BE Overheidsdiensten rond personen met een (visuele) handicap

AViQ – Agence pour une Vie de Qualité

Op 1 januari 2016 heeft de Waalse regering AViQ opgericht, een nieuw agentschap met als bevoegdheden welzijn en gezondheid, sociale bescherming, handicap en families.

AViQ is een nieuwe partner in de sector en is de opvolger van DGO5-SANTÉ en AWIPH. AViQ zal eveneens enkele bevoegdheden overnemen van Direction de la Santé de la Fédération Wallonie Bruxelles, FOD Volksgezondheid, INAMI, FOD Sociale Zekerheid en op termijn van Famifed.
Na de zesde staatshervorming werden veel bevoegdheden inzake gezondheid en sociale bescherming naar de regio’s overgedragen. De Waalse regering besliste om de dienstverlening te vereenvoudigen en één agentschap op te richten. Die agentschap heeft als doelstelling synergiën te creëren tussen de verschillende materies en die te beheren om zo beter tegemoet te komen aan de wensen van de burgers.

AViQ – Agence pour une Vie de Qualité
Administration centrale
Agence pour une Vie de Qualité
Rue de la Rivelaine 21
6061 Charleroi
info@aviq.be
https://www.aviq.be/

De Blinde vzw

o.a. studiebeurzen voor visueel gehandicapten.

Zuidlaan 142
1000 Brussel
Tel.: (02)508 05 11
Fax: (02)508 05 43

DURF2020

DURF2020 is een unieke samenwerking van Konekt vzw, de Vlaamse overheid (VAPH) en heel wat organisaties die mensen met een beperking sterker willen maken.

DURF2020 wil goed informeren en goed naar hen luisteren. Finaal wil DURF2020 hen ook vooral een sterke stem geven.

“Perspectief 2020” is het plan van de Vlaamse Regering en Vlaams minister van Welzijn, Jo Vandeurzen om meer mensen met een beperking beter te ondersteunen. Dit plan zal in de volgende jaren grote veranderingen in het leven van mensen met een handicap veroorzaken. Zij zullen veel meer zelf kunnen beslissen hoe, waar, wanneer en door wie ze ondersteund worden. Zij zullen veel meer deel uitmaken van de samenleving. Voor iedereen zal er heel wat veranderen. Ook voor de diensten die hen ondersteunen. DURF2020 vindt dit een goede zaak. Wij gaan de uitdaging aan!

DURF2020 richt zich daarom in eerste instantie naar mensen met een beperking zelf, niet alleen met informatie en vorming, maar ook door sensibilisatie. DURF2020 brengt mensen met een beperking samen, onder meer in een groot congres. Zo kunnen zij hun vragen over de toekomst uiten. Vooral: zo kunnen zij mee nadenken over de praktische uitwerking van Perspectief 2020. En hun stem laten klinken zodat er echt rekening met hen wordt gehouden.

DURF2020 sensibiliseert en geeft vorming aan diensten en voorzieningen zodat ook zij voorbereid zijn op de uitdagingen van Perspectief 2020.

DURF2020 schaart zich achter de visie van Perspectief 2020 en is een katalysator voor positieve verandering in de wereld van mensen met een handicap, hun familie en de diensten die hen helpen.

DURF2020 wil graag jouw steun. Engageer je en word ook DURF2020-ambassadeur! Of kom gewoon naar één van onze activiteiten!

Je eigen leven, daar gaan we voor!

DURF2020
E-mail: katrien.debaets@konekt.be
Facebook: https://www.facebook.com/DURF2020

Federale Overheidsdienst (FOD) Sociale zekerheid

Op deze website kan je al heel wat informatie terugvinden over de Directie-generaal Personen met een handicap (in de volksmond soms ‘Zwarte Lievevrouw‘).

Heb je nog geen antwoord gevonden op je vraag, dan kan je ons op de volgende manieren bereiken:

Telefonisch:

 • Telefonisch: 0800 987 99
  (van maandag tot en met vrijdag, van 8u30 tot 12u)!! Vanuit het buitenland: +32 2 507 87 99 (betalend nummer)

Ben je doof of slechthorend ?

Dove of slechthorende personen kunnen Bart Verheyden contacteren, maatschappelijk assistent bij de DG Personen met een handicap:

Opgelet:

 • Omwille van de interne reorganisatie zijn wij ook vanaf september elke werkdag bereikbaar tot 12u in plaats van tot 13u.
 • Momenteel kan je problemen ondervinden om ons te bereiken. Wij doen er alles aan om onze dienstverlening zo snel mogelijk te verbeteren.

Per post

Federale Overheidsdienst Sociale Zekerheid
Directie-generaal Personen met een handicap
Pachecolaan 19
1000 Brussel

Op een zitdag van onze sociaal assistenten

Neem contact op met één van onze maatschappelijk assistenten. Zij houden zitdagen in heel wat steden en gemeentes in alle provincies.

Opgelet: Om praktische redenen kunnen de sociaal assistenten enkel inwoners van hun eigen regio te woord staan. Je dossier blijft zo binnen hetzelfde regionale team en wordt op die manier ook sneller behandeld.

Het heeft dus geen zin om contact op te nemen met een sociaal assistent van een andere gemeente dan je woonplaats of om naar de hoofdzetel van de FOD in Brussel te komen.

Je vindt alle informatie over de zitdagen in je buurt in de documenten hierboven.

Opgelet: Woon je in Brussel?

De zitdagen in de Finance Tower te Brussel gaan vanaf mei niet langer door. Je kan er enkel terecht op afspraak (op voorhand aan te vragen via het contactformulier.

Raadpleeg voor meer informatie over de wijzigingen aan het onthaal in Brussel en de redenen waarvoor je een afspraak kan maken dit document.

(On)tevreden over onze dienstverlening?

Wil je een klacht indienen over onze dienstverlening?

Raadpleeg de rubriek “Een klacht indienen” over de verschillende mogelijkheden om dit te doen.

Heb je een suggestie of wil je ons laten weten dat je tevreden bent over onze dienstverlening. Raadpleeg de rubriek ‘Deel je mening met ons‘.

Gelijke Kansen in Vlaanderen

* Algemene reacties
Herman Teirlinckgebouw
Havenlaan 88, bus 70
1000 Brussel
Tel.: (02)553 58 46
Fax:
E-mail: gelijkekansen@vlaanderen.be
* Contactpersoon voor het thema toegankelijkheid:
E-mail: ingvar.vanhaelst@kb.vlaanderen.be

Hulpkas voor Ziekte- en Invaliditeitsverzekering

Troonstraat 30
1000 Brussel
Tel.: (02)229 35 00
Fax: (02)229 35 58
Website: http://www.hziv.be

NOOZO – Vlaamse adviesraad handicap

NOOZO – Vlaamse adviesraad handicap geeft advies aan de Vlaamse Regering over alle onderwerpen die belangrijk zijn in het leven van personen met een handicap. Personen met een handicap willen mee beslissen over het beleid dat hun leven beïnvloedt. Via NOOZO kunnen personen met een handicap actief deelnemen aan het beleid.

NOOZO – Vlaamse adviesraad handicap
Vooruitgangstraat 323, bus 7
1030 Brussel
Tel.: 02 274 00 31
E-mail: info@noozo.be
Website: https://noozo.be/
Facebook: https://www.facebook.com/NOOZO-Vlaamse-adviesraad-handicap-102958308445817

Personne Handicapée Autonomie Recherchée

Bevoegd voor de Franstalige personen met een handicap in Brussel
Tel.: (02)800 82 03
E-mail info@phare.irisnet.be
Website: http://phare.irisnet.be

Rijksinstituut voor Ziekte- en Invaliditeitsverzekering (RIZIV)

Tervurenlaan 211
1150 Brussel
* Algemene diensten
Tel.: (02)739 71 11
Fax: (02)739 72 91
* Dienst uitkeringen
Tel.: (02)739 76 90
Fax: (02)739 76 05
* Dienst Geneeskundige Verzorging
Tel.: (02)793 77 36
Fax: (02)739 77 11
* Dienst Revalidatie
Tel.: (02)739 73 76
Website: http://riziv.fgov.be

Vlaams Agentschap voor Personen met een Handicap

Het Vlaams Agentschap voor Personen met een Handicap (VAPH) wil de participatie, integratie en gelijkheid van kansen van personen met een handicap bevorderen in alle domeinen van het maatschappelijk leven. Het doel is dat zij de grootst mogelijke autonomie en levenskwaliteit bereiken.

Wat doet het VAPH?

• erkent en subsidieert een rechtstreeks toegankelijk aanbod (begeleiding, dagopvang, verblijf) voor personen met een (vermoeden van) handicap. Rechtstreeks toegankelijke hulp (RTH) is beperkte handicapspecifieke ondersteuning voor wie af en toe hulp nodig heeft.
• kent het persoonsvolgend budget voor meerderjarigen toe: het persoonsvolgend budget (PVB) is een gepersonaliseerd bedrag per jaar waarmee personen met een handicap zorg en ondersteuning kunnen inkopen binnen hun eigen netwerk, bij vrijwilligers, individuele begeleiders, professionele zorgverleners en bij door het VAPH vergunde zorgaanbieders. Het persoonsvolgend budget is bedoeld voor meerderjarigen die door hun handicap intensieve of frequente handicapspecifieke ondersteuning nodig hebben.
• erkent en vergunt zorgaanbieders die meerderjarige personen met een handicap begeleiden of opvangen.
• kent het persoonlijke-assistentiebudget voor minderjarigen toe:voor minderjarigen met een handicap die thuis ondersteuning nodig hebben, kan er een persoonlijke-assistentiebudget aangevraagd worden Dit budget wordt gebruikt om de assistentie thuis te organiseren.
• het VAPH erkent en subsidieert multifunctionele centra die minderjarigen diagnosticeren, begeleiden of opvangen.
• geeft een tegemoetkoming aan minderjarigen en meerderjarigen met een handicap voor hulpmiddelen en aanpassingen aan de woning en wagen.’

VAPH Contacteer ons

Digitaal loket: mijnvaph.be

Vlaams Ministerie Diensten voor het Algemeen Regeringsbeleid, Departement Diensten Algemeen Regeringsbeleid (DAR)

1700 informatienummer Vlaamse Overheid

1700 is het gratis informatienummer van de Vlaamse overheid, voorheen bekend als de Vlaamse Infolijn. 1700 is voor burgers, bedrijven en organisaties het eerste aanspreekpunt voor vragen aan de Vlaamse overheid. Ze kunnen er terecht voor klantgerichte overheidsinformatie en informatie over de status van hun lopende dossiers. Het gratis nummer 1700 is elke werkdag bereikbaar van 9 tot 19u. Bellen vanuit het buitenland kan ook, maar niet gratis. Gebruik hiervoor het betalende nummer +32 2 553 1700.

Gelijke Kansen in Vlaanderen
Boudewijnlaan 30
1000 Brussel
Tel.: 02 553 58 46
Fax: 02 553 51 38
E-mail: gelijkekansen@vlaanderen.be

Vlaams Ministerie van Onderwijs en Vorming (OV) Rijksadministratief Centrum

Hendrik Consciencegebouw
Koning Albert II-Laan 15
1210 Brussel
Website: http://www.ond.vlaanderen.be

Vlaamse Ombudsdienst

De Vlaamse ombudsdienst onderzoekt klachten over Vlaamse overheidsdiensten, en in tweede lijn (eerste aanspreekpunt is altijd de dienst zelf).

U hebt vaker dan u denkt met de Vlaamse overheid te maken.

De crèche van uw kleinkind, de studiebeurs van uw jongste dochter, de stedenbouwkundige vergunning voor uw verbouwing, uw renovatiepremie, de onroerende voorheffing, het VDAB-dossier van uw vrouw, de gewestweg voor uw huis en ga zo maar door. Telkens weer hebt u te maken met een Vlaamse overheidsdienst.

Meestal gaat dat allemaal goed, maar niet altijd. Als het misgaat, gaat u klagen bij die dienst. Maar als dat niets uithaalt, dan kunt u bij de Vlaamse Ombudsdienst terecht.

Vlaamse Ombudsdienst
Tel.: 1700 (gratis)
Fax: 02 552 48 00
E-mail: klachten@vlaamseombudsdienst.be
Website: https://www.vlaanderen.be/vlaamse-ombudsdienst/uw-klacht

Vlaamse overheid, Agentschap Overheidspersoneel (AgO), Dienst Diversiteitsbeleid

Dienst Diversiteitsbeleid
Herman Teirlinckgebouw
Havenlaan 88 bus 33
1000 Brussel
E-mail: diversiteitsbeleid@vlaanderen.be
Website: https://overheid.vlaanderen.be/diversiteitsbeleid
Voor de gegevens van de teamleden: https://overheid.vlaanderen.be/contacteer-het-team-van-diversiteitsbeleid

Delen
Share on Facebook0Tweet about this on Twitter0Share on Google+0Share on LinkedIn0Email this to someonePrint this page

 1. PvdA Emmen zet verkiezingsprogramma op Spotify en Youtube30-12-2021 06:12:00
 2. Beter contact met slechtziende en blinde anderstaligen 129-12-2021 06:12:07
 3. Stemmen met een visuele beperking24-12-2021 04:12:59
 4. BE: Coronapremie tot 31 maart 202124-12-2021 01:12:34
 5. De Nederlandssprekende personenweegschaal van Low Vision Design23-12-2021 04:12:21
 6. Hoe kun je mensen met een visuele beperking dingen tóch laten zien?23-12-2021 04:12:55
 7. Stemmal in stemlokaal gemeentehuis Woerden23-12-2021 04:12:22
 8. Stemmal in stemlokaal gemeentehuis Woerden tijdens verkiezingen23-12-2021 04:12:57
 9. Wouter Beke: “Ook volgende regering zal wachtlijsten voor personen met handicap niet kunnen wegwerken”22-12-2021 06:12:02
 10. Snel je spullen vinden met Pennytalks22-12-2021 07:12:14
 11. Met goed licht, de juiste aanpassingen en slimme trucjes doet Huub alles zelf in huis21-12-2021 05:12:28
 12. Marnix Kluiters over de Babbage Academy21-12-2021 12:12:48
 13. Koken zonder kijken (Koninklijke Visio)21-12-2021 11:12:25
 14. Technologische snufjes verrijking voor blinden en slechtzienden21-12-2021 06:12:45
 15. Slush 2021: Hable maakt de smartphone toegankelijk voor blinden20-12-2021 06:12:22
 16. Oriëntatie en hulpmiddelen voor jonge kinderen met een visuele beperking19-12-2021 06:12:00
 17. Nog altijd veel klachten over bereikbaarheid van de Dienst Personen met een handicap: “In januari krijgen we 15 extra personeelsleden”17-12-2021 05:12:45
 18. ‘Erbij horen én betrokken worden, dát is inclusie’17-12-2021 05:12:21
 19. BE: Nog altijd veel klachten over bereikbaarheid van de Dienst Personen met een handicap16-12-2021 08:12:54
 20. Promotie Kyra Frederiks op de Slimme Sok16-12-2021 06:12:59
 21. Koken met… Malou Thijssen – ‘Je leert als slechtziende veel op gevoel te doen.’16-12-2021 06:12:42
 22. Je kind verzorgen met een visuele beperking – de babyfase16-12-2021 06:12:33
 23. Kennis Over Zien onderzocht de ervaringen van slechtziende en blinde kiezers14-12-2021 08:12:05
 24. NL: ‘Onderzoek: Verkiezingen nog altijd onvoldoende toegankelijk’13-12-2021 06:12:27
 25. Aan de slag met Google Home, Nest of Mini – Visio Podcast11-12-2021 07:12:15
 26. NL: Kiezers met een visuele beperking11-12-2021 07:12:33
 27. Aandacht voor audiodescriptie10-12-2021 06:12:33
 28. Ontwikkelingsstimulerende groep De Vlinder van Koninklijke Visio09-12-2021 07:12:27
 29. Bartiméus Fonds vraagt aandacht voor audiodescriptie08-12-2021 07:12:48
 30. ‘Ik kijk mee met AD!’08-12-2021 07:12:10
 31. InsideONE brailletablet08-12-2021 07:12:09
 32. Woerden – Roep om aanschaf stemmal voor gemeenteraadsverkiezingen 202207-12-2021 06:12:41
 33. European Disability Card moet inclusie bevorderen06-12-2021 03:12:43
 34. Een zesde zintuig voor mensen met een visuele beperking05-12-2021 06:12:27
 35. Versterkte European Disability Card in 202303-12-2021 03:12:37
 36. Brailletoetsenbord Hable One wint 4TU Impact challenge03-12-2021 03:12:11
 37. Eindhovens smartphone brailletoetsenbord in de prijzen02-12-2021 06:12:19
 38. Hable wint 4TU Impact Challenge met brailletoetsenbord voor smartphones30-11-2021 06:11:45
 39. Hoe houd je afstand met een visuele beperking?30-11-2021 02:11:16
 40. Omgaan met mensen met een beperking: 5 do’s & don’ts30-11-2021 10:11:52
 41. Schiedam – Stemmal voor slechtzienden bij verkiezingen29-11-2021 06:11:10
 42. Koken met Visio 4 – Boodschappen doen29-11-2021 06:11:54
 43. Koken met Visio 5 – Voorbereiding29-11-2021 06:11:38
 44. Koken met Visio 6 – Rijst koken in een pan29-11-2021 06:11:23
 45. Koken met Visio 7 – Groente en vlees bakken29-11-2021 06:11:07
 46. Koken met Visio 8 – De keuken schoonmaken29-11-2021 06:11:52
 47. Bartiméus – Goede en betaalbare zorg, nu en in de toekomst29-11-2021 06:11:25
 48. Hoe verschoon ik een bed met mijn visuele beperking?27-11-2021 06:11:57
 49. Water koken met de Google assistent en deze waterkoker27-11-2021 06:11:37
 50. BE: Coronavirus – Kamer zet licht op groen voor verlenging tijdelijke premie uitkeringsgerechtigden26-11-2021 07:11:47
 51. Lionel Messi en zijn vrouw schonken een technische bril aan een slechtziende fan: nu kan hij lezen25-11-2021 06:11:14
 52. Kennisoverzien.nl: hét platform voor mensen met een visuele beperking25-11-2021 06:11:54
 53. NL: Onderzoek: mensen met een beperking willen striktere coronaregels24-11-2021 02:11:58
 54. 60 miljoen minder toegekend aan personen met handicap dan eerder was beloofd door Vlaams minister Beke24-11-2021 07:11:30
 55. Hulpmiddelenoverzicht voor doofblinden24-11-2021 06:11:56
 56. Webinar: Technologie voor mensen met een visuele- en meervoudige beperking? Appeltje, Eitje!23-11-2021 11:11:33
 57. Demonstratie hulpmiddelen voor slechtziende mensen22-11-2021 07:11:19
 58. Smartphone toetsenbordjes – Rivo versus Hable One22-11-2021 12:11:55
 59. BE: COVID-19 zelftests in de apotheek22-11-2021 12:11:11
 60. BE: Bijna 1.400 extra budgetten voor personen met handicap18-11-2021 06:11:29
 61. Koken met Visio 1 – Verlichting in de keuken13-11-2021 07:11:58
 62. Koken met Visio 2 – Uitrusting van de keuken13-11-2021 07:11:33
 63. Koken met Visio 3 – Indeling van de keuken13-11-2021 07:11:55
 64. Ermelo – Stemmal bij verkiezingen10-11-2021 06:11:26
 65. Webinar vergroting of spraak – Slechtziend.nl10-11-2021 06:11:20
 66. De nieuwe Nederlands en Engels sprekende keukenweegschaal van Low Vision Design10-11-2021 02:11:37
 67. Tips voor blinden en slechtzienden10-11-2021 06:11:27
 68. Zo zorg je dat je brilglazen niet beslaan als je een mondkapje draagt09-11-2021 03:11:52
 69. Daisyspeler Victor Reader Stratus 4, snel aan de slag09-11-2021 03:11:23
 70. “Bij Visio Het Loo Erf werkte ik aan mijn zelfstandigheid en ontdekte ik wat ik leuk vind”09-11-2021 03:11:49
 71. Verkiezingen Maashorst: vroegstemmen, mobiele stembus en kieslijst in braille06-11-2021 07:11:03
 72. Domotica – Webinar “Apparaten in huis voor je laten werken”04-11-2021 06:11:42
 73. Hoe zoek ik mijn kleding uit met mijn visuele beperking?29-10-2021 07:10:28
 74. Koken met je stem29-10-2021 05:10:58
 75. Bartiméus maakt alle rollators slim29-10-2021 05:10:40
 76. Ook Maastricht gaat stemhulp voor blinden en slechtzienden gebruiken28-10-2021 02:10:39
 77. BE: Personen met een beperking kunnen voortaan tegemoetkoming combineren met inkomen uit arbeid27-10-2021 05:10:25
 78. Mastercard introduceert toegankelijke kaart voor blinden en slechtzienden27-10-2021 05:10:10
 79. Mastercard introduceert toegankelijke kaart voor blinden en slechtzienden26-10-2021 08:10:20
 80. Gemeenteraadsverkiezingen voor nieuwe gemeente Dijk en Waard – Toegankelijkheid stemmers centraal26-10-2021 08:10:26
 81. Hable One: het slimme brailletoetsenbord voor jouw smartphone26-10-2021 08:10:52
 82. Tips: De juiste telefoon kopen als blinde of slechtziende persoon25-10-2021 05:10:23
 83. Ervaringsdeskundigheid steeds belangrijker bij ontwikkeling hulpmiddelen24-10-2021 04:10:49
 84. Verkiezingen met gebarentolk, soundbox en drive-through-stemlokalen. Toegankelijkheid staat centraal24-10-2021 03:10:34
 85. Webinar Hulpmiddelenwijzer: Hendrik Buimer over ervaringsdeskundigheid als voorwaarde voor onderzoek22-10-2021 03:10:23
 86. BE Open brief: Nieuwe screening ivm het zorgbudget22-10-2021 03:10:54
 87. Blinde slimmer op weg met kunstmatig intelligente stok22-10-2021 03:10:43
 88. Ergo Tips – Je woning inrichten met een visuele beperking21-10-2021 06:10:47
 89. Almaar minder mensen die zwaar zorgbehoevend zijn, krijgen een zorgbudget van de Vlaamse overheid19-10-2021 02:10:35
 90. Luisteren en laten voorlezen. Wat is de meest geschikte oplossing voor slechtzienden en blinden?19-10-2021 01:10:25
 91. BE: VFG wordt Dito!19-10-2021 09:10:34
 92. Slimme thermostaat van Google Nest19-10-2021 05:10:18
 93. Dagelijks zelfstandig lezen met vergrootglazen, beeldschermloepen en voorleesloepen.18-10-2021 05:10:27
 94. Hulp aanbieden aan personen met een visuele beperking15-10-2021 04:10:09
 95. Nederlands sprekende drukknopklok van Low Vision Design14-10-2021 07:10:56
 96. BrailleTech 2021 – Technische hulpmiddelen maken ook koken een pak eenvoudiger14-10-2021 07:10:32
 97. VarioUltra 20 door Ommezien14-10-2021 07:10:57
 98. BE: Belastingvoordelen voor personen met een handicap bij de aankoop en het gebruik van een auto14-10-2021 10:10:40
 99. NL: Gemeenteraadsverkiezingen in 2022 moeten toegankelijker worden13-10-2021 04:10:03
 100. Uitbreiding van European Disability Card naar alle EU-lidstaten13-10-2021 11:10:48
 101. NL: Merkbaar minder drempels bij verkiezingen13-10-2021 05:10:50
 102. Begeleiding à la carte #2: Op bezoek bij Bartiméus12-10-2021 11:10:42
 103. Omgangstips voor slechtziende mensen08-10-2021 01:10:19
 104. Presentatie Feelware – Tactiele en sprekende keukenapparatuur08-10-2021 01:10:18
 105. Geluid in Zicht bouwt nieuwe audiomaquette voor de Tweede Kamer08-10-2021 01:10:09
 106. Dyslexiepen, bruikbaar voor slechtziende mensen?08-10-2021 05:10:36
 107. Het perron vinden of een kopje koffie halen? Voelbare plattegrond wijst blinden en slechtzienden voortaan de weg in het stationsgebied van Feanwâlden07-10-2021 03:10:04
 108. NL: Feanwâlden – Voelbare plattegrond voor blinden en slechtzienden bij station06-10-2021 01:10:29
 109. Smart Home – Het slimme toilet05-10-2021 07:10:42
 110. Hoe schenk ik drinken in met mijn visuele beperking?01-10-2021 06:10:21
 111. Groningse glasbakken krijgen een upgrade en zijn nu voor iédereen te gebruiken29-09-2021 05:09:57
 112. Glascontainers in stad uitgerust met brailletekst29-09-2021 05:09:37
 113. Groninger glascontainers aangepast voor blinden en slechtzienden28-09-2021 01:09:14
 114. BE: Vooruit wil fiscaal voordeel voor personen met handicap uitbreiden24-09-2021 08:09:22
 115. Krijgt de Nijmeegse ‘deugbrug’ rolstoelliften en braille op de trapleuning? Dat wordt nu onderzocht24-09-2021 05:09:37
 116. Hoe Alexa toegankelijker te maken voor slechtzienden?23-09-2021 05:09:34
 117. Kleur naar Geluid met Arduino: Een kleursensor voor visueel gehandicapten21-09-2021 04:09:26
 118. “152 miljoen euro bedoeld voor wegwerken wachtlijsten personen met handicap blijft liggen”20-09-2021 12:09:16
 119. Hoe kijk ik klok met mijn visuele beperking?17-09-2021 06:09:33
 120. NL: Flinke tekorten bij Bartiméus17-09-2021 06:09:30
 121. Visuele handicap: Ondersteuning na de diagnose15-09-2021 06:09:18
 122. Logitech G onthult lichte en duurzame draadloze gaming-headset met braille-indicatoren15-09-2021 06:09:23
 123. Apple TV, wat is het en wat kun je ermee?14-09-2021 05:09:28
 124. Hable en Higuita komen met volledig audiogedreven campagne en website14-09-2021 05:09:47
 125. Blindeninstituut Bartiméus in zwaar weer: onzekere tijd voor cliënten en medewerkers14-09-2021 05:09:10
 126. Campagne voor blinden en slechtzienden die niets laat zien09-09-2021 06:09:43
 127. Ergo Tips – Nagels verzorgen als je blind of slechtziend bent09-09-2021 05:09:53
 128. Hoe kan je als blinde koken?08-09-2021 06:09:20
 129. De LiDAR-scanner van de iPhone, wat kun je ermee06-09-2021 07:09:24
 130. Martijn kan coronabonus inleveren bij UWV04-09-2021 06:09:03
 131. Hoe doe ik de administratie en handel ik financiële zaken af met mijn visuele beperking?03-09-2021 06:09:48
 132. Koken als je blind bent, hoe doe je dat? Eindhovense ontwerper maakt veilig kookgerei voor blinden02-09-2021 07:09:55
 133. ‘Maak zelfstandig stemmen de norm of vrije keuze voor assistentie mogelijk’02-09-2021 07:09:32
 134. Wat is de Hable One? Eenvoudig fysiek brailletoetsenbord voor smartphone02-09-2021 05:09:36
 135. Wat kan Visio betekenen voor het jonge kind?02-09-2021 05:09:23
 136. Wat is de Hable One?01-09-2021 05:09:12
 137. Hable One, eenvoudig brailletoetsenbord voor smartphone01-09-2021 05:09:48
 138. RIVO Hulpmiddel voor iPhone Tim in ’t Veld01-09-2021 05:09:23
 139. Designer wint prijs met keukenspullen voor mensen met een visuele beperking31-08-2021 06:08:39
 140. Mensen met een beperking financieel in de knel door zorgkosten30-08-2021 05:08:01
 141. Zorgkosten voor chronisch zieken rijzen de pan uit: Janet en Gregory zijn per maand ruim 900 euro kwijt30-08-2021 03:08:56
 142. BE: Kortingsbon voor energiezuinige wasmachine of koelkast te weinig bekend: “Iedereen met sociaal tarief heeft er recht op”29-08-2021 05:08:38
 143. Haptics of Cooking voor koken met visuele beperking27-08-2021 05:08:54
 144. Ergo Tips – Koken met een visuele beperking26-08-2021 05:08:02
 145. Veiliger koken met visuele beperking: designer uit Eindhoven wint prijs met uitvinding26-08-2021 05:08:43
 146. Visio Oldenhagen Kind & Jeugd voor kinderen met een visuele handicap20-08-2021 05:08:07
 147. Ergo Tips – Zonnebril of pet tegen lichthinder20-08-2021 05:08:46
 148. Test ontwerp van mal voor nieuw model stembiljet20-08-2021 05:08:54
 149. Restaurant ontroert het internet met bijzonder dessert voor blinde Natalie19-08-2021 05:08:48
 150. Blijf op de hoogte met de Orion Webbox 318-08-2021 04:08:34
 151. Een middagje winkelen met een blinde of slechtziende is nooit saai17-08-2021 04:08:11
 152. Demi: “Revalidatie bij Visio Het Loo Erf heeft me een nieuw begin gegeven”14-08-2021 06:08:19
 153. Van beeld naar woord – audiodescriptie12-08-2021 05:08:56
 154. Aanpassingen in huis wanneer je slechtziend of blind bent10-08-2021 05:08:09
 155. Stembiljet moet toegankelijker – Iedereen moet zo zelfstandig mogelijk kunnen stemmen09-08-2021 12:08:52
 156. Ergo Tips – Pinnen met de nieuwe geldmaat02-08-2021 06:08:28
 157. Smart Home video 5 – Slimme luidsprekers30-07-2021 05:07:19
 158. Mooi filmpje over Visio De Vlasborch28-07-2021 11:07:29
 159. Impact van corona zichtbaar in zorg voor mensen met een zintuiglijke beperking27-07-2021 03:07:14
 160. Zintuiglijk gehandicapten hebben zichtbaar last van de impact van corona27-07-2021 05:07:34
 161. Touchbag de hoes voor je taststok27-07-2021 05:07:35
 162. NZa: ‘Impact van corona zichtbaar in zorg voor zintuiglijk gehandicapten’24-07-2021 05:07:06
 163. OrCam Read maakt alle teksten toegankelijk voor dyslectici (en blinden)24-07-2021 05:07:15
 164. Earcatch – Gebruikersvideo van Simone16-07-2021 07:07:04
 165. Predikherenbibliotheek in Mechelen versterkt aanbod voor slechtzienden: “Iedereen moet zich goed kunnen voelen in de bibliotheek”16-07-2021 06:07:06
 166. Hulpmiddelwereld – BBrain Basic – Sprekende Kalenderklok16-07-2021 01:07:40
 167. Mechelen – Predikheren verwelkomt Ommezien: “Ook voor blinden en slechtzienden een uitgelezen plekje”16-07-2021 06:07:47
 168. Mechelen – Ommezien vestigt zich dit najaar in Predikheren16-07-2021 06:07:28
 169. Mechelse bib breekt lans voor mensen met leesbeperking15-07-2021 12:07:42
 170. OrCam lanceert OrCam Read15-07-2021 10:07:46
 171. Vario Ultra, de multifunctionele brailleleesregel15-07-2021 10:07:19
 172. eSight, de bril voor de gebruiker die bewegingsvrijheid nodig heeft15-07-2021 10:07:56
 173. De Omni-Sense laten uitproberen door anderen13-07-2021 04:07:01
 174. Visio Het Loo Erf Apeldoorn heeft ruimte op het Intensieve revalidatietraject13-07-2021 05:07:24
 175. Hulshout – Blind gemeenteraadslid verliest vertrouwenspersoon13-07-2021 05:07:18
 176. Earcatch gebruikersvideo Sam10-07-2021 05:07:36
 177. Hulpmiddelen braille lezen en schrijven10-07-2021 05:07:13
 178. Cloverbook, een nieuwe elektronische loep – Low Vision Shop09-07-2021 06:07:54
 179. Braillemenukaart in iedere Brownies&downieS vestiging08-07-2021 05:07:58
 180. Kellogg gaat Navilens gebruiken om productinformatie toegankelijk te maken voor blinden en slechtzienden07-07-2021 06:07:32
 181. Over een jaar kan Koninklijke Visio verhuizen: Start van de bouw begonnen06-07-2021 10:07:43
 182. Ergo Tips: Brood smeren als je blind of slechtziend bent (webinar)02-07-2021 11:07:30
 183. Nieuwe QR-code maakt leven van blinden en slechtziende makkelijker02-07-2021 11:07:14
 184. Zorg voor personen met een handicap!02-07-2021 05:07:49
 185. Werk de wachtlijsten voor mensen met een beperking helemaal weg02-07-2021 05:07:31
 186. Webinar telefoneren met slecht zicht – Slechtziend.nl01-07-2021 07:07:17
 187. Wachtlijst deels weggewerkt maar nog steeds geen perspectief voor bijna 15000 wachtenden01-07-2021 07:07:09
 188. Kellogg’s maakt ontbijtgranendozen toegankelijk voor blinden en slechtzienden01-07-2021 07:07:43
 189. Vlaamse Regering kort wachttijd voor meest dringende PVB-vragen in PG 1 aanzienlijk in en garandeert voldoende middelen voor automatische toekenningen01-07-2021 05:07:26
 190. Kleurige tag op verpakking moet slechtzienden helpen01-07-2021 05:07:52
 191. Zuinige vreugde over sneller budget voor mensen met handicap: “Maar nog altijd 15.000 mensen zonder perspectief”30-06-2021 05:06:05
 192. BE: Inkomensvervangende tegemoetkoming stijgt met 2% vanaf juli 202130-06-2021 04:06:47
 193. “2.700 mensen met handicap krijgen extra budget, maar 15.000 mensen op de wachtlijst”30-06-2021 11:06:41
 194. Het zorginvesteringsplan: Vlaanderen investeert deze legislatuur 1,6 miljard euro om perspectief te geven aan personen met een handicap30-06-2021 11:06:23
 195. Mensen met beperking met hoge zorgnood krijgen sneller financiële hulp: “Binnen 18 maanden persoonsvolgend budget”30-06-2021 06:06:34
 196. Beke belooft dat mensen met handicap die dringend hulp nodig hebben dubbel zo snel budget krijgen30-06-2021 06:06:13
 197. OrCam Read – Draagbaar voorleesapparaat30-06-2021 05:06:45
 198. Slimme speakers, vragen en antwoorden (video)29-06-2021 07:06:14
 199. Earcatch gebruikersvideo’s: film en televisie toegankelijk voor blinden en slechtzienden29-06-2021 07:06:10
 200. Boodschappen doen – slimmer, toegankelijker (webinar)29-06-2021 06:06:09

Laatst bijgewerkt op 26 oktober 2021 – 17:31