Validisme bij blinde en slechtziende personen

Validisme is een vorm van discriminatie en vooroordeel gericht tegen mensen met een handicap, waaronder ook mensen met een visuele beperking. Deze vorm van discriminatie omvat negatieve attitudes, ongelijke behandeling en barrières die personen met een visuele beperking kunnen ervaren in hun dagelijks leven. Hieronder worden enkele belangrijke aspecten van validisme met betrekking tot personen met een visuele beperking nader toegelicht.

Vooroordelen en stereotypen

Mensen met een visuele beperking worden vaak geconfronteerd met vooroordelen en stereotypen waarbij ze beschouwd worden als hulpeloos, afhankelijk of incompetent vanwege hun visuele beperking. Deze vooroordelen kunnen leiden tot lagere verwachtingen ten aanzien van hun capaciteiten en beperken hun kansen op het gebied van onderwijs en werk. Deze vooroordelen aanpakken zijn cruciaal, en de daarnaast is het van belang de unieke talenten en vaardigheden van blinde en slechtziende personen te erkennen.

Fysieke ontoegankelijkheid

Fysieke ontoegankelijkheid is een belangrijk probleem waarmee personen met een visuele beperking te maken krijgen. Veel openbare ruimtes, gebouwen en vervoersmiddelen zijn niet ontworpen met de behoeften van blinden en slechtzienden in gedachten. Dit kan leiden tot obstakels bij het verplaatsen en participeren in de samenleving. Universele toegankelijkheid bevorderen is van cruciaal belang om deze barrières te overwinnen.

Sociale uitsluiting

Sociale uitsluiting is een zorgwekkend gevolg van validisme. Personen met een visuele beperking kunnen zich vaak buitengesloten voelen vanwege onbegrip of onwil van anderen om hen te betrekken bij sociale activiteiten en interacties. Dit gevoel van isolatie kan negatieve gevolgen hebben voor hun welzijn en mentale gezondheid. Het is belangrijk om bewustwording te vergroten en een inclusieve omgeving te creëren waarin iedereen wordt betrokken.

Onvoldoende ondersteuning

Soms ontbreekt het personen met een visuele beperking aan de juiste ondersteuning, zoals hulpmiddelen, training en diensten die hen kunnen helpen volledig deel te nemen aan het dagelijks leven. Het is van cruciaal belang dat er voldoende middelen en diensten beschikbaar zijn om personen met een visuele beperking te ondersteunen bij het bereiken van hun doelen en het overwinnen van beperkingen.

Ontoereikende wetgeving en beleid

Validisme bestrijden vereist ook sterke wetgeving en beleid ter bescherming van de rechten en belangen van personen met een visuele beperking.

In België en Nederland zijn er wetten en beleidsmaatregelen die gericht zijn op het waarborgen van de rechten en belangen van personen met een visuele beperking. Hieronder wordt een overzicht gegeven van hoe beide landen omgaan met wetgeving en beleid met betrekking tot validisme en toegankelijkheid:

België

 1. Universele toegankelijkheid: België heeft wetten en regelgeving die gericht zijn op het bevorderen van universele toegankelijkheid. Dit omvat de Wet Gelijke Kansen van 2007, die discriminatie op basis van handicap verbiedt en inclusie en toegankelijkheid bevordert.
 2. Toegankelijkheid van de gebouwde omgeving: Er zijn specifieke regels en normen voor toegankelijkheid van gebouwen en openbare ruimtes. Nieuwe gebouwen en renovaties moeten aan deze normen voldoen om toegankelijkheid te waarborgen voor mensen met een (visuele) beperking.
 3. Onderwijs: België heeft inclusief onderwijsbeleid dat streeft naar de integratie van leerlingen met een handicap in reguliere scholen. Dit beleid beoogt gelijke kansen voor alle studenten.
 4. Hulpmiddelen en diensten: België biedt verschillende ondersteunende diensten en hulpmiddelen aan mensen met een visuele beperking, zoals blindennazorgwerken en revalidatiecentra.

Nederland

 1. Wet gelijke behandeling op grond van handicap of chronische ziekte: Nederland heeft de Wet gelijke behandeling op grond van handicap of chronische ziekte (WGBH/CZ), die discriminatie op basis van handicap verbiedt. Deze wet is van toepassing op diverse terreinen, waaronder arbeid, onderwijs en toegang tot goederen en diensten.
 2. Bouwregelgeving: Nederland hanteert bouwregelgeving die eisen stelt aan de toegankelijkheid van gebouwen, openbare ruimtes en woningen. Hierdoor moeten nieuwe gebouwen en renovaties rekening houden met toegankelijkheid voor mensen met een (visuele) beperking.
 3. Onderwijs: Nederland heeft beleid gericht op inclusief onderwijs, waarbij leerlingen met een visuele beperking zoveel mogelijk worden geïntegreerd in reguliere scholen. Daarnaast zijn er speciale scholen voor blinden en slechtzienden.
 4. Hulpmiddelen en diensten: Nederland biedt diverse hulpmiddelen en diensten aan, zoals geleidehondenscholen, gesproken boeken en hulpmiddelenleveranciers.

Hoewel zowel België als Nederland wetgeving en beleid hebben om de rechten en belangen van personen met een visuele beperking te beschermen en toegankelijkheid te bevorderen, blijven er uitdagingen bestaan, zoals de daadwerkelijke handhaving van deze wetten en de bewustwording in de samenleving. Beide landen blijven werken aan het verbeteren van de situatie voor mensen met een visuele beperking en het bestrijden van validisme. Het is met andere woorden van essentieel belang dat er inspanningen worden geleverd om deze tekortkomingen aan te pakken en ervoor te zorgen dat iedereen gelijke kansen krijgt.

Voorbeelden van validisme in België en Nederland

Validisme, de vorm van discriminatie gericht tegen mensen met een handicap, zoals personen met een visuele beperking, kan zich op verschillende manieren manifesteren in de samenleving van België en Nederland. Hieronder worden de diverse aspecten van validisme in deze landen nader toegelicht:

Werkgerelateerd validisme

 1. Werkdiscriminatie: Werkgevers kunnen terughoudend zijn om personen met een visuele beperking aan te nemen vanwege vooroordelen over hun capaciteiten, ondanks wettelijke vereisten om gelijke kansen te bieden op de arbeidsmarkt.
 2. Beperkte loopbaanontwikkeling: Mensen met een visuele beperking kunnen beperkte kansen hebben voor loopbaanontwikkeling en promotie, zelfs als ze over de nodige vaardigheden en ervaring beschikken.
 3. Salarisongelijkheid: Personen met een visuele beperking kunnen worden geconfronteerd met salarisongelijkheid, waarbij ze mogelijk minder betaald krijgen dan hun ziende collega’s voor vergelijkbaar werk.

Toegankelijkheidskwesties

 1. Fysieke ontoegankelijkheid: Ondanks verbeteringen zijn er nog steeds openbare ruimtes, gebouwen en vervoersmiddelen die ontoegankelijk zijn voor mensen met een visuele beperking, waardoor hun mobiliteit wordt beperkt.
 2. Digitale ontoegankelijkheid: Websites, apps en online diensten kunnen ontoegankelijk zijn voor mensen met een visuele beperking, wat hun deelname aan de digitale wereld beperkt.
 3. Gebrek aan audiodescriptie: Films, televisieprogramma’s en culturele evenementen zijn vaak niet voorzien van audiodescriptie, waardoor mensen met een visuele beperking worden uitgesloten van deze ervaringen.

Vooroordelen en sociale uitsluiting

 1. Stereotypen en onbegrip: Personen met een visuele beperking kunnen worden geconfronteerd met vooroordelen en stereotypen die hen als hulpeloos of incompetent beschouwen, wat kan leiden tot onderschatting van hun capaciteiten.
 2. Sociale uitsluiting: Onbegrip of onwil van anderen om mensen met een visuele beperking te betrekken bij sociale activiteiten en interacties kan leiden tot sociaal isolement.
 3. Gebrek aan gelijke vertegenwoordiging: Mensen met een visuele beperking zijn vaak ondervertegenwoordigd in verschillende sectoren van de samenleving, zoals politiek, media en cultuur.

Toegang tot informatie en diensten

 1. Beperkte toegang tot informatie: Personen met een visuele beperking kunnen beperkte toegang hebben tot gedrukte informatie, online bronnen en media.
 2. Ontbreken van toegankelijke onderwijsmaterialen: Leerlingen met een visuele beperking kunnen soms geen toegang hebben tot geschikte onderwijsmaterialen, wat hun leerproces bemoeilijkt.
 3. Beperkte toegang tot gezondheidsinformatie: Informatie over gezondheid en welzijn is mogelijk niet toegankelijk voor mensen met een visuele beperking, wat hun gezondheidsbeslissingen kan beïnvloeden.
 4. Beperkte deelname aan sport en recreatie: Sportfaciliteiten en recreatieve activiteiten kunnen ontoegankelijk zijn, wat de deelname van mensen met een visuele beperking belemmert.

Openbare diensten en toegankelijkheid

 1. Ontbreken van toegankelijkheid in openbare diensten: Openbare diensten, zoals overheidsgebouwen, gezondheidszorginstellingen en gemeentelijke voorzieningen, kunnen ontoegankelijk zijn voor mensen met een visuele beperking.

Validisme bestrijden en inclusie en gelijkheid bevorderen voor blinden en slechtzienden vereist de inzet van personen, gemeenschappen en beleidsmakers om bewustwording te vergroten, barrières te doorbreken en een samenleving te creëren waarin diversiteit en verschil worden gevierd en gerespecteerd.

Lichamelijke en psychische gevolgen

Lichamelijke impact

 1. Fysieke belemmeringen: Validisme kan leiden tot fysieke obstakels en ontoegankelijkheid in de omgeving, wat het dagelijks leven van mensen met een visuele beperking bemoeilijkt. Dit kan leiden tot ongelukken, verwondingen en een verminderde mobiliteit.
 2. Gezondheidseffecten: De stress en frustratie veroorzaakt door discriminatie en ontoegankelijkheid kunnen leiden tot lichamelijke gezondheidsproblemen, waaronder een te hoge bloeddruk, slaapstoornissen en verhoogde niveaus van angst of een depressie.
 3. Beperkte toegang tot zorg: Validisme kan de toegang tot gezondheidszorg beperken, omdat mensen met een visuele beperking mogelijk worden gediscrimineerd door zorgverleners of ontoegankelijke gezondheidsinformatie tegenkomen.

Mentale impact

 1. Stress en angst: De dagelijkse confrontatie met validisme, vooroordelen en obstakels kan leiden tot chronische stress en angst bij visueel beperkte personen. Ze kunnen zich voortdurend zorgen maken over discriminatie of ontoegankelijkheid.
 2. Depressie: Validisme kan bijdragen aan neerslachtigheid en een depressie bij mensen met een visuele beperking, vooral wanneer ze het gevoel hebben dat ze worden buitengesloten of niet worden gewaardeerd in de samenleving.
 3. Laag zelfbeeld en zelfvertrouwen: Herhaalde negatieve ervaringen en vooroordelen kunnen het zelfbeeld en zelfvertrouwen van personen met een visuele beperking aantasten. Ze kunnen zich minderwaardig of onwaardig voelen.
 4. Sociale isolatie: Het gevoel van niet-acceptatie en uitsluiting kan leiden tot sociale isolatie. Mensen met een visuele beperking kunnen terughoudend zijn om deel te nemen aan sociale activiteiten uit angst voor negatieve reacties.
 5. Verlies van motivatie: Validisme kan de motivatie om doelen na te streven verminderen, omdat mensen met een visuele beperking ontmoedigd kunnen raken door de voortdurende barrières die ze tegenkomen.

De impact van validisme is niet uniform is varieert van persoon tot persoon. Sommige personen ontwikkelen veerkracht en vinden manieren om met discriminatie om te gaan, terwijl anderen ernstiger mentale en fysieke gezondheidsproblemen kunnen ervaren. Het is cruciaal voor de samenleving om zich bewust te zijn van deze impact en zich in te zetten voor inclusie, gelijke kansen en respect voor mensen met een visuele beperking om deze negatieve effecten te verminderen. Professionele ondersteuning, zoals counseling, therapie en toegang tot geschikte hulpmiddelen en diensten, kan ook bijdragen aan het welzijn van blinde en slechtziende personen.

Vermoeidheid: Vermoeide vrouw achter laptop

Angst en een depressie kunnen voorkomen bij validisme – Vermoeide vrouw achter laptop

Wat kunnen blinde of slechtziende personen aan validisme doen?

 1. Zelfbewustzijn en zelfvertrouwen opbouwen: Het is belangrijk om je eigen capaciteiten te erkennen en zelfvertrouwen te ontwikkelen. Laat je niet beperken door de vooroordelen van anderen.
 2. Informatie en bewustwording: Informeer mensen in je omgeving over blind- en slechtziendheid, leg uit wat je nodig hebt om volledig deel te nemen aan het dagelijks leven en deel je persoonlijke ervaringen om misvattingen te weerleggen.
 3. Zoek ondersteuning en advies: Sluit je aan bij lokale of nationale organisaties voor mensen met een visuele beperking (BE en NL) en steungroepen. Deze groepen bieden ondersteuning, informatie en kansen om ervaringen te delen.

Wat kan de samenleving hieraan doen?

 1. Bewustwording en educatie: Bevorder bewustwording over validisme en de specifieke uitdagingen waarmee mensen met een visuele beperking worden geconfronteerd. Onderwijs en sensibiliseer scholen, werkplekken en de gemeenschap over inclusie en gelijke kansen.
 2. Toegankelijkheid bevorderen: Zorg ervoor dat openbare ruimtes, gebouwen, vervoerssystemen en digitale platforms toegankelijk zijn voor mensen met een visuele beperking. Dit omvat het aanbrengen van tactiele markeringen, het implementeren van gesproken aankondigingen in het openbaar vervoer en het ontwikkelen van toegankelijke websites en apps.
 3. Inclusief onderwijs: Ondersteun inclusief onderwijs dat blinde en slechtziende leerlingen integreert in reguliere scholen, terwijl ze de nodige ondersteuning en hulpmiddelen bieden.
 4. Werkgelegenheidskansen: Stimuleer gelijke kansen op de arbeidsmarkt door werkgevers te informeren over de voordelen van het aannemen van mensen met een visuele beperking en het verstrekken van redelijke aanpassingen op de werkplek.
 5. Wetgeving en handhaving: Ontwikkel en handhaaf wetten die discriminatie op basis van handicap verbieden en ervoor zorgen dat mensen met een visuele beperking hun rechten kunnen uitoefenen.
 6. Zichtbare rolmodellen en vertegenwoordiging: Moedig de vertegenwoordiging van mensen met een visuele beperking aan in de media, cultuur, politiek en andere sectoren om positieve rolmodellen te creëren en stereotypen te doorbreken.
 7. Ondersteuning van organisaties: Steun organisaties die zich inzetten voor de belangen van mensen met een visuele beperking door donaties, vrijwilligerswerk en betrokkenheid bij gemeenschapsinitiatieven.

Het bestrijden van validisme is een gedeelde verantwoordelijkheid en vereist de inzet van personen, gemeenschappen, overheidsinstanties en organisaties. Door samen te werken kunnen we een inclusievere samenleving creëren waarin diversiteit wordt gevierd en gerespecteerd, en waarin mensen met een visuele beperking dezelfde kansen en rechten hebben als ieder ander.

 

 

Deel dit:
Advertenties

 1. Zelfregulatie, hulp vragen en de zoektocht naar zin als je blind of slechtziend bent07-06-2024 01:06:05
 2. Ongemakkelijke stiltes bij blinden en slechtzienden31-05-2024 06:05:01
 3. Kan je wennen aan het blind of slechtziend geworden zijn?29-05-2024 06:05:20
 4. Overwin je innerlijke criticus: Leer jezelf waarderen, ook met een visuele beperking28-05-2024 03:05:49
 5. Piekeren als je blind of slechtziend bent28-05-2024 06:05:22
 6. Voldoende rust nemen als je blind of slechtziend bent28-05-2024 05:05:18
 7. Emotionele uitputting bij blinden en slechtzienden20-05-2024 12:05:55
 8. Gevoelens van ontoereikendheid bij blinden en slechtzienden20-05-2024 05:05:19
 9. Perfectionisme bij blinden en slechtzienden20-05-2024 05:05:10
 10. Prikkelbaarheid bij blinden en slechtzienden18-05-2024 12:05:41
 11. Zichzelf als blinde of slechtziende persoon vergelijken met andere blinden en slechtzienden18-05-2024 05:05:50
 12. Gevoelens van teleurstelling bij blinde en slechtziende personen17-05-2024 06:05:52
 13. Mensen die denken voor blinden en slechtzienden15-05-2024 06:05:04
 14. Stereotypering van blinde en slechtziende personen14-05-2024 06:05:06
 15. Misvatting: Bewindvoering voor blinden en slechtzienden14-05-2024 06:05:51
 16. Kunnen blinden en slechtzienden gelukkig zijn?09-05-2024 11:05:15
 17. Praten over je gevoelens als je blind of slechtziend bent09-05-2024 07:05:11
 18. Zelfcompassie bij blinden en slechtzienden09-05-2024 07:05:20
 19. Waarom accepteren sommigen sneller hun visuele beperking dan anderen?09-05-2024 06:05:25
 20. Gevoelens van waardeloosheid als je blind of slechtziend bent07-05-2024 06:05:43
 21. Gevoelens van wanhoop als je blind of slechtziend bent07-05-2024 06:05:36
 22. Bang om met blinde of slechtziende mensen om te gaan06-05-2024 06:05:11
 23. Ongemakkelijke situaties en blunders als je blind of slechtziend bent03-05-2024 04:05:57
 24. Kwetsbaarheid bij blinden en slechtzienden03-05-2024 02:05:29
 25. Boosheid bij blinden en slechtzienden02-05-2024 06:05:39
 26. Gevoelens van miskenning bij blinden en slechtzienden28-04-2024 06:04:48
 27. Praat met blinden en slechtzienden niet enkel over hun beperking28-04-2024 06:04:43
 28. Ook positief ingestelde blinde en slechtziende personen ervaren dipjes27-04-2024 07:04:19
 29. Existentiële vragen en zingeving als je blind of slechtziend bent25-04-2024 06:04:20
 30. Omgaan met een visuele beperking zonder steun van je omgeving24-04-2024 06:04:58
 31. Strijden doet lijden tijdens rouwproces bij visuele beperking21-04-2024 12:04:06
 32. Wat “zien” volledig blinde personen?21-04-2024 07:04:01
 33. Staren naar blinde en slechtziende personen20-04-2024 12:04:43
 34. Jaloezie onder blinde en slechtziende personen17-04-2024 12:04:41
 35. Hoe kan je beelden van iets of iemand vormen als je blind bent?14-04-2024 06:04:11
 36. Veranderende manier van omgaan van anderen rond ontstane visuele handicap13-04-2024 01:04:33
 37. Voor jezelf opkomen: Assertiviteit voor mensen met een visuele beperking13-04-2024 07:04:44
 38. “Daar, die blinde / slechtziende!”12-04-2024 02:04:56
 39. Onwetendheid over visuele beperking: Omgaan met frustraties, tips en suggesties09-04-2024 04:04:17
 40. Tips om positief te blijven als je blind of slechtziend bent07-04-2024 01:04:07
 41. Ervaringsdeskundigheid met een visuele beperking inzetten06-04-2024 12:04:23
 42. Vragen en reacties aan partners van blinden en slechtzienden05-04-2024 06:04:51
 43. Ben je liever blind of doof?04-04-2024 12:04:43
 44. Zelfintroductie met een visuele beperking02-04-2024 04:04:28
 45. Behoefte aan “me-time” als je blind of slechtziend bent01-04-2024 06:04:57
 46. Herhaling bij de ontwikkeling van blinde en slechtziende kinderen30-03-2024 01:03:56
 47. Gevoelens van onrechtvaardigheid bij blinden en slechtzienden29-03-2024 07:03:25
 48. Contact maken met anderen als je blind of slechtziend bent18-03-2024 08:03:48
 49. Zelfmedelijden, een valkuil voor blinden en slechtzienden17-03-2024 01:03:57
 50. Leren voelen als je blind of slechtziend bent10-03-2024 03:03:15
 51. Betutteling van blinden en slechtzienden26-02-2024 06:02:36
 52. Overcompensatie van blind- of slechtziendheid25-02-2024 01:02:20
 53. Verlies van onafhankelijkheid bij blindheid of slechtziendheid24-02-2024 06:02:16
 54. Hoe leg ik mijn eigen blind- of slechtziendheid uit?19-02-2024 01:02:52
 55. Plots blind of slechtziend: Verlangen naar het leven van voor de visuele beperking03-02-2024 07:02:23
 56. Blind of slechtziend: Angst om buiten te komen18-01-2024 12:01:22
 57. Blind of slechtziend: Hoe kan je omgaan met onbedoelde goede adviezen?11-01-2024 06:01:48
 58. Vragen die je best niet aan een blinde of slechtziende persoon stelt09-01-2024 06:01:29
 59. Blind of slechtziend: Vaak meer tijd nodig13-12-2023 12:12:57
 60. Ongevraagd aanraken van blinden en slechtzienden11-12-2023 03:12:36
 61. Blind of slechtziend: Overgevoelig voor geluiden (hyperacusis)11-12-2023 01:12:00
 62. Blind of slechtziend en afspreken met andere blinde of slechtziende persoon09-12-2023 06:12:37
 63. Kijk verder dan de handicap!06-12-2023 01:12:10
 64. Zelfredzaamheid bij blinden en slechtzienden05-12-2023 12:12:21
 65. Impact van tastzin voor blinden en slechtzienden04-12-2023 07:12:23
 66. Slechtzienden die dichtbij het televisietoestel plakken25-11-2023 08:11:48
 67. Kunnen blinden bang zijn in het donker?24-11-2023 04:11:00
 68. Aanpassen aan het verlies van het gezichtsvermogen24-11-2023 07:11:17
 69. Inclusieve beeldvorming van blinden en slechtzienden in de media22-11-2023 03:11:00
 70. Negatieve en positieve vraagstelling rond een visuele beperking22-11-2023 11:11:27
 71. Identiteitsvorming bij blinden en slechtzienden21-11-2023 07:11:38
 72. Waarom hebben sommige blinden en slechtzienden alleen contact met lotgenoten?20-11-2023 03:11:14
 73. Waarom kijken blinden en slechtzienden soms naar hun smartphonescherm?18-11-2023 01:11:01
 74. Slechtzienden die absoluut gedrukte tekst willen blijven lezen16-11-2023 06:11:02
 75. Gevoelens van onderhandeling bij blinden en slechtzienden16-11-2023 07:11:36
 76. Gevoelens van minderwaardigheid bij blinden en slechtzienden15-11-2023 05:11:58
 77. Existentiële crisis bij blinden en slechtzienden15-11-2023 04:11:47
 78. Radeloosheid / Besluiteloosheid bij blinden en slechtzienden15-11-2023 08:11:16
 79. Misvatting: Dichterbij staan voor communicatie met blinden en slechtzienden09-11-2023 06:11:09
 80. Misvattingen: Blinden en slechtzienden leven in een instelling en kunnen niet werken09-11-2023 04:11:02
 81. Anderen die het leven van blinden en slechtzienden overnemen06-11-2023 04:11:52
 82. Waarom laten blinde mensen soms het licht aan?06-11-2023 06:11:33
 83. Neuroplasticiteit bij blinden31-10-2023 08:10:17
 84. Stigmatisering van blinden en slechtzienden30-10-2023 05:10:05
 85. Woede bij blinden en slechtzienden30-10-2023 05:10:37
 86. Schaamte bij blinden en slechtzienden30-10-2023 04:10:15
 87. Copingmechanismen bij blind- of slechtziendheid of oogproblemen30-10-2023 04:10:38
 88. Blindgeboren en blind geworden personen: Overeenkomsten en verschillen27-10-2023 06:10:22
 89. Hoe leg je het concept van een regenboog uit aan blindgeboren personen?27-10-2023 05:10:37
 90. Verlies van controle als je blind of slechtziend bent26-10-2023 01:10:35
 91. Motivatie en demotivatie bij blinden en slechtzienden24-10-2023 07:10:20
 92. Hulpeloosheid bij blinden en slechtzienden24-10-2023 06:10:23
 93. Acceptatie van visuele handicap (leren omgaan met je beperking)19-10-2023 01:10:00
 94. Waarom houden blinden de ogen open of juist gesloten?15-10-2023 03:10:31
 95. Concentratieproblemen bij blinden en slechtzienden15-10-2023 02:10:23
 96. Verwardheid / Verwarring bij blinden en slechtzienden15-10-2023 06:10:05
 97. Ontmoediging bij blinden en slechtzienden15-10-2023 05:10:43
 98. Omgaan met vergelijkingen van blindheid of slechtziendheid14-10-2023 04:10:35
 99. Machteloosheid en onmacht bij blinden en slechtzienden10-10-2023 07:10:55
 100. Hoe kan je omgaan met ongepaste opmerkingen van kinderen over blinden en slechtzienden?08-10-2023 06:10:37
 101. Verdriet bij blinden en slechtzienden08-10-2023 05:10:55
 102. Zelfacceptatie, zelfbeeld en eigenwaarde: Omarmen van het blind of slechtziend zijn07-10-2023 06:10:57
 103. Twijfels bij blinden en slechtzienden07-10-2023 05:10:44
 104. Blind of slechtziend: Omgaan met overdreven nieuwsgierigheid van anderen07-10-2023 04:10:03
 105. Toestand van verlamming (freeze-situatie) na een oogdiagnose05-10-2023 01:10:36
 106. Loslaten van je blind of slechtziend kind04-10-2023 06:10:19
 107. Hooggevoeligheid bij blinden en slechtzienden03-10-2023 11:10:41
 108. Zichtbare afwijkingen aan oog of ogen03-10-2023 06:10:24
 109. Humor en zelfspot bij het omgaan met een visuele handicap02-10-2023 02:10:36
 110. Omgaan met je visuele beperking: Welke factoren spelen mee?02-10-2023 01:10:43
 111. Begrip van licht en kleuren voor personen zonder lichtperceptie29-09-2023 04:09:06
 112. De rol van opvoeding, omgeving en sociale factoren bij het omgaan met een visuele handicap27-09-2023 03:09:46
 113. Impact van privacyschending bij blinden en slechtzienden27-09-2023 03:09:22
 114. Inleefwandelingen: De wereld ervaren van blinden en slechtzienden27-09-2023 07:09:34
 115. Visuele herinneringen als je blind of slechtziend bent25-09-2023 02:09:06
 116. Validisme bij blinde en slechtziende personen24-09-2023 05:09:35
 117. Steungroepen en patiëntenverenigingen voor blinden en slechtzienden24-09-2023 06:09:23
 118. Oogcontact maken door blinden en slechtzienden22-09-2023 05:09:45
 119. Grenzen stellen als je blind of slechtziend bent22-09-2023 07:09:00
 120. Blind of slechtziend en over de eigen grenzen heen gaan22-09-2023 06:09:49
 121. Wat missen blinden en slechtzienden het meest?20-09-2023 04:09:06
 122. Discriminatie van mensen met een visuele beperking20-09-2023 03:09:24
 123. Andere zintuigen verbeteren bij blinden en slechtzienden20-09-2023 03:09:22
 124. Frustratie bij blinden en slechtzienden18-09-2023 05:09:07
 125. Dineren in het donker: Voordelen, kenmerken en locaties in België en Nederland17-09-2023 01:09:55
 126. Simulatietools (apps, websites en brillen) voor slechtziendheid17-09-2023 12:09:47
 127. Omgaan met (extreme) bewondering en adoratie vanwege een visuele handicap16-09-2023 05:09:29
 128. Omgaan met reacties en vragen rond visuele handicap en oogproblemen15-09-2023 05:09:22
 129. Omgaan met een visuele beperking: Een persoonlijke reis14-09-2023 02:09:30
 130. De schoonheid van het onzichtbare: Wat is mooi?13-09-2023 11:09:09
 131. Zelfstigmatisering bij personen met een visuele beperking12-09-2023 12:09:28
 132. Kwaliteit van leven bij blinden en slechtzienden09-09-2023 11:09:45
 133. Ontkenning van een visuele beperking09-09-2023 06:09:42
 134. Ongeloof over blind- of slechtziendheid: “Jij kan wel goed zien!”04-09-2023 01:09:35
 135. Het gebruik van de woorden “zien”, “kijken” en “lezen” bij communicatie met blinden en slechtzienden03-09-2023 04:09:11
 136. Alle mensen zijn anders en uniek, ook blinden en slechtzienden02-09-2023 05:09:03
 137. Hoe leg ik kinderen uit wat het is om blind of slechtziend te zijn?02-09-2023 12:09:19
 138. Sociale isolatie bij blinden en slechtzienden01-09-2023 02:09:17
 139. Emoties bij anderen herkennen als je blind of slechtziend bent31-08-2023 12:08:18
 140. Hoe reageer je wanneer je geliefde slecht nieuws kreeg van de oogarts?31-08-2023 06:08:33
 141. Blind of slechtziend en weinig zelfvertrouwen31-08-2023 05:08:34
 142. De oogarts kan mij niet meer helpen en mijn zicht is of wordt heel slecht. Wat nu?30-08-2023 04:08:30
 143. Omgaan met de visuele wereld als je slechtziend of blind bent30-08-2023 08:08:11
 144. Blind of slechtziend: Eigen uiterlijk en zich opmaken27-08-2023 03:08:41
 145. Revalidatietraining voor blinden en slechtzienden26-08-2023 01:08:55
 146. Ervaren wat het is om slechtziend of blind te zijn25-08-2023 02:08:05
 147. Begrijpen en aanleren van kleuren aan blinde personen22-08-2023 02:08:13
 148. Werken de zintuigen van blinden en slechtzienden beter?22-08-2023 01:08:43
 149. Positieve aspecten aan leven met een visuele beperking17-08-2023 04:08:46
 150. Blind of slechtziend geboren en rouwproces rond afwezig of slecht gezichtsvermogen16-08-2023 01:08:35
 151. Ouderschap als je blind of slechtziend bent14-08-2023 07:08:48
 152. Blind of slechtziend: Hoe kan je een sociaal netwerk opbouwen en wat zijn de obstakels?11-08-2023 04:08:22
 153. Hoe leg je slechtziendheid uit en hoe ga je om met vooroordelen?11-08-2023 02:08:16
 154. Omgaan met non-verbale communicatie als je blind of slechtziend bent08-08-2023 03:08:37
 155. Blind of slechtziend: Rouwproces rond verlies van gezichtsvermogen08-08-2023 06:08:00
 156. Kunnen blinden beelden zien in hun dromen?07-08-2023 04:08:09
 157. Tips: Als partner omgaan met iemand die blind of slechtziend is05-08-2023 06:08:34
 158. Vooroordelen en misvattingen over mensen met een visuele beperking05-08-2023 01:08:39
 159. Universele pictogrammen voor blinden en slechtzienden05-08-2023 06:08:07
 160. Waarom dragen sommige blinden en slechtzienden een zonnebril?03-08-2023 06:08:37
 161. Repetitieve bewegingen en handelingen bij blinde en slechtziende personen29-07-2023 02:07:00
 162. Je bent blind of slechtziend als je …07-07-2017 12:07:25
 163. Blindismen: wat zijn ze en wat doen we ermee?01-11-2013 03:11:00

Laatst bijgewerkt op 14 mei 2024 – 17:39