Gevoelens van onrechtvaardigheid bij blinden en slechtzienden

Gevoelens van onrechtvaardigheid zijn een reëel probleem voor blinden en slechtzienden.

Blinden en slechtzienden kunnen gevoelens van onrechtvaardigheid ervaren in verschillende aspecten van hun leven. Deze gevoelens kunnen worden veroorzaakt door:

 • Discriminatie: Blinden en slechtzienden kunnen worden gediscrimineerd in de arbeidsmarkt, het onderwijs, de gezondheidszorg en andere gebieden.
 • Ongekwalificeerde hulp: Soms krijgen blinden en slechtzienden te maken met hulpverleners die onvoldoende kennis of vaardigheden hebben om hen op een adequate manier te helpen.
 • Onbepaalde toegang: Blinden en slechtzienden kunnen te maken krijgen met ontoegankelijke gebouwen, websites, en andere voorzieningen.
 • Stereotypen: Negatieve stereotypen over blindheid en slechtziendheid kunnen leiden tot onbegrip en misvattingen.

Discriminatie

Moeilijkheden bij het vinden van een baan

Blinden en slechtzienden ondervinden vaak onrechtvaardige hindernissen bij het zoeken naar werk. Ondanks hun vaardigheden en kwalificaties worden ze te vaak geweigerd voor banen. Dit kan komen door:

 • Vooroordelen: Werkgevers gaan er ten onrechte van uit dat blinden of slechtzienden minder capabel zijn of dat ze speciale aanpassingen nodig hebben die te duur of te ingewikkeld zijn.
 • Onwetendheid: Werkgevers weten niet of onvoldoende hoe ze blinden en slechtzienden in hun bedrijf kunnen integreren.
 • Onbepaalde werkomgevingen: Sommige werkplekken zijn fysiek ontoegankelijk voor blinden of slechtzienden, of er zijn te veel visuele aanwijzingen die onmisbaar zijn voor de functie.

Gevolgen:

 • Werkloosheid: Blinden en slechtzienden hebben een hoger werkloosheidspercentage dan de rest van de bevolking.
 • Armoede: Door gebrek aan werkgelegenheid komen blinden en slechtzienden vaker in armoede terecht.
 • Afhankelijkheid: Ze zijn vaker afhankelijk van sociale voorzieningen en familie.

Oplossingen:

 • Voorlichting: Werkgevers voorlichten over de capaciteiten van blinden en slechtzienden en de voordelen van diversiteit op de werkplek.
 • Wetgeving: Antidiscriminatiewetgeving handhaven en naleving ervan controleren.
 • Aanpassingen: Werkplekken toegankelijk maken en voorzien van de nodige hulpmiddelen, zoals een brailleleesregel of schermleessoftware.
 • Trainingen: Trainen van werkgevers en collega’s in het omgaan met blinde of slechtziende collega’s.
Vingers lezen braille op een brailleleesregel

Vingers lezen braille op een brailleleesregel

Ongekwalificeerde hulp

Blinden en slechtzienden kunnen te maken krijgen met hulpverleners die onvoldoende kennis of vaardigheden hebben om hen op een adequate manier te helpen. Dit kan leiden tot:

 • Foute diagnoses: Medische professionals missen belangrijke signalen of symptomen door te focussen op visuele aspecten.
 • Onjuiste begeleiding: Hulpverleners, zoals psychologen of maatschappelijk werkers, hebben onvoldoende kennis van de specifieke uitdagingen waar blinden en slechtzienden mee te maken krijgen.
 • Onbeholpen communicatie: Hulpverleners gebruiken ongeschikte taal of communicatiemiddelen, waardoor misverstanden ontstaan.

Gevolgen:

 • Verminderde kwaliteit van leven: Blinden en slechtzienden krijgen niet de ondersteuning die ze nodig hebben om hun leven optimaal te leiden.
 • Frustratie en boosheid: Ze voelen zich onbegrepen en niet serieus genomen.
 • Verlies van vertrouwen: Ze raken het vertrouwen kwijt in hulpverleners en durven hulp te vragen.

Oplossingen:

 • Trainingen: Hulpverleners trainen in de specifieke behoeften van blinden en slechtzienden.
 • Sensibilisering: Voorlichting geven over de impact van blindheid of slechtziendheid op het dagelijks leven.
 • Samenwerking: Blinden en slechtzienden betrekken bij de ontwikkeling van hulpverleningstrajecten.
 • Kwaliteitscontrole: Toezicht houden op de kwaliteit van de geboden hulp.

Onbepaalde toegang

Blinden en slechtzienden kunnen te maken krijgen met ontoegankelijke gebouwen, websites, en andere voorzieningen. Dit kan leiden tot:

 • Uitsluiting: Blinden en slechtzienden kunnen niet deelnemen aan activiteiten of diensten die voor anderen vanzelfsprekend zijn.
 • Gevaarlijke situaties: Onbegaanbare routes of ontoegankelijke informatie kunnen leiden tot ongelukken of verwondingen.
 • Frustratie en isolatie: Blinden en slechtzienden voelen zich buitengesloten en beperkt in hun bewegingsvrijheid.

Gevolgen:

 • Beperkte participatie: Blinden en slechtzienden kunnen minder goed deelnemen aan de maatschappij.
 • Afhankelijkheid: Ze zijn vaker afhankelijk van anderen om zich te verplaatsen of informatie te verkrijgen.
 • Gevoelens van minderwaardigheid: Ze voelen zich minderwaardig en buitengesloten.

Oplossingen:

 • Wetgeving: Wetgeving implementeren die toegankelijkheid van gebouwen, websites, en andere voorzieningen garandeert.
 • Controle: Toegankelijkheid van bestaande infrastructuur controleren en aanpassen.
 • Alternatieven: Ontwikkeling van alternatieven: Naast het aanpassen van bestaande infrastructuur, is het belangrijk om alternatieven te ontwikkelen die toegankelijk zijn voor blinden en slechtzienden. Enkele voorbeelden:
  • Braille: Braille is een tactiel leesschrift dat blinden en slechtzienden kunnen gebruiken om te lezen en te schrijven.
  • Schermleessoftware: Schermleessoftware converteert tekst naar spraak, waardoor blinden en slechtzienden computers kunnen gebruiken.
  • Audiogidsen: Audiogidsen bieden gesproken informatie over gebouwen, musea, of andere bezienswaardigheden.
  • 3D-modellen: 3D-modellen kunnen worden gebruikt om gebouwen of objecten tastbaar te maken, waardoor blinden en slechtzienden een beter idee krijgen van de omgeving.
Braille

Braille

Stereotypen

Negatieve stereotypen over blindheid en slechtziendheid

Naast de eerder genoemde onrechtvaardigheden, zoals discriminatie en ontoegankelijkheid, worden blinden en slechtzienden ook geconfronteerd met negatieve stereotypen. Deze stereotypen kunnen leiden tot onbegrip en misvattingen, en kunnen de participatie van blinden en slechtzienden in de maatschappij belemmeren.

Enkele veelvoorkomende stereotypen

 • Hulpeloosheid: Vaak wordt gedacht dat blinden en slechtzienden volledig afhankelijk zijn van anderen om hun dagelijkse leven te leiden. In werkelijkheid zijn blinden en slechtzienden vaak erg zelfstandig en kunnen ze met behulp van hulpmiddelen en trainingen veel taken zelf uitvoeren.
 • Gebrek aan intelligentie: Er is een misvatting dat blindheid of slechtziendheid gepaard gaat met een lagere intelligentie. Dit is echter niet waar. Blindheid of slechtziendheid heeft geen invloed op intelligentie of cognitieve vaardigheden.
 • Last voor anderen: Sommige mensen denken dat blinden en slechtzienden een last zijn voor de maatschappij. Dit stereotype is zeer schadelijk en negeert de waardevolle bijdragen die blinden en slechtzienden op verschillende gebieden leveren.
 • Afhankelijkheid: Het stereotype dat blinden en slechtzienden constant hulp nodig hebben, kan leiden tot overbescherming en paternalisme. Dit kan hun gevoel van autonomie en zelfredzaamheid belemmeren.

Gevolgen van stereotypen

 • Discriminatie: Stereotypen over blindheid en slechtziendheid kunnen leiden tot discriminatie in verschillende aspecten van het leven, zoals onderwijs, werkgelegenheid, en toegang tot diensten.
 • Onbegrip: Stereotypen kunnen leiden tot onbegrip en misvattingen over de capaciteiten en behoeften van blinden en slechtzienden.
 • Sociale isolatie: Angst om te worden beoordeeld of gestigmatiseerd kan leiden tot sociale isolatie van blinden en slechtzienden.

Tegengaan van stereotypen

 • Voorlichting: Het is belangrijk om voorlichting te geven over blindheid en slechtziendheid, en om de capaciteiten en talenten van blinden en slechtzienden te belichten.
 • Contact bevorderen: Contact tussen blinden en slechtzienden en mensen zonder visuele beperking kan helpen om stereotypen te doorbreken en wederzijds begrip te bevorderen.
 • Positieve rolmodellen: De media kunnen een belangrijke rol spelen door positieve rolmodellen van blinden en slechtzienden te presenteren.
 • Diversiteit en inclusie: Het bevorderen van diversiteit en inclusie in alle aspecten van de maatschappij kan helpen om stereotypen te bestrijden en een meer inclusieve samenleving te creëren.

Gevolgen van gevoelens van onrechtvaardigheid

Gevoelens van onrechtvaardigheid kunnen een aanzienlijke impact hebben op het mentale en emotionele welzijn van blinden en slechtzienden. Deze gevoelens kunnen zich op verschillende manieren manifesteren:

 • Woede: Blinden en slechtzienden kunnen boos worden op de maatschappij vanwege de discriminatie en onrechtvaardigheid die ze ervaren. Deze boosheid kan zich uiten in frustratie, verbittering, en zelfs activisme.
 • Frustratie: De voortdurende obstakels die blinden en slechtzienden tegenkomen in hun dagelijks leven kunnen leiden tot frustratie. Dit kan zich uiten in gevoelens van onmacht, moedeloosheid, en zelfs woede jegens zichzelf.
 • Depressie: Gevoelens van onrechtvaardigheid kunnen leiden tot gevoelens van hopeloosheid en neerslachtigheid. Blinden en slechtzienden kunnen het gevoel hebben dat ze geen controle hebben over hun leven en dat ze nooit zullen kunnen slagen in de maatschappij.
 • Angst: Angst om te falen, angst om te worden beoordeeld, en angst voor de toekomst.
 • Sociale isolatie: Terugtrekking uit sociale activiteiten en contacten om te vermijden met discriminatie en onbegrip geconfronteerd te worden.
 • Laag zelfbeeld: Gevoelens van minderwaardigheid en incompetentie.
 • Verhoogd risico op gezondheidsproblemen: Stress, angst, en een depressie kunnen leiden tot lichamelijke klachten zoals hoofdpijn, spierpijn, en slaapproblemen.

Copingmechanismen

Ondersteuningsgroepen

Deelname aan een ondersteuningsgroep kan blinden en slechtzienden helpen om in contact te komen met anderen die soortgelijke ervaringen hebben. Dit kan hen een gevoel van verbondenheid en lotgenotenschap geven. In een ondersteuningsgroep kunnen ze hun gevoelens delen, ervaringen uitwisselen en copingstrategieën leren van anderen.

Therapie

Therapie kan blinden en slechtzienden helpen om hun gevoelens van onrechtvaardigheid te verwerken en gezonde copingmechanismen te ontwikkelen. Een therapeut kan hen helpen om hun emoties te begrijpen, negatieve gedachtenpatronen te herkennen en te veranderen, en vaardigheden te ontwikkelen om met stress en frustratie om te gaan.

Diverse gezichtsicoontjes naast elkaar: van heel verdrietig naar naar heel blij

Diverse gezichtsicoontjes naast elkaar: van heel verdrietig naar naar heel blij

Voor zichzelf opkomen

Blinden en slechtzienden kunnen leren om voor zichzelf op te komen en hun rechten te verdedigen. Dit kan hen helpen om zich meer assertief te voelen en hun grenzen te stellen. Ze kunnen leren om te communiceren met professionals en instanties, en om hun belangen te behartigen.

Positieve focus

Focussen op hun capaciteiten en successen kan blinden en slechtzienden helpen om een gevoel van eigenwaarde te behouden. Ze kunnen zich concentreren op de dingen die ze goed kunnen, en op de dingen die ze in hun leven hebben bereikt. Omringd zijn met positieve mensen die hen steunen en waarderen kan ook een grote hulp zijn.

Andere copingmechanismen

Meer informatie

Deel dit:
Advertenties

 1. Kan je wennen aan het blind of slechtziend geworden zijn?29-05-2024 06:05:20
 2. Overwin je innerlijke criticus: Leer jezelf waarderen, ook met een visuele beperking28-05-2024 03:05:49
 3. Piekeren als je blind of slechtziend bent28-05-2024 06:05:22
 4. Voldoende rust nemen als je blind of slechtziend bent28-05-2024 05:05:18
 5. Emotionele uitputting bij blinden en slechtzienden20-05-2024 12:05:55
 6. Gevoelens van ontoereikendheid bij blinden en slechtzienden20-05-2024 05:05:19
 7. Perfectionisme bij blinden en slechtzienden20-05-2024 05:05:10
 8. Prikkelbaarheid bij blinden en slechtzienden18-05-2024 12:05:41
 9. Zichzelf als blinde of slechtziende persoon vergelijken met andere blinden en slechtzienden18-05-2024 05:05:50
 10. Gevoelens van teleurstelling bij blinde en slechtziende personen17-05-2024 06:05:52
 11. Mensen die denken voor blinden en slechtzienden15-05-2024 06:05:04
 12. Stereotypering van blinde en slechtziende personen14-05-2024 06:05:06
 13. Misvatting: Bewindvoering voor blinden en slechtzienden14-05-2024 06:05:51
 14. Kunnen blinden en slechtzienden gelukkig zijn?09-05-2024 11:05:15
 15. Praten over je gevoelens als je blind of slechtziend bent09-05-2024 07:05:11
 16. Zelfcompassie bij blinden en slechtzienden09-05-2024 07:05:20
 17. Waarom accepteren sommigen sneller hun visuele beperking dan anderen?09-05-2024 06:05:25
 18. Gevoelens van waardeloosheid als je blind of slechtziend bent07-05-2024 06:05:43
 19. Gevoelens van wanhoop als je blind of slechtziend bent07-05-2024 06:05:36
 20. Bang om met blinde of slechtziende mensen om te gaan06-05-2024 06:05:11
 21. Ongemakkelijke situaties en blunders als je blind of slechtziend bent03-05-2024 04:05:57
 22. Kwetsbaarheid bij blinden en slechtzienden03-05-2024 02:05:29
 23. Boosheid bij blinden en slechtzienden02-05-2024 06:05:39
 24. Gevoelens van miskenning bij blinden en slechtzienden28-04-2024 06:04:48
 25. Praat met blinden en slechtzienden niet enkel over hun beperking28-04-2024 06:04:43
 26. Ook positief ingestelde blinde en slechtziende personen ervaren dipjes27-04-2024 07:04:19
 27. Existentiële vragen en zingeving als je blind of slechtziend bent25-04-2024 06:04:20
 28. Omgaan met een visuele beperking zonder steun van je omgeving24-04-2024 06:04:58
 29. Strijden doet lijden tijdens rouwproces bij visuele beperking21-04-2024 12:04:06
 30. Wat “zien” volledig blinde personen?21-04-2024 07:04:01
 31. Staren naar blinde en slechtziende personen20-04-2024 12:04:43
 32. Jaloezie onder blinde en slechtziende personen17-04-2024 12:04:41
 33. Hoe kan je beelden van iets of iemand vormen als je blind bent?14-04-2024 06:04:11
 34. Veranderende manier van omgaan van anderen rond ontstane visuele handicap13-04-2024 01:04:33
 35. Voor jezelf opkomen: Assertiviteit voor mensen met een visuele beperking13-04-2024 07:04:44
 36. “Daar, die blinde / slechtziende!”12-04-2024 02:04:56
 37. Onwetendheid over visuele beperking: Omgaan met frustraties, tips en suggesties09-04-2024 04:04:17
 38. Tips om positief te blijven als je blind of slechtziend bent07-04-2024 01:04:07
 39. Ervaringsdeskundigheid met een visuele beperking inzetten06-04-2024 12:04:23
 40. Vragen en reacties aan partners van blinden en slechtzienden05-04-2024 06:04:51
 41. Ben je liever blind of doof?04-04-2024 12:04:43
 42. Zelfintroductie met een visuele beperking02-04-2024 04:04:28
 43. Behoefte aan “me-time” als je blind of slechtziend bent01-04-2024 06:04:57
 44. Herhaling bij de ontwikkeling van blinde en slechtziende kinderen30-03-2024 01:03:56
 45. Gevoelens van onrechtvaardigheid bij blinden en slechtzienden29-03-2024 07:03:25
 46. Contact maken met anderen als je blind of slechtziend bent18-03-2024 08:03:48
 47. Zelfmedelijden, een valkuil voor blinden en slechtzienden17-03-2024 01:03:57
 48. Leren voelen als je blind of slechtziend bent10-03-2024 03:03:15
 49. Betutteling van blinden en slechtzienden26-02-2024 06:02:36
 50. Overcompensatie van blind- of slechtziendheid25-02-2024 01:02:20
 51. Verlies van onafhankelijkheid bij blindheid of slechtziendheid24-02-2024 06:02:16
 52. Hoe leg ik mijn eigen blind- of slechtziendheid uit?19-02-2024 01:02:52
 53. Plots blind of slechtziend: Verlangen naar het leven van voor de visuele beperking03-02-2024 07:02:23
 54. Blind of slechtziend: Angst om buiten te komen18-01-2024 12:01:22
 55. Blind of slechtziend: Hoe kan je omgaan met onbedoelde goede adviezen?11-01-2024 06:01:48
 56. Vragen die je best niet aan een blinde of slechtziende persoon stelt09-01-2024 06:01:29
 57. Blind of slechtziend: Vaak meer tijd nodig13-12-2023 12:12:57
 58. Ongevraagd aanraken van blinden en slechtzienden11-12-2023 03:12:36
 59. Blind of slechtziend: Overgevoelig voor geluiden (hyperacusis)11-12-2023 01:12:00
 60. Blind of slechtziend en afspreken met andere blinde of slechtziende persoon09-12-2023 06:12:37
 61. Kijk verder dan de handicap!06-12-2023 01:12:10
 62. Zelfredzaamheid bij blinden en slechtzienden05-12-2023 12:12:21
 63. Impact van tastzin voor blinden en slechtzienden04-12-2023 07:12:23
 64. Slechtzienden die dichtbij het televisietoestel plakken25-11-2023 08:11:48
 65. Kunnen blinden bang zijn in het donker?24-11-2023 04:11:00
 66. Aanpassen aan het verlies van het gezichtsvermogen24-11-2023 07:11:17
 67. Inclusieve beeldvorming van blinden en slechtzienden in de media22-11-2023 03:11:00
 68. Negatieve en positieve vraagstelling rond een visuele beperking22-11-2023 11:11:27
 69. Identiteitsvorming bij blinden en slechtzienden21-11-2023 07:11:38
 70. Waarom hebben sommige blinden en slechtzienden alleen contact met lotgenoten?20-11-2023 03:11:14
 71. Waarom kijken blinden en slechtzienden soms naar hun smartphonescherm?18-11-2023 01:11:01
 72. Slechtzienden die absoluut gedrukte tekst willen blijven lezen16-11-2023 06:11:02
 73. Gevoelens van onderhandeling bij blinden en slechtzienden16-11-2023 07:11:36
 74. Gevoelens van minderwaardigheid bij blinden en slechtzienden15-11-2023 05:11:58
 75. Existentiële crisis bij blinden en slechtzienden15-11-2023 04:11:47
 76. Radeloosheid / Besluiteloosheid bij blinden en slechtzienden15-11-2023 08:11:16
 77. Misvatting: Dichterbij staan voor communicatie met blinden en slechtzienden09-11-2023 06:11:09
 78. Misvattingen: Blinden en slechtzienden leven in een instelling en kunnen niet werken09-11-2023 04:11:02
 79. Anderen die het leven van blinden en slechtzienden overnemen06-11-2023 04:11:52
 80. Waarom laten blinde mensen soms het licht aan?06-11-2023 06:11:33
 81. Neuroplasticiteit bij blinden31-10-2023 08:10:17
 82. Stigmatisering van blinden en slechtzienden30-10-2023 05:10:05
 83. Woede bij blinden en slechtzienden30-10-2023 05:10:37
 84. Schaamte bij blinden en slechtzienden30-10-2023 04:10:15
 85. Copingmechanismen bij blind- of slechtziendheid of oogproblemen30-10-2023 04:10:38
 86. Blindgeboren en blind geworden personen: Overeenkomsten en verschillen27-10-2023 06:10:22
 87. Hoe leg je het concept van een regenboog uit aan blindgeboren personen?27-10-2023 05:10:37
 88. Verlies van controle als je blind of slechtziend bent26-10-2023 01:10:35
 89. Motivatie en demotivatie bij blinden en slechtzienden24-10-2023 07:10:20
 90. Hulpeloosheid bij blinden en slechtzienden24-10-2023 06:10:23
 91. Acceptatie van visuele handicap (leren omgaan met je beperking)19-10-2023 01:10:00
 92. Waarom houden blinden de ogen open of juist gesloten?15-10-2023 03:10:31
 93. Concentratieproblemen bij blinden en slechtzienden15-10-2023 02:10:23
 94. Verwardheid / Verwarring bij blinden en slechtzienden15-10-2023 06:10:05
 95. Ontmoediging bij blinden en slechtzienden15-10-2023 05:10:43
 96. Omgaan met vergelijkingen van blindheid of slechtziendheid14-10-2023 04:10:35
 97. Machteloosheid en onmacht bij blinden en slechtzienden10-10-2023 07:10:55
 98. Hoe kan je omgaan met ongepaste opmerkingen van kinderen over blinden en slechtzienden?08-10-2023 06:10:37
 99. Verdriet bij blinden en slechtzienden08-10-2023 05:10:55
 100. Zelfacceptatie, zelfbeeld en eigenwaarde: Omarmen van het blind of slechtziend zijn07-10-2023 06:10:57
 101. Twijfels bij blinden en slechtzienden07-10-2023 05:10:44
 102. Blind of slechtziend: Omgaan met overdreven nieuwsgierigheid van anderen07-10-2023 04:10:03
 103. Toestand van verlamming (freeze-situatie) na een oogdiagnose05-10-2023 01:10:36
 104. Loslaten van je blind of slechtziend kind04-10-2023 06:10:19
 105. Hooggevoeligheid bij blinden en slechtzienden03-10-2023 11:10:41
 106. Zichtbare afwijkingen aan oog of ogen03-10-2023 06:10:24
 107. Humor en zelfspot bij het omgaan met een visuele handicap02-10-2023 02:10:36
 108. Omgaan met je visuele beperking: Welke factoren spelen mee?02-10-2023 01:10:43
 109. Begrip van licht en kleuren voor personen zonder lichtperceptie29-09-2023 04:09:06
 110. De rol van opvoeding, omgeving en sociale factoren bij het omgaan met een visuele handicap27-09-2023 03:09:46
 111. Impact van privacyschending bij blinden en slechtzienden27-09-2023 03:09:22
 112. Inleefwandelingen: De wereld ervaren van blinden en slechtzienden27-09-2023 07:09:34
 113. Visuele herinneringen als je blind of slechtziend bent25-09-2023 02:09:06
 114. Validisme bij blinde en slechtziende personen24-09-2023 05:09:35
 115. Steungroepen en patiëntenverenigingen voor blinden en slechtzienden24-09-2023 06:09:23
 116. Oogcontact maken door blinden en slechtzienden22-09-2023 05:09:45
 117. Grenzen stellen als je blind of slechtziend bent22-09-2023 07:09:00
 118. Blind of slechtziend en over de eigen grenzen heen gaan22-09-2023 06:09:49
 119. Wat missen blinden en slechtzienden het meest?20-09-2023 04:09:06
 120. Discriminatie van mensen met een visuele beperking20-09-2023 03:09:24
 121. Andere zintuigen verbeteren bij blinden en slechtzienden20-09-2023 03:09:22
 122. Frustratie bij blinden en slechtzienden18-09-2023 05:09:07
 123. Dineren in het donker: Voordelen, kenmerken en locaties in België en Nederland17-09-2023 01:09:55
 124. Simulatietools (apps, websites en brillen) voor slechtziendheid17-09-2023 12:09:47
 125. Omgaan met (extreme) bewondering en adoratie vanwege een visuele handicap16-09-2023 05:09:29
 126. Omgaan met reacties en vragen rond visuele handicap en oogproblemen15-09-2023 05:09:22
 127. Omgaan met een visuele beperking: Een persoonlijke reis14-09-2023 02:09:30
 128. De schoonheid van het onzichtbare: Wat is mooi?13-09-2023 11:09:09
 129. Zelfstigmatisering bij personen met een visuele beperking12-09-2023 12:09:28
 130. Kwaliteit van leven bij blinden en slechtzienden09-09-2023 11:09:45
 131. Ontkenning van een visuele beperking09-09-2023 06:09:42
 132. Ongeloof over blind- of slechtziendheid: “Jij kan wel goed zien!”04-09-2023 01:09:35
 133. Het gebruik van de woorden “zien”, “kijken” en “lezen” bij communicatie met blinden en slechtzienden03-09-2023 04:09:11
 134. Alle mensen zijn anders en uniek, ook blinden en slechtzienden02-09-2023 05:09:03
 135. Hoe leg ik kinderen uit wat het is om blind of slechtziend te zijn?02-09-2023 12:09:19
 136. Sociale isolatie bij blinden en slechtzienden01-09-2023 02:09:17
 137. Emoties bij anderen herkennen als je blind of slechtziend bent31-08-2023 12:08:18
 138. Hoe reageer je wanneer je geliefde slecht nieuws kreeg van de oogarts?31-08-2023 06:08:33
 139. Blind of slechtziend en weinig zelfvertrouwen31-08-2023 05:08:34
 140. De oogarts kan mij niet meer helpen en mijn zicht is of wordt heel slecht. Wat nu?30-08-2023 04:08:30
 141. Omgaan met de visuele wereld als je slechtziend of blind bent30-08-2023 08:08:11
 142. Blind of slechtziend: Eigen uiterlijk en zich opmaken27-08-2023 03:08:41
 143. Revalidatietraining voor blinden en slechtzienden26-08-2023 01:08:55
 144. Ervaren wat het is om slechtziend of blind te zijn25-08-2023 02:08:05
 145. Begrijpen en aanleren van kleuren aan blinde personen22-08-2023 02:08:13
 146. Werken de zintuigen van blinden en slechtzienden beter?22-08-2023 01:08:43
 147. Positieve aspecten aan leven met een visuele beperking17-08-2023 04:08:46
 148. Blind of slechtziend geboren en rouwproces rond afwezig of slecht gezichtsvermogen16-08-2023 01:08:35
 149. Ouderschap als je blind of slechtziend bent14-08-2023 07:08:48
 150. Blind of slechtziend: Hoe kan je een sociaal netwerk opbouwen en wat zijn de obstakels?11-08-2023 04:08:22
 151. Hoe leg je slechtziendheid uit en hoe ga je om met vooroordelen?11-08-2023 02:08:16
 152. Omgaan met non-verbale communicatie als je blind of slechtziend bent08-08-2023 03:08:37
 153. Blind of slechtziend: Rouwproces rond verlies van gezichtsvermogen08-08-2023 06:08:00
 154. Kunnen blinden beelden zien in hun dromen?07-08-2023 04:08:09
 155. Tips: Als partner omgaan met iemand die blind of slechtziend is05-08-2023 06:08:34
 156. Vooroordelen en misvattingen over mensen met een visuele beperking05-08-2023 01:08:39
 157. Universele pictogrammen voor blinden en slechtzienden05-08-2023 06:08:07
 158. Waarom dragen sommige blinden en slechtzienden een zonnebril?03-08-2023 06:08:37
 159. Repetitieve bewegingen en handelingen bij blinde en slechtziende personen29-07-2023 02:07:00
 160. Je bent blind of slechtziend als je …07-07-2017 12:07:25
 161. Blindismen: wat zijn ze en wat doen we ermee?01-11-2013 03:11:00

Laatst bijgewerkt op 29 mei 2024 – 19:40