Minister Vogels en provincies werken samen om toegankelijkheid te verbeteren

Bron: Mieke Vogels
Vlaams minister van Welzijn, Gezondheid en Gelijke Kansen
13 november 2001

Minister Vogels en provincies werken samen om toegankelijkheid te verbeteren

Personen met een handicap weten het maar al te goed: bij veel gebouwen en  diensten ligt de drempel veel te hoog.  Vaak letterlijk.  Het bevorderen van de  toegankelijkheid bij bijvoorbeeld de spoorwegen, De Lijn of de festivals is één van de beleidsprioriteiten van Mieke Vogels, binnen haar bevoegdheidsdomein  Gelijke Kansen.

Om de veelheid aan initiatieven, die nu al bestaan, wat te bundelen en te  coördineren werd binnen de administratie Gelijke Kansen een Vlaams Steunpunt  Toegankelijkheid opgericht.  Het Steunpunt zal nauw samenwerken met de Vlaamse  provincies die elk een Provinciaal Steunpunt uitbouwen.

Dagelijks nog worden personen met een handicap of een beperkte mobiliteit  geconfronteerd met hindernissen die hun kansen tot deelname aan maatschappelijke  activiteiten en dus ook hun volledige en autonome integratie in de weg staan.

Zo blijken onder meer heel wat publieke gebouwen -denken we bijvoorbeeld aan de  stations of aan parlementsgebouwen – nog steeds niet aangepast aan personen met  een handicap, ouders met jonge kinderen of ouderen.  Het bevorderen van de  toegankelijkheid van de fysieke leefomgeving verdient dan ook extra aandacht en  moet in versneld tempo uitgevoerd worden.

Daarnaast is er ook op vlak van een toegankelijke informatieverlening nog heel  wat werk aan de winkel.  Denk alleen al maar aan het internetmedium dat als bron  van informatie steeds meer aan belang inwint, maar in grote mate nog niet  consulteerbaar is door blinde of slechtziende personen.

Binnen Gelijke Kansen in Vlaanderen (de administratie van het  gelijkekansenbeleid) wordt daarom gewerkt aan de concrete uitbouw van het Vlaams  Steunpunt voor Toegankelijkheid, dat de opdracht heeft vorm te geven aan een  coherent en effectief toegankelijkheidsbeleid in Vlaanderen.

Om deze functie te kunnen waarmaken bleek al vlug een actieve en sterk  gestructureerde samenwerking met de betrokken besturen, de gebruikers en  verschillende andere experts uit het middenveld een absolute voorwaarde.

In Vlaanderen worden immers, zowel door de private als door de publieke sector,  al heel wat initiatieven op het vlak van toegankelijkheid opgezet.  Dit is  uiteraard een gunstige tendens maar de versnippering in deze initiatieven neemt  evenwel toe.

Verschillende instanties springen op uiteenlopende wijze met toegankelijkheid  om, hanteren verschillende normen, verrichten overlappend werk, enzovoort.  Het  is moeilijk om op basis van deze versnipperde werking een coherent  toegankelijkheidsbeleid uit te bouwen dat door een breed middenveld gedragen  wordt.  De werking rond toegankelijkheid moet daarom dringend worden  gecoördineerd, op elkaar afgestemd en van daaruit verder uitgebouwd.

Vanuit hun tussenliggende bestuursfunctie zijn de provincie het best geplaatst  om deze coördinatie concreet vorm te geven.

Daarom wordt, in het verlengde van het Vlaams Steunpunt, binnen iedere provincie  een Provinciaal Steunpunt voor Toegankelijkheid geïnstalleerd.  Elk steunpunt  heeft de opdracht om overleg en samenwerking te bevorderen tussen organisaties  die binnen de provincie werken aan toegankelijkheid.  Zo ontstaat een netwerk dat  kennis, ervaring en informatie uitwisselt, activiteiten afstemt en versnippering  en overlapping tegengaat.

Ook de gebruiker zelf die vanuit zijn eigen ervaring een belangrijke inbreng  heeft zal in dit netwerk worden betrokken.  Vanuit de Provinciale Steunpunten en  de leden van het netwerk zal expertise en ervaringsdeskundigheid omtrent de  toegankelijkheidsproblematiek ter beschikking worden gesteld aan het brede  publiek.

Daarbij zal een overkoepelende interprovinciale afstemming door het Vlaams  Steunpunt borg staan voor een eenduidig doorgevoerde advisering, informatie en  sensibilisering.

Uiteraard hebben de Provinciale Steunpunten ook een belangrijke beleidsmatige  signaalfunctie naar de Vlaamse overheid.  Knelpunten, hiaten en lacunes binnen de  werking worden gesignaleerd aan het Vlaams Steunpunt, dat deze opneemt in de  verdere ontwikkeling van het Vlaams toegankelijkheidsbeleid.  Daarnaast zullen de  Provinciale Steunpunten ook hun eigen provinciale diensten en de lokale besturen  sensibiliseren en gevoelig maken voor het belang van de diverse aspecten van een  doorgedreven toegankelijkheidsbeleid op de verschillende niveaus.

In eerste instantie zal worden gewerkt aan de fysieke aspecten van de  toegankelijkheid.  Er wordt echter genoeg ruimte gelaten om later ook aandacht te  besteden aan andere vormen van toegankelijkheid zoals het toegankelijk maken van  informatie, de sociale toegankelijkheid, de toegankelijkheid van het onderwijs,  enzovoort.  En aan uitbreiding van andere doelgroepen, bijvoorbeeld: ouderen en  nieuwe technologiën.

Minister Vogels is verheugd dat vandaag via de ondertekening van een convenant  tussen de Vlaamse overheid en de vijf provinciebesturen officieel het startschot  wordt gegeven voor de oprichting deze Provinciale Steunpunten Toegankelijkheid.

De efficiëntie en de interne samenhang van het beleid van de diverse overheden  zal een positieve werking hebben op het beleid.

Om te besluiten kan Mieke Vogels melden dat er een doorbraak is in het dossier  van het aangepast vervoer.  Al jaren wordt er gediscussieerd over de  toegankelijkheid van het openbaar vervoer en het recht van elke burger op  mobiliteit.  Mobiliteit is een voorwaarde voor integratie en emancipatie.

Iedereen was het eens over het principe dat ook personen met een handicap of  bejaarden die moeilijk te been zijn, zich vlot moeten kunnen verplaatsen.  Maar  daarvoor moeten ofwel de bussen van de Lijn aangepast worden en moet er een goed  uitgebouwd netwerk zijn van diensten voor aangepast vervoer voor die personen  die omwille van hun handicap ook niet op een aangepaste bus of trein zullen  kunnen.

De vraag natuurlijk was: wie moet dat betalen: is dit een bevoegdheid van de  minister van Welzijn (gehandicapten) of is het een bevoegdheid van de minister  van mobiliteit?   Na lang praten is er een akkoord in zicht.  Personen met een handicap zullen  expliciet onderdeel uitmaken van het nieuwe centraal dispatchingsysteem dat De  Lijn nu ontwikkelt.  Mogelijks wordt dit één centraal telefoonnummer waar  alle Vlamingen, ook deze met een handicap, terecht kunnen voor alle mogelijke  informatie van bestaande trajecten.  MinisterVogels zou deze piste graag snel  ontwikkeld zien.

De Vlaamse minister van Welzijn, Gezondheid en Gelijke Kansen heeft ook een  onderzoek uitgeschreven om de vraagzijde van het verhaal in kaart te brengen.  Hoeveel personen met een handicap willen en mogen wel op de bus, maar kunnen nu  nog niet?   De resultaten van dat onderzoek worden tegen het voorjaar van 2002  verwacht.

Daarnaast werkt Mieke Vogels verder aan het uitbouwen van een netwerk in  Vlaanderen voor diensten van aangepast vervoer die zij ook subsidieert.  Daarvoor  is 34 miljoen Bef (842.837,98 Euro) uitgetrokken in de begroting van 2002.

Finaal moet de doelstelling wel blijven om zoveel mogelijk personen met een  handicap en personen die minder goed te been zijn, op de gewone bussen van De  Lijn te krijgen.  Minister Vogels dringt er bij haar collega Steve Stevaert dan  ook op aan, om versneld werk te maken van het aanpassen van de bussen.  Om het  met een boutade te zeggen: wat heb je aan gratis openbaar vervoer als je niet  eens vlot de bus op kan?

Contactpersonen Vlaamse Provincies:

Provincie Antwerpen
Dhr. Wellens: gedeputeerde
Dhr. de Smet: directeur Welzijn
Tel.: (03)240 52 48

Provincie Limburg
Mvr. Claes: gedeputeerde
Dhr. Hoebers: directeur Welzijn
Tel.: (011)23 70 36

Provincie Oost-Vlaanderen
Dhr.  Van Der Meiren: gedeputeerde
Dhr.  Blondeel: directeur Welzijn
Tel.: (09)267 81 32

Provincie Vlaams-Brabant
Mvr.  Ockerman: gedeputeerde
Dhr.  Van Den Begin: directeur Welzijn
Tel.: (016)26 70 36

Provincie West-Vlaanderen
Dhr.  De Fauw: gedeputeerde
Dhr.  Van Belle: directeur Welzijn
Tel.: (050)40 31 61

Meer info: Sylvie Fabré -woordvoerster minister Vogels
Tel.: (02)553 24 11
GSM (0476)99 97 13
Fax: (02)553 24 05
E-mail sylvie.fabre at vlaanderen.be

Delen
Share on Facebook0Tweet about this on Twitter0Share on Google+0Share on LinkedIn0Email this to someonePrint this page

 1. Antwerpen – Bestuur maakt werk van toegankelijke stad10-02-2020 07:02:45
 2. Hooglede – Onthaalpaviljoen onvoldoende toegankelijk voor slechtzienden: subsidies op de helling24-07-2019 07:07:08
 3. Arnhemse Standaard Toegankelijkheid22-12-2018 07:12:46
 4. Campagne moet meer aandacht besteden aan blinden in Fryslân16-11-2018 07:11:46
 5. IJsselmonde – Visueel beperkt gaat niet onopgemerkt15-10-2018 09:10:28
 6. Leidseplein alsnog aangepast voor blinden en slechtzienden20-05-2018 08:05:53
 7. Strepen in centrum Oss dirigeren fietsers op strook voor blinden07-12-2017 10:12:57
 8. Zichtbaar Veldhoven blij dat ze gezien én gehoord wordt04-12-2017 11:12:37
 9. 23 Vlaamse steden en gemeenten ondertekenen als eersten het charter ‘naar een toegankelijke gemeente’.29-09-2017 06:09:25
 10. Bergen op Zoom – Paal en perk stellen aan reclameborden in binnenstad13-08-2017 12:08:51
 11. PvdA: “Den Haag moet koploper worden in toegankelijkheid voor mensen met een beperking”22-07-2017 11:07:12
 12. Kapellen – Ook slechtzienden vinden nu weg naar station11-07-2017 09:07:31
 13. Ninove – Stad zet in op toegankelijkheid08-07-2017 11:07:19
 14. Den Haag – Technologie zorgt voor wegwijzers bij handicap26-06-2017 07:06:39
 15. Zeist moet toegankelijker worden voor mensen met beperking21-06-2017 10:06:33
 16. Toegankelijkheid voor rolstoelgebruikers en blinden blijft probleem18-06-2017 04:06:46
 17. Slechtziende vindt zelfstandig de weg in Geesteren11-06-2017 10:06:10
 18. Straatnaamborden voor blinden04-07-2016 06:07:43
 19. Hamme – “Varkensmarktje moet heringericht worden”27-06-2016 07:06:00
 20. Toegankelijkheid Assen voor blinden en slechtzienden24-06-2016 07:06:03
 21. BlindMaps: Slecht toegankelijke plaatsen17-03-2016 11:03:22
 22. Zwolle wil een stad die toegankelijk is voor iedereen11-12-2015 07:12:12
 23. Herent – Slechtziende man valt in put22-08-2015 11:08:52
 24. Heist-op-den-Berg – “Er wordt niet genoeg beboet”22-08-2015 08:08:52
 25. Almere – De weg vinden27-06-2015 08:06:42
 26. Antwerpen – ’t Stad wordt SLIM18-06-2015 08:06:34
 27. Tervuren – Gemeente stippelt wandelroutes voor blinden en slechtzienden uit29-05-2015 07:05:45
 28. Tervuren – Wandelroutes voor blinden&slechtzienden22-05-2015 09:05:02
 29. Naarden – Hekje op wildrooster verhoogt toegankelijkheid19-05-2015 05:05:22
 30. Toegankelijkheid in Amsterdam: hoezo ‘iedereen doet mee?’24-12-2014 10:12:30
 31. Goes kan nog meer doen voor de blinden16-10-2014 08:10:08
 32. Stadsregio Arnhem Nijmegen – Meest toegankelijk12-02-2014 05:02:25
 33. Leven als VIP: Alleen op de wereld19-12-2013 12:12:00
 34. Veegwagen laat blindengeleidehond weer functioneren04-12-2013 08:12:28
 35. Heerde – Mensen met beperking: veel mis!30-10-2013 11:10:00
 36. Toegankelijkheid van Blaarmeersen wordt gescand12-09-2013 07:09:36
 37. Maak Amsterdam geleidehondenvriendelijke stad12-08-2013 12:08:37
 38. Hielema trekt aan de bel – Glascontainer30-05-2013 06:05:35
 39. Diemen – ‘Centrum is niet veilig voor blinden’17-05-2013 08:05:17
 40. Gent – Blinde vrouw valt in werfput24-01-2013 05:01:03
 41. Merksem wil geen affiches09-06-2012 02:06:35
 42. Blinde man beboet voor hondenpoep26-04-2012 04:04:43
 43. Video: Teleurstelling over gemeente21-03-2012 06:03:53
 44. Video: Op stap met een blinde meneer21-03-2012 06:03:51
 45. Gemeente legt hondenuitlaatplaats voor blinde Alblasserdammers aan23-02-2012 06:02:15
 46. Toegankelijkheid Wageningen07-02-2012 06:02:02
 47. Engelse blinden houden hun gratis buspasje21-01-2012 02:01:44
 48. Roeselare: Stad niet te vinden voor hondentoilet11-01-2012 07:01:29
 49. Purmerend – Koemarkt ook voor blinden09-11-2011 06:11:46
 50. Bergen op Zoom: ‘Trap voor slechtzienden onzichtbaar’11-10-2011 07:10:32
 51. Sint-Niklaas: Stad lanceert actieplan voor mensen met beperking07-07-2011 06:07:19
 52. Breese handelaars werken aan toegankelijkheid21-06-2011 06:06:34
 53. Blindengeleidehondentoilet (Utrecht)05-06-2011 05:06:17
 54. Geen blind vertrouwen in de stad05-06-2011 02:06:01
 55. Gevelborden immokantoren moeten hoger05-06-2011 06:06:21
 56. Slechtziende in ‘middle of nowhere’ uit bus gezet29-05-2011 05:05:04
 57. Lacunes in wetgeving over toegankelijkheid29-05-2011 05:05:34
 58. Raad van de VGC wil toegankelijkheidsbureau gehandicapten in Brussel29-05-2011 05:05:18
 59. Veren voor iedereen29-05-2011 01:05:22
 60. Izegem: Extra vangrails geplaatst op centrale brug29-05-2011 01:05:11
 61. Blinde Oosterhouter gered uit sloot29-05-2011 01:05:47
 62. Maldegem wil winkels toegankelijker maken voor mindervaliden29-05-2011 12:05:38
 63. Geen enkele gemeentelijke sporthal is toegankelijk voor iedereen29-05-2011 12:05:30
 64. Handelaars niet geïnteresseerd in toegankelijke zaak29-05-2011 12:05:01
 65. “Te veel obstakels versperren andersvaliden de weg”29-05-2011 12:05:24
 66. Koekelare wordt beter toegankelijk29-05-2011 12:05:38
 67. Gehandicapten onderzoeken toegankelijkheid kustgemeenten29-05-2011 12:05:27
 68. CD&V-voorzitter: “Grote projecten gaan ten koste van kleine werken”29-05-2011 12:05:39
 69. Stad vraagt bij openbare werken tips aan vereniging voor visueel gehandicapten29-05-2011 12:05:22
 70. Gemeente beter toegankelijk29-05-2011 12:05:13
 71. Eerste dag van toegankelijkheid in Antwerpen29-05-2011 12:05:38
 72. Gehandicapten geven stad Ieper pluim voor toegankelijkheid29-05-2011 12:05:06
 73. Welzijnsraad wil labels uitreiken29-05-2011 12:05:22
 74. Waalse mindervaliden vinden Ford-advertentie voetgangersonvriendelijk29-05-2011 12:05:46
 75. Brussel houdt rekening met andersvaliden29-05-2011 12:05:49
 76. Stevaert steunt strijd van gehandicapte voor “obstakelvrije” wegen29-05-2011 12:05:13
 77. Gehandicapten kunnen toegankelijkheid afdwingen29-05-2011 12:05:24
 78. Blind raadslid niet tevreden29-05-2011 12:05:34
 79. “De buurt lijkt hier wel een hindernissenparcours voor gehandicapten!”29-05-2011 12:05:05
 80. “Gehandicapten zijn een prooi in het verkeer”29-05-2011 12:05:16
 81. “Ik wil gewoon zelfstandig zijn”29-05-2011 12:05:01
 82. Blinden stuiten op muur29-05-2011 12:05:44
 83. Afsluiting Belgacom lelijk in de weg29-05-2011 12:05:30
 84. Minister Vogels en provincies werken samen om toegankelijkheid te verbeteren29-05-2011 12:05:57
 85. Visueel gehandicapten stuiten in het verkeer op een massa hindernissen29-05-2011 12:05:32
 86. ‘Wandeling in centrum is marteling’29-05-2011 12:05:09
 87. ‘Blind’ langs hindernissen en jagend verkeer29-05-2011 12:05:24
 88. CD&V-initiatief voor toegankelijkheid29-05-2011 12:05:07
 89. Blinden en slechtzienden uiten commentaar28-05-2011 11:05:34
 90. “Verkeer in Tielt moet vooral minder snel”28-05-2011 11:05:18
 91. Blind en mobiel in wereld vol valkuilen28-05-2011 11:05:02
 92. Gehandicapten vergeten groep28-05-2011 11:05:31
 93. Heraanleg Riddersstraat kost 50 miljoen28-05-2011 11:05:17
 94. Leuven verstrengt reglement wegenwerken28-05-2011 11:05:40
 95. ‘Gevel geen leidraad voor blinden’28-05-2011 11:05:15
 96. Blind voor blinden28-05-2011 11:05:01
 97. Blinden riskeren hun leven28-05-2011 11:05:45
 98. Blinden verwittigd voor obstakels28-05-2011 11:05:22
 99. Aanpassing dorpskern brengt extra gevaren voor blinden28-05-2011 11:05:10
 100. Brugge 2002 streeft naar maximale toegankelijkheid28-05-2011 03:05:59
 101. Broers pleiten voor mobielere leefomgeving28-05-2011 03:05:11
 102. Blinden vinden hun weg in Merksplas28-05-2011 02:05:25
 103. Districtsraad ontfermt zich over mindervalide medemens28-05-2011 02:05:07
 104. Afval dwingt blinden op straat28-05-2011 02:05:57
 105. Blinde Leslie voert actie voor meer veiligheid in Gijverinkhove28-05-2011 02:05:02
 106. Lindenlaan wacht voor afwerking op verbeteringen28-05-2011 02:05:33
 107. “Licht en Liefde” geeft advies bij elke wijziging28-05-2011 02:05:16
 108. Heusden-Zolder zorgt voor zijn gehandicapten28-05-2011 02:05:40
 109. Dienstencentrum Hasselt aangepast27-05-2011 11:05:32

Laatst bijgewerkt op 29 mei 2011 – 00:02