BE Oproep: Lion-Francout prijs 2018

Stichting van Openbaar Nut (K.B. van 21 maart 1978)
ten bate van een verdienstelijke blinde

REGLEMENT VOOR DE TOEKENNING VAN DE PRIJS

De Heer Joseph LION had, enkele jaren voor zijn dood, en ter nagedachtenis van zijn echtgenote Constance FRANCOUT, een Prijs in het leven geroepen onder de benaming “LION-FRANCOUT PRIJS”die telkens de inzet van een bijzonder verdienstelijke blinde zou belonen.

Na het overlijden van de Heer Joseph LION, werden de activiteiten van de stichting overgenomen door een instelling van openbaar nut met dezelfde naam, gesticht overeenkomstig de testamentaire bepalingen van de overledene en erkend bij koninklijk besluit van 21 maart 1978.

Naar de wens van de overledene, heeft de stichting tot doel het toekennen van een jaarlijkse prijs ten bate van een honderd procent blinde, zoals hieronder bepaald :

“Het gaat – zo stelde de stichter zelf – niet om een liefdadigheidsinstelling, maar om een stichting tot individuele beloning die, ongeacht de actie van alle instellingen ten bate van de blinden, de kandidaat op het oog heeft, die zonder onderhouden of geldelijk gesteund te zijn door een instelling voor blindenzorg en zonder een beroep te hebben gedaan op liefdadigheid, met aanwending van eigen middelen en door zijn moed en zijn gedragingen, zich het gunstigst heeft voorgedragen”.

De kandidaat mag natuurlijk opvoeding en onderricht genoten hebben in een blindeninstelling.

Als kandidaat mogen zich voordragen of voorgedragen worden : alle honderd procent blinden, zonder onderscheid van ras, geslacht of politieke overtuiging, die sedert ten minste tien jaren vast in België wonen, sedert ten minste vijf jaar de Belgische nationaliteit bezitten, een moedig gedrag hebben gehad en een activiteit aan de dag hebben gelegd, waarbij zij blijk hebben gegeven van grote zedelijke hoedanigheden, om de bezwaren van hun handicap te boven te komen en zich aldus ten bate van de maatschappij zo verdienstelijk mogelijk te maken.

Alle niet beloonde sollicitaties blijven geldig voor de volgende jaren, voor zover de belanghebbende ze telkens weer bekrachtigen bij een schrijven geadresseerd aan de zetel van de Stichting.

De sollicitaties mogen worden ingediend door derden.
De laureaten mogen nooit meer opnieuw kandidaat zijn.

Bij elke nieuwe sollicitatie moeten alle volgende bewijsstukken toegevoegd worden :

1° Een officieel getuigschrift van zedelijk gedrag met recente datum.
2° Fotokopie van de identiteitskaart.
3° Diverse stukken met nauwkeurige aanduidingen betreffende de activiteiten van de kandidaat.
4° Een geneeskundig attest betreffende het ooggebrek
5° Alle andere stukken die de kandidaat dienstig acht voor zijn sollicitatie.

De jury behoudt zich het recht voor de deugdelijkheid van de inlichtingen die op de door de kandidaat voorgelegde stukken voorkomen te laten onderzoeken.

De aanduiding van de laureaat door de jury is niet vatbaar voor beroep.

Door het louter indienen van hun sollicitatie verklaren de kandidaten zich zonder beperking en zonder voorbehoud aan de hierboven bepaalde voorwaarden te onderwerpen.

De Stichting “LION-FRANCOUT PRIJS” is te onderscheiden en is onafhankelijk van enigerlei andere instelling, vereniging of groepering zelfs al mocht het nagestreefd doel eender zijn. Zij heeft haar eigen kapitaal.

De kandidaturen voor de Prijs 2018 moeten ingediend worden op de hoofd zetel van de Prijs :

LION-FRANCOUT Prijs
c/o de Heer J.M. PIRET
Tortelduivenlaan, 9,
1150 BRUSSEL.

vóór 1 mei 2018 toe te komen.

Raad van Beheer van de Prijs :
Voorzitter : Dhr. J.-M. Piret, emeritus magistraat
Leden : Mvr. L. Dupret, Mvr. B. Snyers, Dhr. P. Donck (penningmeester), Dhr. Loumaye (Vice president) , Mvr L.De Meutter (secretaris), baron E. van Weddingen

Inlichtingen : J.-M. Piret, Tortelduivenlaan, 9, 1150 Brussel

Delen
Share on Facebook0Tweet about this on Twitter0Share on Google+0Share on LinkedIn0Email this to someonePrint this page

 1. BE Oproep: Blindentribunes bij de wedstrijden van de Rode Duivels19-04-2018 11:04:16
 2. BE Oproep: Masteronderzoek over seksuele voorlichting09-04-2018 02:04:36
 3. Scheveningen – Rondleiding voor blinden en slechtzienden in museum Beelden aan Zee09-04-2018 08:04:22
 4. BE Oproep: Interview Taktila-methode30-03-2018 12:03:23
 5. NL Oproep voor kunstproject28-03-2018 08:03:45
 6. NL Oproep: Online Toegankelijkheid en de toekomst hiervan21-03-2018 01:03:55
 7. NL Oproep: Inschrijving voor Camino Anders Bekeken19-03-2018 11:03:38
 8. Oproep: Enquête slaaponderzoek21-02-2018 01:02:40
 9. NL Oproep: Steeds meer voorstellingen Komt het Zien12-01-2018 02:01:00
 10. BE Oproep: Lion-Francout prijs 201807-12-2017 11:12:31
 11. BE Oproep: Een tandempiloot vinden … Dat kan!04-05-2017 01:05:27

Laatst bijgewerkt op 7 december 2017 – 23:07