Valentin Haüy, de eerste blindenleraar

Bron: Frans Oosterlinck
Door: Antoon Vermeulen
Publicatiedatum onbekend

Dit jaar (1984) is het 200 jaar geleden dat de Fransman, Valentin Haüy, een zeer  bescheiden aanvang maakte met wat nadien uitgroeide tot ’s werelds eerste  blindeninstituut, het huidige “Institut National des Jeunes Aveugles” te Parijs.   Hij en die andere Fransman, Charles Barbier, moeten we overigens beschouwen als  wegbereiders van Louis Braille, de uitvinder van het geniale blindenschrift dat  zijn naam draagt.

 

Een bepaald feit in zijn leven had Valentin Haüy bijzonder getroffen.  Hij  was getuige geweest van een vreemd schouwspel op een Parijse jaarmarkt, de “Foire  St.-Ovide”.  Een vindingrijk, maar weinig scrupuleus uitbater van een  drinktent had voor het vermaak van zijn klanten een tiental bewoners van het  blindentehuis van de “Quinze-Vingt” aangeworven.  Hij had hen in een  groteske kledij gestoken met gekke hoeden, kartonnen brillen en dies meer, en op  een podium geplaatst.  Daar brachten ze tot jolijt van de aanwezigen, bij  overbodig kaarslicht en voor nutteloze muziekpartituren, op hun violen een  verschrikkelijke kattenmuziek ten gehore.  Valentin Haüy was ontsteld en  diep verontwaardigd door dit zielig vertoon.  Hadden de blinden dan geen  recht op waardering?  En bij hem groeide het verlangen om de blinden in  staat te stellen een harmonisch concert te geven en bij de andere mensen aanzien  te verwerven.  Maar daarvoor moesten de blinden leren lezen en schrijven.

Dit feit wordt doorgaans gesitueerd in september 1771.  Valentin Haüy,  geboren op 13 november 1745 te St.-Just-en-Chaussée in het zuiden van Picardië,  was toen nog geen 26 jaar oud en werkte op dat ogenblik als vertaler.  Zijn  vader was wever en had zich in 1751 met zijn gezin te Parijs gevestigd.   René-Just, de 32 maanden oudere broer van Valentin, zou later priester en een  befaamd geleerde worden.  Hij was mineraloog en is o.m.  de schepper  geweest van de kristallografie of leer der kristalvormen.  Valentin van  zijn kant voelde zich voornamelijk aangetrokken tot de talen.  Naast  Latijn, Grieks en Hebreeuws studeerde hij ook een tiental levende talen.   Hij specialiseerde zich bovendien in het ontcijferen van oude handschriften,  Franse en vreemde, en van geheimschriften.  Deze interesse, zijn  menslievend karakter en het schouwspel op de “Foire St.-Ovide” hebben hem ertoe  gebracht te gaan zoeken naar een systeem, waarmee de blinden zouden kunnen  lezen.

Hij was op de hoogte van de verwezenlijkingen van Abbé de l’Epée voor de doven.   Deze had voor hen nl.  een handalfabet bedacht en in 1760 te Parijs de  eerste school voor doven opgericht.  Valentin Haüy wou nu iets  gelijkaardigs doen voor de blinden.  Aanvankelijk ontbrak het hem aan geld  om een eigen school te beginnen.  In afwachting trachtte hij zoveel  mogelijk over prestaties van afzonderlijke blinden te weten te komen.  Zo  kwam hij dan in contact met de jonge, Weense blinde, Maria Theresia von Paradis.   In 1784 was deze begaafde jongedame te Parijs, waar ze in het openbaar en in de  salons als zangeres optrad en klavecimbel speelde.

Van 31 mei 1784 dateert de ontmoeting van Valentin Haüy met de jonge, blinde  bedelaar, François Lesueur.  Getroffen door de opmerkingsgave en de  intelligentie van de knaap, besloot Haüy hem te leren lezen.  Op dat  ogenblik heeft het moderne blindenonderwijs een aanvang genomen.  Haüy liet  losse letters vervaardigen, in de aard van de letters waarmee drukkers hun  teksten zetten, maar dan niet in spiegelbeeld.  Daarmee leerde Lesueur  lezen en zelf zinnen maken.  Hij leerde ook de eerste begrippen van de  spelling en door cijfers in een bakje te schikken, kende hij weldra de vier  rekenkundige bewerkingen.  In september van dat jaar deelde Haüy het  behaalde succes mee in “Le Journal de Paris” en op 18 november gaf hij met zijn  leerling een demonstratie voor het “Bureau Académique des Écritures”.   Lesueur las en rekende.  Hij herkende de landen op een reliëfkaart en kon  zeggen wat andere reliëffiguren die men hem onder de vingers schoof,  voorstelden.  Het bewijs was geleverd, dat blinden voor onderwijs vatbaar  waren.  In januari 1785 werd Haüy benoemd tot lid van de “Société  Philanthropique”, die hem dan het onderwijs van haar 12 blinde beschermelingen  toevertrouwde.

De “Société Philanthropique” zorgde voor de nodige geldmiddelen.  Het  leerlingenaantal steeg, er kwam een internaat bij en de leerlingen kregen een  keurig uniform.  De school werd uitgenodigd, met haar koor en orkest  uitvoeringen te geven in kerken en mee op te stappen in processies.  De  leerlingen leerden lezen met verhoogde drukletters, zij musiceerden en konden  voor het merendeel zeer goed rekenen.  Maar intussen werd het 1789 en kwam  de Franse Revolutie.  Zij die tot dan de school met schenkingen hadden  begunstigd, verloren veel van hun bezittingen.  Op private schenkers kon  niet meer worden gerekend.  De school werd trouwens door de staat  overgenomen.  Haüy loodste handig zijn school tussen de klippen, die in die  woelige tijd niet ontbraken en redde haar bestaan.  Met Napoleon had hij  minder geluk.  Deze vond het, o.m. uit besparingsoverwegingen, niet nodig  dat naast het eeuwenoude blindentehuis, “L’Hospice des Quinze-Vingt”, een  afzonderlijke school voor blinden bestond.  En hij voegde de school bij het  tehuis.  De nieuwe structuur beviel Valentin Haüy niet en in 1802 voelde  hij zich genoodzaakt op te stappen.

Intussen was zijn bekendheid doorgedrongen tot in Rusland.  In 1803 kreeg  hij van tsaar Alexander I een uitnodiging om in het verre St.-Petersburg, een  blindenschool op te richten.  Om verschillende redenen, waaronder  moeilijkheden met zijn gezondheid, kon Haüy pas in mei 1806 naar Rusland  vertrekken.  Op weg daarheen kwam hij in Berlijn, waar hij de laatste stoot  gaf voor de oprichting van een blindenschool, feit dat dan door August Zeune  werd gerealiseerd.  Zijn verblijf in Rusland werd een ontgoocheling.   Hij kreeg slechts de kans om aan één blinde onderricht te geven.  Als hij  om meer leerlingen vroeg, antwoordde men hem met een ernstig gezicht dat er in  Rusland verder geen blinden waren.  En de ziende die hij tot blindenleraar  moest vormen, was eerder lui en onbekwaam.  Dan wijdde hij zich maar aan de  opvoeding van enkele doven en hernam zijn studie over het telegrafisch  doorseinen van boodschappen.  Hij was ervan overtuigd dat zijn systeem om  het even wie zou toelaten een boodschap te versturen of te ontvangen, zelfs als  die opgesteld was in een taal die de seiner niet kende.  Hij was werkelijk  bezeten door de idee van een “pasigrafie”, een universeel schrift.

Pas op 25 augustus 1817 kwam hij terug in Parijs.  Hij was een oude, zieke  en verbitterde man geworden.  Zijn tweede vrouw, die hem naar Rusland  vergezeld had, had hem intussen in de steek gelaten.  Hij vond onderdak in  de “Jardin du Roi”, waar hij een kamer ter beschikking kreeg in het bescheiden  appartement van zijn broer, Abbé Haüy.  Intussen had Lodewijk XVIII de  Franse troon bestegen.  Hij maakte de blindenschool, die Haüy destijds  oprichtte, opnieuw los van de “Hospice des Quinze-Vingt” en verleende de school  onderdak in een oud seminarie.  Eindelijk mocht Haüy zich opnieuw in zijn  school vertonen.  Zijn gedragingen gedurende de Franse Revolutie waren er  voordien de oorzaak van geweest dat hij zijn school niet meer had mogen  betreden.  Op 22 augustus 1821 werd er op de school voor hem een plechtige  ontvangst georganiseerd.  Onder de blinde zangertjes die voor de stichter  van hun school een loflied zongen, bevond zich de twaalfjarige Louis Braille.   Deze hulde deed de bejaarde Haüy veel goed.  Maar hij was ziek en stierf  kort daarop, nl.  op 19 maart 1822.

We weten niet of Haüy gedurende de plechtige ontvangst op “zijn” school, onder  de zingende leerlingen Louis Braille opgemerkt heeft.  We zouden het wel  gewild hebben.  Toch is het helemaal niet zeker dat Valentin Haüy – indien  hij lang genoeg geleefd had om nog kennis te maken met het brailleschrift – er  erg enthousiast over zou geweest zijn.  Het brailleschrift vertoont immers  geen gelijkenis met het alfabet van de zienden.  En Haüy wou nu precies  altijd, ook in het schrift, blinden en zienden zo dicht mogelijk bij elkaar  brengen.  Ondanks zijn visie op het blindenschrift, die duidelijk verschilt  van de visie die Louis Braille later zou huldigen, is Valentin Haüy een  buitengewoon verdienstelijk man geweest.  Door het blindenonderwijs in het  leven te roepen, heeft hij een pioniersdaad gesteld met enorm weldadige gevolgen  voor de blinden van de hele wereld en van de eeuwen na hem.  Bovendien  heeft hij de gunstige omgeving geschapen, waarin het talent van Louis Braille  zich kon ontplooien.  Valentin Haüy verdient ten volle dat we hem dankbaar  gedenken.

Delen
Share on Facebook0Tweet about this on Twitter0Share on Google+0Share on LinkedIn0Email this to someonePrint this page

 1. Ctalents – jouw partner voor het vinden van een passende baan!28-12-2021 04:12:18
 2. Blinden en slechtzienden en de arbeidsmarkt22-12-2021 06:12:37
 3. “Kijk naar het talent, niet naar de beperking”21-12-2021 06:12:54
 4. Ervaringen op de arbeidsmarkt: Interview met Piet Devos (blind)20-12-2021 06:12:11
 5. Carrières bij Apple: Chris (blind), Machine Learning/AI Engineering Manager – Pittsburgh (VS)18-12-2021 06:12:19
 6. Fleur’s kijk op.. Het werk van een logopedist08-12-2021 07:12:10
 7. Visuele inspanning en werk07-12-2021 06:12:41
 8. BE: De Sutter wil meer mensen met een handicap aan de slag bij de overheid06-12-2021 11:12:58
 9. Mensen met beperking zijn vaak creatieve ondernemers, stelt onderzoek UHasselt: “Ze zien kansen die anderen niet zien”04-12-2021 06:12:30
 10. “Als AVG-arts heb ik direct invloed op de kwaliteit van leven van onze cliënten”03-12-2021 07:12:04
 11. Blinde Mariet (54) ligt in rolstoel en runt hondentrimsalon: ‘UWV kon het niet geloven’30-11-2021 10:11:28
 12. Wat ben je aan het doen? – Ellen van Herk25-11-2021 07:11:56
 13. Halverwege en nu verder: Roos Hoelen wil quotum en banenafspraak afbreken of verbreden23-11-2021 06:11:34
 14. Gelijk recht op werk met een oogaandoening23-11-2021 06:11:25
 15. The Crew biedt nieuwe kijk op Brailleliga18-11-2021 06:11:54
 16. Brailleliga – 👩‍💻 Campagne tewerkstelling 2021: Het verhaal van Julie13-11-2021 12:11:48
 17. Vlaamse overheid mist eigen doelstelling over tewerkstelling mensen met handicap12-11-2021 08:11:55
 18. Wat ben je aan het doen? – Anneke Jansen12-11-2021 07:11:40
 19. Brailleliga – 👩‍💻 Campagne tewerkstelling 2021: radiospot 3D10-11-2021 06:11:01
 20. Visio Zicht op Werk wint met idee technologie voor inclusie09-11-2021 03:11:07
 21. Blinde Ron wordt maaltijdbezorger en doet het Internet smeldten09-11-2021 03:11:09
 22. Tewerkstellingsquotum van 3 % voor personen met een handicap in het federaal openbaar ambt niet gehaald27-10-2021 01:10:39
 23. Boudewijn helpt blinden en slechtzienden hun droombaan vinden27-10-2021 05:10:46
 24. John Stoop, de nagenoeg blinde verzorger van Bolnes (za): ‘Ik kijk met mijn handen’26-10-2021 08:10:35
 25. Het werkplezier van Lars – Projectondersteuner Beleid & Kwaliteit18-10-2021 05:10:59
 26. Slechtziend zijn en een baan, hoe gaat dat15-10-2021 04:10:48
 27. Oogvereniging – Wat ben je aan het doen? – Rachel Levy14-10-2021 07:10:38
 28. Blinde Ed – Gaan voor een baan14-10-2021 10:10:45
 29. Training Energie Managen in je werk voor mensen met een visuele beperking01-10-2021 12:10:19
 30. Bartiméusfonds: inclusievere werkvloer voor mensen met een visuele beperking01-10-2021 11:10:12
 31. NL: Gedeeltelijke recentralisatie creëert extra loket24-09-2021 08:09:16
 32. BE: ‘Waarom hebben personen met een beperking op de arbeidsmarkt niet het recht een volwaardig loon te verwerven?’22-09-2021 06:09:49
 33. Werk voor arbeidsbeperkten lijkt geen prioriteit22-09-2021 05:09:39
 34. Hoe maak je werken op afstand inclusief voor doven en blinden?20-09-2021 11:09:45
 35. Aandacht voor werken & leren15-09-2021 06:09:14
 36. Zicht op Werk: Sebastiaan is zeer slechtziend en werkt als rechter14-09-2021 05:09:27
 37. Zicht op Werk: Jan werkt als godsdienstdocent en decaan14-09-2021 05:09:05
 38. Zicht op werk: Rens werkt als sportinstructeur op een hogeschool14-09-2021 05:09:42
 39. 3 topondernemers over een inclusieve werkomgeving11-09-2021 04:09:48
 40. NL: Vervolg onderzoek arbeidsparticipatie06-09-2021 05:09:58
 41. Resultaten pilot: kansen voor mensen met een visuele beperking24-08-2021 05:08:11
 42. Jongeren met visuele handicap op stap dankzij technologie18-08-2021 01:08:08
 43. Maak kennis met de Belgische paralympiërs voor Tokio: tandemdames Griet Hoet en Anneleen Monsieur10-08-2021 07:08:43
 44. Hoe werkt het (niet) met een beperking? Over vooroordelen op de werkvloer – Het verhaal van Ellen Koudijs14-07-2021 02:07:47
 45. Werkt het (niet) met een beperking? Over zelf de vooroordelen uit de weg ruimen13-07-2021 05:07:12
 46. Wat ben je aan het doen? – Gerlof du Bois09-07-2021 06:07:07
 47. Mijn weg naar werk – Gepasseerd station01-07-2021 07:07:12
 48. Ziezo-online: Oogvereniging – Werken met minder zicht26-06-2021 11:06:13
 49. Ziezo-online: Koninklijke Visio – Op zoek naar (ander) werk? Maak kennis met Visio Zicht op Werk26-06-2021 11:06:12
 50. Ondanks haar slechte zicht was Willemijn Sizoo een gedreven pionier in de strijd tegen leukemie21-06-2021 07:06:26
 51. Eindhovense VVD-wethouder Marcel Oosterveer maakt rentree nadat hij vorig jaar bijna blind werd16-06-2021 11:06:47
 52. Wat ben je aan het doen? – Ria Steenbergen11-06-2021 02:06:41
 53. Klank zonder beeld: literatuur vertalen met een visuele beperking11-06-2021 01:06:41
 54. Dit kersverse kamerlid is nagenoeg blind09-06-2021 01:06:46
 55. Jose Miquel is blind – toch verspreidt hij het evangelie in Colombia08-06-2021 05:06:26
 56. Vlaamse ambtenaren met handicap geraken moeilijk hogerop04-06-2021 12:06:56
 57. Via intensieve revalidatie bij Visio Het Loo Erf naar een mooie baan bij de recherche01-06-2021 05:06:57
 58. Geen enkel persoon met handicap werkt bij Vlaamse kabinetten: “De regering zou een voorbeeld moeten geven”21-05-2021 02:05:04
 59. Wat ben je aan het doen? – Amany Shalha12-05-2021 02:05:55
 60. Yoran (33) dacht dat er geen baan voor hem was vanwege zijn blindheid11-05-2021 02:05:32
 61. Mike (18) is blind maar studeerde toch af als bakker11-05-2021 02:05:57
 62. Werk aan de Winkel voor mensen met een visuele beperking11-05-2021 06:05:36
 63. Podcast: Arbeidsparticipatie – wat gaat er mis?10-05-2021 07:05:05
 64. Er is nog een gebrek aan bewustwording05-05-2021 02:05:36
 65. EUR wint prijs voor aannemen mensen met arbeidsbeperking05-05-2021 06:05:44
 66. Samen met Visio op zoek naar nieuwe arbeidsmogelijkheden, mét een visuele beperking04-05-2021 04:05:05
 67. Slechtziende Morena – Mijn weg naar werk – MDTL en meer workshops23-04-2021 06:04:48
 68. GRIP – Kom op voor inclusie – Netwerk Werk20-04-2021 02:04:27
 69. Stage & Leren bij Visio: Op naar een job – Slechtziende Nikki17-04-2021 06:04:22
 70. Martine (slechtziend) werkt bij KNGF Geleidehonden12-04-2021 07:04:17
 71. NL: Overheid neemt nog steeds te weinig arbeidsgehandicapten in dienst11-04-2021 05:04:28
 72. NL: Arbeidsongeschikt verklaard maar toch verplicht werk te zoeken in coronatijd11-04-2021 05:04:58
 73. Dankzij technologie hebben Nikki en Randy een betaalde baan11-04-2021 05:04:41
 74. Anita Care werkt samen met slechtzienden om … te ontwikkelen!11-04-2021 05:04:26
 75. Meer mensen met een visuele beperking aan het werk – Werkpad helpt11-04-2021 05:04:11
 76. Mensen met een beperking hebben moeite om werk te vinden11-04-2021 05:04:45
 77. Investeer 2000 euro in mensen met arbeidsbeperking11-04-2021 05:04:29
 78. ‘De inclusieve arbeidsmarkt vraagt blijvende investering’11-04-2021 05:04:15
 79. Praktische tips: Beter grip op je energie11-04-2021 05:04:01
 80. NL: Werk voor mensen met arbeidsbeperking levert veel op11-04-2021 05:04:46
 81. Slechtziende Mike (18) krijgt gedroomde baan als bakker: “Hoop inspiratie te zijn”11-04-2021 05:04:30
 82. Tips voor bedrijven en instellingen: help blinden en slechtzienden om afstand te houden11-04-2021 05:04:16
 83. Staar je niet blind – Ik maak er ook geen punt van11-04-2021 05:04:00
 84. “Sinds ik thuiswerk, weet ik hoe mijn collega’s eruit zien”11-04-2021 05:04:47
 85. Ramona is audiospecialist bij Politie Den Haag11-04-2021 05:04:31
 86. Een vast bureau bij het raam voor een slechtziende11-04-2021 05:04:16
 87. Yoran (slechtziend) bakt brood bij de Bakkerswerkplaats: ‘Ik had nooit verwacht dat ik dit zou kunnen’11-04-2021 05:04:02
 88. Student Tom ter Plegt overleefde hersentumor, werd slechtziend, maar verkoopt zijn tekeningen als bijbaantje11-04-2021 05:04:47
 89. Werkgevers hebben vaak een fout beeld van iemand met een visuele handicap11-04-2021 05:04:33
 90. Versoepeling voorzieningen thuiswerkplek UWV11-04-2021 05:04:18
 91. Werkgever en werknemers met een beperking leren elkaar kennen11-04-2021 05:04:01
 92. Geef de blinde of slechtziende sollicitant een evenwaardige kans!11-04-2021 04:04:47
 93. ‘Veel minder banen voor mensen met beperking dan ministerie zegt’11-04-2021 04:04:31
 94. Arbeidsparticipatie van mensen met een zintuigelijke beperking11-04-2021 04:04:00
 95. Slechtziende bakkersleerling jaagt zijn dromen na: ‘Ik ben er echt verliefd op’11-04-2021 04:04:48
 96. Martine Baadenhuijsen, specialist in communicatie en samenwerking rondom een beperking10-04-2021 12:04:10
 97. NL: Werken met een visuele beperking10-04-2021 07:04:53
 98. Een blinde priester?10-04-2021 07:04:40
 99. NL: Onderzoek arbeidsparticipatie ‘Visueel in beeld’10-04-2021 07:04:13
 100. Bert Glorie, de eerste blinde priester in Nederland10-04-2021 07:04:55
 101. Peter is slechtziend en raakte zijn baan kwijt10-04-2021 07:04:41
 102. Als doofblindenbegeleider bij Kalorama ben je de oren én ogen van de bewoner10-04-2021 07:04:00
 103. Podcast Werken met een visuele beperking10-04-2021 06:04:45
 104. NL Pilot: visueel beperkten helpen aan een baan door middel van technologie10-04-2021 06:04:31
 105. NL: Akkoord over eerste cao voor mensen met een arbeidsbeperking10-04-2021 06:04:18
 106. Slechtziende Charissa houdt van thuiswerken10-04-2021 06:04:04
 107. NL: Opinie: ‘Mensen met een beperking willen ook bestaanszekerheid’10-04-2021 06:04:50
 108. Ervaringsdeskundigen ook van start bij Visio Hoogeveen10-04-2021 06:04:36
 109. Blindenmassage – Interview met Paul Vrenken10-04-2021 06:04:19
 110. BE: Overheid moet telewerk faciliteren voor personen met een beperking10-04-2021 06:04:59
 111. Inclusive Careers Podcast: Deadlines geen probleem met Meryem Bakirhan10-04-2021 06:04:38
 112. Samenwerking Michelle, UWV en Koninklijke Visio10-04-2021 06:04:24
 113. Blinde Danny werkt op het OCMW10-04-2021 06:04:57
 114. NL: Mensen met een beperking moeten meer kansen krijgen10-04-2021 06:04:44
 115. ‘Wie vertrouwt een blinde kinderarts?’10-04-2021 06:04:27
 116. Brailleliga – Campagne tewerkstelling personen met een visuele beperking 202010-04-2021 06:04:40
 117. Jan (70) is blind maar begint gewoon een nieuwe carrière: ‘Ik kan blind typen als de beste’10-04-2021 06:04:26
 118. “We zijn ook maar gewone mensen en iedere mens is anders”10-04-2021 06:04:11
 119. BE: Campagne tewerkstelling van de Brailleliga10-04-2021 06:04:57
 120. Bartiméus Werkpad begeleidt jaarlijks zo’n 200 mensen met een visuele beperking met loopbaanvragen10-04-2021 06:04:44
 121. De kunst van veerkracht –Joost Rigter (blind)10-04-2021 06:04:29
 122. ‘Ik denk dat je pas echt aan je carrière kan beginnen als je jouw visuele of auditieve uitdaging geaccepteerd hebt’10-04-2021 06:04:12
 123. Wat gaat voor: talent of beperking?10-04-2021 06:04:57
 124. NL: Dit is hoe wij in Nederland omgaan met gehandicapten op de arbeidsmarkt10-04-2021 06:04:43
 125. NL: Arbeidsgehandicapten weten zelf het beste welke baan ze willen10-04-2021 06:04:22
 126. NL: Arbeidsbemiddeling in coronatijd10-04-2021 06:04:07
 127. Jobcoaching Visio aan blinde medewerker: “Meer vrijheid door minder grip”10-04-2021 06:04:53
 128. Blinde vlogger schept positief beeld boeren10-04-2021 06:04:39
 129. Werken met een arbeidsbeperking – Rapport ‘Detacheren Werkt!’10-04-2021 06:04:23
 130. Werken met slechtziendheid?! Lexima Reinecker10-04-2021 06:04:09
 131. Werk uitvoeren dankzij Orcam en eSight10-04-2021 06:04:32
 132. ‘Meer werkgevers moeten openstaan voor mensen met arbeidsbeperking’10-04-2021 06:04:13
 133. Lisa Kuppen werd op haar zestiende blind. Nu leert ze ons anders kijken en mogelijkheden zien10-04-2021 06:04:59
 134. Houding werkgevers participatiewet10-04-2021 06:04:39
 135. Zelfstandigheidstrainer Tanja Scheurer van Visio De Vlasborch: “Zelf weer de regie krijgen”10-04-2021 06:04:16
 136. Werken in coronatijd: vier ervaringen10-04-2021 06:04:49
 137. Betere ondersteuning voor blinden en slechtzienden in voorbereiding10-04-2021 06:04:35
 138. Met extra inzet kom je er wel! Sieta (slechtziend): “Ik red me prima!”10-04-2021 06:04:20
 139. Slechtziende kassamedewerker in de supermarkt10-04-2021 06:04:04
 140. Bram is blind en ICT’er10-04-2021 06:04:51
 141. Jongeren, werken en een visuele beperking, dat kan10-04-2021 06:04:37
 142. Brownies&downieS Alkmaar – Slechtziende Mark werkt in de keuken op de tast10-04-2021 06:04:22
 143. Arbeidsparticipatie met een visuele beperking10-04-2021 06:04:09
 144. Slechtziende horecaondernemer zet in op suikerarme ijsbereidingen08-04-2021 07:04:41
 145. Blinde Carla vervult vrijwilligerswerk07-04-2021 06:04:52
 146. Hoe krijgen we mensen met een migratieachtergrond of een handicap meer aan het werk?04-04-2021 02:04:15
 147. ‘Voor mensen met een arbeidsbeperking zou het ouderwetse arbeidsbureau terug moeten’04-04-2021 02:04:01
 148. Niels Aussems voorspelde in 2015 al: ‘De Participatiewet maakt meedoen onmogelijk’04-04-2021 11:04:31
 149. Blinde en dove mensen tellen nu ook mee voor het banenplan04-04-2021 11:04:09
 150. Arbeidsgehandicapten weten zelf het beste welke baan ze willen04-04-2021 11:04:54
 151. Aanpassing Banenplan niet gunstig voor blinden04-04-2021 11:04:38
 152. Blij weerzien – Zelfde gesprekspartner, zoveel jaar later21-07-2020 08:07:28
 153. Blinde Joëlle start eigen vertaalbureau18-07-2020 01:07:11
 154. Een rolstoelvriendelijk trimsalon met blinde trimmer14-10-2019 06:10:44
 155. Slechte ogen, gouden handen: Harry maakt tafels en lampen op maat28-09-2019 06:09:07
 156. ‘Ik heb meer gezien dan de rest van de wereld’17-09-2019 05:09:49
 157. Vooroordelen tegenover slechtzienden13-09-2019 05:09:46
 158. “Blij dat ik mijn steentje heb kunnen bijdragen”24-07-2019 07:07:36
 159. Nieuw expertisecentrum UWV voor werken met een visuele beperking12-06-2019 05:06:57
 160. Chinese blinde wil weleens iets anders dan masseren handicap26-04-2019 06:04:15
 161. Leerkracht Geert Maeckelbergh: Ik hou er niet van als mensen het blind zijn invullen in mijn plaats21-03-2019 07:03:23
 162. Slechtziende of blinde kandidaat kan veel meer dan werkgever denkt07-03-2019 07:03:40
 163. Slechtziende Mike (16) loopt stage bij bakkerij Assendelft: “Andere zintuigen gebruiken”09-02-2019 09:02:31
 164. Blinde bakker bij Brakenhoff gaat viral07-02-2019 07:02:59
 165. Blinde jongen stampt IT-bedrijfje uit de grond24-01-2019 07:01:24
 166. Melissantse is eerste blinde voetreflexzonetherapeut22-01-2019 06:01:35
 167. Blinde student (18) richt eigen IT-bedrijfje op: “Ik wil nóg eens bewijzen dat mijn handicap geen obstakel vormt”18-01-2019 06:01:51
 168. Severine is blind en administratief bediende13-12-2018 11:12:35
 169. Het verhaal van Nico, zwaar slechtziend, in behandeling voor leukemie en boss van een metalplatenfirma13-12-2018 08:12:47
 170. Zichtbaar in werk – Werken met visuele beperking: zo kan het!13-12-2018 08:12:31
 171. ‘Je moet geen gebarentaal kennen om een blinde aan te werven’30-11-2018 08:11:25
 172. Slechtziend en toch aan de slag! Zo overwonnen Evy en Cécile de obstakels29-11-2018 01:11:58
 173. Een andere kijk op werk28-11-2018 08:11:19
 174. Nieuw voorstel om meer mensen met een beperking duurzaam aan werk te helpen28-11-2018 08:11:10
 175. Blinden en slechtzienden moeten te veel obstakels overwinnen op arbeidsmarkt28-11-2018 08:11:12
 176. Staatssecretaris: ‘Het moet normaal worden dat je een collega hebt met een arbeidsbeperking’21-11-2018 11:11:30
 177. Victor vliegt blind op zijn talent17-11-2018 09:11:57
 178. Jongeren met arbeidsbeperking kunnen vaak niet werk behouden17-11-2018 08:11:59
 179. Collega met beperking is welkom (zolang het niet te veel moeite kost)16-11-2018 08:11:11
 180. Droombedrijf: Beperking gewenst!16-11-2018 08:11:19
 181. Henk Kortschot, de stem van het Slotervaartziekenhuis: ‘Het was een sociaal ziekenhuis, maar veel vertrouwen in een doorstart heb ik niet meer’09-11-2018 08:11:44
 182. Londerzeels bedrijf helpt slechtziende Nicolas na lange zoektocht aan ideale stageplaats06-10-2018 07:10:51
 183. Massagepunt – Een massagepraktijk in Gent10-09-2018 09:09:49
 184. Blinde informaticus start eigen zaak24-08-2018 06:08:57
 185. Tienduizenden jonggehandicapten extra genaaid13-05-2018 06:05:37
 186. 30.000 jonggehandicapten zitten zonder werk én uitkering13-05-2018 06:05:04
 187. Van Ark wil aanpassingen doen in plan arbeidsongeschikten26-04-2018 09:04:30
 188. Banenplan gehandicapten onder vuur26-04-2018 09:04:16
 189. Van Ark op zoek naar draagvlak voor banenplan26-04-2018 09:04:40
 190. Steeds meer jonggehandicapten zitten thuis zonder uitkering24-04-2018 07:04:27
 191. Twijfel knaagt aan kabinetsplan voor gehandicapten20-04-2018 08:04:56
 192. Floris is slechtziend en werkt bij het ministerie van Binnenlandse Zaken14-04-2018 12:04:45
 193. Kabinetsplan werknemers met arbeidshandicap in strijd met mensenrechten14-04-2018 12:04:07
 194. ‘Kabinetsplan arbeidsgehandicapten in strijd met mensenrechten’12-04-2018 09:04:12
 195. Babbage biedt alternatief voor gebruikers van Cobra11-04-2018 10:04:14
 196. Werkgevers ‘daten’ er flink op los met arbeidsgehandicapten10-04-2018 07:04:05
 197. Participatie gehandicapten blijft achter bij rest bevolking09-04-2018 03:04:13
 198. Kabinet wil één regeling voor loon arbeidsgehandicapten28-03-2018 08:03:23
 199. Werkgevers mogen mensen met handicap onder minimumloon gaan betalen27-03-2018 09:03:37
 200. Gemeentes halen quota voor mensen met handicap niet27-03-2018 08:03:31

Laatst bijgewerkt op 5 juni 2011 – 10:02