je informatie beknopt en vermijd overbodige details.
 • Herhaal informatie indien nodig: Herhaal belangrijke informatie indien de blinde of slechtziende persoon deze niet de eerste keer heeft begrepen.

Meer informatie

Deel dit:
Advertenties

 1. Contactlenzen en oogmedicatie30-05-2024 06:05:58
 2. Faalangst bij blinden en slechtzienden28-05-2024 03:05:24
 3. Onvoorspelbaarheid en onzekerheid van oogproblemen07-05-2024 05:05:31
 4. Noten en ooggezondheid04-05-2024 06:05:13
 5. Willen blinde en slechtziende personen wel (weer) (goed) zien?16-04-2024 06:04:36
 6. Tips voor thuisverpleegkundigen die bij een blinde of slechtziende persoon komen15-04-2024 07:04:41
 7. Onbegrip over vermoeidheid bij blinden en slechtzienden07-04-2024 12:04:54
 8. Blind of slechtziend: Hand- en polsproblemen tijdens het stoklopen04-04-2024 12:04:21
 9. Omgaan met menstruatie als je een visuele beperking hebt31-03-2024 07:03:13
 10. Misselijkheid bij blinden en slechtzienden27-03-2024 03:03:09
 11. Korstjes op de oogleden27-03-2024 03:03:38
 12. Endoftalmitis (ontsteking van binnenste van oog)27-03-2024 03:03:14
 13. Dacryocystitis (ontsteking van traanzak)27-03-2024 03:03:41
 14. Iritis27-03-2024 03:03:09
 15. Iridocyclitis (uveitis anterior)26-03-2024 06:03:43
 16. Droge lucht en oogproblemen23-03-2024 05:03:09
 17. Verhoogde alertheid bij blinden en slechtzienden21-03-2024 07:03:19
 18. Aanpassingsstoornissen bij personen met een visuele handicap16-03-2024 08:03:41
 19. Vitaminen en ooggezondheid13-03-2024 07:03:10
 20. Oogproblemen bij het Chronisch Vermoeidheidssyndroom (CVS)12-03-2024 12:03:22
 21. Tranende / Waterige ogen08-03-2024 08:03:44
 22. Oogafscheiding07-03-2024 06:03:38
 23. Oogallergie06-03-2024 04:03:47
 24. Gezwollen ogen en oogleden05-03-2024 08:03:08
 25. Brandende ogen04-03-2024 06:03:39
 26. Oogwrijven28-02-2024 03:02:01
 27. Rode ogen27-02-2024 07:02:01
 28. Acupunctuur voor de ogen26-02-2024 04:02:00
 29. Slechtziend: Tips bij plotselinge misselijkheid door fel licht24-02-2024 05:02:38
 30. Problemen met het zien van details24-02-2024 01:02:17
 31. Ectropion (onderste ooglid draait naar buiten)20-02-2024 01:02:26
 32. Waarom mag je niet met je ogen in de zon kijken?20-02-2024 08:02:50
 33. Jeukende ogen19-02-2024 02:02:04
 34. Visuele cortex in hersenen: Verwerken van visuele informatie19-02-2024 02:02:12
 35. Oogproblemen bij Multiple Sclerose (MS)19-02-2024 06:02:50
 36. Wisselend zicht bij slechtzienden19-02-2024 05:02:16
 37. Kunnen blinden en slechtzienden lijden aan reisziekte?09-01-2024 07:01:22
 38. Kunnen blinden en slechtzienden ook claustrofobie hebben?14-12-2023 07:12:22
 39. Posttraumatische stressstoornis (PTSS) bij blinden en slechtzienden09-12-2023 03:12:00
 40. Automutilatie (zelfverwonding) bij blinden en slechtzienden09-12-2023 02:12:54
 41. Vervormd zien (metamorfopsie)19-11-2023 07:11:22
 42. Maculagat18-11-2023 04:11:07
 43. Iris (regenboogvlies): Aandoeningen en problemen13-11-2023 06:11:03
 44. Oogzenuw (opticus nervus): Aandoeningen en problemen11-11-2023 04:11:00
 45. Oogbindvlies (conjunctiva): Aandoeningen en problemen11-11-2023 02:11:17
 46. Ooglid / Oogleden: Aandoeningen en problemen11-11-2023 01:11:24
 47. Netvlies (retina): Aandoeningen en problemen11-11-2023 08:11:22
 48. Wetenschappelijke onderzoeken die blinden weer willen doen zien06-11-2023 07:11:28
 49. Foropter: Instrument voor oogonderzoeken en bepalen van oogcorrectie04-11-2023 05:11:50
 50. Pterygium04-11-2023 03:11:56
 51. Pinguecula04-11-2023 03:11:33
 52. Trachoom04-11-2023 03:11:05
 53. Premature retinopathie04-11-2023 03:11:22
 54. Trichiasis04-11-2023 03:11:44
 55. Subconjunctivale bloeding04-11-2023 03:11:02
 56. Hoornvlieslittekens04-11-2023 03:11:11
 57. Scleritis04-11-2023 03:11:46
 58. Oogziekte van Graves04-11-2023 03:11:21
 59. De invloed van hydratatie op de ooggezondheid03-11-2023 03:11:38
 60. Oogontsteking02-11-2023 02:11:48
 61. Oogzenuwontsteking02-11-2023 02:11:32
 62. Oogkasontsteking (orbitale cellulitis)02-11-2023 01:11:01
 63. Nachtblindheid01-11-2023 01:11:32
 64. Hormonale veranderingen en oogproblemen01-11-2023 12:11:06
 65. Oogirritatie01-11-2023 07:11:00
 66. Ooginfarct01-11-2023 07:11:35
 67. Oftalmoplegie (verzwakte of verlamde oogspieren)01-11-2023 07:11:51
 68. Oculaire toxoplasmose01-11-2023 07:11:44
 69. Meibomitis29-10-2023 08:10:19
 70. Hoornvlies: Aandoeningen en problemen met de cornea29-10-2023 03:10:09
 71. Ziekte van Coats29-10-2023 02:10:31
 72. Lagoftalmie (niet kunnen knipperen of ogen niet volledig kunnen sluiten)29-10-2023 02:10:45
 73. Macula-oedeem29-10-2023 02:10:30
 74. Maculapucker29-10-2023 02:10:20
 75. Kleurenblindheid29-10-2023 02:10:30
 76. Keratitis (hoornvliesontsteking)27-10-2023 01:10:02
 77. Coördinatieproblemen bij blinden en slechtzienden26-10-2023 02:10:47
 78. Duizeligheid bij blinden en slechtzienden26-10-2023 07:10:21
 79. Hypertensieve retinopathie25-10-2023 05:10:59
 80. Herpes in het oog (oculaire herpes, oogherpes)25-10-2023 05:10:43
 81. Gordelroos in het oog25-10-2023 05:10:07
 82. Hoornvlieszweer25-10-2023 05:10:14
 83. Hoornvliestroebelingen25-10-2023 05:10:27
 84. Paniekaanvallen bij blinden en slechtzienden25-10-2023 05:10:15
 85. Ziekenhuisinfecties die de ogen kunnen aantasten24-10-2023 11:10:48
 86. Invloed van airconditioning op de ooggezondheid24-10-2023 11:10:57
 87. Hart- en vaataandoeningen bij blinden en slechtzienden24-10-2023 05:10:17
 88. Fluoresceïnekleuring van het oog: Diagnostische hulpmiddel voor oogaandoeningen24-10-2023 05:10:22
 89. Ooginfecties23-10-2023 05:10:46
 90. Eenzaamheid bij blinden en slechtzienden23-10-2023 03:10:04
 91. Hordeolum (strontje): Ooginfectie23-10-2023 07:10:57
 92. Hoornvliesletsels23-10-2023 07:10:30
 93. Usher-syndroom23-10-2023 07:10:04
 94. Hemianopsie: Verlies van gezichtsveld in één of beide ogen23-10-2023 07:10:14
 95. Invloed van melatonine op blinden21-10-2023 01:10:58
 96. Leber Congenitale Amaurose21-10-2023 11:10:18
 97. Sneeuwblindheid21-10-2023 11:10:37
 98. Retinoblastoom (netvlieskanker)21-10-2023 11:10:23
 99. Oogkanker21-10-2023 11:10:08
 100. Halo’s en lichtverblinding21-10-2023 11:10:36
 101. Hoornvliesdystrofie21-10-2023 11:10:59
 102. Hand- en polsklachten bij blinden en slechtzienden20-10-2023 03:10:08
 103. Keratoconus (kegelvormig en dunner hoornvlies)20-10-2023 11:10:46
 104. Scotomen (blinde vlekken in gezichtsveld)20-10-2023 11:10:27
 105. Ptosis (ptose): Afhangend ooglid20-10-2023 11:10:25
 106. Visual snow syndrome20-10-2023 11:10:57
 107. Uveïtis20-10-2023 11:10:13
 108. Lichttherapie bij blinden als behandeling voor melatoninetekort19-10-2023 05:10:29
 109. Scleralenzen: Behandeling van verschillende oogproblemen19-10-2023 04:10:22
 110. Scheelzien (strabisme, strabismus)19-10-2023 07:10:52
 111. Vaak voorkomende oogproblemen en oogziekten bij kinderen19-10-2023 06:10:44
 112. Leber Erfelijke Optische Neuropathie (LHON)18-10-2023 11:10:30
 113. Verziendheid (hypermetropie)18-10-2023 07:10:02
 114. Droge ogen17-10-2023 05:10:51
 115. Kunsttranen17-10-2023 04:10:05
 116. Schouderpijn en schouderklachten bij blinden en slechtzienden16-10-2023 10:10:08
 117. Rugpijn en rugklachten bij blinden en slechtzienden16-10-2023 07:10:02
 118. Nystagmus (onwillekeurige, ritmische oogbewegingen)16-10-2023 06:10:24
 119. Binoculair onderzoek: Onderzoek van samenwerking tussen de ogen14-10-2023 06:10:22
 120. MRI-scan van de ogen: Gedetailleerde beelden van ogen en omliggende structuren14-10-2023 06:10:46
 121. Lichtgevoeligheidstest: Onderzoeken van oogreacties op licht14-10-2023 06:10:06
 122. Biopsie van het oog: Weefsel uit oog verwijderen en onderzoeken14-10-2023 06:10:56
 123. Traanfilmonderzoek13-10-2023 06:10:57
 124. Spleetlamponderzoek (biomicroscopie)13-10-2023 06:10:03
 125. Refractie-onderzoek (oogmeting)13-10-2023 05:10:32
 126. Pupilverwijding (pupildilatatie): Pupil vergroten (meestal via oogdruppels)13-10-2023 05:10:18
 127. Pachymetrie van het hoornvlies: Dikte van hoornvlies meten13-10-2023 05:10:22
 128. Oogspierfunctietest: Bewegingen van oogspieren beoordelen13-10-2023 05:10:33
 129. Oogdrukmeting (tonometrie)13-10-2023 05:10:33
 130. Oogechografie: Gedetailleerde blik op de oogstructuren13-10-2023 05:10:44
 131. Oftalmoscopie (fundoscopie): Diepgaand onderzoek van het oog13-10-2023 05:10:47
 132. OCT-angiografie: Beeldvorming van oogbloedvaten zonder kleurstoffen13-10-2023 05:10:10
 133. Netvliesonderzoek: Afwijkingen of problemen in netvlies opsporen13-10-2023 05:10:02
 134. Kleurentest: Beoordeling van kleurenzicht13-10-2023 04:10:08
 135. Gonioscopie: Beoordeling van de ooghoek13-10-2023 04:10:16
 136. Fundusfotografie: Gedetailleerde beelden van achterste deel van het oog13-10-2023 04:10:50
 137. Fluoresceïne-angiografie: Onderzoek van netvliesbloedvaten met kleurstof13-10-2023 04:10:33
 138. Elektrofysiologische oogonderzoeken: Elektrische evaluatie van de gezondheid van het oog13-10-2023 04:10:44
 139. CT-scan van de ogen en oogkas: Gedetailleerde beeldvorming13-10-2023 03:10:58
 140. Corneatopografie: Gedetailleerde meting van het hoornvlies13-10-2023 03:10:53
 141. Contrastgevoeligheidstest: Oogonderzoek om contrastvermogen te onderzoeken13-10-2023 03:10:33
 142. Biometrie: Oogonderzoek om nauwkeurige oogmetingen te krijgen13-10-2023 03:10:08
 143. Oogzalven: Soorten, gebruik, tips en hulpmiddelen13-10-2023 06:10:58
 144. Netvliesloslating09-10-2023 01:10:45
 145. Onzekerheid bij blinden en slechtzienden08-10-2023 01:10:17
 146. Abnormale hoofdpositie bij oogproblemen08-10-2023 01:10:21
 147. Spierstijfheid, spierpijn en spierspanning bij blinden en slechtzienden08-10-2023 12:10:57
 148. Nekpijn bij blinden en slechtzienden08-10-2023 12:10:36
 149. Burn-out bij blinden en slechtzienden08-10-2023 07:10:34
 150. Ziekte van Stargardt (juveniele maculadegeneratie)07-10-2023 01:10:25
 151. Glasvochtbloeding07-10-2023 11:10:22
 152. Fotopsie: (Licht)flitsen of flikkeringen in gezichtsveld zien07-10-2023 06:10:46
 153. Floaters (mouches volantes): Zwevende deeltjes in gezichtsveld07-10-2023 05:10:04
 154. Psychische oorzaken van tijdelijke of permanente slechtziendheid en blindheid05-10-2023 05:10:55
 155. Pupilgrootte: Miosis (abnormaal vernauwde pupillen) en mydriasis (abnormaal verwijde pupillen)05-10-2023 06:10:56
 156. Retinitis pigmentosa (RP)04-10-2023 04:10:18
 157. Vragen stellen aan je oogarts04-10-2023 01:10:21
 158. Zeer slechtziend en naar de oogarts blijven gaan04-10-2023 12:10:50
 159. Gezichtsveld en gezichtsveldonderzoek03-10-2023 04:10:30
 160. Gevoelens van verlies bij blinden en slechtzienden02-10-2023 05:10:25
 161. Mentale impact van ernstige oogproblemen bij blinden en slechtzienden02-10-2023 02:10:33
 162. Hoofdpijn bij blinden en slechtzienden02-10-2023 05:10:58
 163. Exoftalmie (proptosis) (abnormaal uitpuilende ogen)30-09-2023 02:09:01
 164. Episcleritis30-09-2023 02:09:22
 165. Entropion (onderste ooglid draait naar binnen)30-09-2023 02:09:29
 166. Diplopie (dubbelzien)30-09-2023 02:09:56
 167. Dacryostenose30-09-2023 02:09:24
 168. Visuele hallucinaties30-09-2023 10:09:48
 169. Drugsverslaving en medicatiemisbruik: Effecten op de ogen en ooggezondheid30-09-2023 07:09:24
 170. De invloed van het gebruik van medicatie op de ogen en ooggezondheid30-09-2023 06:09:31
 171. Body Integrity Identity Disorder (BIID): Verlangen om blind te zijn29-09-2023 01:09:30
 172. Omgaan met (constante) veranderende en/of bevende beelden in gezichtsvermogen29-09-2023 11:09:46
 173. Kunnen blinden en slechtzienden hoogtevrees hebben?29-09-2023 07:09:20
 174. Weer (iets) kunnen zien na tijdelijk of permanent blind of slechtziend te zijn geweest29-09-2023 07:09:14
 175. Cytomegalovirus (CMV) retinitis28-09-2023 04:09:49
 176. Convergentie-insufficiëntie28-09-2023 04:09:41
 177. Conjunctivitis (oogbindvliesontsteking)28-09-2023 04:09:14
 178. Computer Vision Syndrome28-09-2023 04:09:01
 179. Coloboom28-09-2023 04:09:55
 180. Chalazion (gerstekorrel aan ooglid)28-09-2023 04:09:25
 181. Cerebrale Visuele Inperking (CVI)28-09-2023 04:09:04
 182. Centrale sereuze retinopathie28-09-2023 04:09:08
 183. Cat Eye Syndroom28-09-2023 04:09:30
 184. ADOA (autosomale dominante optische atrofie)28-09-2023 04:09:50
 185. Bradyopsie28-09-2023 04:09:00
 186. Blefarospasme (overmatig oogknipperen)28-09-2023 04:09:28
 187. Blefaritis28-09-2023 04:09:49
 188. Birdshot Chorioretinopathie28-09-2023 04:09:19
 189. Bijziendheid (myopie)28-09-2023 04:09:46
 190. Astigmatisme28-09-2023 04:09:18
 191. Vermoeide ogen (oogvermoeidheid)28-09-2023 04:09:47
 192. Anoftalmie28-09-2023 04:09:15
 193. Anisocorie28-09-2023 04:09:45
 194. Aniridie28-09-2023 04:09:43
 195. Geen dieptezicht hebben27-09-2023 07:09:19
 196. De impact van luchtvervuiling op de ogen en ooggezondheid26-09-2023 07:09:31
 197. De impact van UV-blootstelling op de ogen26-09-2023 06:09:55
 198. Mineralen en ooggezondheid24-09-2023 03:09:18
 199. Voedingsvezels en ooggezondheid24-09-2023 01:09:24
 200. Antioxidantrijke voedingsmiddelen en ooggezondheid24-09-2023 01:09:48

Laatst bijgewerkt op 28 mei 2024 – 07:56