‘Straatsburg’ vindt klacht blinde jurist ontvankelijk

Bron: De Morgen
11 mei 2000

Het Europees Hof voor de Rechten van de Mens heeft de klacht van de blinde  Leuvense jurist Hervé Eeckman ontvankelijk verklaard.  De 33-jarige jurist  voert al sinds 1996 een verbeten strijd tegen de beslissing om hem wegens zijn  visuele handicap uit te sluiten van het vergelijkend examen voor auditeurs bij  de Raad van State.  Twee afzonderlijke klachten over de discriminatie in de  aanwervingsprocedure werden door diezelfde Raad van State afgewezen.   Daarop besliste Eeckman naar Straatsburg te stappen.

Eind 1996 bood Eeckman zich aan voor het examen van auditeur bij de Raad van  State.  Kort daarop liet de examencommissie weten dat zijn inschrijving  werd afgewezen.  Als reden voor de afwijzing wees de aanwervingscommissie  op de lijvige dossiers die de auditeurs te verwerken krijgen.  Die omzetten  in braille zou een huzarenwerk worden.  Laat het nu net diezelfde Raad van  State zijn die in het verleden aangepaste faciliteiten voor visueel  gehandicapten verplicht maakte in openbare diensten.  Eeckman vocht  bijgevolg deze weigering aan, en dat bracht hem opnieuw bij de Raad van State.   Rechter André Beirlaen bekrachtigde de weigering in kortgeding, maar de jurist  bleef niet bij de pakken zitten.  Toen begin 1998 twee auditeurs benoemd  werden die wel aan het examen mochten meedoen, ging Hervé Eeckman weer in het  verweer, deze keer tegen de benoeming.  Opnieuw ving hij met zijn klacht  bot bij de onvermijdelijke Raad van State.

Eeckman bracht zijn zaak voor het Europees Hof voor de Rechten van de Mens op  grond van discriminatie.  Het hof liet weten dat het beroep ‘op het eerste  gezicht ontvankelijk’ verklaard is.  Als het hof Eeckman in het gelijk  stelt, wil dat niet zeggen dat de jurist zich opnieuw voor het auditeursexamen  aanbiedt.  “Sinds 1996 is mijn leven erg veranderd, ik heb nu een hele  fijne job waar ik me goed in voel.  We zien wel wanneer het zover is.”

Eeckman werkt momenteel als juridisch adviseur.  Het kan nog tweeëneenhalf  jaar duren alvorens het finale doek over deze zaak valt.

Famke ROBBERECHTS

***

Bron: Het Nieuwsblad
11 mei 2000

Hoe gelijk moeten kandidaten zijn die deelnemen aan een vergelijkend examen?   Volgens een arrest van onze Raad van State uit 1996 moeten ze zo gelijk zijn,  dat er voor niet-ziende deelnemers géén uitzonderingsmaatregelen getroffen  kunnen worden.  Hervé Eeckman vecht dat arrest aan, door een klacht bij het  Europees Hof voor de rechten van de mens.  Op het eerste gezicht met  succes.

De 34-jarige jurist uit Kessel-Lo studeerde in Leuven, werkte vijf jaar bij het  commissariaatgeneraal voor de vluchtelingen en is nu in dienst bij het sociaal  verzekeringsfonds voor zelfstandigen SBB.  In 1996 wilde hij deelnemen aan  een vergelijkend examen voor auditeur bij de Raad van State.

“Als jurist bij het commissariaat kwam ik er bijna wekelijks.  Ik  verdedigde de commissaris-generaal, als asielzoekers verzet aantekenden tegen  het bevel het land te verlaten.  Snelle procedures vaak, waarin mijn  handicap geen hinderpaal vormde.  Ik wou dat werkmilieu wel eens van een  andere kant beleven.”

Een niet-ziende deelnemer kan zo’n examen weliswaar niet op dezelfde manier  afleggen als een ziende.  “Ik heb technische uitzonderingsmaatregelen  gevraagd: een brailleregel om de teksten te kunnen lezen, het gebruik van een  pc, en het wetboek beschikbaar op CD-ROM.  Ik vroeg niet om verregaande  afwijkingen, zoals meer tijd of een apart lokaal.  Dat is belangrijk: ik  wilde alleen die aanpassingen die mij bij dezelfde uitgangspositie brachten als  de andere kandidaten.”

Er werden wat telefoontjes over en weer gepleegd, en de examencommissie ging op  werkbezoek in het kantoor van Eeckman, om te zien hoe hij daar functioneerde.   “Ik voldeed aan alle wettelijke voorwaarden: diploma, leeftijd, relevante  beroepservaring.  In eerste instantie zeiden ze dat ik me kon inschrijven.   Na veel vijven en zessen kwamen ze op die beslissing terug.  Omdat ik niet  voldoende zou hebben aangetoond welke aanpassingen ik nodig had.  En omdat  ik niet geschikt was bevonden voor het beroep.  Waartoe dient dan zo’n  examen?”

Eeckman tekende beroep aan.  Dat kon maar bij diezelfde Raad van State, die  zijn eigen beslissing bevestigde.  Een opdoffer.  “Ik ervoer die  uitspraak als een persoonlijke nederlaag.  Ik ben daar in tranen  uitgebarsten.  Gaandeweg zijn de emoties vervaagd en is het tot een  principekwestie uitgegroeid.  Want als ‘gelijk’ een voorwendsel wordt om  gelijkwaardigheid uit te sluiten, doet dit arrest de deur dicht voor andere  gehandicapten die praktische aanpassingen behoeven.”

Raadsman Jan Stijns wijst erop dat discriminatie niet voldoende is als argument  bij het Europees Hof.  “Wij hebben onze vraag aan twee andere artikels in  het Mensenrechtenverdrag moeten koppelen: het recht op een eerlijke en openbare  behandeling (artikel 6) en de schending van het recht op een privé-leven (artikel  8).”

Onrechtvaardig

“Die vraag is nu op het eerste gezicht ontvankelijk verklaard.  Dat  betekent dat ze door een eerste sluis is gepasseerd, waar 80 procent van de  verzoeken worden tegengehouden.  Maar er is nog een lange weg te gaan.   Nog minstens een jaar of drie, en op elk moment kunnen de Europese rechters het  verzoek nog afwijzen.”

Toch is Eeckman hoopvol gestemd: “Ik voel me gesteund in mijn aanvoelen  onrechtvaardig behandeld te zijn geweest.  Auditeur zal ik wel niet meer  worden, maar ik heb die functie ook nooit opgeëist.  Ik vroeg alleen een  gelijke kans.  Indien niet voor mij, dan voor alle mensen met een handicap  die na mij komen.”

Ons land kent geen antidiscriminatiewet, zoals de Verenigde Staten en sommige  Europese landen er wel een hebben.  Burgers kunnen daar makkelijker hun  gelijk bij de rechter halen.  Duitsland heeft vijftig niet-ziende rechters.   In Groot-Brittannië is de niet-ziende David Blunkett minister van Onderwijs.   “Het is toch sterk dat je als Belg zo’n lange weg moet gaan voor iets wat elders  vanzelfsprekend is”, meent Eeckman.

***

Europees Hof verklaart klacht niet-ziende jurist ontvankelijk

Bron: De Standaard
11 mei 2000

“Ik vraag enkel een gelijke kans”

Hoe gelijk moeten kandidaten zijn die deelnemen aan een vergelijkend examen?    Volgens een arrest van onze Raad van State uit 1996 moeten ze zo gelijk zijn,  dat er voor niet-ziende deelnemers geen uitzonderingsmaatregelen getroffen  kunnen worden.  Hervé Eeckman vecht dat arrest aan door een klacht bij het  Europees Hof voor de rechten van de mens.  Op het eerste gezicht, met  succes.

Hij heeft net een nieuwe geleidehond, Owen, die muisstil onder de gesprekstafel  blijft zitten.  “Zo hoort het”, zegt Hervé Eeckman.  “Zo kan ik er  overal mee komen.”  De witte herdershond vervangt zijn trouwe labrador  Iris, die hij met pijn in het hart ‘op rust’ heeft moeten stellen.

De 34-jarige jurist uit Kessel-Lo studeerde in Leuven, werkte vijf jaar bij het  commissariaatgeneraal voor de vluchtelingen en is nu in dienst bij het sociaal  verzekeringsfonds voor zelfstandigen SBB.

In 1996 wilde hij deelnemen aan een vergelijkend examen voor auditeur bij de  Raad van State.

“Als jurist bij het commissariaat kwam ik er bijna wekelijks.  Ik  verdedigde de commissaris-generaal als asielzoekers verzet aantekenden tegen het  bevel het land te verlaten.  Snelle procedures vaak, waarin mijn handicap  geen hinderpaal vormde.  Ik wou dat werkmilieu wel eens van een andere kant  beleven.”

Een niet-ziende deelnemer kan zo’n examen weliswaar niet op dezelfde manier  afleggen als een ziende.  “Ik heb technische uitzonderingsmaatregelen  gevraagd: een brailleregel om de teksten te kunnen lezen, het gebruik van een  pc, en het wetboek beschikbaar op CD-ROM.  Ik vroeg niet om verregaande  afwijkingen, zoals meer tijd of een apart lokaal.  Dat is belangrijk: ik  wilde alleen die aanpassingen die mij bij dezelfde uitgangspositie brachten als  de andere kandidaten.”

Er werden wat telefoontjes over en weer gepleegd, en de examencommissie ging op  werkbezoek in het kantoor van Eeckman, om te zien hoe hij daar functioneerde.   “Ik voldeed aan alle wettelijke voorwaarden: diploma, leeftijd, relevante  beroepservaring.  In eerste instantie zeiden ze dat ik me kon inschrijven.   Na veel vijven en zessen kwamen ze op die beslissing terug.  Omdat ik niet  voldoende zou hebben aangetoond welke aanpassingen ik nodig had.  En omdat  ik niet geschikt was bevonden voor het beroep.  Daar wringt het schoentje:  waartoe dient dan zo’n examen?”

Eeckman tekende beroep aan.  Dat kon maar bij diezelfde Raad van State, die  zijn eigen beslissing bevestigde.  Een opdoffer.  “Ik ervoer die  uitspraak als een persoonlijke nederlaag.  Ik ben daar in tranen  uitgebarsten.  Gaandeweg zijn de emoties vervaagd en is het tot een  princiepkwestie uitgegroeid.  Want als ‘gelijk’ een voorwendsel wordt om  gelijkwaardigheid uit te sluiten, doet dit arrest de deur dicht voor andere  gehandicapten die praktische aanpassingen behoeven.”

Raadsman Jan Stijns wijst erop dat discriminatie niet voldoende is als argument  bij het Europees Hof.  “Wij hebben onze vraag aan twee andere artikels in  het Mensenrechtenverdrag moeten koppelen: het recht op een eerlijke en openbare  behandeling (artikel 6) en de schending van het recht op een privé-leven (artikel  8).”

“Die vraag is nu op het eerste gezicht ontvankelijk verklaard.  Dat  betekent dat ze door een eerste sluis is gepasseerd, waar 80 procent van de  verzoeken worden tegengehouden.  Maar er is nog een lange weg te gaan.   Nog minstens een jaar of drie, en op elk moment kunnen de Europese rechters het  verzoek nog afwijzen.”

Toch is Eeckman hoopvol gestemd: “Sommige mensen vroegen me wat ik me wel  inbeeldde, toen ik naar het Hof in Straatsburg stapte.  Nu voel ik me  gesteund in mijn aanvoelen onrechtvaardig behandeld te zijn geweest.”

Eigenbelang heeft hij formeel wel moeten aanvoeren – de vele uren die hij aan  de voorbereiding van het examen had gespendeerd, de morele schade – maar  eigenlijk heeft hij er nu geen meer.  “Ik houd van de job die ik nu doe.   Ik ben goed in juridische adviesverlening, ik kan het goed uitleggen, en geef  graag opleiding aan groepen.  Auditeur zal ik wel niet meer worden.   Ik heb die functie ook nooit opgeëist.  Ik vroeg alleen een gelijke kans.   Indien niet voor mij, dan voor alle mensen met een handicap die na mij komen.”

Ons land kent geen antidiscriminatiewet, zoals de Verenigde Staten en sommige  Europese landen die wel hebben.  Burgers van die landen kunnen op grond van  zo’n wet gemakkelijker hun gelijk bij de rechter halen.  Duitsland heeft  vijftig niet-ziende rechters.  In Groot-Brittannië is de niet-ziende David  Blunkett minister van Onderwijs.  “Het is toch wel sterk dat je als Belg  zo’n lange weg moet gaan voor iets wat elders vanzelfsprekend is”, meent Eeckman.

***

‘Ik  vroeg geen gunst’

Bron: De  Morgen
13 mei 2000

‘Duitsland telt een vijftigtal blinde rechters, in Engeland is een niet-ziende  minister van Onderwijs.  België heeft niet eens een antidiscriminatiewet’

Zo gaat dat met de Goliath bekampende David wel vaker.  Eerst is het een  persoonlijke strijd, dan een principiële.  Auditeur bij de Raad van State  wil de blinde jurist Hervé Eeckman eigenlijk allang niet meer worden.   ‘Maar het arrest dat mij het recht geeft om aan dat examen deel te nemen  bestáát.  In de wereld van de rechtspraak weet je dat als er een precedent  bestaat, het op een goede dag ook zal worden gebruikt.  Misschien wel tegen  een uitmuntende jurist die toevallig in een rolstoel zit.  Dus moest ik de  strijd wel voortzetten.’ Deze week boekte Eeckman een eerste overwinning.   Het Hof voor de Rechten van de Mens in Straatsburg acht zijn klacht tegen de  Belgische Staat ontvankelijk.  ‘Weet u wat mij hier het meest aan pleziert?    Dat gevoel van ‘onnozelaar, waar zijde gij mee bezig’, dat is weg.’

Ook zonder het leuke nieuws uit Straatsburg waren het al drukke dagen ten huize  van Hervé Eeckman.  Zijn echtgenote verwacht een tweede kind, hijzelf moest  vorige maand zijn labrador op rust stellen.  “Dat is toch wel wat.   Achteneenhalf jaar lang is Iris elk uur van de dag bij mij geweest.  Ze  heeft me overal naartoe gebracht, deelde lief en leed.  Ze is nu met  pensioen, maar ze woont hier nog.  Ze is ongelukkig sinds de komst van Owen,  mijn nieuwe geleidehond.  Dat merk ik.  Nu en dan maken ze ruzie.   Men zegt mij dat het moet wennen.  Dat zal ook wel.”

Negen maanden lang heeft Hervé Eeckman kunnen zien, maar daar herinnert hij zich  weinig van.  Kort nadat hij zijn eerste stapjes zette, kwam daar al een  witte stok bij te pas.  “Ik had een tumor op mijn netvlies.”  Tot zijn  dertiende kon hij nog net licht van donker onderscheiden en in huis rondlopen  zonder stok.  Toen verslechterde de toestand.  “Tien jaar geleden  floepte het licht definitief uit.  Zo, van de ene dag op de andere.   Plots zat ik in de totale duisternis.”

Zijn grote geluk, zegt hij, waren zijn ouders.  Ze waren “nogal streng,  maar dan op de goede manier”.  Ze spanden zich in om hun zoon zoveel  mogelijk te laten beleven, om de handicap te leren aanvaarden en ermee te leren  leven.  “Accepteren, dat doe je eigenlijk nooit.  Ermee leren leven,  dat is wat anders.”

Tot zijn zeventiende zat hij in Kortrijk op de bankjes van het Bijzonder  Onderwijs.  BO.  In die tijd vormden die twee letters onder scholieren  nog een scheldwoord.  Dat waren “de gekken”.  De laatste twee jaar  humaniora wist hij tussen zienden te volmaken.  Toen besloot hij rechten te  gaan studeren aan de KUL.  Het lukte.  De jonge Hervé bleek niet  alleen razend intelligent, maar ook buitengewoon vaardig in het optimaal gebruik  maken van van braille afgeleide hulpmiddelen.

Begin jaren negentig kon hij als jurist aan de slag bij het  commissariaat-generaal voor de vluchtelingen.  “Dat is wat veel mensen dus  niet begrijpen.  Een blinde die auditeur bij de Raad van State wil  worden…  allez, allez.  Ik weet nog goed hoe De Morgen destijds als  eerste melding maakte van het zogezegd grappige gegeven dat daar ergens in  Kessel-Lo een blinde was die wou deelnemen aan een magistratenexamen.  In  dat artikel werd de secretaris van de wervingscommissie voor magistraten aan het  woord gelaten.  Hij schamperde dat blinden straks misschien ook  profvoetballer of helikopterpiloot wilden worden.  Duitsland telt een  vijftigtal blinde rechters.  In Groot-Brittannië is de niet-ziende David  Blunkett minister van Onderwijs.  In België is niet zo gek veel mogelijk.   Je kunt in elk geval géén auditeur bij de Raad van State worden.  Da’s wel  duidelijk.”

“Waarom ik dat zo graag wou?   Dat is het nu net.  Ik heb vijf jaar  voor het commissariaat-generaal gewerkt.  De laatste drie jaar bestond mijn  taak erin de verdediging van de commissaris-generaal op te nemen, telkens als  die door een asielzoeker voor de Raad van State werd gedaagd.  Ik bedoel  maar.  Ik kwam daar elke week pleiten.  Ik kende die wereld, ik kende  die mensen.  Zij kenden mij, aanvaardden mijn handicap en stonden er  kennelijk allang niet meer bij stil.”

Wat vermag de scanner?

Wanneer Eeckman zich in september 1996 wil inschrijven voor het vergelijkend  examen voor het auditoriaat bij de Raad van State, blijkt hij slechts vier  dingen nodig te hebben: de leeftijd van dertig jaar, een rechtendiploma,  “relevante beroepservaring” en een bewijs van goed gedrag en zeden.   Eeckman voldoet aan alle voorwaarden.  “In mijn eerste brief heb ik de  commissie klaar en duidelijk gezegd dat ik visueel gehandicapt was”, merkt hij  op.  “Ze wisten het dus van de eerste dag af.  Uit het antwoord dat ik  toen kreeg, kon ik niet opmaken dat er zich een probleem stelde.”

 

De secretaris en de hoofdgriffier komen halfweg november 1996 eens kijken hoe  hij zich in zijn kantoortje op het commissariaat-generaal bereddert.  De  jurist is hoopvol.  Elke avond zit hij achter de computer.  De  uitdaging heeft hem helemaal in de ban.  Hij wil slagen, en auditeur worden  bij de Raad van State.

Op 20 november 1996 komt dan de eerste onheilspellende brief.  Daarin wordt  hem gevraagd welke “aanpassingen” er nodig zullen zijn om zijn deelname aan het  examen mogelijk te maken.  “Ik vroeg níet om een apart lokaal, en hoewel  het lezen en schrijven bij mij onvermijdelijk iets omslachtiger is, vroeg ik ook  niet om meer tijd dan de andere kandidaten”, benadrukt hij.  “Al wat ik  vroeg, was een scanner waarmee ik de vragenlijst kon overbrengen op een  computerscherm, een brailleregel die me toeliet dat scherm te lezen en de  toelating om een CD-ROM met de fundamentele Belgische wetgeving te mogen  gebruiken.  Dat laatste leek me eerlijk.  Ook de andere kandidaten  mochten vakliteratuur meebrengen.”

Het inscannen van examenvragen brengt “confidentialiteitsproblemen” met zich  mee, klinkt het in één van de brieven die eind november over en weer gaan.   De examencommissie vindt ook dat een auditeur in staat moet zijn “de meest  uiteenlopende lettertypes” alsmede “handgeschreven stukken” tot zich te nemen.   Met een braillescanner lukt dat niet, stelt de commissie in de brief waarin  Eeckman op 10 december 1996 wordt uitgelegd dat hij niet wordt toegelaten tot  het examen.

“Dat vind ik kleinzielig”, zegt Eeckman.  “Ten tijde van het  commissariaat-generaal was het voor mij wekelijkse kost dat daar plots een  asielzoeker ter zitting met een handgeschreven document kwam aanzetten.   Dan volstond het te vragen om het even voor te lezen.  Niemand had daar  ooit een probleem in gezien.”

De commissie bezigt nog een ander argument.  Het gaat hier om een  vergelijkend examen.  Uitzonderingen, van welke praktische aard ook,  druisen in tegen het principe dat het examen moet verlopen in “omstandigheden  die een objectieve vergelijking van de kandidaten mogelijk maken”.  Dat is  een cruciale zin, vindt Eeckman.  “Voor alle duidelijkheid: ik vroeg géén  gunsten.  Ik vroeg alleen om gebruik te mogen maken van louter technische  hulpmiddelen zodat ik hetzelfde zou kunnen lezen en schrijven als de andere  kandidaten.  En trouwens: als mijn handidap me écht zou hebben gehinderd,  dan zou dat wel vanzelf zijn gebleken tijdens het examen, toch?   Daarvoor  was het toch een vergelijkend examen?”

Eeckman tracht een schorsing van het besluit te verkrijgen, maar daarvoor kan  hij in België bij slechts één dienst terecht: de Raad van State zelf.  De  Raad van State geeft zichzelf op 13 december gelijk en bevestigt haar arrest  later nog tweemaal.

‘Rare kwiet’

Het was al maart 1999 toen het pleit finaal beslecht was.  Eeckman had  inmiddels een nieuwe baan gevonden bij het sociaal verzekeringsfonds voor  zelfstandigen SBB.  “En ik heb het daar best naar mijn zin”, zegt hij.   “Ik ben inmiddels een eind in de dertig.  Ik zie me niet zo gauw meer  maandenlang elke nacht wetboeken inscannen en blokken.  De kans is heel  klein dat ik ooit nog aan zo’n examen wil deelnemen.  Ik vind mezelf ook  helemaal niet zo belangrijk.  Ik was nogal gevoelig voor die reacties van  sommige juristen toen ze hoorden dat ik met mijn zaak naar Straatsburg wou  trekken: ‘Wie denkte gij wel dat gij zijt?’  Maar anderzijds, België heeft in  tegenstelling tot de meeste andere Europese landen geen antidiscriminatiewet.   Bij mijn weten heeft geen enkele blinde in ons land ooit een eerlijke kans  gekregen om naar een min of meer belangrijke overheidsfunctie te dingen.   Mijn streven om dat doel wél te bereiken, had geleid tot een arrest dat op een  goede dag vast en zeker als precedent zou worden gebruikt.”

 

Dat was de doorslaggevende overweging om toch naar Straatsburg te trekken.   Het arrest kon immers ook gevolgen hebben voor mensen met een andere handicap.   “Zo gaat dat in de rechtspraak.  Als er een precedent is, dan zál het op  een goede dag gebruikt worden.  Misschien wel tegen een uitmuntende jurist  die helaas toevallig in een rolstoel zit, of iemand met verlamde handen die  nochtans met een klavier perfect kan functioneren.  Deed men zo moeilijk  omdat de oude garde binnen de gerechtelijke wereld vond dat een magistraat  vooral ‘kracht en autoriteit’ moet uitstralen?   Ik weet het niet.  Ik  heb dat nooit zo aangevoeld.  Het was meer zo’n sfeertje van: rare kwiet.”

Het Hof voor de Rechten van de Mens beoordeelde het verzoekschrift van Eeckman  deze week als zijnde “op het eerste zicht ontvankelijk”.  Dat betekent dat  de zaak alvast níet behoort tot de 80 procent klachten die bij voorbaat worden  geseponeerd.  “Dat is toch al heel wat”, vindt Eeckman.  “Er zal nu  een ernstig onderzoek komen.  Het zal minstens twee à drie jaar duren voor  het Hof in Straatsburg tot een arrest komt.”

Dat zou dan, na het arrest-Bosman, het arrest-Beeckman kunnen gaan heten.   Lachje.  “We leven nu in een wereld waarin de technologie mensen als ik  steeds meer kansen geeft.  Als ik zie wat ik nu met Windows en Word zoal  kan doen, en als ik dat vergelijk met vijf jaar geleden…  De komende  jaren zullen zich in België, net als in de VS, steeds meer visueel en andere  gehandicapten manifesteren op de arbeidsmarkt.  Dat kan haast niet anders.”

Douglas DE CONINCK

Delen
Share on Facebook0Tweet about this on Twitter0Share on Google+0Share on LinkedIn0Email this to someonePrint this page

 1. Blinde Joëlle start eigen vertaalbureau18-07-2020 01:07:11
 2. Een rolstoelvriendelijk trimsalon met blinde trimmer14-10-2019 06:10:44
 3. Slechte ogen, gouden handen: Harry maakt tafels en lampen op maat28-09-2019 06:09:07
 4. ‘Ik heb meer gezien dan de rest van de wereld’17-09-2019 05:09:49
 5. “Blij dat ik mijn steentje heb kunnen bijdragen”24-07-2019 07:07:36
 6. Leerkracht Geert Maeckelbergh: Ik hou er niet van als mensen het blind zijn invullen in mijn plaats21-03-2019 07:03:23
 7. Slechtziende Mike (16) loopt stage bij bakkerij Assendelft: “Andere zintuigen gebruiken”09-02-2019 09:02:31
 8. Blinde bakker bij Brakenhoff gaat viral07-02-2019 07:02:59
 9. Blinde jongen stampt IT-bedrijfje uit de grond24-01-2019 07:01:24
 10. Melissantse is eerste blinde voetreflexzonetherapeut22-01-2019 06:01:35
 11. Blinde student (18) richt eigen IT-bedrijfje op: “Ik wil nóg eens bewijzen dat mijn handicap geen obstakel vormt”18-01-2019 06:01:51
 12. Severine is blind en administratief bediende13-12-2018 11:12:35
 13. Het verhaal van Nico, zwaar slechtziend, in behandeling voor leukemie en boss van een metalplatenfirma13-12-2018 08:12:47
 14. Zichtbaar in werk – Werken met visuele beperking: zo kan het!13-12-2018 08:12:31
 15. Victor vliegt blind op zijn talent17-11-2018 09:11:57
 16. Droombedrijf: Beperking gewenst!16-11-2018 08:11:19
 17. Henk Kortschot, de stem van het Slotervaartziekenhuis: ‘Het was een sociaal ziekenhuis, maar veel vertrouwen in een doorstart heb ik niet meer’09-11-2018 08:11:44
 18. Massagepunt – Een massagepraktijk in Gent10-09-2018 09:09:49
 19. Blinde informaticus start eigen zaak24-08-2018 06:08:57
 20. Lisanne (15) is blind maar mocht haar snuffelstage lopen in Theaterhotel Figi17-02-2018 01:02:13
 21. Brailleliga wil hotelreceptionisten aangepaste service laten aanbieden14-02-2018 08:02:01
 22. Vincent is slechtziend en acteur: ‘Ik heb helemaal geen last van mijn beperking’12-02-2018 11:02:46
 23. Novotel geeft goede voorbeeld met aangepaste service voor slechtzienden11-02-2018 08:02:46
 24. “Muziek duwt niemand in hokjes”28-12-2017 10:12:40
 25. Fietsenmakers Pim en Maik zijn blind: ‘Een wiel spaken? Gewoon een keer of vijftig oefenen’22-09-2017 01:09:08
 26. Annemarie Nodelijk bewijst: “Je handicap hoeft je beperking niet te zijn”30-06-2017 09:06:44
 27. Blind op de beursvloer18-06-2017 04:06:39
 28. Elselien uit Holten is een succesverhaal in Nijverdal17-06-2017 11:06:19
 29. Leraar Geert is blind: “Ik hoor het als ze niet opletten”17-06-2017 11:06:10
 30. Broers starten kledinglijn16-06-2017 11:06:00
 31. Blinde masseur: Onze handen zijn onze ogen14-06-2017 05:06:10
 32. Blinde Anna (22) opent eigen dierenpraktijk14-06-2017 03:06:45
 33. Annemarie: Mijn zicht is verslechterd, maar mijn visie is verbeterd13-06-2017 08:06:20
 34. “Mijn ziekte houdt me niet tegen”01-04-2016 08:04:46
 35. Slechtziende Nele werkt als receptioniste in hotel30-03-2016 08:03:22
 36. Masseren met bijna alle zintuigen04-02-2016 09:02:37
 37. Blinde telefonisten zijn commercieel interessant19-01-2016 08:01:20
 38. Ermelo – Visueel beperkten van belteam URconnected van start19-01-2016 08:01:48
 39. Het vak van rechter past mij naadloos05-01-2016 05:01:55
 40. Blinde automonteur29-12-2015 08:12:47
 41. ‘Ik kan niet leven zonder me nuttig te maken’28-09-2015 05:09:46
 42. Blinde telefonist Martin met pensioen28-09-2015 05:09:46
 43. Blinden luisteren af voor politie28-09-2015 05:09:46
 44. Iris bezoekt de werkplek van Henk Kortschot28-09-2015 05:09:46
 45. Blind én marktkramer28-09-2015 05:09:46
 46. Jaap Wortel – Blind, maar niet hulpeloos28-09-2015 05:09:46
 47. Chairmen At Work28-09-2015 05:09:46
 48. Van Diest naar Brugge voor een job28-09-2015 05:09:46
 49. Gouden vingers volgens de coureurs”28-09-2015 05:09:46
 50. Dienst Inlichtingen Belgacom28-09-2015 05:09:46
 51. Koninklijke Visio enthousiast over samenwerking met QoQo Massage28-09-2015 05:09:46
 52. Contactcenter SITEL voert progressief diversiteitsbeleid28-09-2015 05:09:46
 53. “Dankzij gouden handen”28-09-2015 05:09:46
 54. 27 nationaliteiten en een hond28-09-2015 05:09:46
 55. Chinese blinden worden masseur28-09-2015 05:09:46
 56. Herinnering aan de blinde sigarenwinkelier28-09-2015 05:09:46
 57. ‘Aan telefoon hoor ik meer dan u’ – William Windels kan goed luisteren, maar niet zien28-09-2015 05:09:46
 58. Bijna blinde Jelle start als leerkracht28-09-2015 05:09:45
 59. De zoete wraak op de leerkrachten28-09-2015 05:09:45
 60. Blinde Italiaanse assistente geeft les28-09-2015 05:09:45
 61. Meester Pol is blind maar geeft toch les in de lagere school28-09-2015 05:09:45
 62. Bijna blinde Benedickt runt zaak in werkkleding28-09-2015 05:09:45
 63. Blinde Europese modedesigner maakt Amerikaans debuut28-09-2015 05:09:45
 64. “Drie dagen per week drink ik niet”28-09-2015 05:09:45
 65. In de klas – Zoek de handicap28-09-2015 05:09:45
 66. Leerkracht Visio verkozen tot brailledocent van het jaar28-09-2015 05:09:45
 67. Limburgse hogescholen belonen uitzonderlijke studenten28-09-2015 05:09:45
 68. Bijna Blinde Jelle studeert af als leraar aan PHL28-09-2015 05:09:45
 69. Blinde automonteur28-09-2015 05:09:44
 70. Pai, de blinde huiskerkleider China28-09-2015 05:09:44
 71. Blinde beiaardier maakt indruk28-09-2015 05:09:44
 72. Aan het woord: Annemarie Nodelijk28-09-2015 05:09:44
 73. Borstkanker opsporen28-09-2015 05:09:44
 74. Modeontwerpster verloor zicht maar niet haar ambitie28-09-2015 05:09:44
 75. Fingerspitzengefühl – Blinde vrouwen ingezet bij het opsporen van borstkanker28-09-2015 05:09:44
 76. Blinde vrouwen sporen tumoren op28-09-2015 05:09:44
 77. De blinde Rebecca is al jaren aan de slag als dierenartsassistente28-09-2015 05:09:44
 78. Handenarbeid28-09-2015 05:09:44
 79. Blinde architect laat zich inspireren door verlies28-09-2015 05:09:44
 80. Blinde restaureert piano O.-L.-V.-Waver28-09-2015 05:09:44
 81. Blinde aannemer bouwde brug28-09-2015 05:09:44
 82. Wim Brocatus over zijn brommerongeluk, de blindenschool en ‘zijn’ machine28-09-2015 05:09:44
 83. Blinde monteur happy in ‘t noorden28-09-2015 05:09:44
 84. Uttam ziet geen kip … maar is toch kippenboer28-09-2015 05:09:44
 85. Blinde Bart Hickey sleutelt aan auto’s28-09-2015 05:09:44
 86. Blinde Chinese wordt via Trans World Radio huiskerkleider28-09-2015 05:09:44
 87. Eerste blinde rechter28-09-2015 05:09:43
 88. Antwerpen heeft eerste blinde rechter in België28-09-2015 05:09:43
 89. Eerste blinde rechter legt eed af28-09-2015 05:09:43
 90. Bijna even blind als Vrouwe Justitia zelf28-09-2015 05:09:43
 91. ICT prima sector voor mensen met een handicap28-09-2015 05:09:43
 92. “Alles vraagt meer tijd en energie”28-09-2015 05:09:43
 93. Blinde jurist noodgedwongen in de Wajong28-09-2015 05:09:43
 94. “Geef niet op, hoe moeilijk het ook is”28-09-2015 05:09:43
 95. Blinde vrouw voorzitter senaat Barbados28-09-2015 05:09:43
 96. Waarde redactie28-09-2015 05:09:43
 97. Als slechtziende of blinde carrière maken? Het kan!28-09-2015 05:09:43
 98. Veel onbegrip en praktische bezwaren rondom slechtziendheid op de werkvloer28-09-2015 05:09:43
 99. Antwerpen krijgt blinde rechter28-09-2015 05:09:43
 100. ‘Een trilling in de stem verklapt soms meer dan een gezicht’28-09-2015 05:09:43
 101. Blinde receptioniste droomt van job in verkoop28-09-2015 05:09:42
 102. Waar vertrouwt Wendelien op?28-09-2015 05:09:42
 103. “De meeste klanten hebben niet door dat ik blind ben”28-09-2015 05:09:42
 104. Blind meisje van 10 tolkt in Europees Parlement28-09-2015 05:09:42
 105. Gemeente dumpt visueel gehandicapte medewerkster28-09-2015 05:09:42
 106. “Ook slechtzienden kunnen erg succesvol ondernemen”28-09-2015 05:09:42
 107. Monique is blind en werkt voor ‘De Rode Loper’28-09-2015 05:09:42
 108. Timmy op Binnenlandse Zaken28-09-2015 05:09:42
 109. Digitale Davy helpt inwoners via internet28-09-2015 05:09:42
 110. “Niemand durft mij aan te nemen”28-09-2015 05:09:42
 111. Andy is bijna blind: “Wil me nuttig maken”28-09-2015 05:09:42
 112. “Ik kan perfect zelfstandig werken”28-09-2015 05:09:42
 113. Marleen de Jong bij Berenschot28-09-2015 05:09:42
 114. Elke dag een ander bureau28-09-2015 05:09:42
 115. Blind meisje loopt stage bij de politie28-09-2015 05:09:42
 116. ‘Dankzij mijn trajectbegeleidster kreeg ik weer moed’28-09-2015 05:09:42
 117. Software maakt het leesbaar28-09-2015 05:09:42
 118. Spotlight op computeradviseur Rob van Geel28-09-2015 05:09:42
 119. Eerste blinde receptioniste aan de slag in Brussels hotel28-09-2015 05:09:42
 120. “Ik haal inspiratie bij de paralympiërs”28-09-2015 05:09:42
 121. Blinde receptioniste Severine Doré: “Ik duid zelfs toeristische plaatsen aan op kaart”28-09-2015 05:09:42
 122. Aan het woord: Paul van Kemenade, ICT consultant bij ASR28-09-2015 05:09:42
 123. Davy Cupppens: een bijzondere onthaalbediende28-09-2015 05:09:41
 124. Kim Bols zoekt job naast vrijwilligerswerk – Blinde vrouw haalt haar derde diploma28-09-2015 05:09:41
 125. “Ik hou u in het oog, grap ik soms”28-09-2015 05:09:41
 126. “Ik leg zelfs mee laminaat”28-09-2015 05:09:41
 127. Blinde Wiske op Sportdienst Turnhout28-09-2015 05:09:41
 128. Glazen in de boter en mooie gesprekken28-09-2015 05:09:41
 129. Lennart en geleidehond Fleur vinden baan28-09-2015 05:09:41
 130. Patricia Overman kan met tien vingers heel erg blind typen28-09-2015 05:09:41
 131. De dag van … Rob Eijssen28-09-2015 05:09:41
 132. Het verhaal van Marc – Ambtenaar met een handicap28-09-2015 05:09:41
 133. ‘Met dank aan spraaktechnologie en cassettes’28-09-2015 05:09:41
 134. Blinde stagiaire wijst bezoekers de weg in Salvatorziekenhuis28-09-2015 05:09:41
 135. Digitale Davy neemt aarzelende start28-09-2015 05:09:41
 136. Als blinde mag je niet mislukken17-09-2015 07:09:33
 137. The Chairmen at Work – Masseren met een visuele handicap06-05-2015 02:05:12
 138. Blinde rechter Romke de Vries had kijk op de zaak11-03-2015 08:03:17
 139. Wechelderzande – Rebecca Biesot10-03-2015 09:03:44
 140. Joris’ Showroom – Blinde boer Piet10-03-2015 08:03:27
 141. Blinde garagehouder is stugge doorzetter10-03-2015 05:03:06
 142. Blinde fietsenmaker10-03-2015 05:03:51
 143. Blinde en slechtziende masseurs10-03-2015 05:03:24
 144. Cliënt met visuele beperking werkt bij Amac06-03-2015 04:03:08
 145. Romke de Vries bewees dat je als rechter best blind kunt zijn28-02-2015 01:02:56
 146. Paul Brummelhuis, nagenoeg blind maar altijd in voor een uitdaging27-02-2015 05:02:18
 147. Blinden helpen bij het opsporen van borstkanker23-02-2015 05:02:39
 148. Blinde kinesist is 66, maar denkt niet aan stoppen20-02-2015 08:02:01
 149. Jellie Tiemersma is de oprichter van Personal Too. “Ik maak mensen en organisaties zichtbaarder.”30-12-2014 08:12:59
 150. Aan het woord: Daniëlle van Delft22-12-2014 10:12:22
 151. “De burgemeester herken ik aan zijn schoenen”20-12-2014 09:12:42
 152. “Ik voelde me hier meteen thuis”08-06-2011 07:06:30
 153. Bijna blinde leraar Philippe De Munter geeft leesles08-06-2011 07:06:11
 154. Knutselen in het donker08-06-2011 07:06:35
 155. “Ook gehandicapten kunnen ondernemen”08-06-2011 07:06:22
 156. “Blinden horen meer”08-06-2011 07:06:36
 157. Vriendelijke VUB-telefoonstem met pensioen08-06-2011 07:06:35
 158. Severine Doré op de barricades tegen discriminatie op werkvloer08-06-2011 07:06:10
 159. De stem van Balen zwijgt08-06-2011 07:06:14
 160. Blinde leidt een van beste opnamestudio’s in België08-06-2011 07:06:38
 161. Blinde stuntman aanvaardt geen grenzen08-06-2011 07:06:04
 162. Nederlandse politie werft blinden aan als ‘afluisteraars’08-06-2011 07:06:35
 163. Blind vertrouwen08-06-2011 07:06:21
 164. “Als je het maar echt wilt:” – Christophe Hubrechsen over zijn langverwachte job08-06-2011 07:06:06
 165. Blinde muzikant werkt zelfstandig08-06-2011 07:06:48
 166. Masseur met gouden vingers08-06-2011 07:06:34
 167. “Pleidooi zit in geheugen geprent”08-06-2011 07:06:06
 168. Directeur zonder beeldscherm08-06-2011 07:06:51
 169. Een wereldconcern, een jongensdroom en technologie08-06-2011 07:06:58
 170. Blinde geluidstechnici08-06-2011 07:06:39
 171. “Een droom van een job: Mijn realiteit”08-06-2011 07:06:19
 172. Een onmogelijke job dacht u? Helemaal niet!08-06-2011 07:06:50
 173. Werkgelegenheid: “Visueel andersvaliden mogen niet bij de pakken blijven zitten!”08-06-2011 06:06:42
 174. Presentatrice Nuria del Saz wil met haar werk gehandicapten ‘weer wat hoop geven’08-06-2011 06:06:27
 175. ‘Straatsburg’ vindt klacht blinde jurist ontvankelijk08-06-2011 06:06:32
 176. Provincie koopt telefooncentrale van 1,2 miljoen voor blinde José08-06-2011 06:06:18
 177. Opleiding en tewerkstelling: Studeren en werken als slechtziende: Een getuigenis08-06-2011 06:06:04
 178. Geluidstechnicus Pino Guaracci gaat blind door het leven08-06-2011 06:06:49
 179. Blinde juf houdt eerste klasje in de hand08-06-2011 06:06:34
 180. Blinde telefonist krijgt moderne centrale08-06-2011 06:06:21
 181. Meester Pol werd twintig jaar geleden blind08-06-2011 06:06:08
 182. De hoorn op de haak08-06-2011 06:06:24
 183. “Zelden komt er een eerlijke kans”08-06-2011 06:06:48
 184. Blinde zorgt voor onthaal08-06-2011 06:06:08
 185. Davy Cuppens verzorgt onthaal in gemeentehuis08-06-2011 06:06:53
 186. Blinde telefonisten08-06-2011 06:06:44
 187. Raad van State discrimineert08-06-2011 06:06:13
 188. Blinde kappers in New Delhi07-06-2011 04:06:19
 189. Bib steunt blindenleraar in zoektocht naar CD-ROMs06-06-2011 03:06:47
 190. Sportmassage met de ogen dicht06-06-2011 01:06:20
 191. Herman Evers bij Visio05-06-2011 01:06:27
 192. ‘Tour hoef je niet te zien om hem te beleven’05-06-2011 01:06:47
 193. “Ik kan ook horen of iemand liegt”05-06-2011 12:06:00
 194. Blinde dokter: “Mijn handicap is een uitstekend middel tegen hoogmoed”05-06-2011 10:06:01
 195. Valentin Haüy, de eerste blindenleraar05-06-2011 10:06:26

Laatst bijgewerkt op 8 juni 2011 – 06:57