Europese Gehandicapten- en Parkeerkaart: Een standaard voor gelijkheid

Europese Gehandicapten- en Parkeerkaart: Een standaard voor gelijkheid

De Europese Commissie heeft vandaag (06/09/23) een belangrijk wetgevingsvoorstel gepresenteerd dat de toegang tot het recht op vrij verkeer voor personen met een handicap in de Europese Unie tewil vergemakkelijken. Het voorstel streeft naar gelijke behandeling en toegang tot speciale voorwaarden, voorkeursbehandeling en parkeerrechten wanneer personen met een handicap een andere lidstaat bezoeken. Hieronder lees je meer over de voorgestelde Europese gehandicapten- en parkeerkaarten, en de impact ervan op het leven van mensen met een handicap.

De noodzaak van een Europese Gehandicaptenkaart

Overal erkend bewijs van handicap

Een van de grootste uitdagingen waarmee personen met een handicap worden geconfronteerd bij het reizen naar andere lidstaten, is dat hun handicapstatus niet altijd wordt erkend. Dit resulteert in het ontbreken van toegang tot speciale voorwaarden en voorkeursbehandeling, zoals gratis en/of prioritaire toegang, lagere tarieven of persoonlijke assistentie.

De Europese Commissie stelt voor om een gestandaardiseerde Europese gehandicaptenkaart in te voeren. Deze kaart zal in de hele EU dienen als erkend bewijs van handicap en zal personen met een handicap dezelfde toegang tot speciale voorwaarden en voorkeursbehandeling bieden als inwoners van de bezochte lidstaat. Deze voorwaarden omvatten toegang tot openbare en particuliere diensten zoals vervoer, culturele evenementen, musea, vrijetijds- en sportcentra, en pretparken. De kaart zal worden afgegeven door nationale bevoegde autoriteiten en zal een aanvulling vormen op de bestaande nationale kaarten of certificaten.

Verbeteringen aan de Europese Parkeerkaart

Voor veel personen met een handicap is privé-autovervoer de meest geschikte manier om zelfstandig te reizen en hun autonomie te behouden. Met de voorgestelde verbeteringen aan de huidige Europese parkeerkaart zullen personen met een handicap toegang kunnen krijgen tot dezelfde parkeerrechten als die welke in een andere lidstaat beschikbaar zijn. De nieuwe kaart zal een bindend gemeenschappelijk formaat hebben dat nationale parkeerkaarten voor personen met een handicap zal vervangen en in de hele EU zal worden erkend.

Toegankelijkheid van de kaarten

Om ervoor te zorgen dat de kaarten gemakkelijk kunnen worden gebruikt en om administratieve lasten te verminderen, zullen lidstaten verplicht worden om:

 • De kaarten zowel in fysieke als digitale versies aan te bieden.
 • Voorwaarden en regels voor het uitgeven of intrekken van de kaarten openbaar beschikbaar te maken in toegankelijke formaten.
 • Dienstverleners te verplichten informatie over speciale voorwaarden en voorkeursbehandelingen voor personen met een handicap in toegankelijke formaten aan te bieden.

Handhaving en naleving

Om de naleving van de nieuwe regels te waarborgen, moeten lidstaten ervoor zorgen dat personen met een handicap, hun vertegenwoordigende organisaties en relevante overheidsinstanties actie kunnen ondernemen op grond van nationale wetgeving in geval van overtredingen. Boetes en corrigerende maatregelen kunnen worden opgelegd in geval van niet-naleving.

Volgende stappen

Het wetgevingsvoorstel van de Commissie zal nu worden besproken door het Europees Parlement en de Raad. Als het wordt aangenomen, hebben lidstaten achttien maanden de tijd om de bepalingen van de richtlijn in nationaal recht om te zetten.

Achtergrond en rechten van personen met een handicap

Dit initiatief bouwt voort op de EU-strategie voor de rechten van personen met een handicap 2021-2030. Het draagt bij aan de uitvoering door de EU van het Verdrag van de Verenigde Naties inzake de rechten van personen met een handicap (UNCRPD), waarbij zowel de EU als al haar lidstaten partij zijn. Het UNCRPD verplicht de staten die partij zijn om de rechten van personen met een handicap op bewegingsvrijheid op voet van gelijkheid met anderen te erkennen en effectieve maatregelen te nemen om hun persoonlijke mobiliteit te vergemakkelijken.

Dit voorstel sluit ook aan bij de beginselen van gelijke kansen en de inclusie van mensen met een handicap uit de Europese pijler van sociale rechten.

Gebaseerd op praktijkervaring en openbare raadpleging

Dit initiatief bouwt voort op de resultaten van het proefproject van de EU-gehandicaptenkaart dat tussen 2016 en 2018 werd uitgevoerd in verschillende EU-landen. Het integreert ook inzichten uit een recente openbare raadpleging, waarin meer dan 3.300 reacties werden verzameld, waarvan 78% afkomstig was van personen met een handicap.

Dit wetgevingsvoorstel vertegenwoordigt een belangrijke stap in de richting van gelijke kansen en mobiliteit voor personen met een handicap binnen de Europese Unie.

Bron en meer info: https://ec-europa-eu.translate.goog/commission/presscorner/detail/en/ip_23_4331?_x_tr_sl=auto&_x_tr_tl=nl&_x_tr_hl=nl&_x_tr_pto=wapp&_x_tr_hist=true&fbclid=IwAR131idfBheHSuUarL7n3rFGzmeedm-T7paBQcRKivDcPAYUW_Xra-Uoz6k

Brussel wil een Europese gehandicaptenkaart

BRUSSEL – Nederlanders met een handicap moeten over de grens dezelfde rechten en voordelen hebben als inwoners met een handicap van dat land. Om die reden stelt Brussel voor om een Europese gehandicaptenkaart te introduceren. Verder wil de Europese Commissie de al bestaande Europese parkeerkaart aanpassen en digitaliseren.
https://www.telegraaf.nl/nieuws/481296079/brussel-wil-een-europese-gehandicaptenkaart?utm_source=t.co&utm_medium=referral&utm_campaign=twitter

Een Europese Gehandicaptenkaart voor de hele EU

De Europese Commissie heeft een wetsvoorstel gedaan voor de gemeenschappelijke Europese Gehandicaptenkaart
https://netherlands.representation.ec.europa.eu/nieuws/een-europese-gehandicaptenkaart-voor-de-hele-eu-2023-09-06_nl

Voorstel van de Commissie voor een Europese gehandicaptenkaart en Europese parkeerkaart voor personen met een handicap

Met het voorstel van de Commissie wordt een gestandaardiseerde Europese gehandicaptenkaart ingevoerd en wordt de huidige Europese parkeerkaart voor personen met een handicap verbeterd. Beide kaarten zullen in de hele EU worden erkend. Om de naleving van de voorgestelde regels te waarborgen, moeten de lidstaten ervoor zorgen dat personen met een handicap, hun vertegenwoordigende organisaties en bevoegde overheidsinstanties zo nodig in actie kunnen komen op grond van het nationale recht.
https://ecer.minbuza.nl/-/voorstel-van-de-commissie-voor-een-europese-gehandicaptenkaart-en-europese-parkeerkaart-voor-personen-met-een-handicap?redirect=%2Fecer%2Fnieuws

Het voorstel voor de EDC-richtlijn is bekend

Het voorstel voor de EDC-richtlijn is bekend

Het persbericht van de Europese Commissie is gepubliceerd. Het voorstel voor regelgeving van een European Disability Card (EDC) is officieel gemaakt.

In de tekst wordt voorgesteld een European Disability Card (EDC) en een Europese parkeerkaart voor personen met een handicap in te voeren. De tekst is enkel in het Engels beschikbaar.

Zonder de kans te hebben gehad om de tekst in detail te analyseren, verheugt het Belgian Disability Forum vzw (BDF) zich over de elementen die door de Europese Commissie naar voren werden gebracht.

De hoofdlijnen van het EDC-voorstel

Het voorstel is een richtlijn: het zal daarom bindend zijn voor alle lidstaten.

De EDC zal in alle lidstaten geldig zijn.

De kaart zal de mobiliteit van personen met een handicap in de hele Europese Unie bevorderen.

De kaart zal gebaseerd zijn op het beginsel van wederzijdse erkenning: de EDC zal worden uitgegeven door de lidstaat waarvan de persoon met een handicap staatsburger is en zal automatisch worden erkend in alle andere lidstaten.

De kaart zal in de hele Europese Unie worden erkend en zal het bewijs vormen dat de houder in zijn of haar eigen land als persoon met een handicap wordt erkend.

Met de kaart zal de houder kunnen genieten van speciale voorwaarden en een voorkeursbehandeling voor personen met een handicap wanneer naar een andere lidstaat van de Europese Unie wordt gereisd.

De kaart zal geen recht geven op sociale uitkeringen en zal de status van personen met een handicap niet harmoniseren: deze aspecten blijven een nationale bevoegdheid.

Het voorstel voor de richtlijn heeft ook betrekking op de parkeerkaart

De richtlijn creëert eveneens een Europese parkeerkaart.

De twee kaarten worden apart gehouden! Het zal dus mogelijk zijn om de EDC te tonen bij de ingang van een museum of pretpark, terwijl de parkeerkaart onder de voorruit van de auto zit.

Het model van de parkeerkaart zal voor alle lidstaten identiek zijn. Dit zal problemen inzake erkenning verminderen en controles vergemakkelijken.

Een uniforme kaart betekent meer veiligheid voor de gebruikers en maakt het voor de autoriteiten gemakkelijker om fraude te bestrijden.

Let op: dit is een voorstel

Een voorstel van de Europese Commissie is geen besluit dat onmiddellijk van toepassing is.

Het EDC-project zal nu worden geanalyseerd door het Europees Parlement en de Raad van de Europese Unie. Deze twee instanties krijgen de mogelijkheid om amendementen in te dienen. Als alles goed gaat, zullen de drie instanties overeenstemming bereiken en zal over de richtlijn worden gestemd.

De Commissie is vol vertrouwen. Zij is van mening dat het voorstel “solide” is en dat er al in februari-maart 2024 overeenstemming kan worden bereikt.

Zodra alle drie het eens zijn, kan de richtlijn in werking treden. Op dat moment moet er nog rekening worden gehouden met de 18 maanden die de lidstaten hebben om de bepalingen van de richtlijn om te zetten in hun nationale wetgeving…

Het BDF kan tevreden zijn

Voor het BDF is de publicatie van dit voorstel een belangrijke stap in de richting van de uitoefening van het recht op vrij verkeer van personen met een handicap in de hele Europese Unie. Het beantwoordt aan de verwachtingen van het BDF.

Natuurlijk komt het niet overeen met het gedroomde ideaal (het is een richtlijn en geen verordening…), maar er is voldaan aan de essentiële elementen die door het BDF en het EDF tijdens de verschillende overlegfasen zijn verdedigd.

Dit geldt met name voor het duidelijke onderscheid tussen de EDC en de parkeerkaart – het idee om ze samen te voegen, werd verlaten -, maar ook voor de toegankelijkheid van beide kaarten die in fysieke en elektronische versie beschikbaar zullen zijn en voor de verplichting om ruime en toegankelijke informatie te verstrekken…

Volgende stappen

Het BDF zal nu de details van het voorstel bestuderen en bespreken met al zijn leden.

Het BDF zal actief deelnemen aan het webinar dat op 19 september door het EDF wordt georganiseerd. Het doel is om de amendementen voor te bereiden die aan het Europees Parlement zullen worden voorgelegd.

Tegelijkertijd zal het BDF contact opnemen met de Belgische minister bevoegd voor personen met een handicap om ervoor te zorgen dat België de richtlijn op het niveau van de Europese Raad verdedigt en misschien om bepaalde amendementen voor te stellen…

Bron: Belgian Disability Forum, 7 september 2023

Voorstel Europese gehandicaptenkaart ingediend

Woensdag 6 september heeft de Europese Commissie een voorstel ingediend voor een Europese gehandicaptenkaart (De European Disability Card (EDC)). Mensen met een beperking vragen hier al heel lang om. Met de kaart kan je aantonen dat je een beperking hebt. Dat is zeker voor mensen met een onzichtbare beperking heel handig. We zijn blij dat het voorstel nu is ingediend, omdat de kaart de toegankelijkheid kan bevorderen. En het kan bureaucratie verminderen. Tegelijk zijn er nog wel veel vragen over hoe het in de praktijk gaat werken.

Voorstel Europese gehandicaptenkaart ingediend 

Eén Europese gehandicaptenkaart voor gehele EU

Op woensdag 6 september heeft de Europese Commissie een wetsvoorstel ingediend dat personen met een handicap gemakkelijker toegang zal geven tot het recht op vrij verkeer, door ervoor te zorgen dat zij op voet van gelijkheid toegang krijgen tot bijzondere voorwaarden, voorkeursbehandeling en parkeerrechten wanneer zij een andere lidstaat bezoeken. Met het voorstel van de Commissie wordt een gestandaardiseerde Europese gehandicaptenkaart ingevoerd en wordt de huidige Europese parkeerkaart voor personen met een handicap verbeterd. Beide kaarten zullen in de hele EU worden erkend.

Eén Europese gehandicaptenkaart voor gehele EU

Deel dit:
Advertenties

 1. Recordaantal uitkeringen voor Belgen met handicap04-12-2023 06:12:00
 2. Zorgeloze geldverspilling01-12-2023 07:12:07
 3. CTI-pilot: De voorleesbril voor mensen met een leesbeperking28-11-2023 05:11:13
 4. EU-lidstaten akkoord over invoering Europese gehandicaptenkaart28-11-2023 05:11:40
 5. De ‘European Disability Card’ laat mensen met een handicap makkelijker reizen in de hele EU24-11-2023 08:11:20
 6. “Je handicap stopt niet aan de landsgrens”23-11-2023 06:11:55
 7. ‘Hier ben ik wie ik ben, en niet die blinde mevrouw’22-11-2023 06:11:28
 8. Sensotec in ZNA21-11-2023 12:11:49
 9. BE: Doodskisten op Martelaarsplein tegen wachtlijsten in gehandicaptenzorg18-11-2023 06:11:08
 10. Producten herkennen en onderscheiden14-11-2023 06:11:25
 11. Door de ogen van Kees | Documentaire over toegankelijkheid13-11-2023 11:11:55
 12. Geleidehonden aaien en we kunnen zelfstandig stemmen! | Oké-momenten | Anders Bekeken12-11-2023 05:11:52
 13. Kan bijna blinde Ben (66) nog zichzelf zijn?11-11-2023 05:11:19
 14. NL 22/11: Inclusieve Tweede Kamerverkiezingen, ook voor blinden en slechtzienden09-11-2023 07:11:56
 15. Slimme bril laat blinden en slechtzienden ‘zien’ met geluid28-10-2023 05:10:42
 16. Bas: ‘Bij de Oogvereniging krijg ik info over mijn oogaandoening en medische ontwikkelingen’27-10-2023 05:10:35
 17. Tips en tricks om lichthinder tegen te gaan26-10-2023 05:10:19
 18. Rinske (44) is slechthorend en slechtziend: ‘Je hoeft echt niet zielig thuis achter de geraniums te zitten’25-10-2023 04:10:00
 19. Drie kleurendetectors vergeleken25-10-2023 04:10:04
 20. Kaaskortingchaos21-10-2023 05:10:05
 21. BE: Netwerk Licht en Liefde lanceert Vlaamse ooglijn19-10-2023 05:10:23
 22. Aan de slag met een visuele beperking dankzij Orcam myEye18-10-2023 05:10:52
 23. Podcast: Slimme speakers, iets voor jou?17-10-2023 09:10:50
 24. Hightech blindenstok voorgesteld op BrailleTech 2023 in Brussel13-10-2023 05:10:18
 25. Beter zichtbaar voor mensen met een visuele beperking en zuiniger met inkt en energie. Gemeente Meppel introduceert nieuwe huisstijl05-10-2023 06:10:28
 26. Onderzoek in Valkenswaard naar interesse in succesvol Oogcafé29-09-2023 05:09:17
 27. Kijkstrategietraining voor kinderen met een visuele beperking28-09-2023 05:09:07
 28. Begeleiding naar zelfstandigheid: 100% leven met een visuele beperking27-09-2023 05:09:07
 29. Luna Glasses vergroot leefwereld van mensen met nachtblindheid22-09-2023 05:09:09
 30. Een presentatie verzorgen zonder dat je je gasten en het publiek ziet? Dat kan!22-09-2023 05:09:26
 31. Diksmuide heeft een dienstencentrum voor blinden en slechtzienden12-09-2023 06:09:11
 32. Europese Gehandicapten- en Parkeerkaart: Een standaard voor gelijkheid06-09-2023 06:09:42
 33. Wat kan je met tekeningenbanden van ‘Op de tast… het oog’? | Hoe en Wat | Anders Bekeken03-09-2023 05:09:40
 34. MaculaVereniging organiseert beurs voor slechtzienden01-09-2023 12:09:39
 35. Hulpmiddel of app, wat is beter?22-08-2023 05:08:51
 36. Infovisie Flash, nieuws over hulpmiddelen en ICT22-08-2023 05:08:21
 37. 10 dingen die technisch gezien mogelijk zijn maar nu nog niet gebeuren | Top 10 | Anders Bekeken19-08-2023 06:08:14
 38. Strijd tegen halvering budget mensen met een beperking10-08-2023 04:08:14
 39. Webbox – Theo toont je hoe hij de Webbox gebruikt doorheen de dag. Volg jij mee?10-08-2023 04:08:20
 40. Kinderrevalidatieweek Visio Noord midden in de bossen: “Buitengewoon”08-08-2023 04:08:53
 41. NL: Website over braillemenukaarten07-08-2023 04:08:36
 42. Hoe zoek ik met mijn visuele beperking kleding uit in een winkel?04-08-2023 06:08:21
 43. Apple AirTag helpt je spullen terugvinden03-08-2023 05:08:58
 44. Computer vision: Een slimme bril voor blinden – Podcast De Innovatiegolf02-08-2023 05:08:07
 45. United Airlines voorziet alle vliegtuigcabines van braille28-07-2023 05:07:19
 46. De Leyhoeve – Druppelbril27-07-2023 04:07:21
 47. Woonvormen voor visueel gehandicapten Diepenbrockstraat en Zwijsenplein bestaan 25 jaar24-07-2023 04:07:44
 48. BE: De verhoging van de kinderbijslag voor mensen met een handicap zal niet langer leiden tot een vermindering van hun leefloon21-07-2023 06:07:37
 49. BE: PVB-deelbudget – “Moet mijn zoon een proefkonijn zijn?”13-07-2023 06:07:51
 50. Daisybox – intuïtieve Daisyspeler. Luister eenvoudig naar jouw boeken, kranten of tijdschriften12-07-2023 05:07:19
 51. De Go-box+ zorgt voor vergrote en voorgelezen TV-ondertiteling voor slechtzienden en blinden12-07-2023 05:07:03
 52. Hoe installeer en gebruik ik de Go-box of Vo-box?12-07-2023 05:07:48
 53. Hoe installeer en gebruik ik de Daisybox?12-07-2023 05:07:33
 54. Persoonsvolgende budgetten voor personen met een handicap: wachten op Godot12-07-2023 05:07:52
 55. BE: Brilglazen worden beter terugbetaald vanaf 1 augustus11-07-2023 05:07:38
 56. European Disability Card nog onvoldoende bekend in de zorgsector11-07-2023 05:07:39
 57. BE: Waarom je maar beter nog enkele weken wacht als je een nieuwe bril nodig hebt10-07-2023 05:07:11
 58. “Let’s talk about our future” levert platform op voor jongeren met een visuele beperking!06-07-2023 05:07:00
 59. Bartiméus lanceert een digitaal huis dat zelfstandigheid in en om huis stimuleert05-07-2023 05:07:12
 60. Samsung introduceert SeeColors op de TV’s en monitoren05-07-2023 05:07:45
 61. Lezen met ondersteunende hulpmiddelen27-06-2023 05:06:49
 62. Roeselare maakt werk van verdere bekendmaking European Disability Card27-06-2023 05:06:39
 63. High-tech mouw vertaalt emoties voor mensen met een visuele beperking24-06-2023 06:06:30
 64. Bewegwijzering printen voor slechtzienden22-06-2023 07:06:40
 65. Licht en Liefde zorgt al 100 jaar voor blinden: Vereniging zoekt financiële steun en vrijwilligers15-06-2023 05:06:33
 66. Den Brillenman gaat samenwerken met Ecoso10-06-2023 05:06:19
 67. My Board Buddy AIR – Smartboard oplossing voor leerlingen en werknemers met een visuele beperking10-06-2023 04:06:13
 68. My Board Buddy GO – Smartboard oplossing voor leerlingen en werknemers met een visuele beperking10-06-2023 04:06:44
 69. Mechelse brillenman wil betaalbare bril voor iedereen09-06-2023 04:06:35
 70. Vision Pro is ook te bedienen zonder ogen en handen – Toegankelijkheid is goed geregeld08-06-2023 12:06:46
 71. Video European Disability Card winnaar in onderdeel “Product & service” op Video Experience Day!08-06-2023 05:06:21
 72. Tips om last van zonlicht tegen te gaan06-06-2023 05:06:33
 73. BE: Demo van het toekomstige elektronische aanvraagformulier voor personen met een handicap01-06-2023 05:06:26
 74. Mensen met een handicap krijgen vanaf volgend jaar automatisch EDC-kaart31-05-2023 04:05:23
 75. Brailleliga – Voor de tweede jaar is ons activiteitenverslag van 2022 ook beschikbaar als podcast!27-05-2023 06:05:55
 76. Webinar: Met een visuele handicap boodschappen doen in de winkel en online26-05-2023 05:05:02
 77. Iedereen mee met de European Disability Card25-05-2023 05:05:16
 78. Een stuurhendel met trillingen leidt slechtzienden vooruit24-05-2023 05:05:32
 79. Waar dagbehandeling en flexibele zorg elkaar ontmoeten24-05-2023 05:05:12
 80. Resultaten campagne Oogvereniging eerste kwartaal 202324-05-2023 04:05:50
 81. Tips bij verlies van zicht in 1 oog23-05-2023 05:05:52
 82. Webinar: Een brailleleesregel, welke moet ik nemen?16-05-2023 05:05:11
 83. Stopcontacten, braille en meer… | Oké-momenten – Deel 6 | Anders Bekeken13-05-2023 11:05:30
 84. Webinar: Maatschappelijk Werk van Visio, wat kun je er aan hebben?10-05-2023 05:05:46
 85. NL: Manifest aangeboden aan de overheid09-05-2023 04:05:43
 86. BE: Gehandicaptenparkeerkaart aanvragen kan maanden duren09-05-2023 05:05:47
 87. Ergra Low Vision Instructie Video E-Scoop Bril05-05-2023 05:05:35
 88. Ergra Low Vision Instructie Video Handloep05-05-2023 05:05:25
 89. Ergra Low Vision Instructie Video Loepenbril05-05-2023 05:05:09
 90. Ergra Low Vision Instructie Video Luxo Loeplamp05-05-2023 05:05:55
 91. Ergra Low Vision Instructie Video Telescoopbril05-05-2023 05:05:41
 92. Ergra Low Vision Instructie Video Visolux05-05-2023 05:05:25
 93. Ergra Low Vision Instructie Video Beeldschermloep05-05-2023 05:05:09
 94. Ieder(in): ‘Toegankelijkheid verkiezingen kan nog steeds stuk beter’02-05-2023 11:05:29
 95. KPN Gidsservice stopt02-05-2023 05:05:26
 96. Overzicht bevestigingssystemen om iPad enz. goed te positioneren28-04-2023 05:04:39
 97. Dominieke Bos-Havinga (53), Lid in de Orde van Oranje-Nassau26-04-2023 04:04:44
 98. Koninklijke onderscheiding voor vier bewoners van Het Schild26-04-2023 04:04:43
 99. Veel belangstelling voor de Oogdag in Friesland26-04-2023 05:04:32
 100. Iriscare betaalt vanaf 2024 individuele hulpmiddelen terug voor personen met handicap22-04-2023 05:04:27
 101. 3 nieuwe apps op BlindShell GSM20-04-2023 06:04:25
 102. Koninklijke Visio | iExpress Myself19-04-2023 07:04:28
 103. Licht en Liefde16-04-2023 05:04:03
 104. Lebbeke – Gemeentebestuur verder in zee met European Disability Card15-04-2023 05:04:44
 105. Rinske Westerhout zet ervaring om in inspiratie voor een ander13-04-2023 06:04:34
 106. Infovisie Flash, nieuws over hulpmiddelen en ict voor blinden en slechtzienden11-04-2023 05:04:22
 107. Beernem rolt European Disability Card uit04-04-2023 06:04:50
 108. NL: Geen ZieZo-beurs in 202303-04-2023 04:04:53
 109. Unilever voegt QR-code toe voor slechtzienden31-03-2023 05:03:08
 110. Iedereen Verlicht29-03-2023 07:03:44
 111. Handige tips om je brood te smeren als je blind of slechtziend bent24-03-2023 07:03:25
 112. Drinken inschenken als je blind of slechtziend bent24-03-2023 07:03:12
 113. Handige hulpmiddelen om geld te herkennen zonder te hoeven kijken24-03-2023 07:03:37
 114. NL: Peuter, kinder- en jeugdrevalidatiegroepen (van 2 tot 20 jaar)23-03-2023 07:03:53
 115. ReadEasy Evolve21-03-2023 07:03:14
 116. Blindshell Classic 2, een alternatieve smartphone21-03-2023 07:03:55
 117. Sneller persoonlijk zorgbudget voor mensen met handicap in noodsituatie18-03-2023 11:03:47
 118. Nancy werkt op een stembureau: ‘Stemmen is voor iedereen, ook mensen met een beperking’17-03-2023 06:03:31
 119. SmartVision, derde generatie van een oude bekende16-03-2023 06:03:49
 120. Blind, een streekvervoerstaking en toch zelfstandig willen stemmen: dat moest dit jaar zo15-03-2023 07:03:41
 121. Visueel beperkten kunnen zelfstandig stemmen met stemmal15-03-2023 07:03:44
 122. Wijnegem Shopping zet QR-codes op vuilnisbakken voor blinden en slechtzienden die afval willen sorteren15-03-2023 07:03:39
 123. Met wat hulp kleurt slechtziende Sandra voor het eerst zelf het juiste vakje rood15-03-2023 07:03:31
 124. Zo doe je dat! Zonder te kijken het juiste stemvakje vinden15-03-2023 05:03:03
 125. Zelfstandig stemmen met een visuele beperking is een stapje dichterbij: “Mijn stem is eindelijk geheim!”15-03-2023 05:03:36
 126. BE: Dankzij Coline (25) kunnen ook blinden en slechtzienden zelfstandig afval sorteren: “Ik wil dit graag voorstellen aan de Antwerpse schepen Els van Doesburg”15-03-2023 04:03:06
 127. Audio: Evert zoekt naar praktische oplossingen voor slechtziende en blinden mensen bij Bartiméus15-03-2023 12:03:34
 128. Audio: Een donker ervaring voor Tom Herlaar14-03-2023 07:03:21
 129. NL: Deze keer meer stembureaus toegankelijk voor mensen met een beperking14-03-2023 06:03:57
 130. NL: Gratis met de hubtaxi naar het stembureau en terug14-03-2023 06:03:39
 131. NL: Gratis vervoer naar stembureaus voor mensen met een beperking in Helmond: zo zit dat14-03-2023 06:03:16
 132. Smallingerland – Stemmal en soundbox helpen blinden en slechtzienden bij het stemmen13-03-2023 09:03:54
 133. Als staken het stemmen belemmert: botsende rechten in aanloop naar de verkiezingen11-03-2023 06:03:23
 134. Blinden kunnen in Súdwest-Fryslân niet geheel zelfstandig stemmen: hulpmiddelen niet op tijd aangeschaft10-03-2023 06:03:30
 135. Maastricht – Drie van de zestig stemlokalen niet geschikt voor mensen met lichamelijke beperking10-03-2023 06:03:47
 136. Putten – Stemmen met soundbox, braille en koptelefoon voor blinden en slechtzienden09-03-2023 07:03:37
 137. Met het toetsenbord van Hable One kunnen blinden weer smartphones gebruiken09-03-2023 07:03:09
 138. Zelfstandige stemlocaties voor slechtzienden in 95 gemeenten06-03-2023 01:03:21
 139. BE: Mensen met een handicap moeten tot twintig jaar wachten op zorgbudget06-03-2023 01:03:03
 140. BE: Wachttijd voor zorgbudget mensen met handicap kan oplopen tot twintig jaar06-03-2023 07:03:38
 141. VISIOCAST: Afronden en opnieuw beginnen04-03-2023 07:03:04
 142. Maatschappelijk werkers over hun rol bij Visio: “Wij zetten cliënten terug in hun kracht”04-03-2023 07:03:25
 143. Gigantische stembiljetten en ‘stemtaxi’ voor slechtziende en blinde kiezer03-03-2023 07:03:35
 144. Meer zelfstandige stemlocaties voor blinden en slechtzienden03-03-2023 07:03:26
 145. Blinden en slechtzienden in Velsen en regio Haarlem krijgen hulpmiddelen om te stemmen01-03-2023 06:03:11
 146. Vragen over de European Disability Card?28-02-2023 06:02:57
 147. Zorgwijs helpt u de ondersteuning vinden die u nodig hebt28-02-2023 06:02:21
 148. Apparaatje helpt blinden en slechtzienden met lezen: ‘Dit is een uitkomst’24-02-2023 07:02:20
 149. Febelfin geeft brochure ‘Klanten met een beperking ontvangen’ uit24-02-2023 07:02:21
 150. Slechtzienden kunnen zelfstandig stemmen in Smallingerland22-02-2023 08:02:38
 151. Den Haag – Oefenstemdag voor blinde en slechtziende kiezers22-02-2023 08:02:34
 152. Hoe toegankelijk zijn de verkiezingen? Zo maken we stembureaus toegankelijk voor iedereen22-02-2023 06:02:55
 153. Albrandswaard – Kiezers visuele beperking kunnen stemmal en soundbox uitproberen22-02-2023 06:02:22
 154. CDA Hoorn: Onafhankelijk stemmen voor slechtzienden21-02-2023 10:02:54
 155. “Is braillemarkering op medicijndoosjes echt nodig?”21-02-2023 10:02:03
 156. Zaandam – 43 stembureaus toegankelijk voor mensen met beperking18-02-2023 06:02:09
 157. Barendrecht – Kiezers met visuele beperking kunnen stemmal en soundbox proberen17-02-2023 06:02:41
 158. Bril voor kleurenblindheid in Groninger Museum: ‘Ik zie nu alles zoals het hoort!’17-02-2023 06:02:12
 159. Kennisagenda ouderen gepubliceerd16-02-2023 06:02:25
 160. Europese kaart moet in Antwerpen drempel verlagen voor iedereen met erkende handicap: “Zo weet je dat begeleider mee mag in zwembad of museum”15-02-2023 07:02:01
 161. European Diability Card moet vrijetijdsaanbod in Antwerpen nog inclusiever maken15-02-2023 06:02:35
 162. Stad Antwerpen presenteert partnerschap met European Disability Card: “Toegankelijkheid voor iedereen is cruciaal aandachtspunt”15-02-2023 06:02:18
 163. Helmond investeert 14 mille in toegankelijkheid van stembureaus tijdens komende verkiezingen15-02-2023 12:02:00
 164. Dankzij EnChroma-brillen kunnen kleurenblinde bezoekers toch de kleurrijke kunst in het Van Gogh Museum ervaren15-02-2023 12:02:55
 165. Luisteren en voelen, zo kunnen blinde en slechtziende kiezers stemmen in maart15-02-2023 06:02:32
 166. Tips bij gebruik van een koortsthermometer wanneer je blind of slechtziend bent15-02-2023 06:02:33
 167. Zo maken we stembureaus toegankelijk voor iedereen15-02-2023 06:02:22
 168. Blind koffie zetten11-02-2023 03:02:59
 169. Toegankelijk stemmen | Oké-momenten – Deel 3 | Anders Bekeken11-02-2023 01:02:32
 170. VisioKiddo 3 – Spelenderwijs de ontwikkeling stimuleren10-02-2023 06:02:53
 171. Maak kennis met peuterrevalidatie De Vlinder bij Visio Nijmegen09-02-2023 06:02:14
 172. Koninklijke Visio – Nieuwe locatie Revalidatie & Advies in Eindhoven feestelijk geopend03-02-2023 08:02:47
 173. Webinar: Koken wanneer je slecht of niets ziet, dat kan makkelijker03-02-2023 06:02:56
 174. AI-brillen: voorleesbrillen03-02-2023 06:02:08
 175. Heb jij ook moeite met online geldzaken? Je bent niet de enige01-02-2023 07:02:36
 176. BE: Gratis vervoer naar stembureaus voor personen met handicap01-02-2023 07:02:12
 177. NL: Stemmen met een oogaandoening01-02-2023 07:02:43
 178. Snel actie nodig om toegang betalingsverkeer te verbeteren31-01-2023 06:01:33
 179. Eurosleutel: Onbeperkt toegang aan toiletten voor mindervaliden in Nederland en België30-01-2023 07:01:01
 180. Rianne verkoopt 10 jaar voor Bartiméus29-01-2023 01:01:28
 181. Een brailleleesregel, welke moet ik nemen25-01-2023 06:01:57
 182. Een toegankelijke hybride smartphone voor blinden en slechtzienden25-01-2023 06:01:15
 183. Hoe herken ik badkamerproducten met mijn visuele beperking?20-01-2023 07:01:14
 184. Lancering van de European Disability Card in alle lidstaten van de EU20-01-2023 07:01:56
 185. OrCam MyEye 2 snel aan de slag20-01-2023 06:01:07
 186. NL: Geld om makkelijker te stemmen17-01-2023 06:01:13
 187. NL: Financiële impuls voor gemeenten om toegankelijkheid verkiezingen te verbeteren17-01-2023 06:01:40
 188. CDA Zuid-Holland presenteert het tienpuntenprogramma in braille06-01-2023 08:01:58
 189. Introductie ‘Onze Natuur met audiodescriptie’ in De Cinema in Antwerpen op 13-12-202206-01-2023 07:01:09
 190. Oogcafé krijgt verkiezingsprogramma CDA Overijssel in braille05-01-2023 06:01:58
 191. CDA Zuid-Holland presenteert het tienpuntenprogramma in braille05-01-2023 06:01:40
 192. CDA presenteert verkiezingsprogramma in braille04-01-2023 05:01:39
 193. CDA presenteert verkiezingsprogramma in braille04-01-2023 04:01:05
 194. Den Haag krijgt braillepluim voor gedichten op Scheveningse Pier04-01-2023 01:01:05
 195. Gemeente Den Haag ontvangt de braillepluim 2023 voor Braille op de Pier04-01-2023 06:01:17
 196. Mensen met een beperking dagen Vlaamse regering voor de rechter: “Een halve uitkering is niet genoeg”04-01-2023 06:01:00
 197. Tientallen mensen met beperking willen Vlaamse overheid voor de rechter slepen: “Alsof we maar halve mensen zijn”03-01-2023 07:01:37
 198. Vlaams Belang steunt rechtszaak tegen “experiment” Vlaamse regering met deelbudget03-01-2023 07:01:53
 199. Bartiméus in het kort – Zorgboerderij Langbroek03-01-2023 04:01:07

Laatst bijgewerkt op 11 september 2023 – 18:22