Valentin Haüy, de eerste blindenleraar

Bron: Frans Oosterlinck
Door: Antoon Vermeulen
Publicatiedatum onbekend

Dit jaar (1984) is het 200 jaar geleden dat de Fransman, Valentin Haüy, een zeer  bescheiden aanvang maakte met wat nadien uitgroeide tot ’s werelds eerste  blindeninstituut, het huidige “Institut National des Jeunes Aveugles” te Parijs.   Hij en die andere Fransman, Charles Barbier, moeten we overigens beschouwen als  wegbereiders van Louis Braille, de uitvinder van het geniale blindenschrift dat  zijn naam draagt.

 

Een bepaald feit in zijn leven had Valentin Haüy bijzonder getroffen.  Hij  was getuige geweest van een vreemd schouwspel op een Parijse jaarmarkt, de “Foire  St.-Ovide”.  Een vindingrijk, maar weinig scrupuleus uitbater van een  drinktent had voor het vermaak van zijn klanten een tiental bewoners van het  blindentehuis van de “Quinze-Vingt” aangeworven.  Hij had hen in een  groteske kledij gestoken met gekke hoeden, kartonnen brillen en dies meer, en op  een podium geplaatst.  Daar brachten ze tot jolijt van de aanwezigen, bij  overbodig kaarslicht en voor nutteloze muziekpartituren, op hun violen een  verschrikkelijke kattenmuziek ten gehore.  Valentin Haüy was ontsteld en  diep verontwaardigd door dit zielig vertoon.  Hadden de blinden dan geen  recht op waardering?  En bij hem groeide het verlangen om de blinden in  staat te stellen een harmonisch concert te geven en bij de andere mensen aanzien  te verwerven.  Maar daarvoor moesten de blinden leren lezen en schrijven.

Dit feit wordt doorgaans gesitueerd in september 1771.  Valentin Haüy,  geboren op 13 november 1745 te St.-Just-en-Chaussée in het zuiden van Picardië,  was toen nog geen 26 jaar oud en werkte op dat ogenblik als vertaler.  Zijn  vader was wever en had zich in 1751 met zijn gezin te Parijs gevestigd.   René-Just, de 32 maanden oudere broer van Valentin, zou later priester en een  befaamd geleerde worden.  Hij was mineraloog en is o.m.  de schepper  geweest van de kristallografie of leer der kristalvormen.  Valentin van  zijn kant voelde zich voornamelijk aangetrokken tot de talen.  Naast  Latijn, Grieks en Hebreeuws studeerde hij ook een tiental levende talen.   Hij specialiseerde zich bovendien in het ontcijferen van oude handschriften,  Franse en vreemde, en van geheimschriften.  Deze interesse, zijn  menslievend karakter en het schouwspel op de “Foire St.-Ovide” hebben hem ertoe  gebracht te gaan zoeken naar een systeem, waarmee de blinden zouden kunnen  lezen.

Hij was op de hoogte van de verwezenlijkingen van Abbé de l’Epée voor de doven.   Deze had voor hen nl.  een handalfabet bedacht en in 1760 te Parijs de  eerste school voor doven opgericht.  Valentin Haüy wou nu iets  gelijkaardigs doen voor de blinden.  Aanvankelijk ontbrak het hem aan geld  om een eigen school te beginnen.  In afwachting trachtte hij zoveel  mogelijk over prestaties van afzonderlijke blinden te weten te komen.  Zo  kwam hij dan in contact met de jonge, Weense blinde, Maria Theresia von Paradis.   In 1784 was deze begaafde jongedame te Parijs, waar ze in het openbaar en in de  salons als zangeres optrad en klavecimbel speelde.

Van 31 mei 1784 dateert de ontmoeting van Valentin Haüy met de jonge, blinde  bedelaar, François Lesueur.  Getroffen door de opmerkingsgave en de  intelligentie van de knaap, besloot Haüy hem te leren lezen.  Op dat  ogenblik heeft het moderne blindenonderwijs een aanvang genomen.  Haüy liet  losse letters vervaardigen, in de aard van de letters waarmee drukkers hun  teksten zetten, maar dan niet in spiegelbeeld.  Daarmee leerde Lesueur  lezen en zelf zinnen maken.  Hij leerde ook de eerste begrippen van de  spelling en door cijfers in een bakje te schikken, kende hij weldra de vier  rekenkundige bewerkingen.  In september van dat jaar deelde Haüy het  behaalde succes mee in “Le Journal de Paris” en op 18 november gaf hij met zijn  leerling een demonstratie voor het “Bureau Académique des Écritures”.   Lesueur las en rekende.  Hij herkende de landen op een reliëfkaart en kon  zeggen wat andere reliëffiguren die men hem onder de vingers schoof,  voorstelden.  Het bewijs was geleverd, dat blinden voor onderwijs vatbaar  waren.  In januari 1785 werd Haüy benoemd tot lid van de “Société  Philanthropique”, die hem dan het onderwijs van haar 12 blinde beschermelingen  toevertrouwde.

De “Société Philanthropique” zorgde voor de nodige geldmiddelen.  Het  leerlingenaantal steeg, er kwam een internaat bij en de leerlingen kregen een  keurig uniform.  De school werd uitgenodigd, met haar koor en orkest  uitvoeringen te geven in kerken en mee op te stappen in processies.  De  leerlingen leerden lezen met verhoogde drukletters, zij musiceerden en konden  voor het merendeel zeer goed rekenen.  Maar intussen werd het 1789 en kwam  de Franse Revolutie.  Zij die tot dan de school met schenkingen hadden  begunstigd, verloren veel van hun bezittingen.  Op private schenkers kon  niet meer worden gerekend.  De school werd trouwens door de staat  overgenomen.  Haüy loodste handig zijn school tussen de klippen, die in die  woelige tijd niet ontbraken en redde haar bestaan.  Met Napoleon had hij  minder geluk.  Deze vond het, o.m. uit besparingsoverwegingen, niet nodig  dat naast het eeuwenoude blindentehuis, “L’Hospice des Quinze-Vingt”, een  afzonderlijke school voor blinden bestond.  En hij voegde de school bij het  tehuis.  De nieuwe structuur beviel Valentin Haüy niet en in 1802 voelde  hij zich genoodzaakt op te stappen.

Intussen was zijn bekendheid doorgedrongen tot in Rusland.  In 1803 kreeg  hij van tsaar Alexander I een uitnodiging om in het verre St.-Petersburg, een  blindenschool op te richten.  Om verschillende redenen, waaronder  moeilijkheden met zijn gezondheid, kon Haüy pas in mei 1806 naar Rusland  vertrekken.  Op weg daarheen kwam hij in Berlijn, waar hij de laatste stoot  gaf voor de oprichting van een blindenschool, feit dat dan door August Zeune  werd gerealiseerd.  Zijn verblijf in Rusland werd een ontgoocheling.   Hij kreeg slechts de kans om aan één blinde onderricht te geven.  Als hij  om meer leerlingen vroeg, antwoordde men hem met een ernstig gezicht dat er in  Rusland verder geen blinden waren.  En de ziende die hij tot blindenleraar  moest vormen, was eerder lui en onbekwaam.  Dan wijdde hij zich maar aan de  opvoeding van enkele doven en hernam zijn studie over het telegrafisch  doorseinen van boodschappen.  Hij was ervan overtuigd dat zijn systeem om  het even wie zou toelaten een boodschap te versturen of te ontvangen, zelfs als  die opgesteld was in een taal die de seiner niet kende.  Hij was werkelijk  bezeten door de idee van een “pasigrafie”, een universeel schrift.

Pas op 25 augustus 1817 kwam hij terug in Parijs.  Hij was een oude, zieke  en verbitterde man geworden.  Zijn tweede vrouw, die hem naar Rusland  vergezeld had, had hem intussen in de steek gelaten.  Hij vond onderdak in  de “Jardin du Roi”, waar hij een kamer ter beschikking kreeg in het bescheiden  appartement van zijn broer, Abbé Haüy.  Intussen had Lodewijk XVIII de  Franse troon bestegen.  Hij maakte de blindenschool, die Haüy destijds  oprichtte, opnieuw los van de “Hospice des Quinze-Vingt” en verleende de school  onderdak in een oud seminarie.  Eindelijk mocht Haüy zich opnieuw in zijn  school vertonen.  Zijn gedragingen gedurende de Franse Revolutie waren er  voordien de oorzaak van geweest dat hij zijn school niet meer had mogen  betreden.  Op 22 augustus 1821 werd er op de school voor hem een plechtige  ontvangst georganiseerd.  Onder de blinde zangertjes die voor de stichter  van hun school een loflied zongen, bevond zich de twaalfjarige Louis Braille.   Deze hulde deed de bejaarde Haüy veel goed.  Maar hij was ziek en stierf  kort daarop, nl.  op 19 maart 1822.

We weten niet of Haüy gedurende de plechtige ontvangst op “zijn” school, onder  de zingende leerlingen Louis Braille opgemerkt heeft.  We zouden het wel  gewild hebben.  Toch is het helemaal niet zeker dat Valentin Haüy – indien  hij lang genoeg geleefd had om nog kennis te maken met het brailleschrift – er  erg enthousiast over zou geweest zijn.  Het brailleschrift vertoont immers  geen gelijkenis met het alfabet van de zienden.  En Haüy wou nu precies  altijd, ook in het schrift, blinden en zienden zo dicht mogelijk bij elkaar  brengen.  Ondanks zijn visie op het blindenschrift, die duidelijk verschilt  van de visie die Louis Braille later zou huldigen, is Valentin Haüy een  buitengewoon verdienstelijk man geweest.  Door het blindenonderwijs in het  leven te roepen, heeft hij een pioniersdaad gesteld met enorm weldadige gevolgen  voor de blinden van de hele wereld en van de eeuwen na hem.  Bovendien  heeft hij de gunstige omgeving geschapen, waarin het talent van Louis Braille  zich kon ontplooien.  Valentin Haüy verdient ten volle dat we hem dankbaar  gedenken.

Delen
Share on Facebook0Tweet about this on Twitter0Share on Google+0Share on LinkedIn0Email this to someonePrint this page

 1. Een rolstoelvriendelijk trimsalon met blinde trimmer14-10-2019 06:10:44
 2. Slechte ogen, gouden handen: Harry maakt tafels en lampen op maat28-09-2019 06:09:07
 3. ‘Ik heb meer gezien dan de rest van de wereld’17-09-2019 05:09:49
 4. Vooroordelen tegenover slechtzienden13-09-2019 05:09:46
 5. “Blij dat ik mijn steentje heb kunnen bijdragen”24-07-2019 07:07:36
 6. Nieuw expertisecentrum UWV voor werken met een visuele beperking12-06-2019 05:06:57
 7. Chinese blinde wil weleens iets anders dan masseren handicap26-04-2019 06:04:15
 8. Leerkracht Geert Maeckelbergh: Ik hou er niet van als mensen het blind zijn invullen in mijn plaats21-03-2019 07:03:23
 9. Slechtziende of blinde kandidaat kan veel meer dan werkgever denkt07-03-2019 07:03:40
 10. Slechtziende Mike (16) loopt stage bij bakkerij Assendelft: “Andere zintuigen gebruiken”09-02-2019 09:02:31
 11. Blinde bakker bij Brakenhoff gaat viral07-02-2019 07:02:59
 12. Blinde jongen stampt IT-bedrijfje uit de grond24-01-2019 07:01:24
 13. Melissantse is eerste blinde voetreflexzonetherapeut22-01-2019 06:01:35
 14. Blinde student (18) richt eigen IT-bedrijfje op: “Ik wil nóg eens bewijzen dat mijn handicap geen obstakel vormt”18-01-2019 06:01:51
 15. Severine is blind en administratief bediende13-12-2018 11:12:35
 16. Het verhaal van Nico, zwaar slechtziend, in behandeling voor leukemie en boss van een metalplatenfirma13-12-2018 08:12:47
 17. Zichtbaar in werk – Werken met visuele beperking: zo kan het!13-12-2018 08:12:31
 18. ‘Je moet geen gebarentaal kennen om een blinde aan te werven’30-11-2018 08:11:25
 19. Slechtziend en toch aan de slag! Zo overwonnen Evy en Cécile de obstakels29-11-2018 01:11:58
 20. Een andere kijk op werk28-11-2018 08:11:19
 21. Nieuw voorstel om meer mensen met een beperking duurzaam aan werk te helpen28-11-2018 08:11:10
 22. Blinden en slechtzienden moeten te veel obstakels overwinnen op arbeidsmarkt28-11-2018 08:11:12
 23. Staatssecretaris: ‘Het moet normaal worden dat je een collega hebt met een arbeidsbeperking’21-11-2018 11:11:30
 24. Victor vliegt blind op zijn talent17-11-2018 09:11:57
 25. Jongeren met arbeidsbeperking kunnen vaak niet werk behouden17-11-2018 08:11:59
 26. Collega met beperking is welkom (zolang het niet te veel moeite kost)16-11-2018 08:11:11
 27. Droombedrijf: Beperking gewenst!16-11-2018 08:11:19
 28. Henk Kortschot, de stem van het Slotervaartziekenhuis: ‘Het was een sociaal ziekenhuis, maar veel vertrouwen in een doorstart heb ik niet meer’09-11-2018 08:11:44
 29. Londerzeels bedrijf helpt slechtziende Nicolas na lange zoektocht aan ideale stageplaats06-10-2018 07:10:51
 30. Massagepunt – Een massagepraktijk in Gent10-09-2018 09:09:49
 31. Blinde informaticus start eigen zaak24-08-2018 06:08:57
 32. Tienduizenden jonggehandicapten extra genaaid13-05-2018 06:05:37
 33. 30.000 jonggehandicapten zitten zonder werk én uitkering13-05-2018 06:05:04
 34. Van Ark wil aanpassingen doen in plan arbeidsongeschikten26-04-2018 09:04:30
 35. Banenplan gehandicapten onder vuur26-04-2018 09:04:16
 36. Van Ark op zoek naar draagvlak voor banenplan26-04-2018 09:04:40
 37. Steeds meer jonggehandicapten zitten thuis zonder uitkering24-04-2018 07:04:27
 38. Twijfel knaagt aan kabinetsplan voor gehandicapten20-04-2018 08:04:56
 39. Floris is slechtziend en werkt bij het ministerie van Binnenlandse Zaken14-04-2018 12:04:45
 40. Kabinetsplan werknemers met arbeidshandicap in strijd met mensenrechten14-04-2018 12:04:07
 41. Waarom hebben overheden zo weinig op met gehandicapten?13-04-2018 10:04:04
 42. ‘Kabinetsplan arbeidsgehandicapten in strijd met mensenrechten’12-04-2018 09:04:12
 43. Babbage biedt alternatief voor gebruikers van Cobra11-04-2018 10:04:14
 44. Werkgevers ‘daten’ er flink op los met arbeidsgehandicapten10-04-2018 07:04:05
 45. Participatie gehandicapten blijft achter bij rest bevolking09-04-2018 03:04:13
 46. Zelfs het zicht op zelfstandige toekomst voor blinde jongeman in gevaar door hoge eigen bijdrage06-04-2018 07:04:30
 47. Mensen met arbeidsbeperking eenvoudiger aan werk helpen28-03-2018 08:03:38
 48. Kabinet wil één regeling voor loon arbeidsgehandicapten28-03-2018 08:03:23
 49. Werkgevers mogen mensen met handicap onder minimumloon gaan betalen27-03-2018 09:03:37
 50. Gemeentes halen quota voor mensen met handicap niet27-03-2018 08:03:31
 51. Slechtziende Floris wil werk!23-02-2018 08:02:43
 52. Lisanne (15) is blind maar mocht haar snuffelstage lopen in Theaterhotel Figi17-02-2018 01:02:13
 53. Brailleliga wil hotelreceptionisten aangepaste service laten aanbieden14-02-2018 08:02:01
 54. Vincent is slechtziend en acteur: ‘Ik heb helemaal geen last van mijn beperking’12-02-2018 11:02:46
 55. Novotel geeft goede voorbeeld met aangepaste service voor slechtzienden11-02-2018 08:02:46
 56. “Muziek duwt niemand in hokjes”28-12-2017 10:12:40
 57. Ik ben slechtziend maar niet achterlijk!21-12-2017 02:12:44
 58. Doof of blind en nooit opgeven: ‘Deze baan betekent heel veel’02-12-2017 09:12:13
 59. Het #B-Team komt je helpen – Afl. 1 Floris wil werk!07-10-2017 08:10:23
 60. Fietsenmakers Pim en Maik zijn blind: ‘Een wiel spaken? Gewoon een keer of vijftig oefenen’22-09-2017 01:09:08
 61. Plicht op aannemen gehandicapte10-09-2017 08:09:31
 62. Een masseur met veel passie06-09-2017 02:09:40
 63. Mensen met een functiebeperking vinden makkelijker een job14-07-2017 02:07:28
 64. Werk zoeken: Nationale Talentenbank voor personen met een handicap28-06-2017 11:06:07
 65. Blind op de beursvloer18-06-2017 04:06:39
 66. Gastblog Martine: Hoe doe jij dat? Trainingen geven als je blind bent18-06-2017 02:06:58
 67. Elselien uit Holten is een succesverhaal in Nijverdal17-06-2017 11:06:19
 68. Leraar Geert is blind: “Ik hoor het als ze niet opletten”17-06-2017 11:06:10
 69. Werken met een visuele beperking: Robert Goedhart17-06-2017 01:06:19
 70. ‘Straks heb ik geen collega’s meer die vragen hoe mijn weekend was’17-06-2017 01:06:53
 71. Marrits zoektocht naar werk17-06-2017 01:06:19
 72. Het leuke aan dit werk is, dat ik mag werken17-06-2017 01:06:22
 73. Broers starten kledinglijn16-06-2017 11:06:00
 74. ‘Ik zet nooit in mijn sollicitatiebrief dat ik slechtziend ben’16-06-2017 08:06:02
 75. CD&V wil dwingende quota om mensen met een beperking aan werk te helpen15-06-2017 07:06:37
 76. Een baan na topsport voor zwemster Marion15-06-2017 05:06:22
 77. Brailleregel en golden retriever mee naar het werk15-06-2017 03:06:26
 78. URconnected staakt activiteiten14-06-2017 09:06:53
 79. Blinde masseur: Onze handen zijn onze ogen14-06-2017 05:06:10
 80. Blinde Anna (22) opent eigen dierenpraktijk14-06-2017 03:06:45
 81. Annemarie: Mijn zicht is verslechterd, maar mijn visie is verbeterd13-06-2017 08:06:20
 82. ‘Zichtbaar in Werk’ helpt jongeren die slechtziend of blind zijn aan werk13-06-2017 04:06:50
 83. ‘Weinig werkgevers nemen arbeidsbeperkten aan’11-06-2017 10:06:32
 84. Mensen met een arbeidsbeperking op de ‘gewone’ werkvloer11-06-2017 09:06:59
 85. Werkplekaanpassing: Scripting en netwerkinstallaties11-06-2017 08:06:32
 86. De blinde die managers leert zien28-03-2017 08:03:06
 87. “Amper interesse in premies voor arbeidsgehandicapten”23-04-2016 07:04:39
 88. “Mijn ziekte houdt me niet tegen”01-04-2016 08:04:46
 89. Slechtziende Nele werkt als receptioniste in hotel30-03-2016 08:03:22
 90. Steeds meer gehandicapten geraken aan een job09-02-2016 01:02:48
 91. Masseren met bijna alle zintuigen04-02-2016 09:02:37
 92. Blinde telefonisten zijn commercieel interessant19-01-2016 08:01:20
 93. Ermelo – Visueel beperkten van belteam URconnected van start19-01-2016 08:01:48
 94. Het vak van rechter past mij naadloos05-01-2016 05:01:55
 95. Blinde automonteur29-12-2015 08:12:47
 96. Landelijke aandacht voor samenwerking URconnected en Bartiméus College16-12-2015 12:12:12
 97. Hoe voorkom ik overbelasting in mijn werk10-12-2015 09:12:58
 98. Proson ondertekent intentieverklaring28-09-2015 07:09:51
 99. Ook voor slechtzienden en blinden is afstand tot arbeidsmarkt overbrugbaar28-09-2015 07:09:51
 100. Tweede Kamerfractie SGP bezoekt Proson28-09-2015 07:09:51
 101. Bartiméus: Tweede Kamerfractie SGP steunt Proson28-09-2015 07:09:51
 102. Baan voor alle blinden en slechtzienden28-09-2015 07:09:51
 103. Kabeldoosmachine nieuwe uitdaging bij Proson28-09-2015 07:09:51
 104. ‘Proson moet goede voorbeelden bekendmaken’28-09-2015 07:09:51
 105. Proson maakt het ingewikkelde simpel28-09-2015 07:09:51
 106. Kompaan opent tweede vestiging in Ermelo28-09-2015 07:09:51
 107. Proson benoemt nieuwe directeur28-09-2015 07:09:51
 108. Politiek zet mensen met visuele arbeidsbeperking buitenspel28-09-2015 07:09:51
 109. Proson vindt oplossing voor braille drukwerk28-09-2015 07:09:50
 110. Proson en GGz gaan strategisch samenwerkingsverband aan28-09-2015 07:09:50
 111. Bon Appétit opent gastvrij de deur28-09-2015 07:09:50
 112. Studeer je en heb je een handicap? Vertel het hier!28-09-2015 07:09:49
 113. Vacaturebank JobAccept28-09-2015 07:09:49
 114. Werkervaring opdoen bij Bartiméus28-09-2015 07:09:49
 115. Vacaturebank JobAccept is ook een tool voor doven en slechthorenden28-09-2015 07:09:49
 116. Spotlight: Noureddine kiest voor Video-CV28-09-2015 07:09:49
 117. Video-CV Noureddine Tamraoui – “Video-CV geeft een completer beeld van mij”28-09-2015 07:09:49
 118. Werken aan kwaliteit in PRIME-project: Locatie Bartiméus wil Internationaal keurmerk28-09-2015 07:09:49
 119. We stoppen pas als iemand goed op z’n plek zit28-09-2015 07:09:49
 120. Profiteren van de som der delen28-09-2015 07:09:49
 121. Uit onderzoek: slechtzienden en blinden willen presteren28-09-2015 07:09:49
 122. Website koppelt hoogopgeleide werknemer met beperking aan werkgever28-09-2015 07:09:49
 123. ‘Onbeperkt aan de Slag’ – Nieuw samenwerkingsverband voor inclusieve arbeidsmarkt28-09-2015 07:09:49
 124. Boeiend werkbezoek arbeidsdeskundigen NVvA28-09-2015 07:09:48
 125. Bartiméus blij met keurmerk bijscholing arbeidsdeskundigen28-09-2015 07:09:48
 126. Noureddine kiest voor Video-CV28-09-2015 07:09:48
 127. Bartiméus doet aan Functiecreatie28-09-2015 07:09:48
 128. Banen creëren voor mensen met arbeidsbeperking28-09-2015 07:09:48
 129. Talentmaximalisatie programma28-09-2015 07:09:48
 130. Met een visuele beperking toch aan het werk28-09-2015 07:09:48
 131. Het Denk Anders Debat28-09-2015 07:09:48
 132. CV uploaden bij “Visio Zicht op Werk”28-09-2015 07:09:48
 133. Slechtziend en aan het werk blijven. Nieuwe technologie biedt nieuwe mogelijkheden28-09-2015 07:09:48
 134. Bezoek arbeidsdeskundigen UWV bij Bartiméus28-09-2015 07:09:48
 135. Arbeidsdeskundigen maakten kennis met Bartiméus Werken28-09-2015 07:09:48
 136. Ook hond handicap voor baan blinde28-09-2015 07:09:47
 137. Visusrijk – het netwerk van rijksambtenaren met een visuele beperking – http://www.visusrijk.nl28-09-2015 07:09:47
 138. Meer mensen met beperking bij regulier bedrijf28-09-2015 07:09:47
 139. Magazine UWV Perspectief ook voor mensen met visuele handicap28-09-2015 07:09:47
 140. Sociale bedrijven doen ‘t goed – NOS28-09-2015 07:09:47
 141. Meer bazen willen werken met gehandicapten28-09-2015 07:09:47
 142. Ook voor slechtzienden plek op de arbeidsmarkt28-09-2015 07:09:47
 143. “Ga je droom achterna”28-09-2015 07:09:47
 144. Wat wordt jouw volgende baan?28-09-2015 07:09:47
 145. Voorlopig geen zicht op verlenging ‘Nieuw zicht op werk’28-09-2015 07:09:47
 146. Succesvolle pilot helpt blinden aan baan28-09-2015 07:09:47
 147. Wajongers presenteren radioprogramma bij Werken.FM”Wat Nou Wajong?!”28-09-2015 07:09:46
 148. ‘Ik kan niet leven zonder me nuttig te maken’28-09-2015 05:09:46
 149. Blinde telefonist Martin met pensioen28-09-2015 05:09:46
 150. Blinden luisteren af voor politie28-09-2015 05:09:46
 151. Iris bezoekt de werkplek van Henk Kortschot28-09-2015 05:09:46
 152. Blind én marktkramer28-09-2015 05:09:46
 153. Jaap Wortel – Blind, maar niet hulpeloos28-09-2015 05:09:46
 154. Chairmen At Work28-09-2015 05:09:46
 155. Van Diest naar Brugge voor een job28-09-2015 05:09:46
 156. Gouden vingers volgens de coureurs”28-09-2015 05:09:46
 157. Dienst Inlichtingen Belgacom28-09-2015 05:09:46
 158. Koninklijke Visio enthousiast over samenwerking met QoQo Massage28-09-2015 05:09:46
 159. Contactcenter SITEL voert progressief diversiteitsbeleid28-09-2015 05:09:46
 160. “Dankzij gouden handen”28-09-2015 05:09:46
 161. 27 nationaliteiten en een hond28-09-2015 05:09:46
 162. Chinese blinden worden masseur28-09-2015 05:09:46
 163. Herinnering aan de blinde sigarenwinkelier28-09-2015 05:09:46
 164. ‘Aan telefoon hoor ik meer dan u’ – William Windels kan goed luisteren, maar niet zien28-09-2015 05:09:46
 165. De zoete wraak op de leerkrachten28-09-2015 05:09:45
 166. Blinde Italiaanse assistente geeft les28-09-2015 05:09:45
 167. Meester Pol is blind maar geeft toch les in de lagere school28-09-2015 05:09:45
 168. Bijna blinde Benedickt runt zaak in werkkleding28-09-2015 05:09:45
 169. Blinde Europese modedesigner maakt Amerikaans debuut28-09-2015 05:09:45
 170. “Drie dagen per week drink ik niet”28-09-2015 05:09:45
 171. In de klas – Zoek de handicap28-09-2015 05:09:45
 172. Leerkracht Visio verkozen tot brailledocent van het jaar28-09-2015 05:09:45
 173. Limburgse hogescholen belonen uitzonderlijke studenten28-09-2015 05:09:45
 174. Bijna Blinde Jelle studeert af als leraar aan PHL28-09-2015 05:09:45
 175. Bijna blinde Jelle start als leerkracht28-09-2015 05:09:45
 176. Blinde automonteur28-09-2015 05:09:44
 177. Pai, de blinde huiskerkleider China28-09-2015 05:09:44
 178. Blinde beiaardier maakt indruk28-09-2015 05:09:44
 179. Aan het woord: Annemarie Nodelijk28-09-2015 05:09:44
 180. Borstkanker opsporen28-09-2015 05:09:44
 181. Modeontwerpster verloor zicht maar niet haar ambitie28-09-2015 05:09:44
 182. Fingerspitzengefühl – Blinde vrouwen ingezet bij het opsporen van borstkanker28-09-2015 05:09:44
 183. Blinde vrouwen sporen tumoren op28-09-2015 05:09:44
 184. De blinde Rebecca is al jaren aan de slag als dierenartsassistente28-09-2015 05:09:44
 185. Handenarbeid28-09-2015 05:09:44
 186. Blinde architect laat zich inspireren door verlies28-09-2015 05:09:44
 187. Blinde restaureert piano O.-L.-V.-Waver28-09-2015 05:09:44
 188. Blinde aannemer bouwde brug28-09-2015 05:09:44
 189. Wim Brocatus over zijn brommerongeluk, de blindenschool en ‘zijn’ machine28-09-2015 05:09:44
 190. Blinde monteur happy in ‘t noorden28-09-2015 05:09:44
 191. Uttam ziet geen kip … maar is toch kippenboer28-09-2015 05:09:44
 192. Blinde Bart Hickey sleutelt aan auto’s28-09-2015 05:09:44
 193. Blinde Chinese wordt via Trans World Radio huiskerkleider28-09-2015 05:09:44
 194. Antwerpen heeft eerste blinde rechter in België28-09-2015 05:09:43
 195. Eerste blinde rechter legt eed af28-09-2015 05:09:43
 196. Bijna even blind als Vrouwe Justitia zelf28-09-2015 05:09:43
 197. ICT prima sector voor mensen met een handicap28-09-2015 05:09:43
 198. “Alles vraagt meer tijd en energie”28-09-2015 05:09:43
 199. Blinde jurist noodgedwongen in de Wajong28-09-2015 05:09:43
 200. “Geef niet op, hoe moeilijk het ook is”28-09-2015 05:09:43

Laatst bijgewerkt op 5 juni 2011 – 10:02