Blindgeboren en blind geworden personen: Overeenkomsten en verschillen

Blindheid is een complexe aandoening die personen op verschillende momenten in hun leven kan treffen. Mensen die blindgeboren zijn, ervaren unieke uitdagingen die enigszins verschillen van de uitdagingen waarmee mensen worden geconfronteerd die op latere leeftijd blind zijn geworden. Hieronder wordt dieper ingegaan op de overeenkomsten en verschillen in de uitdagingen van beide groepen, maar de individuele ervaringen en omstandigheden kunnen aanzienlijk variëren.

Toegang tot informatie

Voor zowel blindgeboren personen als mensen die op latere leeftijd blind zijn geworden, is toegang tot informatie een cruciale zorg. In een wereld die grotendeels op visuele informatie is gebaseerd, moeten beide groepen leren hoe ze toegankelijke bronnen kunnen vinden en gebruiken. Hiervoor moeten ze braille leren, werken met spraaksoftware, en werken met technologische hulpmiddelen om informatie te verkrijgen en te communiceren.

Over het algemeen moeten zowel blindgeboren personen als mensen die op latere leeftijd blind zijn geworden zich opnieuw uitvinden in hun benadering van informatie en leren ze nieuwe methoden en technologieën om hun toegang tot informatie te waarborgen. Het belangrijkste verschil ligt in het feit dat blindgeboren personen vaak van jongs af aan een op maat gemaakt leerproces hebben, terwijl mensen die op latere leeftijd blind worden, dit proces als volwassene moeten doormaken, vaak in een relatief kort tijdsbestek.

Blindgeboren personen

 1. Leerproces vanaf jonge leeftijd: Blindgeboren personen beginnen vanaf jonge leeftijd met het ontwikkelen van methoden om toegang te krijgen tot informatie. Dit omvat het leren van braille, een tactiel schriftsysteem waardoor ze kunnen lezen en schrijven, en het gebruik van gesproken boeken en tijdschriften.
 2. Afhankelijk van aangepaste technologie: Ze zijn vaak afhankelijk van speciale technologie, zoals screenreaders en tekst-naar-spraak software, om elektronische informatie toegankelijk te maken.
 3. Sociaal ondersteund leerproces: Vaak leren ze deze technologieën en methoden met de hulp van leraren, begeleiders en andere professionals die gespecialiseerd zijn in onderwijs aan blinde personen.
 4. Ontwikkeling van tast- en gehoorscherpte: Blindgeboren personen ontwikkelen vaak een sterke tastzin en gehoorscherpte om de omgeving te verkennen en informatie te vergaren.

Personen die op latere leeftijd blind zijn geworden

 1. Heroriëntatie in informatieverwerving: Mensen die op latere leeftijd blind worden, moeten zich opnieuw oriënteren in hoe ze informatie verkrijgen en verwerken, aangezien ze vaak gewend waren aan visuele bronnen.
 2. Intensieve training: Ze hebben vaak intensieve training nodig om braille te leren en om te gaan met gespecialiseerde technologie, zoals schermlezers en spraaksoftware.
 3. Emotionele en psychologische impact: Het proces van opnieuw leren toegang te krijgen tot informatie kan gepaard gaan met emotionele uitdagingen, aangezien ze moeten omgaan met verlies en acceptatie van hun veranderde visuele status.
 4. Afhankelijk van ondersteuningssystemen: Personen die op latere leeftijd blind worden, kunnen afhankelijk zijn van ondersteuningssystemen zoals revalidatieprofessionals en rehabilitatiecentra om hen te helpen bij hun aanpassing aan nieuwe technologieën en methoden voor informatiebeheer.

Ontwikkeling van zelfstandigheid

Ongeacht of iemand blindgeboren is of op latere leeftijd blind is geworden, het ontwikkelen van zelfstandigheid is een essentieel aspect van het omgaan met blindheid. Vaardigheden zoals oriëntatie en mobiliteit, het bereiden van maaltijden, persoonlijke verzorging en huishoudelijke taken moeten worden geleerd en geperfectioneerd.

Blindgeboren personen

 1. Van jongs af aan: Blindgeboren personen moeten vanaf jonge leeftijd leren omgaan met hun visuele beperking en zich aanpassen aan een wereld waarin ze nooit visuele informatie hebben ontvangen. Dit betekent dat ze vanaf het begin oriëntatie- en mobiliteitsvaardigheden, braille lezen en andere basisvaardigheden moeten ontwikkelen.
 2. Leerproces als onderdeel van de ontwikkeling: De ontwikkeling van zelfstandigheid is geïntegreerd in hun algemene ontwikkeling. Ze leren deze vaardigheden als onderdeel van hun groei en ontwikkeling, vergelijkbaar met hoe ziende kinderen leren lopen en praten.
 3. Langere tijd voor ontwikkeling: Aangezien ze vanaf jonge leeftijd beginnen met het ontwikkelen van deze vaardigheden, hebben blindgeboren personen meestal meer tijd om hun onafhankelijkheid te ontwikkelen en te verfijnen.

Personen die op latere Leeftijd blind zijn geworden

 1. Heroriëntatie in het leven: Mensen die op latere leeftijd blind worden, ervaren vaak een plotseling verlies van hun visuele zintuig. Dit kan een ingrijpende verandering zijn, aangezien ze zich moeten heroriënteren in hun leven en hun vaardigheden moeten aanpassen aan hun nieuwe visuele status.
 2. Leerproces als volwassene: Ze leren vaak nieuwe vaardigheden als volwassenen, wat een andere dynamiek met zich meebrengt dan wanneer ze van jongs af aan beginnen met leren. Ze kunnen al gevestigde routines en levensstijlen hebben die moeten worden aangepast.
 3. Tijdsdruk en intensieve training: Mensen die op latere leeftijd blind worden, kunnen een intensievere training en ondersteuning nodig hebben om snel zelfstandig te worden en hun dagelijkse taken aan te kunnen.

Sociale en emotionele aspecten

Zowel blindgeboren personen als mensen die op latere leeftijd blind zijn geworden, worden mogelijk geconfronteerd met sociaal isolement en de psychologische aspecten van blind zijn. Ze moeten omgaan met gevoelens van verlies, acceptatie van hun visuele beperking en het ontwikkelen van een positieve identiteit. Beiden moeten ook worstelen met vooroordelen en stigmatisering vanuit de samenleving.

Blindgeboren personen

 1. Identiteitsvorming vanaf jonge leeftijd: Voor blindgeboren personen begint het proces van identiteitsvorming al op jonge leeftijd en is sterk verweven met hun ervaring van blindheid. Ze kunnen een diep gewortelde positieve identiteit ontwikkelen rond hun visuele beperking, waardoor ze veerkrachtiger kunnen omgaan met vooroordelen en stigmatisering. Nochtans kunnen ook zij een rouwproces rond hun afwezig rouwproces doorlopen.
 2. Beperkte toegang tot visuele sociale informatie: Vanwege hun gebrek aan visuele informatie kunnen ze moeite hebben met het begrijpen van visuele sociale informatie, zoals lichaamstaal en gezichtsuitdrukkingen, wat hun vermogen om sociale relaties op te bouwen en te onderhouden kan beïnvloeden.
 3. Isolatie en vriendschappen: Het gebrek aan visuele informatie en mogelijke afhankelijkheid van anderen voor hulp bij navigatie kan leiden tot een gevoel van isolatie. Het aangaan en onderhouden van vriendschappen kan een specifieke uitdaging zijn.

Personen die op latere leeftijd blind zijn geworden

 1. Heroriëntatie in identiteitsvorming: Mensen die op latere leeftijd blind worden, moeten vaak hun identiteit heroverwegen en aanpassen aan hun veranderde visuele status. Ze kunnen zichzelf zien in een nieuw licht, met inbegrip van hun relaties en rol in de samenleving.
 2. Aanvaarding van verandering en verlies: Het proces van acceptatie van blindheid kan complex zijn. Ze moeten vaak het verlies van het gezichtsvermogen verwerken en tegelijkertijd streven naar het aanvaarden van hun nieuwe zelfbeeld als blinde personen. Dit rouwproces is vaak complex, uniek en een persoonlijke reis.
 3. Veranderende sociale dynamiek: Personen die op latere leeftijd blind worden, moeten vaak hun sociale netwerken opnieuw opbouwen en zich aanpassen aan veranderende relaties en verwachtingen. Dit kan leiden tot uitdagingen bij het omgaan met de reacties van vrienden, familie en collega’s.
 4. Stigma en percepties: Zowel blindgeboren personen als mensen die op latere leeftijd blind zijn geworden, kunnen worden geconfronteerd met stigma en vooroordelen, maar mensen die op latere leeftijd blind zijn geworden, kunnen te maken krijgen met veranderende percepties en relaties in hun bestaande sociale netwerken.

Ontwikkeling van visuele concepten

Een van de meest opvallende verschillen tussen blindgeboren personen en mensen die op latere leeftijd blind zijn geworden, is de ontwikkeling van visuele concepten. Blindgeboren personen hebben nooit visuele informatie ontvangen, terwijl mensen die op latere leeftijd blind zijn geworden, herinneringen hebben aan zien en de visuele wereld.

Blindgeboren personen

 1. Geen visuele referenties: Blindgeboren personen hebben nooit visuele informatie ontvangen en missen daardoor directe visuele referenties voor de omgeving. Dit betekent dat ze geen aangeboren begrip hebben van kleuren, vormen, of andere visuele aspecten.
 2. Abstract begrip van kleur: Ze moeten kleuren en visuele concepten abstract begrijpen op basis van de beschrijvingen en interpretaties van anderen. Dit kan leiden tot een unieke perceptie van kleuren, gebaseerd op hun eigen zintuiglijke ervaringen.
 3. Afhankelijkheid van tastzin en gehoor: Blindgeboren personen vertrouwen sterk op hun tastzin en gehoor om de omgeving te verkennen. Ze leren objecten, vormen en structuren te identificeren door aanraking en geluiden.
 4. Voorstellingsvermogen en conceptuele denken: Omdat ze nooit visuele informatie hebben ontvangen, ontwikkelen ze vaak een sterk voorstellingsvermogen en conceptueel denken, wat hen helpt de omgeving in hun geest voor te stellen.

Personen die op latere leeftijd blind zijn geworden

 1. Herinneringen aan zien: Mensen die op latere leeftijd blind worden, hebben herinneringen aan zien en visuele ervaringen uit hun verleden. Dit kan leiden tot een gevoel van verlies of verdriet over het niet langer hebben van deze zintuiglijke ervaringen.
 2. Benaming van kleuren: Ze kunnen vaak kleuren benoemen op basis van hun herinneringen aan visuele indrukken. Deze herinneringen vormen de basis voor hun begrip van kleuren.
 3. Begrip van visuele ruimte: Personen die op latere leeftijd blind zijn geworden, hebben al enige perceptie van visuele ruimte en afstanden ontwikkeld voordat ze blind werden. Ze kunnen zich inbeelden hoe objecten in de ruimte gerangschikt zijn op basis van hun vroegere visuele ervaringen.
 4. Nieuwe benadering van niet-visuele zintuigen: Na het verlies van zicht ontwikkelen ze vaak een grotere waardering voor hun andere zintuigen, zoals tastzin, gehoor, en reuk, om de omgeving te begrijpen en navigeren.

Culturele en sociale aspecten

Blindgeboren personen

 1. Diepgewortelde identiteit: Voor blindgeboren personen is hun identiteit vaak diepgeworteld in het feit dat ze altijd blind zijn geweest. Dit kan leiden tot een diepgaand begrip van hun visuele beperking als een integraal onderdeel van wie ze zijn.
 2. Sterke band met andere blinden: Blindgeboren personen hebben mogelijk vaker een sterke band met andere blinden (en slechtzienden), waarin ze verbonden zijn met andere blinden en visueel beperkte personen. Zij kunnen steun en een gevoel van samenhorigheid bieden.
 3. Beperktere herinneringen aan zien: Omdat ze nooit visuele ervaringen hebben gehad, hebben ze minder referenties om op terug te vallen bij het begrijpen van visuele concepten en de visuele wereld.

Personen die op latere Leeftijd blind zijn geworden

 1. Meerdere identiteitsperspectieven: Mensen die op latere leeftijd blind zijn geworden, hebben meerdere perspectieven om hun identiteit te vormen. Ze kunnen zich identificeren als iemand die eerst ziend was en nu blind is geworden, wat een complexe en vaak evoluerende identiteitsvorming met zich meebrengt.
 2. Veranderende percepties en relaties: Personen die op latere leeftijd blind zijn geworden, kunnen geconfronteerd worden met veranderende percepties en relaties in hun bestaande sociale netwerken. Vrienden, familie en collega’s kunnen hun verwachtingen en interacties aanpassen aan de nieuwe realiteit van de persoon.
 3. Stigma en vooroordelen: Ze kunnen te maken krijgen met vooroordelen en onjuiste veronderstellingen over hun capaciteiten. Dit kan leiden tot gevoelens van frustratie en onbegrip, vooral omdat anderen soms moeite hebben om de impact van blindheid op hun leven volledig te begrijpen.
 4. Aanpassing aan een nieuwe levensstijl: Mensen die op latere leeftijd blind worden, moeten zich vaak aanpassen aan een ingrijpende verandering in levensstijl, wat emotionele en praktische uitdagingen met zich meebrengt.

Aanpassing aan nieuwe levensstijl als je blind geworden bent

Mensen die op latere leeftijd blind worden, moeten zich aanpassen aan een aanzienlijke verandering in levensstijl en dagelijkse activiteiten. Deze aanpassing kan zowel emotioneel als praktisch uitdagend zijn, omdat ze moeten leren omgaan met hun nieuwe realiteit.

 1. Emotionele aanpassing: Het proces van aanpassing aan blindheid begint vaak met emotionele uitdagingen. Het verlies van zicht kan leiden tot gevoelens van verdriet, rouw en frustratie. Mensen moeten leren omgaan met deze emoties terwijl ze hun nieuwe realiteit accepteren.
 2. Praktische aanpassingen: Naast de emotionele uitdagingen moeten mensen op latere leeftijd blind worden praktische aanpassingen aan hun dagelijkse activiteiten doorvoeren. Dit omvat het leren van nieuwe technieken voor oriëntatie en mobiliteit, zoals het gebruik van een witte stok of geleidehond, evenals het aanleren van vaardigheden voor dagelijkse activiteiten zoals koken, schoonmaken en persoonlijke verzorging.
 3. Afhankelijkheid van technologie en hulpmiddelen: Personen die op latere leeftijd blind worden, moeten vaak nieuwe technologieën en hulpmiddelen leren gebruiken om toegang te krijgen tot informatie en communicatie. Schermuitleesprogramma’s, brailleleesregels en gesproken boeken zijn voorbeelden van technologische hulpmiddelen die hen kunnen ondersteunen.
 4. Ondersteuning en training: Professionele training en revalidatieprogramma’s (BE en NL) zijn vaak noodzakelijk om mensen te helpen bij hun aanpassing aan een nieuwe levensstijl. Dit omvat training in oriëntatie en mobiliteit, braille, dagelijkse vaardigheden en het gebruik van technologische hulpmiddelen.
 5. Verandering in sociale dynamiek: De aanpassing aan een nieuwe levensstijl kan ook veranderingen in sociale dynamiek met zich meebrengen. Vrienden, familie en collega’s moeten zich aanpassen aan de behoeften en vereisten van de persoon, wat kan leiden tot nieuwe verwachtingen en interacties.
 6. Herdefiniëring van levensdoelen en ambities: Naast de praktische aanpassingen moeten mensen hun levensdoelen en ambities vaak heroverwegen in het licht van hun nieuwe visuele beperking. Dit kan leiden tot een proces van herdefiniëring en heroriëntatie.
Vingers lezen braille op een brailleleesregel

Vingers lezen braille op een brailleleesregel

Meer informatie

Deel dit:
Advertenties

 1. Zelfregulatie, hulp vragen en de zoektocht naar zin als je blind of slechtziend bent07-06-2024 01:06:05
 2. Ongemakkelijke stiltes bij blinden en slechtzienden31-05-2024 06:05:01
 3. Kan je wennen aan het blind of slechtziend geworden zijn?29-05-2024 06:05:20
 4. Overwin je innerlijke criticus: Leer jezelf waarderen, ook met een visuele beperking28-05-2024 03:05:49
 5. Piekeren als je blind of slechtziend bent28-05-2024 06:05:22
 6. Voldoende rust nemen als je blind of slechtziend bent28-05-2024 05:05:18
 7. Emotionele uitputting bij blinden en slechtzienden20-05-2024 12:05:55
 8. Gevoelens van ontoereikendheid bij blinden en slechtzienden20-05-2024 05:05:19
 9. Perfectionisme bij blinden en slechtzienden20-05-2024 05:05:10
 10. Prikkelbaarheid bij blinden en slechtzienden18-05-2024 12:05:41
 11. Zichzelf als blinde of slechtziende persoon vergelijken met andere blinden en slechtzienden18-05-2024 05:05:50
 12. Gevoelens van teleurstelling bij blinde en slechtziende personen17-05-2024 06:05:52
 13. Mensen die denken voor blinden en slechtzienden15-05-2024 06:05:04
 14. Stereotypering van blinde en slechtziende personen14-05-2024 06:05:06
 15. Misvatting: Bewindvoering voor blinden en slechtzienden14-05-2024 06:05:51
 16. Kunnen blinden en slechtzienden gelukkig zijn?09-05-2024 11:05:15
 17. Praten over je gevoelens als je blind of slechtziend bent09-05-2024 07:05:11
 18. Zelfcompassie bij blinden en slechtzienden09-05-2024 07:05:20
 19. Waarom accepteren sommigen sneller hun visuele beperking dan anderen?09-05-2024 06:05:25
 20. Gevoelens van waardeloosheid als je blind of slechtziend bent07-05-2024 06:05:43
 21. Gevoelens van wanhoop als je blind of slechtziend bent07-05-2024 06:05:36
 22. Bang om met blinde of slechtziende mensen om te gaan06-05-2024 06:05:11
 23. Ongemakkelijke situaties en blunders als je blind of slechtziend bent03-05-2024 04:05:57
 24. Kwetsbaarheid bij blinden en slechtzienden03-05-2024 02:05:29
 25. Boosheid bij blinden en slechtzienden02-05-2024 06:05:39
 26. Gevoelens van miskenning bij blinden en slechtzienden28-04-2024 06:04:48
 27. Praat met blinden en slechtzienden niet enkel over hun beperking28-04-2024 06:04:43
 28. Ook positief ingestelde blinde en slechtziende personen ervaren dipjes27-04-2024 07:04:19
 29. Existentiële vragen en zingeving als je blind of slechtziend bent25-04-2024 06:04:20
 30. Omgaan met een visuele beperking zonder steun van je omgeving24-04-2024 06:04:58
 31. Strijden doet lijden tijdens rouwproces bij visuele beperking21-04-2024 12:04:06
 32. Wat “zien” volledig blinde personen?21-04-2024 07:04:01
 33. Staren naar blinde en slechtziende personen20-04-2024 12:04:43
 34. Jaloezie onder blinde en slechtziende personen17-04-2024 12:04:41
 35. Hoe kan je beelden van iets of iemand vormen als je blind bent?14-04-2024 06:04:11
 36. Veranderende manier van omgaan van anderen rond ontstane visuele handicap13-04-2024 01:04:33
 37. Voor jezelf opkomen: Assertiviteit voor mensen met een visuele beperking13-04-2024 07:04:44
 38. “Daar, die blinde / slechtziende!”12-04-2024 02:04:56
 39. Onwetendheid over visuele beperking: Omgaan met frustraties, tips en suggesties09-04-2024 04:04:17
 40. Tips om positief te blijven als je blind of slechtziend bent07-04-2024 01:04:07
 41. Ervaringsdeskundigheid met een visuele beperking inzetten06-04-2024 12:04:23
 42. Vragen en reacties aan partners van blinden en slechtzienden05-04-2024 06:04:51
 43. Ben je liever blind of doof?04-04-2024 12:04:43
 44. Zelfintroductie met een visuele beperking02-04-2024 04:04:28
 45. Behoefte aan “me-time” als je blind of slechtziend bent01-04-2024 06:04:57
 46. Herhaling bij de ontwikkeling van blinde en slechtziende kinderen30-03-2024 01:03:56
 47. Gevoelens van onrechtvaardigheid bij blinden en slechtzienden29-03-2024 07:03:25
 48. Contact maken met anderen als je blind of slechtziend bent18-03-2024 08:03:48
 49. Zelfmedelijden, een valkuil voor blinden en slechtzienden17-03-2024 01:03:57
 50. Leren voelen als je blind of slechtziend bent10-03-2024 03:03:15
 51. Betutteling van blinden en slechtzienden26-02-2024 06:02:36
 52. Overcompensatie van blind- of slechtziendheid25-02-2024 01:02:20
 53. Verlies van onafhankelijkheid bij blindheid of slechtziendheid24-02-2024 06:02:16
 54. Hoe leg ik mijn eigen blind- of slechtziendheid uit?19-02-2024 01:02:52
 55. Plots blind of slechtziend: Verlangen naar het leven van voor de visuele beperking03-02-2024 07:02:23
 56. Blind of slechtziend: Angst om buiten te komen18-01-2024 12:01:22
 57. Blind of slechtziend: Hoe kan je omgaan met onbedoelde goede adviezen?11-01-2024 06:01:48
 58. Vragen die je best niet aan een blinde of slechtziende persoon stelt09-01-2024 06:01:29
 59. Blind of slechtziend: Vaak meer tijd nodig13-12-2023 12:12:57
 60. Ongevraagd aanraken van blinden en slechtzienden11-12-2023 03:12:36
 61. Blind of slechtziend: Overgevoelig voor geluiden (hyperacusis)11-12-2023 01:12:00
 62. Blind of slechtziend en afspreken met andere blinde of slechtziende persoon09-12-2023 06:12:37
 63. Kijk verder dan de handicap!06-12-2023 01:12:10
 64. Zelfredzaamheid bij blinden en slechtzienden05-12-2023 12:12:21
 65. Impact van tastzin voor blinden en slechtzienden04-12-2023 07:12:23
 66. Slechtzienden die dichtbij het televisietoestel plakken25-11-2023 08:11:48
 67. Kunnen blinden bang zijn in het donker?24-11-2023 04:11:00
 68. Aanpassen aan het verlies van het gezichtsvermogen24-11-2023 07:11:17
 69. Inclusieve beeldvorming van blinden en slechtzienden in de media22-11-2023 03:11:00
 70. Negatieve en positieve vraagstelling rond een visuele beperking22-11-2023 11:11:27
 71. Identiteitsvorming bij blinden en slechtzienden21-11-2023 07:11:38
 72. Waarom hebben sommige blinden en slechtzienden alleen contact met lotgenoten?20-11-2023 03:11:14
 73. Waarom kijken blinden en slechtzienden soms naar hun smartphonescherm?18-11-2023 01:11:01
 74. Slechtzienden die absoluut gedrukte tekst willen blijven lezen16-11-2023 06:11:02
 75. Gevoelens van onderhandeling bij blinden en slechtzienden16-11-2023 07:11:36
 76. Gevoelens van minderwaardigheid bij blinden en slechtzienden15-11-2023 05:11:58
 77. Existentiële crisis bij blinden en slechtzienden15-11-2023 04:11:47
 78. Radeloosheid / Besluiteloosheid bij blinden en slechtzienden15-11-2023 08:11:16
 79. Misvatting: Dichterbij staan voor communicatie met blinden en slechtzienden09-11-2023 06:11:09
 80. Misvattingen: Blinden en slechtzienden leven in een instelling en kunnen niet werken09-11-2023 04:11:02
 81. Anderen die het leven van blinden en slechtzienden overnemen06-11-2023 04:11:52
 82. Waarom laten blinde mensen soms het licht aan?06-11-2023 06:11:33
 83. Neuroplasticiteit bij blinden31-10-2023 08:10:17
 84. Stigmatisering van blinden en slechtzienden30-10-2023 05:10:05
 85. Woede bij blinden en slechtzienden30-10-2023 05:10:37
 86. Schaamte bij blinden en slechtzienden30-10-2023 04:10:15
 87. Copingmechanismen bij blind- of slechtziendheid of oogproblemen30-10-2023 04:10:38
 88. Blindgeboren en blind geworden personen: Overeenkomsten en verschillen27-10-2023 06:10:22
 89. Hoe leg je het concept van een regenboog uit aan blindgeboren personen?27-10-2023 05:10:37
 90. Verlies van controle als je blind of slechtziend bent26-10-2023 01:10:35
 91. Motivatie en demotivatie bij blinden en slechtzienden24-10-2023 07:10:20
 92. Hulpeloosheid bij blinden en slechtzienden24-10-2023 06:10:23
 93. Acceptatie van visuele handicap (leren omgaan met je beperking)19-10-2023 01:10:00
 94. Waarom houden blinden de ogen open of juist gesloten?15-10-2023 03:10:31
 95. Concentratieproblemen bij blinden en slechtzienden15-10-2023 02:10:23
 96. Verwardheid / Verwarring bij blinden en slechtzienden15-10-2023 06:10:05
 97. Ontmoediging bij blinden en slechtzienden15-10-2023 05:10:43
 98. Omgaan met vergelijkingen van blindheid of slechtziendheid14-10-2023 04:10:35
 99. Machteloosheid en onmacht bij blinden en slechtzienden10-10-2023 07:10:55
 100. Hoe kan je omgaan met ongepaste opmerkingen van kinderen over blinden en slechtzienden?08-10-2023 06:10:37
 101. Verdriet bij blinden en slechtzienden08-10-2023 05:10:55
 102. Zelfacceptatie, zelfbeeld en eigenwaarde: Omarmen van het blind of slechtziend zijn07-10-2023 06:10:57
 103. Twijfels bij blinden en slechtzienden07-10-2023 05:10:44
 104. Blind of slechtziend: Omgaan met overdreven nieuwsgierigheid van anderen07-10-2023 04:10:03
 105. Toestand van verlamming (freeze-situatie) na een oogdiagnose05-10-2023 01:10:36
 106. Loslaten van je blind of slechtziend kind04-10-2023 06:10:19
 107. Hooggevoeligheid bij blinden en slechtzienden03-10-2023 11:10:41
 108. Zichtbare afwijkingen aan oog of ogen03-10-2023 06:10:24
 109. Humor en zelfspot bij het omgaan met een visuele handicap02-10-2023 02:10:36
 110. Omgaan met je visuele beperking: Welke factoren spelen mee?02-10-2023 01:10:43
 111. Begrip van licht en kleuren voor personen zonder lichtperceptie29-09-2023 04:09:06
 112. De rol van opvoeding, omgeving en sociale factoren bij het omgaan met een visuele handicap27-09-2023 03:09:46
 113. Impact van privacyschending bij blinden en slechtzienden27-09-2023 03:09:22
 114. Inleefwandelingen: De wereld ervaren van blinden en slechtzienden27-09-2023 07:09:34
 115. Visuele herinneringen als je blind of slechtziend bent25-09-2023 02:09:06
 116. Validisme bij blinde en slechtziende personen24-09-2023 05:09:35
 117. Steungroepen en patiëntenverenigingen voor blinden en slechtzienden24-09-2023 06:09:23
 118. Oogcontact maken door blinden en slechtzienden22-09-2023 05:09:45
 119. Grenzen stellen als je blind of slechtziend bent22-09-2023 07:09:00
 120. Blind of slechtziend en over de eigen grenzen heen gaan22-09-2023 06:09:49
 121. Wat missen blinden en slechtzienden het meest?20-09-2023 04:09:06
 122. Discriminatie van mensen met een visuele beperking20-09-2023 03:09:24
 123. Andere zintuigen verbeteren bij blinden en slechtzienden20-09-2023 03:09:22
 124. Frustratie bij blinden en slechtzienden18-09-2023 05:09:07
 125. Dineren in het donker: Voordelen, kenmerken en locaties in België en Nederland17-09-2023 01:09:55
 126. Simulatietools (apps, websites en brillen) voor slechtziendheid17-09-2023 12:09:47
 127. Omgaan met (extreme) bewondering en adoratie vanwege een visuele handicap16-09-2023 05:09:29
 128. Omgaan met reacties en vragen rond visuele handicap en oogproblemen15-09-2023 05:09:22
 129. Omgaan met een visuele beperking: Een persoonlijke reis14-09-2023 02:09:30
 130. De schoonheid van het onzichtbare: Wat is mooi?13-09-2023 11:09:09
 131. Zelfstigmatisering bij personen met een visuele beperking12-09-2023 12:09:28
 132. Kwaliteit van leven bij blinden en slechtzienden09-09-2023 11:09:45
 133. Ontkenning van een visuele beperking09-09-2023 06:09:42
 134. Ongeloof over blind- of slechtziendheid: “Jij kan wel goed zien!”04-09-2023 01:09:35
 135. Het gebruik van de woorden “zien”, “kijken” en “lezen” bij communicatie met blinden en slechtzienden03-09-2023 04:09:11
 136. Alle mensen zijn anders en uniek, ook blinden en slechtzienden02-09-2023 05:09:03
 137. Hoe leg ik kinderen uit wat het is om blind of slechtziend te zijn?02-09-2023 12:09:19
 138. Sociale isolatie bij blinden en slechtzienden01-09-2023 02:09:17
 139. Emoties bij anderen herkennen als je blind of slechtziend bent31-08-2023 12:08:18
 140. Hoe reageer je wanneer je geliefde slecht nieuws kreeg van de oogarts?31-08-2023 06:08:33
 141. Blind of slechtziend en weinig zelfvertrouwen31-08-2023 05:08:34
 142. De oogarts kan mij niet meer helpen en mijn zicht is of wordt heel slecht. Wat nu?30-08-2023 04:08:30
 143. Omgaan met de visuele wereld als je slechtziend of blind bent30-08-2023 08:08:11
 144. Blind of slechtziend: Eigen uiterlijk en zich opmaken27-08-2023 03:08:41
 145. Revalidatietraining voor blinden en slechtzienden26-08-2023 01:08:55
 146. Ervaren wat het is om slechtziend of blind te zijn25-08-2023 02:08:05
 147. Begrijpen en aanleren van kleuren aan blinde personen22-08-2023 02:08:13
 148. Werken de zintuigen van blinden en slechtzienden beter?22-08-2023 01:08:43
 149. Positieve aspecten aan leven met een visuele beperking17-08-2023 04:08:46
 150. Blind of slechtziend geboren en rouwproces rond afwezig of slecht gezichtsvermogen16-08-2023 01:08:35
 151. Ouderschap als je blind of slechtziend bent14-08-2023 07:08:48
 152. Blind of slechtziend: Hoe kan je een sociaal netwerk opbouwen en wat zijn de obstakels?11-08-2023 04:08:22
 153. Hoe leg je slechtziendheid uit en hoe ga je om met vooroordelen?11-08-2023 02:08:16
 154. Omgaan met non-verbale communicatie als je blind of slechtziend bent08-08-2023 03:08:37
 155. Blind of slechtziend: Rouwproces rond verlies van gezichtsvermogen08-08-2023 06:08:00
 156. Kunnen blinden beelden zien in hun dromen?07-08-2023 04:08:09
 157. Tips: Als partner omgaan met iemand die blind of slechtziend is05-08-2023 06:08:34
 158. Vooroordelen en misvattingen over mensen met een visuele beperking05-08-2023 01:08:39
 159. Universele pictogrammen voor blinden en slechtzienden05-08-2023 06:08:07
 160. Waarom dragen sommige blinden en slechtzienden een zonnebril?03-08-2023 06:08:37
 161. Repetitieve bewegingen en handelingen bij blinde en slechtziende personen29-07-2023 02:07:00
 162. Je bent blind of slechtziend als je …07-07-2017 12:07:25
 163. Blindismen: wat zijn ze en wat doen we ermee?01-11-2013 03:11:00

Laatst bijgewerkt op 29 mei 2024 – 06:15