BE Overheidsdiensten rond personen met een (visuele) handicap

AViQ – Agence pour une Vie de Qualité

Op 1 januari 2016 heeft de Waalse regering AViQ opgericht, een nieuw agentschap met als bevoegdheden welzijn en gezondheid, sociale bescherming, handicap en families.

AViQ is een nieuwe partner in de sector en is de opvolger van DGO5-SANTÉ en AWIPH. AViQ zal eveneens enkele bevoegdheden overnemen van Direction de la Santé de la Fédération Wallonie Bruxelles, FOD Volksgezondheid, INAMI, FOD Sociale Zekerheid en op termijn van Famifed.
Na de zesde staatshervorming werden veel bevoegdheden inzake gezondheid en sociale bescherming naar de regio’s overgedragen. De Waalse regering besliste om de dienstverlening te vereenvoudigen en één agentschap op te richten. Die agentschap heeft als doelstelling synergiën te creëren tussen de verschillende materies en die te beheren om zo beter tegemoet te komen aan de wensen van de burgers.

AViQ – Agence pour une Vie de Qualité
Administration centrale
Agence pour une Vie de Qualité
Rue de la Rivelaine 21
6061 Charleroi
info@aviq.be
http://www.aviq.be/

De Blinde vzw

o.a. studiebeurzen voor visueel gehandicapten.

Zuidlaan 142
1000 Brussel
Tel.: (02)508 05 11
Fax: (02)508 05 43

DURF2020

DURF2020 is een unieke samenwerking van Konekt vzw, de Vlaamse overheid (VAPH) en heel wat organisaties die mensen met een beperking sterker willen maken.

DURF2020 wil goed informeren en goed naar hen luisteren. Finaal wil DURF2020 hen ook vooral een sterke stem geven.

“Perspectief 2020” is het plan van de Vlaamse Regering en Vlaams minister van Welzijn, Jo Vandeurzen om meer mensen met een beperking beter te ondersteunen. Dit plan zal in de volgende jaren grote veranderingen in het leven van mensen met een handicap veroorzaken. Zij zullen veel meer zelf kunnen beslissen hoe, waar, wanneer en door wie ze ondersteund worden. Zij zullen veel meer deel uitmaken van de samenleving. Voor iedereen zal er heel wat veranderen. Ook voor de diensten die hen ondersteunen. DURF2020 vindt dit een goede zaak. Wij gaan de uitdaging aan!

DURF2020 richt zich daarom in eerste instantie naar mensen met een beperking zelf, niet alleen met informatie en vorming, maar ook door sensibilisatie. DURF2020 brengt mensen met een beperking samen, onder meer in een groot congres. Zo kunnen zij hun vragen over de toekomst uiten. Vooral: zo kunnen zij mee nadenken over de praktische uitwerking van Perspectief 2020. En hun stem laten klinken zodat er echt rekening met hen wordt gehouden.

DURF2020 sensibiliseert en geeft vorming aan diensten en voorzieningen zodat ook zij voorbereid zijn op de uitdagingen van Perspectief 2020.

DURF2020 schaart zich achter de visie van Perspectief 2020 en is een katalysator voor positieve verandering in de wereld van mensen met een handicap, hun familie en de diensten die hen helpen.

DURF2020 wil graag jouw steun. Engageer je en word ook DURF2020-ambassadeur! Of kom gewoon naar één van onze activiteiten!

Je eigen leven, daar gaan we voor!

DURF2020
E-mail: katrien.debaets@konekt.be
Website: http://www.DURF2020.be
Facebook: https://www.facebook.com/DURF2020

Federale Overheidsdienst (FOD) Sociale zekerheid

Op deze website kan je al heel wat informatie terugvinden over de Directie-generaal Personen met een handicap (in de volksmond soms ‘Zwarte Lievevrouw‘).

Heb je nog geen antwoord gevonden op je vraag, dan kan je ons op de volgende manieren bereiken:

Telefonisch:

  • Telefonisch: 0800 987 99
    (van maandag tot en met vrijdag, van 8u30 tot 12u)!! Vanuit het buitenland: +32 2 507 87 99 (betalend nummer)

Ben je doof of slechthorend ?

Dove of slechthorende personen kunnen Bart Verheyden contacteren, maatschappelijk assistent bij de DG Personen met een handicap:

Opgelet:

  • Omwille van de interne reorganisatie zijn wij ook vanaf september elke werkdag bereikbaar tot 12u in plaats van tot 13u.
  • Momenteel kan je problemen ondervinden om ons te bereiken. Wij doen er alles aan om onze dienstverlening zo snel mogelijk te verbeteren.

Per post

Federale Overheidsdienst Sociale Zekerheid
Directie-generaal Personen met een handicap
Kruidtuinlaan 50 bus 150
1000 Brussel

Op een zitdag van onze sociaal assistenten

Neem contact op met één van onze maatschappelijk assistenten. Zij houden zitdagen in heel wat steden en gemeentes in alle provincies.

Opgelet: Om praktische redenen kunnen de sociaal assistenten enkel inwoners van hun eigen regio te woord staan. Je dossier blijft zo binnen hetzelfde regionale team en wordt op die manier ook sneller behandeld.

Het heeft dus geen zin om contact op te nemen met een sociaal assistent van een andere gemeente dan je woonplaats of om naar de hoofdzetel van de FOD in Brussel te komen.

Je vindt alle informatie over de zitdagen in je buurt in de documenten hierboven.

Opgelet: Woon je in Brussel?

De zitdagen in de Finance Tower te Brussel gaan vanaf mei niet langer door. Je kan er enkel terecht op afspraak (op voorhand aan te vragen via het contactformulier.

Raadpleeg voor meer informatie over de wijzigingen aan het onthaal in Brussel en de redenen waarvoor je een afspraak kan maken dit document.

(On)tevreden over onze dienstverlening?

Wil je een klacht indienen over onze dienstverlening?

Raadpleeg de rubriek “Een klacht indienen” over de verschillende mogelijkheden om dit te doen.

Heb je een suggestie of wil je ons laten weten dat je tevreden bent over onze dienstverlening. Raadpleeg de rubriek ‘Deel je mening met ons‘.

Personne Handicapée Autonomie Recherchée

Bevoegd voor de Franstalige personen met een handicap in Brussel
Tel.: (02)800 82 03
E-mail info@phare.irisnet.be
Website: http://phare.irisnet.be

Rijksinstituut voor Ziekte- en Invaliditeitsverzekering (RIZIV)

Tervurenlaan 211
1150 Brussel
* Algemene diensten
Tel.: (02)739 71 11
Fax: (02)739 72 91
* Dienst uitkeringen
Tel.: (02)739 76 90
Fax: (02)739 76 05
* Dienst Geneeskundige Verzorging
Tel.: (02)793 77 36
Fax: (02)739 77 11
* Dienst Revalidatie
Tel.: (02)739 73 76
Website: http://riziv.fgov.be

Gelijke Kansen in Vlaanderen

* Algemene reacties
Herman Teirlinckgebouw
Havenlaan 88, bus 70
1000 Brussel
Tel.: (02)553 58 46
Fax:
E-mail: gelijkekansen@vlaanderen.be
* Contactpersoon voor het thema toegankelijkheid:
E-mail: ingvar.vanhaelst@kb.vlaanderen.be

Hulpkas voor Ziekte- en Invaliditeitsverzekering

Troonstraat 30
1000 Brussel
Tel.: (02)229 35 00
Fax: (02)229 35 58
Website: http://www.hziv.be

Vlaams Agentschap voor Personen met een Handicap

Het Vlaams Agentschap voor Personen met een Handicap (VAPH) wil de participatie, integratie en gelijkheid van kansen van personen met een handicap bevorderen in alle domeinen van het maatschappelijk leven. Het doel is dat zij de grootst mogelijke autonomie en levenskwaliteit bereiken.

Wat doet het VAPH?

• erkent en subsidieert een rechtstreeks toegankelijk aanbod (begeleiding, dagopvang, verblijf) voor personen met een (vermoeden van) handicap. Rechtstreeks toegankelijke hulp (RTH) is beperkte handicapspecifieke ondersteuning voor wie af en toe hulp nodig heeft.
• kent het persoonsvolgend budget voor meerderjarigen toe: het persoonsvolgend budget (PVB) is een gepersonaliseerd bedrag per jaar waarmee personen met een handicap zorg en ondersteuning kunnen inkopen binnen hun eigen netwerk, bij vrijwilligers, individuele begeleiders, professionele zorgverleners en bij door het VAPH vergunde zorgaanbieders. Het persoonsvolgend budget is bedoeld voor meerderjarigen die door hun handicap intensieve of frequente handicapspecifieke ondersteuning nodig hebben.
• erkent en vergunt zorgaanbieders die meerderjarige personen met een handicap begeleiden of opvangen.
• kent het persoonlijke-assistentiebudget voor minderjarigen toe:voor minderjarigen met een handicap die thuis ondersteuning nodig hebben, kan er een persoonlijke-assistentiebudget aangevraagd worden Dit budget wordt gebruikt om de assistentie thuis te organiseren.
• het VAPH erkent en subsidieert multifunctionele centra die minderjarigen diagnosticeren, begeleiden of opvangen.
• geeft een tegemoetkoming aan minderjarigen en meerderjarigen met een handicap voor hulpmiddelen en aanpassingen aan de woning en wagen.’

VAPH Contacteer ons

Digitaal loket: mijnvaph.be

Vlaams Ministerie Diensten voor het Algemeen Regeringsbeleid, Departement Diensten Algemeen Regeringsbeleid (DAR)

1700 informatienummer Vlaamse Overheid

1700 is het gratis informatienummer van de Vlaamse overheid, voorheen bekend als de Vlaamse Infolijn. 1700 is voor burgers, bedrijven en organisaties het eerste aanspreekpunt voor vragen aan de Vlaamse overheid. Ze kunnen er terecht voor klantgerichte overheidsinformatie en informatie over de status van hun lopende dossiers. Het gratis nummer 1700 is elke werkdag bereikbaar van 9 tot 19u. Bellen vanuit het buitenland kan ook, maar niet gratis. Gebruik hiervoor het betalende nummer +32 2 553 1700.

Gelijke Kansen in Vlaanderen
Boudewijnlaan 30
1000 Brussel
Tel.: 02 553 58 46
Fax: 02 553 51 38
E-mail: gelijkekansen@vlaanderen.be

Vlaams Ministerie van Onderwijs en Vorming (OV) Rijksadministratief Centrum

Hendrik Consciencegebouw
Koning Albert II-Laan 15
1210 Brussel
Website: http://www.ond.vlaanderen.be

Vlaamse Ombudsdienst

De Vlaamse ombudsdienst onderzoekt klachten over Vlaamse overheidsdiensten, en in tweede lijn (eerste aanspreekpunt is altijd de dienst zelf).

U hebt vaker dan u denkt met de Vlaamse overheid te maken.

De crèche van uw kleinkind, de studiebeurs van uw jongste dochter, de stedenbouwkundige vergunning voor uw verbouwing, uw renovatiepremie, de onroerende voorheffing, het VDAB-dossier van uw vrouw, de gewestweg voor uw huis en ga zo maar door. Telkens weer hebt u te maken met een Vlaamse overheidsdienst.

Meestal gaat dat allemaal goed, maar niet altijd. Als het misgaat, gaat u klagen bij die dienst. Maar als dat niets uithaalt, dan kunt u bij de Vlaamse Ombudsdienst terecht.

Vlaamse Ombudsdienst
Tel.: 1700 (gratis)
Fax: 02 552 48 00
E-mail: klachten@vlaamseombudsdienst.be
Website: http://www.vlaamseombudsdienst.be/ombs/index.html

Vlaamse overheid, Agentschap Overheidspersoneel (AgO), Dienst Diversiteitsbeleid

Dienst Diversiteitsbeleid
Herman Teirlinckgebouw
Havenlaan 88 bus 33
1000 Brussel
E-mail: diversiteitsbeleid@vlaanderen.be
Website: https://overheid.vlaanderen.be/diversiteitsbeleid
Voor de gegevens van de teamleden: https://overheid.vlaanderen.be/contacteer-het-team-van-diversiteitsbeleid

Delen
Share on Facebook0Tweet about this on Twitter0Share on Google+0Share on LinkedIn0Email this to someonePrint this page

  1. BE Hulpmiddelenverstrekkers voor blinden en slechtzienden27-07-2014 05:07:25
  2. NL Overheidsdiensten rond personen met een (visuele) handicap04-06-2011 08:06:44
  3. BE Overheidsdiensten rond personen met een (visuele) handicap04-06-2011 05:06:59

Laatst bijgewerkt op 10 december 2019 – 17:31