Hulpmiddelen gebruiken: Psychologische drempels voor blinden en slechtzienden

Hulpmiddelen kunnen het leven van blinden en slechtzienden aanzienlijk verbeteren door hen meer zelfstandigheid, mobiliteit en toegang tot informatie te bieden. Denk hierbij aan een witte stok, het braille en diverse apps. Ondanks de potentiële voordelen ervaren veel blinden en slechtzienden psychologische drempels die hen ervan weerhouden om deze hulpmiddelen te gebruiken of optimaal te benutten. In deze tekst bespreken we de verschillende drempels, hun oorzaken en mogelijke oplossingen.

De psychologische drempels die mensen met een visuele beperking ervaren, kunnen  complex en divers zijn. Niet iedereen ervaart alle genoemde drempels in dezelfde mate, en de oorzaken en oplossingen kunnen per individu verschillen. Dit maakt het onmogelijk om een universele oplossing te bieden. Wat voor de ene persoon werkt, werkt misschien niet voor de andere. Het is bijgevolg essentieel om de unieke behoeften, voorkeuren en uitdagingen van elke persoon met visuele beperking in kaart te brengen om de passende ondersteuning en begeleiding te bieden.

Gebrek aan zelfvertrouwen

Een van de grootste drempels is een gebrek aan zelfvertrouwen bij het leren en gebruiken van nieuwe technologie. Dit kan komen door een gebrek aan eerdere ervaring met hulpmiddelen, de angst om fouten te maken, afhankelijkheid van anderen of de angst om beoordeeld te worden.

Oorzaken

 • Gebrek aan eerdere ervaring: Veel blinden en slechtzienden hebben in hun jeugd of opvoeding weinig ervaring gehad aan hulpmiddelen. Dit kan leiden tot onzekerheid over hun mogelijkheden en angst om te falen.
 • Negatieve ervaringen: Negatieve ervaringen met het gebruik van hulpmiddelen in het verleden kunnen leiden tot angst en onzekerheid om het opnieuw te proberen.
 • Onrealistische verwachtingen: Soms hebben mensen onrealistische verwachtingen over wat hulpmiddelen kunnen. Dit kan leiden tot teleurstelling en frustratie wanneer de hulpmiddelen niet aan die verwachtingen voldoen.

Oplossingen

 • Positieve rolmodellen: Het tonen van positieve rolmodellen die met hulpmiddelen omgaan, kan blinden en slechtzienden inspireren om het ook te proberen.
 • Training en ondersteuning: Goede training en ondersteuning bij het leren gebruiken van hulpmiddelen kunnen zelfvertrouwen en vaardigheden vergroten.
 • Focus op successen: Erken en vier de successen die mensen met hulpmiddelen behalen, hoe klein die ook lijken.

Schaamte en stigma

Sommige blinden en slechtzienden ervaren schaamte of stigma rond het gebruik van hulpmiddelen. Dit kan komen door onjuiste percepties over blind- of slechtziendheid, de angst om anders gezien te worden of de druk om te voldoen aan onrealistische normen van onafhankelijkheid.

Oorzaken

 • Onjuiste percepties: Onjuiste stereotypen en misvattingen over blindheid en hulpmiddelen kunnen leiden tot schaamte en stigmatisering.
 • Maatschappelijke druk: De nadruk op onafhankelijkheid en ‘normaal’ zijn in de samenleving kan druk uitoefenen op blinden en slechtzienden om hulpmiddelen te vermijden.
 • Gebrek aan acceptatie: Angst voor afwijzing of negatieve reacties van anderen kan mensen weerhouden om hulpmiddelen te gebruiken in het openbaar.

Oplossingen

 • Voorlichting en educatie: Het bestrijden van onjuiste percepties en het bevorderen van begrip voor blindheid en hulpmiddelen kan stigmatisering verminderen.
 • Lotgenoten en  ervaringsuitwisseling: Het creëren van een veilige en ondersteunende community waar mensen ervaringen kunnen delen en elkaar kunnen motiveren, kan een groot verschil maken.
 • Rolmodellen en zichtbaarheid: Het tonen van succesvolle en zelfverzekerde blinden en slechtzienden die hulpmiddelen gebruiken, kan een positief rolmodel bieden en schaamte verminderen.

Gebrek aan toegang en kennis

De toegang tot hulpmiddelen en kennis over hun gebruik kan een significante drempel vormen voor blinden en slechtzienden. Hulpmiddelen kunnen duur zijn, informatie over beschikbaarheid en functionaliteit kan beperkt zijn, en er is niet altijd ondersteuning bij het kiezen en gebruiken van de juiste hulpmiddelen.

Oorzaken

Financiële barrières:

De kosten van hulpmiddelen kunnen een grote belemmering vormen, vooral voor mensen met een laag inkomen die geen overheidstoelage krijgen. Hulpmiddelen kunnen eenmalige kosten met zich meebrengen, maar ook terugkerende kosten voor onderhoud, updates of vervanging. Dit kan een aanzienlijke financiële last betekenen voor personen en gezinnen.

Vingers lezen braille op een brailleleesregel

Vingers lezen braille op een brailleleesregel: Een leesregel kan erg duur zijn

Gebrek aan informatie:

Onvoldoende informatie over beschikbare hulpmiddelen, hun functionaliteit, compatibiliteit en geschiktheid voor specifieke behoeften, kan leiden tot frustratie en verwarring. Mensen weten niet waar ze betrouwbare informatie kunnen vinden of hoe ze verschillende hulpmiddelen met elkaar kunnen vergelijken. Dit kan leiden tot verkeerde keuzes of het vermijden van hulpmiddelen die hen daadwerkelijk kunnen helpen.

Ondersteuningstekort:

Gebrek aan toegang tot deskundige begeleiding en ondersteuning bij het kiezen, aanpassen en gebruiken van hulpmiddelen kan leiden tot suboptimaal gebruik of zelfs vermijding. Mensen missen de kennis of vaardigheden om hulpmiddelen op een effectieve manier in te stellen en te gebruiken. Er is onvoldoende ondersteuning om problemen op te lossen of nieuwe vaardigheden aan te leren. Dit kan leiden tot frustratie, afhankelijkheid van anderen en een gevoel van ontoereikendheid.

Gevolgen:

 • Beperkte mobiliteit en onafhankelijkheid
 • Verminderde toegang tot informatie en educatie
 • Beperkte kansen op werk en participatie in de samenleving
 • Verminderde kwaliteit van leven

Oplossingen

Financiële barrières:

 • Subsidies en financiële steun: Overheden en organisaties kunnen subsidies en financiële steun verlenen om hulpmiddelen meer betaalbaar te maken.
 • Tweedehands hulpmiddelen: Via allerlei kanalen is het mogelijk om tweedehandshulpmiddelen aan te kopen.

Gebrek aan informatie:

 • Centrale informatiebron: Er bestaan diverse centrale online informatiebronnen met uitgebreide informatie over beschikbare hulpmiddelen, hun functionaliteit, leveranciers en gebruikerservaringen. Ook zijn er andere opties mogelijk om onafhankelijk hulpmiddelenadvies te krijgen. Het is tevens mogelijk om regelmatig hulpmiddelenbeurzen te bezoeken.
 • Voorlichtingscampagnes: Er bestaan voorlichtingscampagnes om bewustzijn te creëren over hulpmiddelen en hun voordelen, vaak georganiseerd door blindennazorgwerken.
 • Ervaringsplatformen: Er zijn ondersteuningsplatformen waar mensen met ervaring met hulpmiddelen anderen kunnen adviseren en begeleiden.

Ondersteuningstekort:

Angst voor verandering

Mensen hechten zich vaak aan vertrouwde routines en gewoonten, zelfs als deze niet optimaal zijn. De overgang naar het gebruik van hulpmiddelen kan als een grote verandering worden ervaren, wat angst, weerstand en onzekerheid kan oproepen.

Oorzaken

 • Comfortzone: Verandering kan bedreigend zijn en mensen kunnen vasthouden aan wat ze kennen, zelfs als het hen beperkt. De vertrouwde omgeving en dagelijkse routines bieden een gevoel van veiligheid en controle. Het gebruik van bekende hulpmiddelen en strategieën, hoewel suboptimaal, kan geruststellend zijn.
 • Angst voor het onbekende: De onzekerheid over hoe hulpmiddelen zullen werken, hoe ze in het dagelijks leven passen en welke impact ze zullen hebben, kan angst en weerstand veroorzaken. De onbekende mogelijkheden en de complexiteit van nieuwe technologie kunnen overweldigend lijken.
 • Gebrek aan vertrouwen: Gebrek aan vertrouwen in eigen kunnen om de hulpmiddelen effectief te gebruiken, of in de betrouwbaarheid en functionaliteit van de hulpmiddelen zelf, kan leiden tot terughoudendheid om te veranderen. De angst om te falen of om afhankelijk te worden van technologie kan een grote drempel vormen.

Oplossingen

 • Stapsgewijze introductie: Introduceer hulpmiddelen geleidelijk in het dagelijks leven. Begin met eenvoudige taken en breid het gebruik geleidelijk uit naarmate het comfort en de vaardigheden toenemen. Dit creëert een minder ingrijpende overgang en geeft de gebruiker de tijd om te wennen aan de nieuwe hulpmiddelen.
 • Focus op voordelen: Benadruk de voordelen die hulpmiddelen kunnen bieden. Maak mensen bewust van de concrete verbeteringen in hun leven die hulpmiddelen kunnen realiseren. Toon concrete voorbeelden van hoe anderen met een visuele beperking hun leven hebben verbeterd door hulpmiddelen te gebruiken. Dit kan motivatie en enthousiasme creëren om de drempel van verandering te overwinnen.
 • Positieve verhalen delen: Deel ervaringsverhalen van mensen die met hulpmiddelen een positieve impact hebben ervaren in hun leven. Laat ze hun successen, uitdagingen en leermomenten delen. Dit kan inspireren en laten zien dat de overgang naar hulpmiddelen haalbaar en waardevol is.
 • Praktische ondersteuning bieden: Bied praktische ondersteuning bij het leren en gebruiken van hulpmiddelen. Dit kan bestaan uit trainingen, workshops, individuele begeleiding of ondersteuningsgroepen. Door praktische hulp te bieden, vermindert men de drempel en vergroot men het zelfvertrouwen om de hulpmiddelen te integreren.
 • Erkenning en beloning: Erken en beloon successen, hoe klein ze ook lijken. Positieve bekrachtiging stimuleert verdere stappen en vergroot het gevoel van competentie. Door successen te vieren, wordt de focus gelegd op de voordelen van verandering in plaats van de angst.

Rouwproces als psychologische drempel voor blinden en slechtzienden

Naast de eerder besproken psychologische drem, kan het rouwproces een significante drempel vormen voor blinden en slechtzienden om hulpmiddelen te accepteren en te gebruiken.

De impact van visusverlies:

Het verlies van gezichtsvermogen, of het nu geleidelijk of plotseling is, kan een ingrijpende gebeurtenis zijn die gepaard gaat met een complex rouwproces. Dit proces omvat verschillende fasen, waaronder ontkenning, woede, verdriet, acceptatie en heroriëntatie.

Rouw bij visusverlies kan zich uiten in:

 • Verlies van onafhankelijkheid: De angst om dagelijkse taken niet meer zelfstandig te kunnen uitvoeren kan leiden tot gevoelens van frustratie, hulpeloosheid en verlies van controle.
 • Verandering in identiteit: Het zelfbeeld en de identiteit van een persoon kunnen sterk verbonden zijn met het gezichtsvermogen. Het verlies hiervan kan leiden tot gevoelens van onzekerheid, verwarring en identiteitscrisis.
 • Sociale isolatie: De angst om fouten te maken of afhankelijk te zijn van anderen kan leiden tot sociale terugtrekking en isolatie.
 • Praktische uitdagingen: Het leren omgaan met nieuwe hulpmiddelen en aanpassingen in het dagelijks leven kan tijdrovend, frustrerend en uitdagend zijn.

De rol van hulpmiddelen in het rouwproces:

Hulpmiddelen kunnen een waardevolle rol spelen in het rouwproces door blinden en slechtzienden te helpen om dagelijkse taken uit te voeren, hun onafhankelijkheid te herwinnen en hun levenskwaliteit te verbeteren. Echter, de acceptatie en het gebruik van hulpmiddelen kan worden belemmerd door de rouwgevoelens die gepaard gaan met visusverlies.

Uitdagingen bij het accepteren van hulpmiddelen:

 • Erkenning van verlies: De acceptatie van hulpmiddelen kan betekenen dat men het verlies van gezichtsvermogen moet erkennen en accepteren. Dit kan een moeilijke en pijnlijke stap zijn in het rouwproces.
 • Afhankelijkheidsgevoel: De angst om afhankelijk te zijn van hulpmiddelen en anderen kan leiden tot weerstand tegen het gebruik ervan.
 • Verandering van identiteit: Hulpmiddelen kunnen gezien worden als een symbool van beperking en een verandering in iemands identiteit, wat kan leiden tot verwarring en weerstand.

Ondersteuning in het rouwproces en acceptatie van hulpmiddelen:

 • Professionele begeleiding: Psychologische begeleiding kan mensen helpen om hun rouwgevoelens te verwerken, copingmechanismen te ontwikkelen en de acceptatie van hulpmiddelen te bevorderen.
 • Ondersteuning door lotgenoten: Ervaringsgroepen en lotgenotencontact kunnen waardevolle steun en inspiratie bieden aan mensen die met visusverlies en hulpmiddelen omgaan.
 • Gevoeligheid en geduld: Professionals en naasten dienen geduld en begrip te tonen voor de rouwgevoelens en uitdagingen die mensen met visusverlies ervaren.
 • Focus op voordelen: Benadrukken van de positieve impact die hulpmiddelen kunnen hebben op het dagelijks leven en de onafhankelijkheid kan motivatie bieden om ze te accepteren.

Naast bovenstaande tips is het belangrijk om te benadrukken dat het rouwproces uniek is voor elke persoon. De duur, intensiteit en uitingsvormen van rouw kunnen per persoon verschillen. Het is essentieel om respectvol om te gaan met de rouwgevoelens van elke persoon en hen de tijd en ruimte te geven die ze nodig hebben om dit proces te doorlopen.

Meer informatie

Deel dit:
Advertenties

 1. Hoe vind je nieuwe producten in de winkel als je blind of slechtziend bent?30-05-2024 06:05:06
 2. Omgaan met productverpakkingen als je blind of slechtziend bent13-05-2024 06:05:26
 3. Lichaamstaal en gezichtsuitdrukkingen herkennen als je blind of slechtziend bent10-05-2024 07:05:58
 4. Omgaan met visgraten als je blind of slechtziend bent04-05-2024 06:05:17
 5. Omgaan met buffetten als je blind of slechtziend bent28-04-2024 05:04:54
 6. Omgaan met hapjes op feestjes als je blind of slechtziend bent27-04-2024 05:04:54
 7. Toegankelijke robotstofzuigers voor blinden en slechtzienden26-04-2024 07:04:25
 8. Spullen op een vaste plek leggen als je blind of slechtziend bent23-04-2024 07:04:11
 9. Tips om insecten te weren als je blind of slechtziend bent22-04-2024 06:04:07
 10. Hulpmiddelen gebruiken: Psychologische drempels voor blinden en slechtzienden20-04-2024 06:04:24
 11. Slimme speakers voor blinden en slechtzienden19-04-2024 05:04:10
 12. Kookplaat schoonmaken als je blind of slechtziend bent18-04-2024 11:04:34
 13. Bladeren harken als je blind of slechtziend bent18-04-2024 06:04:00
 14. Schoenen poetsen als je blind of slechtziend bent18-04-2024 06:04:47
 15. Overdreven behulpzaamheid aan personen met een visuele beperking13-04-2024 07:04:01
 16. Meterstanden doorgeven als blinde of slechtziende persoon12-04-2024 04:04:37
 17. Tandpasta doseren als je blind of slechtziend bent11-04-2024 02:04:36
 18. Maatbekers voor blinden en slechtzienden10-04-2024 01:04:59
 19. Stevige rugzakken voor personen met een visuele beperking08-04-2024 04:04:04
 20. Digitale handtekeningen voor blinden en slechtzienden07-04-2024 12:04:09
 21. Een dekbedhoes omdoen als je blind of slechtziend bent07-04-2024 06:04:16
 22. Zindelijkheidsproces van een kind met een visuele beperking06-04-2024 01:04:15
 23. Kruiden herkennen als je blind of slechtziend bent06-04-2024 05:04:08
 24. Tips om pasjes uit elkaar te houden als je blind of slechtziend bent04-04-2024 11:04:41
 25. Waarom hebben niet alle blinden en slechtzienden hulp nodig?03-04-2024 11:04:48
 26. Tijd opmeten als je blind of slechtziend bent03-04-2024 07:04:50
 27. Porties eten inschatten en opscheppen als je blind of slechtziend bent03-04-2024 06:04:31
 28. Bril blijven dragen als je zicht te slecht is02-04-2024 07:04:12
 29. Vervaldata lezen als je blind of slechtziend bent01-04-2024 05:04:49
 30. Vraag nooit aan een tafelgenoot: “Wat wil hij/zij (persoon met visuele beperking) drinken/eten?”31-03-2024 06:03:31
 31. Douchen en baden met een visuele beperking31-03-2024 03:03:56
 32. Zich aankleden als je blind of slechtziend bent27-03-2024 06:03:13
 33. Stof afdoen (afstoffen) als je blind of slechtziend bent26-03-2024 12:03:29
 34. Hulp bieden aan gasten met visuele beperking in hotels en restaurants16-03-2024 04:03:52
 35. Waarom gebruiken niet alle blinden en slechtzienden hulpmiddelen?23-02-2024 08:02:10
 36. Tips om schoenen uit elkaar te houden als je blind of slechtziend bent23-02-2024 08:02:44
 37. Blind of slechtziend en samen wandelen: Communicatiemiddelen in drukke omgevingen09-12-2023 05:12:24
 38. Ouders die pas vernemen dat hun pasgeboren baby blind of slechtziend is08-12-2023 08:12:32
 39. Glasscherven opruimen als je blind of slechtziend bent28-11-2023 01:11:52
 40. Kortingsbon voor beschermde afnemers voor een energiezuinige koelkast, wasmachine, diepvriezer of droogkast26-11-2023 05:11:28
 41. Monoculaire kijker (monokijkertje) voor slechtzienden26-11-2023 07:11:08
 42. Zelf je teennagels knippen als je blind of slechtziend bent26-11-2023 06:11:47
 43. Blind of slechtziend: Rijpheid van fruit en groenten inschatten24-11-2023 01:11:20
 44. Zelfstandig stemmen als je blind of slechtziend bent13-11-2023 12:11:37
 45. Blind of slechtziend: Meubels kopen, plaatsen en onderhouden12-11-2023 07:11:46
 46. Glazen deuren: Problemen voor slechtzienden en geleidehonden09-11-2023 01:11:07
 47. Maquettes voor blinden en slechtzienden08-11-2023 05:11:30
 48. Mobiele beeldschermloep (elektronische handloep) voor slechtzienden08-11-2023 01:11:14
 49. Blind of slechtziend: Wat kan je doen als er geen winkelhulp beschikbaar is?07-11-2023 11:11:48
 50. Merkpasta voor blinden en slechtzienden07-11-2023 07:11:56
 51. Deurklink vinden en deuren openen door blinden en slechtzienden06-11-2023 08:11:42
 52. Sprekende USB-speler voor blinden en slechtzienden06-11-2023 12:11:33
 53. Wandelen in regenweer als je blind of slechtziend bent03-11-2023 01:11:29
 54. Slimme stekkers: Voordelen voor blinden en slechtzienden03-11-2023 06:11:29
 55. Slimme thermostaten voor blinden en slechtzienden01-11-2023 06:11:30
 56. Slimme verlichting: Voordelen voor slechtzienden01-11-2023 05:11:09
 57. Google slimme assistenten27-10-2023 12:10:23
 58. Aangedampte brillenglazen voorkomen en verhelpen27-10-2023 06:10:53
 59. Hoe kan je het werk van je poetshulp controleren als je blind of slechtziend bent?25-10-2023 06:10:54
 60. Blind of slechtziend: Leren werken met hulpmiddelen en aanpassingen19-10-2023 03:10:12
 61. Apple AirTag: Verloren voorwerpen terugvinden17-10-2023 03:10:45
 62. Ergotherapie aan huis voor blinden en slechtzienden17-10-2023 07:10:43
 63. Afstandsbedieningen voor blinden en slechtzienden12-10-2023 04:10:39
 64. Bloeddruk- en hartslagmeters voor blinden en slechtzienden12-10-2023 02:10:45
 65. Kompas voor blinden en slechtzienden12-10-2023 01:10:04
 66. Kookwekkers voor blinden en slechtzienden12-10-2023 12:10:16
 67. Koortsthermometers voor blinden en slechtzienden12-10-2023 06:10:17
 68. Labellezers voor blinden en slechtzienden12-10-2023 05:10:26
 69. Hulpmiddelen en apps voor lichtdetectie voor blinden11-10-2023 03:10:12
 70. Loepen voor slechtzienden: Verbeterde zichtbaarheid en leesbaarheid11-10-2023 02:10:41
 71. Meetlatten voor blinden en slechtzienden11-10-2023 11:10:52
 72. Prikpen, prikbord en reglette: Hulpmiddelen om braille te schrijven11-10-2023 06:10:31
 73. Tips om morsen met eten en drinken te voorkomen als je blind of slechtziend bent11-10-2023 05:10:49
 74. Rollators voor blinden en slechtzienden10-10-2023 06:10:58
 75. Seniorentelefoon voor oudere blinden en slechtzienden10-10-2023 06:10:16
 76. Horloges voor blinden en slechtzienden10-10-2023 05:10:54
 77. Tafel met kantelverstelling voor slechtzienden09-10-2023 05:10:38
 78. Accessoires voor de witte stok voor blinden en slechtzienden09-10-2023 04:10:16
 79. Voorzetschermen (beeldschermvergroters) voor beeldschermen09-10-2023 06:10:15
 80. Wekkers voor blinden en slechtzienden09-10-2023 06:10:47
 81. Rekenen voor blinden en slechtzienden06-10-2023 05:10:45
 82. Doe-het-zelf hulpmiddelen voor blinden en slechtzienden06-10-2023 04:10:10
 83. Merktekens en herkenningshulpmiddelen voor blinden en slechtzienden06-10-2023 01:10:37
 84. Brailleschrijfmachines en notitietoestellen voor blinden en slechtzienden06-10-2023 12:10:17
 85. Schilderen in huis: De juiste kleurkeuze voor slechtzienden06-10-2023 11:10:12
 86. Toetsenbord: Aanpassingen voor blinden en slechtzienden06-10-2023 07:10:18
 87. Sprekende keukenweegschalen voor blinden en slechtzienden06-10-2023 06:10:16
 88. Spiegels voor slechtzienden: Soorten, tips en adviezen05-10-2023 05:10:09
 89. Tips voor veilig scheren en ontharen voor blinden en slechtzienden05-10-2023 04:10:20
 90. Hoe kan je als blinde of slechtziende persoon kortingen en aanbiedingen vinden?04-10-2023 03:10:59
 91. Ondersteuning van partner bij visuele beperking03-10-2023 05:10:10
 92. Zwembrillen met aangepaste dioptrieën: Helder zicht onder water01-10-2023 04:10:00
 93. Zonnebrillen met vergroting: Zicht en bescherming in één01-10-2023 04:10:39
 94. Verrekijkerbrillen: Duidelijk zicht op afstand01-10-2023 04:10:19
 95. Verduisterende brillen: Bescherming tegen overmatig licht01-10-2023 04:10:58
 96. Telescoopbrillen: Verbeterd zicht voor gedetailleerde taken01-10-2023 04:10:39
 97. Speciale sportbrillen: Optimaal zicht en bescherming voor sporters01-10-2023 04:10:19
 98. Slimme brillen: Verbeterde visuele ervaringen en onafhankelijkheid01-10-2023 04:10:50
 99. Prismabrillen: Corrigeren van visuele vertekening voor verbeterde visuele ervaring01-10-2023 04:10:30
 100. Overzetbrillen: Extra visuele ondersteuning zonder de eigen bril af te zetten01-10-2023 04:10:10
 101. Omkeerbrillen: verbetering van visuele Waarneming door Beeldomkering01-10-2023 04:10:50
 102. Nachtzichtbrillen: Verbeterd zicht bij weinig licht01-10-2023 04:10:31
 103. Multifocale brillen: Scherp zicht op verschillende afstanden in één glas01-10-2023 04:10:08
 104. Loepbrillen: Handsfree vergroting voor nauwkeurigheid en precisie01-10-2023 04:10:43
 105. Lichtfilterende brillen: Bescherming tegen blauw licht en verbeterd visueel comfort01-10-2023 04:10:19
 106. Leesbrillen: Dichtbij lezen met comfort en duidelijkheid01-10-2023 04:10:37
 107. Kappenbrillen: Verminder zijdelingse lichtinval en lichtgevoeligheid01-10-2023 02:10:36
 108. Druppelbrillen: Comfortabele toediening van oogdruppels01-10-2023 02:10:52
 109. Head-Mounted Display (HMD) brillen: Innovatieve visuele ervaringen01-10-2023 02:10:53
 110. Filterbrillen: Verlichting en comfort voor lichtgevoelige ogen01-10-2023 01:10:20
 111. Corningbrillen: Schitteringen verminderen en contrast verhogen01-10-2023 01:10:25
 112. Contrastversterkende brillen: Kleurverschillen en objecten benadrukken01-10-2023 01:10:35
 113. Contrastverhogende brillen: Zien in scherper detail01-10-2023 01:10:17
 114. Computerleesbrillen: Optimaal zicht voor computerwerk01-10-2023 01:10:31
 115. Computerbrillen: Oogverlichting voor langdurig computergebruik30-09-2023 06:09:20
 116. Brillen voor algemene zichtcorrectie: Verbetering van de gezichtsscherpte30-09-2023 06:09:29
 117. BiOptic-brillen: Verbetering van zicht op verschillende afstanden30-09-2023 05:09:25
 118. Bifocale brillen: Verbetering van zicht op afstand en dichtbij30-09-2023 05:09:44
 119. Kijkstrategietraining voor personen met een visuele beperking28-09-2023 05:09:55
 120. Zelfstandig wonen als je blind of slechtziend bent27-09-2023 12:09:24
 121. Verlichtingsopties voor de witte stok voor blinden en slechtzienden26-09-2023 11:09:14
 122. Blind of slechtziend: Zelfzorg en persoonlijke verzorging22-09-2023 03:09:44
 123. Ouders die willen blijven zorgen voor blinde en slechtziende volwassenen21-09-2023 05:09:09
 124. Luiers verversen als je blind of slechtziend bent20-09-2023 06:09:16
 125. Trappen: Aanpassingen voor blinden en slechtzienden18-09-2023 04:09:41
 126. Handgeschreven documenten lezen als je blind of slechtziend bent18-09-2023 12:09:16
 127. De impact van steun door partner, vrienden, familie, kennissen en lotgenoten bij blinden en slechtzienden18-09-2023 10:09:12
 128. Omgaan met ongevraagde hulp als je blind of slechtziend bent18-09-2023 05:09:29
 129. De Ooglijn: Ondersteuning en informatie rond blinden en slechtzienden17-09-2023 03:09:48
 130. Blind- en slechtziendvriendelijke waterkokers16-09-2023 07:09:06
 131. Memorecorders voor blinden en slechtzienden15-09-2023 02:09:31
 132. Hoe leren blinde en slechtziende kinderen hun veters knopen?14-09-2023 01:09:26
 133. Nummertje nemen bij ticketautomaat: Uitdagingen en tips voor blinden en slechtzienden13-09-2023 03:09:32
 134. Slimme gordijnen: Voordelen (voor blinden en slechtzienden)11-09-2023 05:09:42
 135. Hulpmiddelenbeurzen voor blinden en slechtzienden in België en Nederland10-09-2023 07:09:05
 136. Antislipmateriaal: Betere grip en stabiliteit voor blinden en slechtzienden09-09-2023 11:09:00
 137. Blinde en slechtziende senioren: Leven, welzijn en zorg08-09-2023 06:09:50
 138. Blindennazorgwerken: Ondersteuning en hulp voor blinden en slechtzienden08-09-2023 12:09:31
 139. Thee zetten als je blind of slechtziend bent07-09-2023 06:09:45
 140. Blind of slechtziend: De afwas doen07-09-2023 05:09:24
 141. Gebruik van de airfryer als je blind of slechtziend bent07-09-2023 02:09:51
 142. Tips voor het sorteren van wasgoed voor blinden en slechtzienden07-09-2023 01:09:03
 143. Wasmiddelen herkennen en doseren voor mensen met een visuele beperking07-09-2023 12:09:10
 144. Was opvouwen en opbergen met een visuele handicap07-09-2023 12:09:00
 145. Ergonomie en ergonomische aanpassingen voor blinden en slechtzienden06-09-2023 06:09:53
 146. Aanpassingen aan de buitenomgeving van het huis voor blinden en slechtzienden05-09-2023 05:09:54
 147. Aanpassingen in opslagruimten voor blinden en slechtzienden05-09-2023 04:09:02
 148. Aanpassingen in de garage in huis voor blinden en slechtzienden05-09-2023 03:09:57
 149. Aanpassingen in kantoor- en werkruimte in huis voor blinden en slechtzienden05-09-2023 12:09:22
 150. Aanpassingen in de gang en gangpaden voor blinden en slechtzienden05-09-2023 12:09:05
 151. Aanpassingen in de slaapkamer voor blinden en slechtzienden05-09-2023 11:09:11
 152. Aanpassingen in de woonkamer voor blinden en slechtzienden05-09-2023 11:09:32
 153. Aanpassingen in de keuken voor blinden en slechtzienden05-09-2023 06:09:44
 154. Aanpassingen in de badkamer voor blinden en slechtzienden04-09-2023 07:09:45
 155. Ramen schoonmaken als je blind of slechtziend bent04-09-2023 12:09:08
 156. Begeleiding van blinden en slechtzienden naar het toilet en in de toiletruimte04-09-2023 05:09:12
 157. Hoe kan je blinde en slechtziende personen best begroeten?03-09-2023 05:09:03
 158. Toegankelijke televisies voor blinden en slechtzienden03-09-2023 03:09:44
 159. Brood smeren als je blind of slechtziend bent03-09-2023 11:09:10
 160. Gebruik van kleur en contrast voor slechtzienden03-09-2023 06:09:23
 161. Hoe kan je vlekken op kleding herkennen als je blind of slechtziend bent?02-09-2023 01:09:04
 162. Oorzaken en gevolgen van geweigerde hulp aan blinden en slechtzienden01-09-2023 06:09:52
 163. Mensen herkennen als je blind of slechtziend bent30-08-2023 10:08:28
 164. Bed verschonen als je blind of slechtziend bent30-08-2023 07:08:13
 165. Financiële zaken en administratie afhandelen als je blind of slechtziend bent30-08-2023 06:08:10
 166. Brailleprinter voor blinden en slechtzienden29-08-2023 12:08:07
 167. Keuken- en kookhulpmiddelen voor blinden en slechtzienden29-08-2023 07:08:27
 168. Personenweegschalen voor blinden en slechtzienden28-08-2023 03:08:35
 169. Hulpmiddelenleveranciers voor blinden en slechtzienden28-08-2023 02:08:39
 170. Voorleestoestel voor blinden en slechtzienden28-08-2023 11:08:00
 171. Vergelijkbare spullen van elkaar onderscheiden als je blind of slechtziend bent27-08-2023 02:08:55
 172. Geld herkennen als je blind of slechtziend bent27-08-2023 12:08:52
 173. Daisy-speler: Gesproken lectuur voor blinden en slechtzienden27-08-2023 06:08:45
 174. Spraakassistenten en slimme hulpmiddelen voor blinden en slechtzienden26-08-2023 03:08:54
 175. Vergrotingshulpmiddelen voor slechtzienden26-08-2023 01:08:44
 176. Tijd aflezen: Hoe weet je hoe laat het is als je blind of slechtziend bent?26-08-2023 11:08:51
 177. Braille- en tactiele hulpmiddelen voor blinden en slechtzienden26-08-2023 11:08:40
 178. Onafhankelijk advies over hulpmiddelen en aanpassingen voor blinden en slechtzienden25-08-2023 12:08:20
 179. Agenda beheren als je blind of slechtziend bent25-08-2023 06:08:15
 180. Het huishouden doen als je blind of slechtziend bent24-08-2023 12:08:48
 181. Verlichting voor slechtzienden24-08-2023 06:08:34
 182. Slimme deurbel voor blinden en slechtzienden22-08-2023 12:08:17
 183. Toegankelijke thermostaten voor blinden en slechtzienden22-08-2023 10:08:27
 184. Displays lezen als je blind of slechtziend bent22-08-2023 10:08:13
 185. Brailleleesregel voor blinden en slechtzienden22-08-2023 06:08:05
 186. Huis opruimen als je blind of slechtziend bent20-08-2023 06:08:56
 187. Optische hulpmiddelen voor slechtziende personen19-08-2023 12:08:18
 188. (Kleuren)blind of slechtziend: Hulpmiddelen om kleuren te zien18-08-2023 03:08:33
 189. Kan je het gras maaien als je blind of slechtziend bent?16-08-2023 04:08:36
 190. Strijken als je blind of slechtziend bent15-08-2023 02:08:18
 191. Blind of slechtziend: Nagels knippen, verzorgen en lakken15-08-2023 12:08:09
 192. Lichthinder, verstrooiing en schittering bij slechtziende personen15-08-2023 11:08:46
 193. Stofzuigen als je blind of slechtziend bent15-08-2023 05:08:38
 194. Hulp vragen en krijgen als je blind of slechtziend bent13-08-2023 01:08:17
 195. Toegankelijke koelkasten voor blinden en slechtzienden13-08-2023 11:08:15
 196. Toegankelijke diepvriezers voor blinden en slechtzienden13-08-2023 11:08:46
 197. Toegankelijke droogautomaten voor blinden en slechtzienden13-08-2023 07:08:03
 198. Blindvriendelijke friteuses: Toegankelijk frituren als je blind of slechtziend bent13-08-2023 06:08:44
 199. Toegankelijke koffiezetapparaten voor blinden en slechtzienden13-08-2023 06:08:13
 200. Kunnen blinden en slechtzienden zelf een handtekening plaatsen?11-08-2023 06:08:22

Laatst bijgewerkt op 29 mei 2024 – 06:28