Twijfels bij blinden en slechtzienden

Twijfels zijn een natuurlijk onderdeel van het menselijk leven. Ze kunnen op verschillende momenten en in diverse vormen voorkomen en weerspiegelen vaak onze innerlijke zoektocht naar begrip, zekerheid en zelfvertrouwen. Maar voor blinden en slechtzienden kunnen twijfels zich op unieke manieren manifesteren vanwege de specifieke uitdagingen waarmee zij worden geconfronteerd. Twijfels zijn echter niet universeel voor alle mensen met een visuele beperking, net zoals ze dat niet zijn voor de rest van de bevolking. Elke persoon heeft zijn eigen unieke ervaringen, krachten en obstakels. In deze tekst worden de complexe aard van twijfels bij blinden en slechtzienden verkend, waarbij rekening wordt gehouden met de verscheidenheid binnen deze groep en de mogelijkheden om positief zelfbeeld en zelfvertrouwen te cultiveren.

Oorzaken van twijfels bij blinden en slechtzienden

Zelfbeeld en zelfvertrouwen

Perceptie van beperkingen

Personen met een visuele beperking kunnen twijfels ontwikkelen als ze hun beperking negatief percipiëren. Dit kan voortkomen uit het gevoel dat ze belemmerd worden in het dagelijks leven door hun visuele handicap. Iemand kan bijvoorbeeld twijfelen aan hun vermogen om een zelfstandig leven te leiden vanwege de gedachte dat hun blind- of slechtziendheid hem beperkt in zijn mogelijkheden, zoals het vinden van werk, zelfstandig reizen of sociale interacties.

Vergelijking met anderen

Zichzelf vergelijken met anderen kan leiden tot twijfels over de eigen capaciteiten. Dit geldt met name als ze mensen zonder visuele beperking als maatstaf nemen. Een blinde student kan zich bijvoorbeeld onzeker voelen over zijn schoolprestaties in vergelijking met ziende klasgenoten, wat kan leiden tot twijfels over zijn vermogen om succesvol te zijn in het onderwijs.

Onzekerheid over de toekomst

Toekomstige onzekerheid

Blinde en slechtziende personen kunnen twijfelen aan hun toekomstige mogelijkheden en kansen. Dit kan te maken hebben met zorgen over hun carrière, onafhankelijkheid, en de mogelijkheid om hun doelen te bereiken. Een jonge slechtziende persoon kan bijvoorbeeld twijfelen aan zijn vermogen om een gezin te stichten of een carrière na te streven vanwege zorgen over hoe hij met zijn visuele beperking in zijn toekomstige leven kan omgaan.

Afwezigheid van rolmodellen

Wanneer rolmodellen met een vergelijkbare visuele beperking ontbreken, kan dit bijdragen aan twijfels over toekomstige prestaties. Als iemand geen succesvolle blinde of slechtziende mensen in zijn omgeving ziet, kan dit twijfels oproepen over wat er mogelijk is. Een blinde tiener die bijvoorbeeld geen andere blinde volwassenen kent die een bevredigend beroepsleven leiden, kan twijfelen aan zijn eigen kansen op een succesvolle carrière.

Deze twijfels zijn niet echter niet inherent aan blinden en slechtzienden, maar zijn vaak het gevolg van externe factoren zoals sociale percepties, gebrek aan rolmodellen en onvoldoende steun. Positieve zelfbeeldontwikkeling aanmoedigen, mentorprogramma’s bieden en een inclusieve samenleving kunnen helpen om deze twijfels te verminderen en het zelfvertrouwen van blinde en slechtziende personen te versterken.

Effecten van twijfels bij blinden en slechtzienden

Emotionele effecten

Stress en angst

Twijfels over de toekomst en de eigen capaciteiten kunnen leiden tot aanzienlijke stress en angst. Een blinde student die bijvoorbeeld twijfelt aan zijn schoolcapaciteiten kan zich constant zorgen maken over het behalen van goede cijfers en het voldoen aan academische verwachtingen, wat resulteert in stress en angst.

Depressie

Aanhoudende twijfels kunnen bijdragen aan depressieve gevoelens en een negatieve gemoedstoestand. Wanneer iemand voortdurend twijfelt aan zichzelf en zijn toekomstperspectieven vanwege zijn visuele beperking, kan dit leiden tot gevoelens van hopeloosheid en verdriet. Dit kan resulteren in een depressieve episode.

Sociale effecten

Sociale terughoudendheid

Twijfels kunnen leiden tot terughoudendheid in sociale situaties en vermijding van nieuwe ervaringen. Een slechtziende persoon kan bijvoorbeeld twijfelen aan zijn vermogen om nieuwe mensen te ontmoeten en kan daarom sociale evenementen vermijden uit angst voor ongemakkelijke situaties of veroordeling.

Impact op relaties

Twijfels over zelfbeeld kunnen van invloed zijn op persoonlijke relaties en sociale interacties. Als iemand zichzelf als minder capabel beschouwt vanwege zijn visuele beperking, kan dit zijn vermogen om nauwe relaties op te bouwen en te onderhouden aantasten. Dit kan leiden tot gevoelens van isolatie en een gebrek aan vertrouwen in de steun en liefde van anderen.

Behandeling van twijfels bij blinden en slechtzienden

Zelfbeeld opbouwen

Zelfacceptatie

De eigen visuele beperking accepteren als een integraal deel van zichzelf is een essentiële stap in het opbouwen van zelfvertrouwen. Dit houdt in dat iemand de visuele handicap niet als een negatief kenmerk ziet, maar eerder als een aspect van hun identiteit dat hen uniek maakt. Iemand kan bijvoorbeeld leren om zijn visuele beperking te omarmen en te begrijpen dat het hem niet definieert, maar slechts één van de vele eigenschappen is die hem vormen als persoon. Dit kan het gevoel van eigenwaarde en zelfvertrouwen vergroten.

Positieve affirmaties

Positieve affirmaties herhalen kan helpen om negatieve zelfbeeldgedachten te verminderen en het zelfvertrouwen te vergroten. Dit omvat het dagelijks herhalen van positieve uitspraken over zichzelf en hun capaciteiten. Iemand met een visuele beperking kan bijvoorbeeld regelmatig zeggen: “Ik ben capabel en kan mijn doelen bereiken, ongeacht mijn visuele beperking.” Door deze positieve affirmaties regelmatig te herhalen, kunnen ze hun gedachten herprogrammeren en zichzelf aanmoedigen om positiever over zichzelf en hun mogelijkheden te denken.

Een positief zelfbeeld opbouwen is een proces dat tijd en inspanning vergt. Het gaat niet alleen om zelfacceptatie en positieve affirmaties, maar ook om het omringen van zichzelf met ondersteunende mensen, het stellen van realistische doelen en het behalen van successen, hoe klein ook. Samen kunnen deze strategieën blinden en slechtzienden helpen om een sterker zelfbeeld te ontwikkelen en met meer vertrouwen in het leven te staan

Partners, familie en vreinden

Partners, familie en vrienden kunnen actief deelnemen aan activiteiten die het zelfvertrouwen van de persoon vergroten. Moedig hen aan om nieuwe uitdagingen aan te gaan, successen te vieren en hen te herinneren aan hun sterke punten en capaciteiten.

Lotgenotenondersteuning

Steungroepen en lotgenoten kunnen een belangrijke rol spelen bij het helpen omgaan met twijfels. Ervaringen delen en uitdagingen met anderen in een vergelijkbare situatie kan een gevoel van verbondenheid en begrip bieden. Steun van lotgenoten kan zowel praktisch als emotioneel zijn.

Mentale gezondheidszorg

Emotionele steun

Partners, familie en vrienden kunnen een luisterend oor bieden en begrip tonen voor de twijfels en zorgen van blinden en slechtzienden. Ze kunnen empathie tonen en een ondersteunende omgeving creëren waarin de persoon zich vrij voelt om over hun gevoelens te praten.

Steun gevende handen

Steun gevende handen

Psychologische begeleiding

Een getrainde psycholoog of therapeut kan enorm helpen bij het aanpakken van twijfels en emotionele stress. Deze professionals kunnen gespecialiseerde behandelingen bieden om personen te helpen omgaan met hun twijfels, stress en emotionele uitdagingen. Een blinde persoon die worstelt met aanhoudende twijfels over zijn eigenwaarde en toekomstperspectieven, kan baat hebben bij regelmatige sessies met een psycholoog om deze kwesties aan te pakken en aan zelfvertrouwen te werken. In sommige gevallen kan het nuttig zijn om samen professionele psychologische begeleiding bij te wonen om de emotionele uitdagingen en twijfels beter te begrijpen en aan te pakken. Dit kan de persoon met een visuele beperking helpen en ook partners en familieleden voorzien van tools om effectiever te ondersteunen.

Cognitieve gedragstherapie (CGT)

CGT is een vorm van psychotherapie die gericht is op het identificeren en veranderen van negatieve denkpatronen en gedragingen. Als iemand met een visuele beperking regelmatig denkt dat hij niets kan bereiken vanwege zijn handicap, kan een CGT-therapeut hem helpen deze negatieve overtuiging te herkennen en te vervangen door positievere gedachten, zoals het erkennen van hun sterke punten en capaciteiten. Door middel van oefeningen en strategieën kunnen cliënten hun zelfbeeld en zelfvertrouwen opbouwen.

Meer informatie

Bronvermeldingen:

 1. VisionAware (2021). “Living with Blindness or Visual Impairment.” https://www.visionaware.org/en/learning/everyday-living/emotions/self-concept
 2. American Foundation for the Blind (AFB) (2021). “Challenges to Self-Esteem.” ↩
 3. Psych Central (2021). “Dealing with Uncertainty.” ↩
 4. Verywell Health (2021). “Blindness and Vision Loss: Where Are the Role Models?” https://www.verywellhealth.com/blindness-and-vision-loss-where-are-the-role-models-5090412
 5. Mayo Clinic (2021). “Stress Management.” ↩
 6. American Psychological Association (APA) (2021). “Depression Basics.” https://www.apa.org/topics/depression
 7. Healthline (2021). “How to Deal with Social Anxiety: Tips, Strategies, and More.” ↩
 8. Verywell Mind (2021). “How to Repair Damaged Relationships.” https://www.verywellmind.com/how-to-repair-damaged-relationships-4799634
 9. American Psychological Association (APA) (2021). “Building Your Self-Confidence.” https://www.apa.org/helpcenter/confidence
 10. Positive Psychology Program (2021). “Building Self-Esteem: 16 Psychological Exercises.” https://positivepsychologyprogram.com/self-esteem-worksheets
 11. American Psychological Association (APA) (2021). “Find a Psychologist.” https://www.apa.org/helpcenter/find-therapist
 12. Cognitive and Behavioral Practice (2021). “The effectiveness of Cognitive-Behavioral Therapy: A Review of Meta-Analyses.” ↩
Deel dit:
Advertenties

 1. Zelfregulatie, hulp vragen en de zoektocht naar zin als je blind of slechtziend bent07-06-2024 01:06:05
 2. Ongemakkelijke stiltes bij blinden en slechtzienden31-05-2024 06:05:01
 3. Kan je wennen aan het blind of slechtziend geworden zijn?29-05-2024 06:05:20
 4. Overwin je innerlijke criticus: Leer jezelf waarderen, ook met een visuele beperking28-05-2024 03:05:49
 5. Piekeren als je blind of slechtziend bent28-05-2024 06:05:22
 6. Voldoende rust nemen als je blind of slechtziend bent28-05-2024 05:05:18
 7. Emotionele uitputting bij blinden en slechtzienden20-05-2024 12:05:55
 8. Gevoelens van ontoereikendheid bij blinden en slechtzienden20-05-2024 05:05:19
 9. Perfectionisme bij blinden en slechtzienden20-05-2024 05:05:10
 10. Prikkelbaarheid bij blinden en slechtzienden18-05-2024 12:05:41
 11. Zichzelf als blinde of slechtziende persoon vergelijken met andere blinden en slechtzienden18-05-2024 05:05:50
 12. Gevoelens van teleurstelling bij blinde en slechtziende personen17-05-2024 06:05:52
 13. Mensen die denken voor blinden en slechtzienden15-05-2024 06:05:04
 14. Stereotypering van blinde en slechtziende personen14-05-2024 06:05:06
 15. Misvatting: Bewindvoering voor blinden en slechtzienden14-05-2024 06:05:51
 16. Kunnen blinden en slechtzienden gelukkig zijn?09-05-2024 11:05:15
 17. Praten over je gevoelens als je blind of slechtziend bent09-05-2024 07:05:11
 18. Zelfcompassie bij blinden en slechtzienden09-05-2024 07:05:20
 19. Waarom accepteren sommigen sneller hun visuele beperking dan anderen?09-05-2024 06:05:25
 20. Gevoelens van waardeloosheid als je blind of slechtziend bent07-05-2024 06:05:43
 21. Gevoelens van wanhoop als je blind of slechtziend bent07-05-2024 06:05:36
 22. Bang om met blinde of slechtziende mensen om te gaan06-05-2024 06:05:11
 23. Ongemakkelijke situaties en blunders als je blind of slechtziend bent03-05-2024 04:05:57
 24. Kwetsbaarheid bij blinden en slechtzienden03-05-2024 02:05:29
 25. Boosheid bij blinden en slechtzienden02-05-2024 06:05:39
 26. Gevoelens van miskenning bij blinden en slechtzienden28-04-2024 06:04:48
 27. Praat met blinden en slechtzienden niet enkel over hun beperking28-04-2024 06:04:43
 28. Ook positief ingestelde blinde en slechtziende personen ervaren dipjes27-04-2024 07:04:19
 29. Existentiële vragen en zingeving als je blind of slechtziend bent25-04-2024 06:04:20
 30. Omgaan met een visuele beperking zonder steun van je omgeving24-04-2024 06:04:58
 31. Strijden doet lijden tijdens rouwproces bij visuele beperking21-04-2024 12:04:06
 32. Wat “zien” volledig blinde personen?21-04-2024 07:04:01
 33. Staren naar blinde en slechtziende personen20-04-2024 12:04:43
 34. Jaloezie onder blinde en slechtziende personen17-04-2024 12:04:41
 35. Hoe kan je beelden van iets of iemand vormen als je blind bent?14-04-2024 06:04:11
 36. Veranderende manier van omgaan van anderen rond ontstane visuele handicap13-04-2024 01:04:33
 37. Voor jezelf opkomen: Assertiviteit voor mensen met een visuele beperking13-04-2024 07:04:44
 38. “Daar, die blinde / slechtziende!”12-04-2024 02:04:56
 39. Onwetendheid over visuele beperking: Omgaan met frustraties, tips en suggesties09-04-2024 04:04:17
 40. Tips om positief te blijven als je blind of slechtziend bent07-04-2024 01:04:07
 41. Ervaringsdeskundigheid met een visuele beperking inzetten06-04-2024 12:04:23
 42. Vragen en reacties aan partners van blinden en slechtzienden05-04-2024 06:04:51
 43. Ben je liever blind of doof?04-04-2024 12:04:43
 44. Zelfintroductie met een visuele beperking02-04-2024 04:04:28
 45. Behoefte aan “me-time” als je blind of slechtziend bent01-04-2024 06:04:57
 46. Herhaling bij de ontwikkeling van blinde en slechtziende kinderen30-03-2024 01:03:56
 47. Gevoelens van onrechtvaardigheid bij blinden en slechtzienden29-03-2024 07:03:25
 48. Contact maken met anderen als je blind of slechtziend bent18-03-2024 08:03:48
 49. Zelfmedelijden, een valkuil voor blinden en slechtzienden17-03-2024 01:03:57
 50. Leren voelen als je blind of slechtziend bent10-03-2024 03:03:15
 51. Betutteling van blinden en slechtzienden26-02-2024 06:02:36
 52. Overcompensatie van blind- of slechtziendheid25-02-2024 01:02:20
 53. Verlies van onafhankelijkheid bij blindheid of slechtziendheid24-02-2024 06:02:16
 54. Hoe leg ik mijn eigen blind- of slechtziendheid uit?19-02-2024 01:02:52
 55. Plots blind of slechtziend: Verlangen naar het leven van voor de visuele beperking03-02-2024 07:02:23
 56. Blind of slechtziend: Angst om buiten te komen18-01-2024 12:01:22
 57. Blind of slechtziend: Hoe kan je omgaan met onbedoelde goede adviezen?11-01-2024 06:01:48
 58. Vragen die je best niet aan een blinde of slechtziende persoon stelt09-01-2024 06:01:29
 59. Blind of slechtziend: Vaak meer tijd nodig13-12-2023 12:12:57
 60. Ongevraagd aanraken van blinden en slechtzienden11-12-2023 03:12:36
 61. Blind of slechtziend: Overgevoelig voor geluiden (hyperacusis)11-12-2023 01:12:00
 62. Blind of slechtziend en afspreken met andere blinde of slechtziende persoon09-12-2023 06:12:37
 63. Kijk verder dan de handicap!06-12-2023 01:12:10
 64. Zelfredzaamheid bij blinden en slechtzienden05-12-2023 12:12:21
 65. Impact van tastzin voor blinden en slechtzienden04-12-2023 07:12:23
 66. Slechtzienden die dichtbij het televisietoestel plakken25-11-2023 08:11:48
 67. Kunnen blinden bang zijn in het donker?24-11-2023 04:11:00
 68. Aanpassen aan het verlies van het gezichtsvermogen24-11-2023 07:11:17
 69. Inclusieve beeldvorming van blinden en slechtzienden in de media22-11-2023 03:11:00
 70. Negatieve en positieve vraagstelling rond een visuele beperking22-11-2023 11:11:27
 71. Identiteitsvorming bij blinden en slechtzienden21-11-2023 07:11:38
 72. Waarom hebben sommige blinden en slechtzienden alleen contact met lotgenoten?20-11-2023 03:11:14
 73. Waarom kijken blinden en slechtzienden soms naar hun smartphonescherm?18-11-2023 01:11:01
 74. Slechtzienden die absoluut gedrukte tekst willen blijven lezen16-11-2023 06:11:02
 75. Gevoelens van onderhandeling bij blinden en slechtzienden16-11-2023 07:11:36
 76. Gevoelens van minderwaardigheid bij blinden en slechtzienden15-11-2023 05:11:58
 77. Existentiële crisis bij blinden en slechtzienden15-11-2023 04:11:47
 78. Radeloosheid / Besluiteloosheid bij blinden en slechtzienden15-11-2023 08:11:16
 79. Misvatting: Dichterbij staan voor communicatie met blinden en slechtzienden09-11-2023 06:11:09
 80. Misvattingen: Blinden en slechtzienden leven in een instelling en kunnen niet werken09-11-2023 04:11:02
 81. Anderen die het leven van blinden en slechtzienden overnemen06-11-2023 04:11:52
 82. Waarom laten blinde mensen soms het licht aan?06-11-2023 06:11:33
 83. Neuroplasticiteit bij blinden31-10-2023 08:10:17
 84. Stigmatisering van blinden en slechtzienden30-10-2023 05:10:05
 85. Woede bij blinden en slechtzienden30-10-2023 05:10:37
 86. Schaamte bij blinden en slechtzienden30-10-2023 04:10:15
 87. Copingmechanismen bij blind- of slechtziendheid of oogproblemen30-10-2023 04:10:38
 88. Blindgeboren en blind geworden personen: Overeenkomsten en verschillen27-10-2023 06:10:22
 89. Hoe leg je het concept van een regenboog uit aan blindgeboren personen?27-10-2023 05:10:37
 90. Verlies van controle als je blind of slechtziend bent26-10-2023 01:10:35
 91. Motivatie en demotivatie bij blinden en slechtzienden24-10-2023 07:10:20
 92. Hulpeloosheid bij blinden en slechtzienden24-10-2023 06:10:23
 93. Acceptatie van visuele handicap (leren omgaan met je beperking)19-10-2023 01:10:00
 94. Waarom houden blinden de ogen open of juist gesloten?15-10-2023 03:10:31
 95. Concentratieproblemen bij blinden en slechtzienden15-10-2023 02:10:23
 96. Verwardheid / Verwarring bij blinden en slechtzienden15-10-2023 06:10:05
 97. Ontmoediging bij blinden en slechtzienden15-10-2023 05:10:43
 98. Omgaan met vergelijkingen van blindheid of slechtziendheid14-10-2023 04:10:35
 99. Machteloosheid en onmacht bij blinden en slechtzienden10-10-2023 07:10:55
 100. Hoe kan je omgaan met ongepaste opmerkingen van kinderen over blinden en slechtzienden?08-10-2023 06:10:37
 101. Verdriet bij blinden en slechtzienden08-10-2023 05:10:55
 102. Zelfacceptatie, zelfbeeld en eigenwaarde: Omarmen van het blind of slechtziend zijn07-10-2023 06:10:57
 103. Twijfels bij blinden en slechtzienden07-10-2023 05:10:44
 104. Blind of slechtziend: Omgaan met overdreven nieuwsgierigheid van anderen07-10-2023 04:10:03
 105. Toestand van verlamming (freeze-situatie) na een oogdiagnose05-10-2023 01:10:36
 106. Loslaten van je blind of slechtziend kind04-10-2023 06:10:19
 107. Hooggevoeligheid bij blinden en slechtzienden03-10-2023 11:10:41
 108. Zichtbare afwijkingen aan oog of ogen03-10-2023 06:10:24
 109. Humor en zelfspot bij het omgaan met een visuele handicap02-10-2023 02:10:36
 110. Omgaan met je visuele beperking: Welke factoren spelen mee?02-10-2023 01:10:43
 111. Begrip van licht en kleuren voor personen zonder lichtperceptie29-09-2023 04:09:06
 112. De rol van opvoeding, omgeving en sociale factoren bij het omgaan met een visuele handicap27-09-2023 03:09:46
 113. Impact van privacyschending bij blinden en slechtzienden27-09-2023 03:09:22
 114. Inleefwandelingen: De wereld ervaren van blinden en slechtzienden27-09-2023 07:09:34
 115. Visuele herinneringen als je blind of slechtziend bent25-09-2023 02:09:06
 116. Validisme bij blinde en slechtziende personen24-09-2023 05:09:35
 117. Steungroepen en patiëntenverenigingen voor blinden en slechtzienden24-09-2023 06:09:23
 118. Oogcontact maken door blinden en slechtzienden22-09-2023 05:09:45
 119. Grenzen stellen als je blind of slechtziend bent22-09-2023 07:09:00
 120. Blind of slechtziend en over de eigen grenzen heen gaan22-09-2023 06:09:49
 121. Wat missen blinden en slechtzienden het meest?20-09-2023 04:09:06
 122. Discriminatie van mensen met een visuele beperking20-09-2023 03:09:24
 123. Andere zintuigen verbeteren bij blinden en slechtzienden20-09-2023 03:09:22
 124. Frustratie bij blinden en slechtzienden18-09-2023 05:09:07
 125. Dineren in het donker: Voordelen, kenmerken en locaties in België en Nederland17-09-2023 01:09:55
 126. Simulatietools (apps, websites en brillen) voor slechtziendheid17-09-2023 12:09:47
 127. Omgaan met (extreme) bewondering en adoratie vanwege een visuele handicap16-09-2023 05:09:29
 128. Omgaan met reacties en vragen rond visuele handicap en oogproblemen15-09-2023 05:09:22
 129. Omgaan met een visuele beperking: Een persoonlijke reis14-09-2023 02:09:30
 130. De schoonheid van het onzichtbare: Wat is mooi?13-09-2023 11:09:09
 131. Zelfstigmatisering bij personen met een visuele beperking12-09-2023 12:09:28
 132. Kwaliteit van leven bij blinden en slechtzienden09-09-2023 11:09:45
 133. Ontkenning van een visuele beperking09-09-2023 06:09:42
 134. Ongeloof over blind- of slechtziendheid: “Jij kan wel goed zien!”04-09-2023 01:09:35
 135. Het gebruik van de woorden “zien”, “kijken” en “lezen” bij communicatie met blinden en slechtzienden03-09-2023 04:09:11
 136. Alle mensen zijn anders en uniek, ook blinden en slechtzienden02-09-2023 05:09:03
 137. Hoe leg ik kinderen uit wat het is om blind of slechtziend te zijn?02-09-2023 12:09:19
 138. Sociale isolatie bij blinden en slechtzienden01-09-2023 02:09:17
 139. Emoties bij anderen herkennen als je blind of slechtziend bent31-08-2023 12:08:18
 140. Hoe reageer je wanneer je geliefde slecht nieuws kreeg van de oogarts?31-08-2023 06:08:33
 141. Blind of slechtziend en weinig zelfvertrouwen31-08-2023 05:08:34
 142. De oogarts kan mij niet meer helpen en mijn zicht is of wordt heel slecht. Wat nu?30-08-2023 04:08:30
 143. Omgaan met de visuele wereld als je slechtziend of blind bent30-08-2023 08:08:11
 144. Blind of slechtziend: Eigen uiterlijk en zich opmaken27-08-2023 03:08:41
 145. Revalidatietraining voor blinden en slechtzienden26-08-2023 01:08:55
 146. Ervaren wat het is om slechtziend of blind te zijn25-08-2023 02:08:05
 147. Begrijpen en aanleren van kleuren aan blinde personen22-08-2023 02:08:13
 148. Werken de zintuigen van blinden en slechtzienden beter?22-08-2023 01:08:43
 149. Positieve aspecten aan leven met een visuele beperking17-08-2023 04:08:46
 150. Blind of slechtziend geboren en rouwproces rond afwezig of slecht gezichtsvermogen16-08-2023 01:08:35
 151. Ouderschap als je blind of slechtziend bent14-08-2023 07:08:48
 152. Blind of slechtziend: Hoe kan je een sociaal netwerk opbouwen en wat zijn de obstakels?11-08-2023 04:08:22
 153. Hoe leg je slechtziendheid uit en hoe ga je om met vooroordelen?11-08-2023 02:08:16
 154. Omgaan met non-verbale communicatie als je blind of slechtziend bent08-08-2023 03:08:37
 155. Blind of slechtziend: Rouwproces rond verlies van gezichtsvermogen08-08-2023 06:08:00
 156. Kunnen blinden beelden zien in hun dromen?07-08-2023 04:08:09
 157. Tips: Als partner omgaan met iemand die blind of slechtziend is05-08-2023 06:08:34
 158. Vooroordelen en misvattingen over mensen met een visuele beperking05-08-2023 01:08:39
 159. Universele pictogrammen voor blinden en slechtzienden05-08-2023 06:08:07
 160. Waarom dragen sommige blinden en slechtzienden een zonnebril?03-08-2023 06:08:37
 161. Repetitieve bewegingen en handelingen bij blinde en slechtziende personen29-07-2023 02:07:00
 162. Je bent blind of slechtziend als je …07-07-2017 12:07:25
 163. Blindismen: wat zijn ze en wat doen we ermee?01-11-2013 03:11:00

Laatst bijgewerkt op 3 mei 2024 – 17:26