Communiceren met doofblinden

Doofblindheid is een complexe en diverse aandoening die een combinatie van visuele en auditieve beperkingen omvat. Doofblinden kunnen variëren van mensen met slechthorendheid en slechtziendheid tot degenen die volledig doof en blind zijn. De meeste doofblinden behouden nog enige mate van restvisus en restgehoor. Communiceren met doofblinden kan uitdagend zijn vanwege de unieke combinatie van deze beperkingen. In deze tekst worden diverse communicatietechnieken met doofblinde personen belicht.

Braillecommunicatie

Braille is een cruciale communicatiemethode voor doofblinden, en het speelt een essentiële rol in hun toegang tot geschreven informatie en de mogelijkheid om met anderen te communiceren. Deze tactiele schrijftaal, ontwikkeld door Louis Braille in de 19e eeuw, is gebaseerd op een eenvoudig maar doeltreffend systeem van verhoogde stippen die letters en woorden vormen. Hier zijn enkele belangrijke aspecten van braillecommunicatie:

 1. Het braille-alfabet: Braille bestaat uit een reeks van zes stippen die in verschillende combinaties worden gebruikt om elk letterteken van het alfabet en andere tekens weer te geven. Deze combinaties vormen braillecellen, waarvan er 63 verschillende zijn, inclusief het lege braillecelteken (geen punten). Hiermee kunnen doofblinden elk woord en symbool schrijven en lezen.
 2. Lezen en schrijven: Doofblinden gebruiken hun vingers om braille te lezen. Ze voelen de verhoogde stippen op een speciaal brailleoppervlak, zoals een brailleleesregel of braillepapier. Door de patronen van stippen te interpreteren, kunnen ze tekst begrijpen en lezen. Doofblinde mensen die braille goed beheersen, kunnen ook braille schrijven door met een stylus in braillepapier te prikken.
 3. Brailleliteratuur: Braille is niet beperkt tot eenvoudige teksten. Het wordt gebruikt om brailleversies van boeken, tijdschriften, educatief materiaal en nog veel meer te creëren. Bibliotheken en organisaties zorgen voor braillepublicaties, waardoor doofblinden toegang hebben tot een breed scala aan literatuur.
 4. Onderwijs en braille: Voor doofblinde kinderen is het aanleren van braille van vitaal belang voor hun educatieve ontwikkeling. Scholen voor doofblinden en bevoegde leraren bieden brailleonderwijs aan, zodat kinderen braille kunnen leren lezen en schrijven.
 5. Technologische hulpmiddelen: In het digitale tijdperk hebben technologische hulpmiddelen braille nog toegankelijker gemaakt. Brailleleesregels, braillenotitietoestellen en andere braille- en tactiele hulpmiddelen werken naadloos samen met computers en smartphones, waardoor doofblinden elektronische tekst kunnen lezen en schrijven.
 6. Toegang tot informatie: Braille opent de deuren naar kennis en informatie voor doofblinden. Ze kunnen toegang krijgen tot dezelfde soorten informatie als horende en ziende mensen, inclusief studiemateriaal, nieuwsberichten en meer. Deze toegang tot informatie is van onschatbare waarde voor hun persoonlijke en professionele groei.
 7. Braille over de wereld: Braille is een wereldwijd erkende schrijftaal en wordt in veel landen gebruikt. De braillestandaard varieert soms enigszins van land tot land, maar de basisprincipes blijven hetzelfde.
Vingers lezen braille op een brailleleesregel

Vingers lezen braille op een brailleleesregel

Communicatie in grootschrift

Communicatie in grootschrift is een visuele techniek waarmee doofblinden tekst kunnen lezen en schrijven met behulp van grote, duidelijke letters. Deze methode is afhankelijk van het gezichtsvermogen van de doofblinde en kan zowel handgeschreven als machinaal aangemaakt worden. Hier zijn enkele belangrijke punten met betrekking tot communicatie in grootschrift:

 1. Lettergrootte en contrast: Het belangrijkste kenmerk van communicatie in grootschrift is de grote lettergrootte. Tekst wordt vergroot tot een punt waarop de doofblinde deze duidelijk kan zien en lezen. Dit vergroot de leesbaarheid en maakt het mogelijk om tekst in grotere details waar te nemen. Bovendien wordt er vaak gebruik gemaakt van een hoog contrast tussen tekst en achtergrond, zoals witte letters op een zwarte achtergrond, om de tekst nog beter zichtbaar te maken.
 2. Handgeschreven grootschrift: In sommige situaties kan communicatie in grootschrift zo eenvoudig zijn als het schrijven van grote letters met een pen of marker op papier. Hierbij is het belangrijk dat de doofblinde en de gesprekspartner grote letters kunnen schrijven en lezen. Deze methode wordt vaak gebruikt voor korte notities of boodschappen.
 3. Machinaal aangemaakt grootschrift: Voor meer formele communicatie en langere teksten wordt machinaal aangemaakte grootschrift gebruikt. Dit kan worden gedaan met behulp van tekstverwerkers, afdrukapparatuur en computers. De teksten worden vergroot en afgedrukt in een duidelijk leesbare vorm. Dit is vooral handig voor het lezen van boeken, tijdschriften en andere gedrukte materialen.
 4. Voorwaarden voor gebruik: Communicatie in grootschrift vereist dat zowel de doofblinde persoon als de gesprekspartner kunnen lezen en schrijven. Beide partijen moeten over voldoende gezichtsvermogen beschikken om de vergrote tekst te kunnen waarnemen. Dit betekent dat doofblinden met enige mate van restvisus deze methode kunnen gebruiken, mits de tekst groot genoeg is.
 5. Toegankelijkheid: Het gebruik van grootschrift maakt gedrukte informatie toegankelijk voor doofblinden. Ze kunnen boeken, documenten en andere geschreven materialen lezen, wat essentieel is voor hun onderwijs en informatievergaring. Ook in het dagelijks leven kunnen ze dankzij grootschrift communiceren door bijvoorbeeld boodschappenlijstjes, notities en instructies te schrijven.
 6. Training en ondersteuning: Doofblinde personen moeten worden getraind in het lezen en schrijven van grootschrift. Leraren en begeleiders spelen een cruciale rol bij het aanleren van deze techniek. Bovendien is technologische ondersteuning beschikbaar in de vorm van hulpmiddelen die tekst kunnen vergroten en omzetten in grootschrift.
 7. Aanvullende communicatiemethoden: Communicatie in grootschrift kan ook worden gecombineerd met andere technieken, zoals braille, om de communicatiemogelijkheden van doofblinden te vergroten. Hierdoor kunnen ze flexibel schakelen tussen verschillende methoden, afhankelijk van de situatie.

Drukletters in de hand (lopend schrift)

De techniek van “drukletters in de hand,” ook wel bekend als “lopend schrift,” is een bijzondere methode voor doofblinden om met anderen te communiceren. Bij deze techniek worden hoofdletters in de handpalm van de doofblinde gevormd. Deze methode is weliswaar langzamer dan sommige andere communicatietechnieken, maar kan zeer effectief zijn, vooral in één-op-één communicatiesituaties. Hier is meer informatie over deze methode:

 1. Tactiele communicatie: Drukletters in de hand is een vorm van tactiele communicatie. Het vereist het gebruik van tastzin, aangezien de doofblinde de letters voelt die in hun handpalm worden gevormd. Deze tactiele feedback is cruciaal voor het begrijpen van de boodschap.
 2. Hoofdletters: In tegenstelling tot gewoon handschrift of brailleschrift, waarin gewone letters worden gebruikt, worden bij deze methode hoofdletters gebruikt. Hoofdletters zijn vaak eenvoudiger te herkennen en te onderscheiden dan kleine letters, wat de communicatie duidelijker maakt.
 3. Synthesevermogen: De doofblinde moet een zekere mate van synthesevermogen hebben om de letters in hun handpalm te herkennen en om te zetten in woorden en zinnen. Dit betekent dat ze de afzonderlijke letters kunnen samenvoegen tot begrijpelijke taal.
 4. Langzaam tempo: Drukletters in de hand is over het algemeen trager dan sommige andere communicatietechnieken, omdat het tijd kost om elke letter te vormen en te voelen. Dit betekent dat geduld een belangrijke eigenschap is voor zowel de doofblinde persoon als hun gesprekspartner.
 5. Effectief in één-op-één situaties: Deze techniek komt vooral goed tot zijn recht in één-op-één communicatiesituaties, waarbij de doofblinde persoon rechtstreeks communiceert met een gesprekspartner. Het is ideaal voor persoonlijke gesprekken waarbij de boodschap nauwkeurig moet worden overgebracht.
 6. Training en praktijk: Zoals bij veel communicatietechnieken is training en oefening essentieel. Doofblinden moeten worden getraind in het vormen van de letters en het begrijpen van de tactiele feedback. Dit vergt tijd en inzet.
 7. Complementair aan andere methoden: Hoewel drukletters in de hand op zichzelf effectief kan zijn, wordt het vaak gecombineerd met andere technieken, zoals braille of vingerspelling, om de communicatiemogelijkheden uit te breiden. Hierdoor kunnen doofblinden flexibel schakelen tussen verschillende methoden, afhankelijk van de situatie.

Gebaren op het lichaam

“Gebaren op het lichaam” is een bijzondere communicatietechniek die wordt gebruikt door doofblinde personen om snelle, korte boodschappen over te brengen. Deze methode houdt in dat vooraf afgesproken gebaren worden gemaakt op het lichaam van de doofblinde. Hoewel het misschien niet de meest uitgebreide vorm van communicatie is, is het bijzonder effectief in bepaalde situaties. Hier volgt meer informatie over deze unieke tactiele communicatiemethode:

 1. Tactiele communicatie: Gebaren op het lichaam is een vorm van tactiele communicatie, waarbij aanraking en gebaren op de huid worden gebruikt om boodschappen over te brengen. Het vereist een zorgvuldig begrip van deze gebaren en de bereidheid om ze te voelen en te interpreteren.
 2. Vooraf afgesproken gebaren: Het sleutelkenmerk van deze methode is dat de gebaren vooraf zijn afgesproken tussen de doofblinde persoon en hun gesprekspartner. Dit kunnen eenvoudige gebaren of aanrakingen zijn die specifieke betekenissen hebben. Bijvoorbeeld, een bepaalde aanraking kan “ja” betekenen, terwijl een andere “nee” kan betekenen.
 3. Snelle en korte boodschappen: Gebaren op het lichaam is bijzonder geschikt voor het overbrengen van snelle en korte boodschappen. Het is handig wanneer er behoefte is aan onmiddellijke communicatie, en het vermijdt de noodzaak om uitgebreide zinnen of teksten te gebruiken.
 4. Vertrouwdheid is belangrijk: Deze techniek werkt het beste tussen mensen die elkaar goed kennen. Omdat de gebaren vooraf zijn afgesproken, is het essentieel dat beide partijen de betekenis ervan begrijpen. Het is gebaseerd op vertrouwen en een diep begrip van elkaars communicatiestijl.
 5. Aanvulling op andere methoden: Terwijl gebaren op het lichaam op zichzelf effectief kan zijn voor bepaalde situaties, wordt het vaak gecombineerd met andere communicatietechnieken. Doofblinden kunnen bijvoorbeeld overschakelen op braille of liplezen voor meer complexe communicatiebehoeften.
 6. Discrete communicatie: Omdat deze gebaren zich op het lichaam afspelen, is de communicatie meestal discreet en privé. Dit kan handig zijn in situaties waarin de privacy van de doofblinde persoon moet worden gerespecteerd.
 7. Training en consistentie: Net als bij andere communicatiemethoden is training essentieel. Doofblinden moeten de gebaren leren en consistentie in de betekenis ervan handhaven. Dit vergt toewijding en praktijk.

Gebarentaal

Gebarentaal is een fascinerende vorm van communicatie die niet alleen door doven wordt gebruikt, maar ook door doofblinden met wat restzicht. Het omvat het maken van symbolen met de handen in de lucht die overeenkomen met woorden of zelfs hele zinnen. Deze vorm van communicatie is sterk afhankelijk van visuele signalen en vereist dat beide gesprekspartners bekend zijn met gebarentaal.

 1. Visuele communicatie: Gebarentaal is een vorm van visuele communicatie waarbij handgebaren, gezichtsuitdrukkingen en lichaamstaal worden gebruikt om boodschappen over te brengen. Omdat het afhankelijk is van visuele signalen, is enig restvisus bij de doofblinde persoon nodig om de gebaren te kunnen zien.
 2. Gebaren in de lucht: Doofblinden die gebarentaal gebruiken, maken handgebaren in de lucht. Deze gebaren zijn gestandaardiseerd en hebben specifieke betekenissen. Elke letter, woord of concept kan worden uitgedrukt door een combinatie van handbewegingen en posities.
 3. Wederzijds begrip: Een essentieel kenmerk van gebarentaal is dat zowel de doofblinde als de gesprekspartner gebarentaal begrijpen. Dit vereist dat beide partijen vertrouwd zijn met de gebaren en de grammaticaregels van de gebarentaal.
 4. Geschikt voor beperkte afstanden: Gebarentaal kan effectief worden gebruikt op korte tot middellange afstanden. Het is ideaal voor persoonlijke interactie, zoals een één-op-één gesprek. In situaties waarin aanraking op de huid niet gewenst is, biedt gebarentaal een visuele communicatieoptie.
 5. Een eigen taal: Gebarentaal is geen universele taal. Elk land en zelfs verschillende regio’s hebben hun eigen gebarentaal met unieke gebaren en regels. Zo is Amerikaanse Gebarentaal (ASL) anders dan Nederlandse Gebarentaal (NGT). Doofblinden moeten de gebarentaal van hun omgeving leren begrijpen.
 6. Visuele expressie: Naast het overbrengen van taalkundige informatie, biedt gebarentaal ook ruimte voor expressie. v kunnen de toon en emotie van de communicatie versterken.
 7. Ondersteund door tactiele gebaren: Voor doofblinden met beperkte restvisus kan tactiele gebarentaal een aanvulling zijn op visuele gebarentaal. Tactiele gebarentaal houdt in dat de handen van de gesprekspartners elkaar aanraken om gebaren te voelen. Het vereist een fijne aanraking en gevoeligheid.
 8. Training en oefening: Net als bij andere communicatiemethoden vereist het gebruik van gebarentaal training en oefening. Doofblinden moeten bekwaam worden in zowel begrijpen als uitdrukken via gebarentaal.

Liplezen en spraakafzien

Liplezen en spraakafzien zijn communicatietechnieken die sterk afhankelijk zijn van visuele signalen. Dankzij deze methoden kunnen doofblinde personen communiceren door de bewegingen en vormen van lippen en monden waar te nemen.

 1. Liplezen:
  • Aflezen van lipbewegingen: Liplezen, zoals de naam al aangeeft, omvat het lezen van woorden door de beweging van de lippen van de gesprekspartner te observeren. Doofblinde personen proberen de woorden te begrijpen door te kijken naar de vormen en bewegingen van de lippen.
  • Licht en articulatie: Een succesvolle lipleeservaring vereist voldoende licht om de lippen goed te kunnen zien. Bovendien is duidelijke articulatie van de gesprekspartner essentieel. De nauwkeurigheid van liplezen hangt grotendeels af van de precisie waarmee de lipbewegingen worden waargenomen.
 2. Spraakafzien:
  • Combinatie van liplezen en gehoorresten: Spraakafzien gaat een stap verder door liplezen te combineren met eventuele resterende gehoorcapaciteit. Doofblinde personen met gehoorresten gebruiken spraakafzien om de visuele informatie van lipbewegingen aan te vullen met auditieve aanwijzingen, zoals stemtoon en enkele gesproken woorden.
  • Verhoogde nauwkeurigheid: Door gebruik te maken van zowel visuele als auditieve signalen, kan spraakafzien de nauwkeurigheid van de communicatie vergroten. Dit is vooral waardevol in situaties waar liplezen alleen niet voldoende informatie biedt.
 3. Training en oefening: Beide technieken vereisen training en oefening. Doofblinde personen moeten bekwaam worden in het herkennen van lipbewegingen en het begrijpen van wat er wordt gezegd. Ze moeten ook de vaardigheid ontwikkelen om gehoorresten effectief te gebruiken bij spraakafzien.
 4. Spraak- en taalvaardigheid: Het succes van liplezen en spraakafzien hangt ook af van de spraak- en taalvaardigheid van de gesprekspartner. Duidelijke uitspraak en articulatie vergemakkelijken de communicatie voor doofblinde personen.
 5. Praktische toepassingen: Liplezen en spraakafzien zijn waardevolle technieken voor face-to-face communicatie. Ze zijn geschikt voor persoonlijke interactie, zoals gesprekken met familieleden en vrienden. In situaties met veel achtergrondlawaai of waarin gesprekspartners zich op afstand bevinden, kunnen andere communicatiemethoden effectiever zijn.

Lormschrift

Lormschrift is een fascinerende tactiele taalmethode waarmee doofblinde personen kunnen communiceren en informatie kunnen delen. Deze methode maakt gebruik van strepen en punten die in de linkerhandpalm van de doofblinde persoon worden gevormd, volgens een vooraf bepaalde code.

 1. Tactiele communicatie: Lormschrift is een uitstekend voorbeeld van tactiele communicatie. In plaats van afhankelijk te zijn van auditieve of visuele signalen, maakt deze methode gebruik van tastzin om boodschappen over te brengen. Doofblinde personen voelen de vormen en patronen die in hun handpalm worden getekend.
 2. Letters en symbolen: Lormschrift vertaalt letters en symbolen naar unieke combinaties van strepen en punten die op de handpalm worden getekend. Elke combinatie vertegenwoordigt een specifieke letter of een ander teken. Hierdoor kunnen complexe boodschappen worden overgebracht.
 3. Taalbezit en synthesevermogen: Succesvol gebruik van Lormschrift vereist dat de doofblinde persoon over een goed taalbezit beschikt. Ze moeten de codes begrijpen en kunnen omzetten naar geschreven of gesproken taal. Bovendien is een sterk synthesevermogen nodig om de betekenis van de boodschappen te begrijpen en aan te vullen.
 4. Interactie en communicatie: Lormschrift biedt de mogelijkheid tot interactie en tweerichtingscommunicatie. Beide gesprekspartners, de persoon die tekent (de zender) en de persoon die voelt (de ontvanger), spelen een actieve rol in het proces. Hierdoor kunnen vragen worden gesteld en complexe onderwerpen worden besproken.
 5. Mentale aanvulling: Een interessant aspect van Lormschrift is dat doofblinde persoon hiermee mentaal aan kunnen vullen wat ze voelen. Dit betekent dat ze niet alleen de getekende tekens identificeren, maar ook de betekenis en context begrijpen.
 6. Efficiënte communicatie: Hoewel Lormschrift een relatief trage communicatiemethode is in vergelijking met gesproken taal of gebarentaal, biedt het doofblinde personen een effectieve manier om gedachten, gevoelens en informatie over te brengen. Het is een nuttig hulpmiddel voor persoonlijke interactie en kan worden gebruikt in een-op-een gesprekken.
 7. Onderlinge afstemming: Om met Lormschrift te communiceren, moeten zowel de zender als de ontvanger bekend zijn met de code en de gebruikte symbolen. Dit vereist oefening en een zekere mate van training voor beide partijen.

Vierhandengebarentaal

Vierhandengebarentaal is een unieke vorm van communicatie waarmee doofblinde personen boodschappen en informatie kunnen uitwisselen. Bij deze methode legt de doofblinde zijn linkerhand op de rechterhand van zijn communicatiepartner, en vice versa. Vervolgens worden gebaren gemaakt die overeenkomen met woorden en concepten. Hier zijn enkele belangrijke aspecten van vierhandengebarentaal:

 1. Tactiele communicatie: Vierhandengebarentaal is een tactiele communicatiemethode, wat betekent dat het gehele proces is gebaseerd op tastzin. De doofblinde persoon voelt de bewegingen en gebaren die hun gesprekspartner met hun handen maakt. Dankzij deze tactiele interactie kunnen ze boodschappen begrijpen en reageren.
 2. Overeenkomst met gebarentaal: De gebaren die in vierhandengebarentaal worden gebruikt, komen meestal overeen met die in de standaardgebarentaal, zoals Amerikaanse Gebarentaal (ASL) of Nederlandse Gebarentaal (NGT). Echter, deze gebaren worden aangepast aan de specifieke communicatiestijl waarbij de handen van beide deelnemers betrokken zijn.
 3. Onderlinge afstemming: Het succes van vierhandengebarentaal vereist een sterke onderlinge afstemming tussen de doofblinde persoon en hun gesprekspartner. Beide moeten vertrouwd zijn met de gebaren en de betekenis ervan begrijpen. Dit vraagt om oefening en tijd om samen te communiceren.
 4. Duidelijke communicatie: Het is essentieel dat de persoon die de gebaren maakt, ze duidelijk en zorgvuldig uitvoert. Aangezien de doofblinde persoon via tastzin interpreteert, zijn nauwkeurige bewegingen van groot belang om misverstanden te voorkomen.
 5. Interactie en expressie: Vierhandengebarentaal maakt tweerichtingscommunicatie mogelijk. Dit betekent dat zowel de doofblinde persoon als hun gesprekspartner actief betrokken zijn bij het gesprek. Ze kunnen vragen stellen, antwoorden geven en emoties delen door middel van gebaren.
 6. Permanente contact: Een opvallend kenmerk van vierhandengebarentaal is het permanente fysieke contact tussen deelnemers. Het leggen van handen op elkaar zorgt ervoor dat ze voortdurend in verbinding staan, wat een dieper begrip en de mogelijkheid om emoties te communiceren vergemakkelijkt.
 7. Vertrouwdheid en efficiëntie: Deze vorm van communicatie is bijzonder geschikt voor situaties waarin de deelnemers elkaar goed kennen. Omdat ze vertrouwd zijn met elkaars stijl en gebaren, kan de communicatie efficiënter verlopen.

Vingerspelling in de lucht of in de hand (handalfabet)

Vingerspelling in de lucht of in de hand, ook wel bekend als het handalfabet, is een belangrijke communicatiemethode voor doofblinde personen. Met deze techniek worden letters van het alfabet gevormd door middel van vinger- en handposities.

 1. Tastbare tekens: Het handalfabet gebruikt tastbare tekens, namelijk de vingers en hand van de persoon die de letters vormt. Elke letter wordt gerepresenteerd door een specifieke combinatie van vinger- en handposities. Hierdoor kunnen doofblinde mensen de letters voelen en interpreteren.
 2. Visuele of tactiele waarneming: Vingerspelling kan zowel visueel als tactiel zijn, afhankelijk van het gezichtsvermogen van de doofblinde persoon. Als er enig restgezicht is, kan deze persoon de vingerspelling in de lucht zien. Als het gezichtsvermogen beperkt is, worden de letters in de handpalm van de doofblinde gevormd, waarbij tastzin essentieel is.
 3. Taalvaardigheid: Zowel de doofblinde persoon als hun gesprekspartner moeten vertrouwd zijn met het handalfabet en de bijbehorende lettercombinaties. Deze methode vereist een zekere mate van taalvaardigheid en oefening om effectief te zijn.
 4. Langzaam tempo: Omdat elk letterteken zorgvuldig wordt gevormd, verloopt vingerspelling meestal in een langzaam tempo. Dit biedt de doofblinde persoon de mogelijkheid om de tekens te interpreteren en de boodschap te begrijpen.
 5. Toegankelijke techniek: Vingerspelling is relatief eenvoudig aan te leren en kan worden gebruikt in verschillende communicatiesituaties. Het vereist geen speciale apparatuur of technologie, wat het toegankelijk maakt voor veel doofblinden.
 6. Effectieve communicatie: Ondanks het trage tempo kan vingerspelling effectieve communicatie mogelijk maken. Doofblinde personen kunnen vragen stellen, informatie delen en gedachten uitwisselen met behulp van deze methode.
 7. Onderlinge afstemming: Het is belangrijk dat zowel de doofblinde persoon als hun gesprekspartner op elkaar zijn afgestemd tijdens vingerspelling. Dit betekent dat ze moeten begrijpen welke letters worden gevormd en hoe deze worden gecombineerd om woorden en zinnen te vormen.

Keuze van communicatiemethode

Het selecteren van de meest geschikte communicatiemethode voor doofblinde personen is een essentieel aspect van effectieve communicatie. Het is belangrijk om te onthouden dat doofblinden unieke behoeften en voorkeuren hebben. Hier zijn enkele overwegingen bij het kiezen van een communicatiemethode:

 1. Persoonlijke voorkeur: Elk doofblind persoon is anders. Sommigen geven de voorkeur aan tactiele methoden zoals braille of vingerspelling, terwijl anderen goed kunnen communiceren via gebarentaal. Het is cruciaal om de persoon te raadplegen en te vragen welke methode hun voorkeur heeft.
 2. Beschikbare vaardigheden: De doofblinde persoon moet comfortabel zijn met de gekozen communicatiemethode. Het is van vitaal belang om rekening te houden met hun vaardigheidsniveau, of ze nu al bekend zijn met braille, gebarentaal, of andere methoden.
 3. Gesprekspartner: De gesprekspartner speelt ook een rol. Het is belangrijk dat ze gekozen methode willen en kunnen gebruiken. Dit kan inhouden dat ze gebarentaal leren of bekend raken met het handalfabet.
 4. Technologische hulpmiddelen: Er zijn tal van technologische hulpmiddelen beschikbaar om communicatie te vergemakkelijken. Dankzij een brailleleesregel kunnen doofblinden geschreven tekst lezen, terwijl spraak-naar-tekst-apps gesproken taal kan omzetten in geschreven tekst. Deze hulpmiddelen kunnen een waardevolle aanvulling zijn op de gekozen communicatiemethode.
 5. Respect en geduld: Het is essentieel om met respect en geduld te communiceren met doofblinde personen. Communicatie kan trager verlopen dan bij mondelinge gesprekken, dus het is belangrijk om de tijd te nemen en begrip te tonen.
 6. Aanpassingsvermogen: Soms kan de juiste communicatiemethode variëren afhankelijk van de situatie. Bijvoorbeeld, in een lawaaierige omgeving kan tactiele communicatie effectiever zijn dan gebarentaal. Het vermogen om zich aan te passen aan verschillende omstandigheden is waardevol.
 7. Opleiding en training: Voor degenen die communiceren met doofblinde personen is training vaak van onschatbare waarde. Dit kan variëren van het leren van het handalfabet tot het begrijpen van braille. Gesprekspartners kunnen ook worden opgeleid om technologische hulpmiddelen te gebruiken.
 8. Feedback: Het is belangrijk om open te staan voor feedback van doofblinde mensen. Ze kunnen suggesties doen over wat het beste werkt voor hen en hoe communicatie kan worden verbeterd.

Het kiezen van de juiste communicatiemethode vereist flexibiliteit en begrip. Door de persoonlijke behoeften van doofblinden te respecteren en bereid te zijn om nieuwe vaardigheden te leren, kunnen we de communicatie effectiever en inclusiever maken voor iedereen.

Meer informatie

Deel dit:
Advertenties

 1. Kwaliteit van leven bij doofblinde personen28-10-2023 01:10:31
 2. Tinnitus (oorsuizen) bij doofblinde personen28-10-2023 01:10:29
 3. Cognitieve en ontwikkelingsaspecten bij doofblindheid28-10-2023 12:10:01
 4. Revalidatie en behandelingen voor doofblinde personen28-10-2023 12:10:07
 5. Evenwichtsproblemen bij doofblindheid28-10-2023 11:10:45
 6. Zich verplaatsen in het verkeer met doofblindheid28-10-2023 11:10:39
 7. Sporten met doofblindheid28-10-2023 06:10:33
 8. Impact van aangeboren, verworven en leeftijdsgerelateerde doofblindheid28-10-2023 06:10:04
 9. Oorzaken van doofblindheid28-10-2023 06:10:20
 10. Communiceren met doofblinden27-10-2023 07:10:32
 11. Omgangtips met doofblinde mensen14-09-2023 07:09:54
 12. Algemene info over doofblindheid14-08-2023 05:08:22
 13. Helen Keller: Doofblinde Amerikaanse auteur, spreker en voorvechter van mensen met visuele en auditieve beperking31-07-2023 12:07:27

Laatst bijgewerkt op 10 mei 2024 – 07:33