Blinde angst

Bron: De Groene Amsterdammer
25 september 1996

Ze zijn zielig.  Maar dan moeten ze zich daar wel naar gedragen.  En  ze zijn griezelig.  Dus blijven we liever uit hun buurt.  Blinden  hebben het niet makkelijk in de ziende wereld.  Dat ondervond ook Michiel  Louter: ‘Dankbaar gebruik ik mijn stok om op de auto’s in te hakken.’

Het is nacht, stikdonkere nacht.  Ik weet niet waar ik ben.  Ik zie  niets.  Zelfs niet mijn handen die ik tegen mijn oogbollen druk.  Wel  hoor ik een gezoem dat aanzwelt tot het onheilspellende geraas van een laag  overkomend vliegtuig.  Het begint te waaien.  In de verte blaft een  hond.  Vertwijfeld herhaal ik voor mezelf dat ik in het scheepsruim van een  geblindeerde rijnaak sta, het van buitenaf zo overzichtelijk lijkende toneel van  de manifestatie Dialoog in het donker.  Maar het helpt niet.  Ik hoor  water stromen.  Overal lijkt zich een afgrond te kunnen openen.  Ik  ben bang voor afgronden.  Zwakjes zwaai ik met mijn blindenstok om me heen.

De rijnaak Augusta is het resultaat van een auto-ongeluk waarbij een vriend van  de Duitse journalist Andreas Heinecke in 1989 het gezichtsvermogen verloor.   Heinecke trachtte zich in te leven in de belevingswereld van zijn vriend en  merkte dat het vertrouwen op visualiteit en het daarmee samenhangende gevoel van  veiligheid in het donker opeens een ernstige knauw krijgt.  Het bracht hem  op het idee een happening op te zetten waarin zienden in een volledig  verduisterde wereld door blinden worden rondgeleid.

In Nederland wonen ongeveer 16.000 blinden en 158.000 mensen die zo goed als  blind zijn.  Het grootste deel daarvan is op latere leeftijd blind  geworden.  Blindheid staat bekend als handicap die moeilijk te accepteren  is.  De groep die pas sinds een paar jaar blind is, kampt doorgaans met  hardnekkige ontkenningsverschijnselen en loopt liever overal tegenop dan een  blindenstok te gebruiken.  Na deze periode van shock en depressie volgt een  moeizaam proces van aanpassing.

‘Voel eens met je stok op de grond’, zegt de geruststellende stem van Ton, de  blinde gids.  Op de grond knispert iets.  Ik buk en voel houtsnippers.   Ton laat mijn hand verder tasten naar natte aarde, boomstammen en een klaterend  fonteintje.  We staan in een parkje.  Met mijn stok de grond  beprikkend schuifel ik verder.  Na een glibberig bruggetje en een  zandvlakte loop ik tegen een marktstalletje aan dat vol ligt met ronde vormen  die naar aardappels, grapefruits en uien ruiken.  Ik realiseer me dat ik  hier zonder Ton met geen mogelijkheid meer wegkom.  Hij heeft de macht.   ‘Het omdraaien van het afhankelijkheidspatroon’, noemt hij dat.

Terwijl auto’s continu lijken op te trekken en af te remmen, volg ik Ton over  een ratelend zebrapad.  Aan de overkant wacht een verzameling vreemde  obstakels.  Het blijken bij nadere inspectie auto’s, parkeermeters en  kinderfietsjes te zijn.  Haast struikel ik over een voor stadskleuters  ontworpen wipeend.  Bij een stukje kippengaas blijkt waar het hondengeblaf  dat ik net hoorde, vandaan kwam.  Het beest vliegt me opeens aan.  Van  Ton mag ik best meppen.  Dankbaar gebruik ik mijn stok om op de auto’s en  het straatmeubilair in te hakken.  Ik voel eindelijk weer dat ik leef.

‘De wereld wordt bewoond door de wezens aan wie hij toebehoort, de zienden.   De wereld die rest, is je eigen lijf en het zelfbeschouwende bewustzijn.’Dit  schrijft de Australiër John Hull in zijn in 1990 verschenen, baanbrekende boek  over blindheid Touching the Rock.  Hull rekende hiermee af met de  wagonlading door blinden geschreven feel good-boeken, die altijd hetzelfde  heroïsche verhaal van crisis, acceptatie en triomf vertelden.

Hulls verhaal bestaat uit een aaneenschakeling van tenenkrommende anekdoten en  cynische commentaren op zijn blindheid, die hem voor zowel zichzelf als de  buitenwereld reduceert tot ‘de toestand van een kleuter die niet weet hoe met de  wereld om te gaan, hoe er deel van uit te maken en hoe die te beheersen’.   In plaats van de geneugten van braille beschrijft Hull de depressies waarin hij  belandt doordat hij zijn kinderen niet kan zien, verhaalt hij over de wrede  grappen die mensen op straat met hem uithalen, beklaagt hij zich erover dat  zienden zelden uit zichzelf een gesprek met hem aanknopen en vertelt hij hoe  serveersters steevast aan zijn vrouw vragen of hij koffie of liever een glas  chocomel lust.

De grootste tragiek van blindheid is voor Hull dat alle beelden langzaam maar  zeker uit het hoofd verdwijnen.  Na op zijn veertigste blind te zijn  geworden, vergat Hull binnen een paar jaar hoe zijn familie, zijn huis en  uiteindelijk zelfs cijfers er uitzien.  ‘Blindheid is als een gigantische  stofzuiger die op je leven neerkomt, en bijna alles wegzuigt.  Je  herinneringen, je interesses, je voorstelling van tijd en hoe je die wilt  gebruiken, de plaats zelf, zelfs de wereld, alles wordt weggezogen.  Je  bewustzijn raakt leeg.’Bij blinden wordt het visuele en ruimtelijke besef vervangen door een  merkwaardige relatie tot de tijd; iets dat Hull ‘blinde tijd’ noemt.  ‘Bij  blinden is het besef op een bepaalde plaats te zijn minder uitgesproken …   Ruimte wordt gereduceerd tot je eigen lichaam, je weet waar je lichaam zich  bevindt, niet door de objecten die je gepasseerd bent, maar door de tijd die de  verplaatsing in beslag neemt.’

Dit leidt volgens Hull onvermijdelijk tot een  verstoorde relatie met de zienden.  ‘Mensen zijn in beweging, ze zijn  tijdelijk, ze komen en ze gaan.  Ze komen uit het niets, en ze  verdwijnen…  Voor de blinde zijn er geen mensen, tenzij ze spreken.’Tegelijkertijd zijn er voor de zienden ook geen blinden, behalve als die zich  met een stok of een geleidehond kenbaar maken.  En dan worden ze meestal  niet begrepen.  Volgens Hull omdat het verdwijnen van visualiteit een haast  niet te bevatten idee is: ‘Het gebeurt heel vaak dat mensen mij leiden door mijn  stok uit de hand te grissen, er iets mee aan te wijzen, erop te tikken en te  zeggen: “Daar.”

‘Een tweede probleem uit de ziende wereld waarmee alle blinden te maken hebben,  is de angst die er voor hen leeft.  Angst die blijkt uit het op straat  doorlopen als een blinde om de weg vraagt, angst die wordt verdrongen door  blinden te overstelpen met overdreven veel aandacht, angst die wordt verhuld  door blinden belachelijk te maken of uit te schelden.

De angst voor blinden is zo oud als de mensheid.  In het oude Israël, waar  ze bekend stonden als ‘levende doden’, dacht men dat blindheid een besmettelijke  ziekte was die door aanraking veroorzaakt kon worden.  Weinig verwonderlijk  leidden ze een erbarmelijk bestaan als bedelaars die af en toe vanaf grote  afstand een aalmoes kregen toegeworpen.

In Europa verdronken de Germanen hun blindgeborenen liever meteen.  De  Spartanen smeten ze van een rots af.  In andere Griekse stadstaten wisten  blinden uit de hogere klassen het een enkele keer tot wetenschapper of profeet  te schoppen.  De rest leidde een bedelend bestaan.  In Rome werden  blinde jongens verkocht als galeislaaf.  Veel meisjes werden verhuurd als  prostituee.  In de middeleeuwen trokken veel blinden mee met benden het  platteland afschuimende outcasts, om uiteindelijk ergens aan een galg te  eindigen.

De grote uitzondering vormt de Arabische wereld.  Hier worden blinden van  oudsher in speciale scholen getraind in het uit het hoofd leren van de koran.

Pas na de Verlichting, toen denkers als Voltaire en Diderot zich gingen  interesseren voor de filosofische implicaties van blindheid, begon de positie  van de gemiddelde blinde langzaam aan te verbeteren.  Diderot betoogde in  1749 in zijn Brief over blinden dat blinden in staat zijn om op hun eigen wijze  een complete en adequate wereld te creëren.  Aangezien zij in deze  ‘blindenidentiteit’ geen gevoelens van invaliditeit of ontoereikendheid hoeven  te hebben, is het ‘probleem’ van hun blindheid vooral een probleem van de ziende  mens.

Dit soort verlichte ideeën leidden aan het einde van de achttiende eeuw tot het  oprichten van de eerste blindenscholen, waarin het vinden van een eigen  identiteit en een daaruit voorvloeiende levensvervulling centraal stond.   De vooroordelen zijn vandaag de dag echter nog lang niet weggenomen.   Hoewel er in Nederland inmiddels blinden werken als rechter, professor en  cabaretier, is het meer algemene beeld dat van een grote werkloosheid.  Uit  enquêtes blijkt dat de huiver van werkgevers om een blinde aan te nemen, voor  een groot deel wordt bepaald door de nog steeds volop bloeiende ideeën over  blinden als zijnde zielig, onhandig en zwakhoofdig.

Naar de oorzaken hiervan is nauwelijks wetenschappelijk onderzoek gedaan. één van de weinigen die er iets over te melden heeft, is Donald Kirtley, de  blinde auteur van het standaardwerk The Psychology of Blindness (1975).  In  dit boek betoogt hij dat in de omgang met blinden angst de toon zet.

Kirtley gelooft dat blindheid sinds antieke tijden vrij algemeen wordt gezien  als een goddelijke straf voor zonden van overwegend seksuele aard, die in het  geval van blindgeborenen begaan moet zijn door één van de ouders.  Dit  beeld is verwerkt in de twee archetypische rollen die volgens Kirtley aan  blinden worden toegekend: de geperverteerde en de profeet.

De belangrijkste vertegenwoordiger van de eerste is natuurlijk Oidipous, de  koningszoon die zichzelf de ogen uitsteekt na met zijn moeder te hebben  geslapen.  Tot in de late middeleeuwen werden incestplegers en verkrachters  vaak bestraft met het uitsteken van de ogen, vertelt Kirtley, waarbij de  rechters argumenteerden dat met het verdwijnen van visuele prikkels de seksuele  prikkel eveneens uitdooft.

Het andere archetypische beeld verenigt wijsheid, spiritualiteit en paranormale  begaafdheid in zich: de blinde als halve heilige.  Volgens Kirtley werd dit  gezien als een compensatie van de goddelijke straf: doordat de zondaar niet meer  kan zien, kan hij ook niet meer begeren en heeft hij dus geen andere keuze dan  de ultieme deugdzaamheid.  De blinde psycholoog wijst ook op de  judeo-christelijke doctrine die leert dat het lijdzaam ondergaan van door  zondigheid ontstane ellende automatisch leidt tot heiligheid.

Volgens Kirtley tonen deze archetypen twee zijden van dezelfde medaille:  castratieangst.  Hij plaatst deze angst vervolgens in het samenlevingsmodel  van de freudianen Chevigny en Braverman, volgens wie de wereld doordrenkt is van  de relatie tussen visualiteit en (mannelijke) seksualiteit.  Dit zou onder  meer blijken uit de popularititeit van pornografie, miss-verkiezingen,  borstimplantaties en gezegden als ‘Hij kleedde haar uit met zijn ogen’en ‘Ze  smolt onder zijn blik’.

Kirtley verklaart hiermee de vijandige reacties op blinden.  Zienden  identificeren seksualiteit en visualiteit zozeer met elkaar, dat alleen al het  idee niet meer te kunnen zien zorgt voor acute castratieangst.  Deze angst  roept agressie op die wordt uitgeleefd door zich te wreken op de oorzaak ervan:  de blinden.  De reactie van mensen die hun onlustgevoelens beter onder  controle hebben is milder, maar in essentie hetzelfde: zij gaan gewoon alles wat  met blinden of blindheid te maken heeft uit de weg.

Ook het adoreren van blinden als halve heiligen komt voort uit castratieangst.   De vage afkeer die de gemiddelde mens volgens Kirtley ten opzichte van blinden  voelt, leidt in meer gevoelige naturen tot een schuldgevoel dat wordt  gereduceerd door het ontwikkelen van medelijden.  Uit dit medelijden groeit  weer de wens om de blinde voor zijn leed te compenseren door hem allerlei  verheven karaktertrekken toe te dichten.  Volgens Kirtley komt dit  mechanisme vaak aan het licht wanneer blinden weinig waardering voor deze  verheerlijking blijken te hebben of hen aangeboden hulp weigeren.  Daar  wordt door de zienden vaak een excuus in gezien om de blinde nooit meer te  hoeven ontmoeten.

Blindheid is een scherm tussen de visuele en de niet-visuele wereld dat alleen  kan worden opgelicht door open te zijn over de implicaties van blindheid voor  zowel de blinde als de ziende wereld.  Het probleem is dat de twee werelden  zo weinig van elkaar weten.

De vraag is hoe interessant interactie is als alle visuele communicatielijnen  zijn doorgesneden.  In de woorden van John Hull: ‘Bijna altijd ben ik mij  ervan bewust als ik glimlach.  Ik voel dat ik mijn spieren aanspan; niet  dat mijn lachen geforceerd is, alsof ik het niet meen, maar het is een min of  meer bewuste poging geworden.  Hoe komt dat?   Ik denk omdat er geen  bekrachtiging is.  Er komt geen glimlach terug.

Michiel LOUTER

Delen
Share on Facebook0Tweet about this on Twitter0Share on Google+0Share on LinkedIn0Email this to someonePrint this page

 1. De Lion-Francout Prijs 2019 toegekend aan de heer Frédéric Storme06-10-2019 06:10:26
 2. Elke dag wat minder zien. Maar toch niet bang zijn voor het zwarte gat23-09-2019 05:09:38
 3. NCB viert dankbaar haar 95-jarig bestaan31-08-2019 05:08:51
 4. Sprookjesachtig spektakel08-06-2019 06:06:32
 5. Slechtziende Maaike kan lezen dankzij de OrCam04-06-2019 06:06:18
 6. Aan tafel bij Monique Van den Abbeel: “Ik probeer liefst speciale dingen uit”30-04-2019 06:04:41
 7. Elk weekend start met een moedige/mooie/machtige medemens30-04-2019 06:04:25
 8. Het verlangen naar zicht blijft26-04-2019 06:04:33
 9. Coole kunst kijkers09-04-2019 09:04:28
 10. Marina is blind, maar rent, fietst, rijdt paard en filmt alles31-03-2019 08:03:56
 11. Loredana is slechtziend en heeft een dochtertje: ‘Mijn handicap kon me niet tegenhouden om mama te worden’20-03-2019 07:03:00
 12. Week Brailleliga 2019 – TV spot AUDIODESCRIPTIE19-03-2019 06:03:07
 13. Overleven en ontspannen08-03-2019 09:03:52
 14. Danielle (40) lijdt aan Retitinis Pigmentosa (RP): ‘Ik word langzaam blind’11-02-2019 08:02:46
 15. “Ik weet dat het raar overkomt, maar die zonnebril is nodig”12-01-2019 07:01:07
 16. Wat ziet iemand die blind is als hij droomt?05-01-2019 07:01:09
 17. ‘Spijtig dat ik mijn broertje niet heb kunnen zien’26-12-2018 07:12:53
 18. Bartiméus erkend als expertiseorganisatie Zintuiglijk Gehandicapten11-12-2018 07:12:18
 19. Slechtziend, wat nu? Het verhaal van Ed @ Koninklijke Visio08-12-2018 07:12:07
 20. Een blinde kleinzoon: na de schrik, genieten van zijn boeiende ontwikkeling27-11-2018 07:11:53
 21. ‘Ik zou haar zo graag zien, al was het maar één keer!’24-11-2018 11:11:25
 22. ‘Koen voelde zich enorm schuldig na die crash’24-11-2018 11:11:20
 23. Nieuwe EU-regels moeten leven gehandicapten makkelijker maken17-11-2018 08:11:22
 24. Mijn kind heeft een oogaandoening16-11-2018 07:11:02
 25. Hoe leeft een gezin met blinde ouders en ziende kinderen?16-11-2018 07:11:48
 26. Inspirerend verhaal over Hein die door een klimongeluk blind werd16-11-2018 07:11:05
 27. “Blinden worden een beetje vergeten”16-11-2018 07:11:57
 28. “Waarom mag ik niet sterven?”16-11-2018 07:11:42
 29. Als ik blind word, wil ik niet meer leven15-11-2018 09:11:42
 30. Mads (6) is geboren zonder ogen en Sparta’s grootste fan27-10-2018 06:10:23
 31. Winteruur: laat je niet verrassen!26-10-2018 06:10:22
 32. Vernieuwd kinderdagverblijf ‘Woluland’ geopend25-10-2018 05:10:19
 33. Nieuwe crèche voor dove en blinde kinderen geopend19-10-2018 04:10:37
 34. Den Bosch – Hoe is het om blind te zijn? ‘Ik schrok van die auto die een peut gas gaf’15-10-2018 09:10:59
 35. Leven met een visuele beperking: “Het is alsof ik altijd door een smalle buis kijk”15-10-2018 09:10:00
 36. Karin (48) ziet door een oogziekte nog maar 3% en wordt uiteindelijk blind12-10-2018 05:10:03
 37. ‘Ik mocht thuis hulp vragen, maar moest het altijd eerst zelf proberen’11-10-2018 06:10:19
 38. De Lion-Francout Prijs 2018 toegekend aan de heer Tom Van Peer30-09-2018 06:09:07
 39. Roxana is volledig blind en moeder: ‘ondanks mijn beperking heb ik nooit getwijfeld’29-09-2018 07:09:42
 40. “Het blind zijn zou ik niet aankunnen”19-09-2018 06:09:06
 41. Blinde stadsbeiaardier wint prestigieuze prijs16-09-2018 06:09:43
 42. Ran (42) wordt langzaam blind maar blijft baas van haar bedrijf16-09-2018 06:09:39
 43. “De beiaard maakt me vrolijk, deze erkenning doet extra deugd”14-09-2018 05:09:27
 44. Ondanks visuele beperking tilt Tom Van Peer beiaardkunst naar hoog niveau!10-09-2018 09:09:02
 45. Slechtziende Gerard Uilenberg: ‘Van de krant lezen krijg ik een zwarte neus’20-07-2018 06:07:08
 46. Steeds meer discriminatieklachten van mensen met een beperking13-06-2018 08:06:50
 47. Vlog 34. Blind voor 1 feestje – Blind voor 1 dag12-06-2018 06:06:22
 48. ‘Ik ben blind, maar verder is alles goed’16-05-2018 08:05:12
 49. ‘Het geeft me rust nu het in huis is’22-04-2018 10:04:51
 50. Vaker discriminatie van gehandicapten en chronische zieken16-04-2018 07:04:58
 51. Nooit eerder zoveel klachten over discriminatie gehandicapten16-04-2018 07:04:55
 52. Van je beperking je kracht maken – Esther Crombag (43)03-04-2018 12:04:12
 53. Ferry is blind en vlogt volop: ‘Ik weet nooit of ik goede beelden heb’28-03-2018 08:03:01
 54. ‘Blind, maar ik wilde niet minder zijn dan anderen’24-03-2018 08:03:41
 55. “Mensen proeven niet meer, ze eten met hun ogen”22-03-2018 09:03:29
 56. Kortrijk – Nieuw dagcentrum Blindenzorg Licht en Liefde14-03-2018 08:03:16
 57. Koken als een chef als blinde, het is mogelijk (Brailleliga)14-03-2018 08:03:51
 58. “Met trucjes worden blinden topchefs”13-03-2018 08:03:43
 59. ‘Soms zie ik mijn droom weer zoals vroeger, een fijne ervaring’05-03-2018 08:03:53
 60. “Dit vergroot contact van bewoners met buitenwereld”28-02-2018 08:02:28
 61. Woonzorgcentrum Oleyck krijgt schenking voor slechtziende bewoners27-02-2018 09:02:06
 62. De samenleving maakt mij gehandicapt27-02-2018 09:02:07
 63. Toos (65) ging aan de drank toen haar zoon blind werd22-02-2018 09:02:49
 64. Ik ben blind en keek naar Taboe: ‘De maatschappij maakt van mijn blindheid een beperking’15-02-2018 11:02:57
 65. De blinden van ‘Taboe’: “Zelfmedelijden is erger dan een handicap”14-02-2018 08:02:48
 66. Emotionele getuigenissen tijdens nieuwste aflevering ‘Taboe’: “Al dertig jaar blind, en verdriet wordt steeds groter”12-02-2018 11:02:57
 67. Taboe > Omgaan met een visuele beperking12-02-2018 07:02:35
 68. Taboe > Kinderen krijgen12-02-2018 07:02:58
 69. Eén > Taboe > Taboe met audiodescriptie12-02-2018 07:02:40
 70. Taboe > De droefheid is altijd dichtbij12-02-2018 07:02:02
 71. Eén > Taboe > Wat is geluk?12-02-2018 07:02:37
 72. Eén > Taboe > Het beste uit de zaalshow van aflevering 4 (blinden en slechtzienden)11-02-2018 10:02:27
 73. “Ik had op een blind date gehoopt”: Philippe Gebeuls lacht met blinden en slechtzienden11-02-2018 10:02:46
 74. Zeist – Raadsleden als blinden door centrum11-02-2018 09:02:49
 75. Nederlands icoon van onderwijs doofblinden, Jan van Dijk, overleden27-01-2018 08:01:26
 76. Mensen met een beperking? “Noem het zoals het is: handicap”24-01-2018 11:01:39
 77. ‘Zolang televisiemakers een handicap als angstaanjagend beschouwen, komen we nooit verder’19-01-2018 01:01:14
 78. Comédienne Lies Lefever: “Kinderen hebben geen perfectie nodig. Ze hebben gewoon een moeder nodig”16-01-2018 09:01:23
 79. “Zij speelde Sinterklaas, ik zwarte piet”14-01-2018 10:01:12
 80. Uitgegleden en vergeefs gereanimeerd14-01-2018 10:01:26
 81. Lies Lefever overleden – “Lies Lefever zal ons vooral bijblijven als een moedig iemand” (artiestenbureau)13-01-2018 10:01:38
 82. “Liesje, je hebt ons een mooie tijd cadeau gedaan”13-01-2018 10:01:57
 83. “Altijd die grapjes, altijd die glimlach…”13-01-2018 10:01:35
 84. Vrienden en familie halen herinneringen op bij rouwregister Lies Lefever13-01-2018 10:01:02
 85. Lies Lefever werd nog tevergeefs gereanimeerd na ongelukkige val in keuken12-01-2018 09:01:24
 86. Man van Lies Lefever trof haar nog levend aan in keuken12-01-2018 09:01:06
 87. Geen kwaad opzet bij overlijden comédienne Lies Lefever11-01-2018 05:01:22
 88. De tranen van een clown11-01-2018 04:01:57
 89. Kamagurka: “Aan de grond genageld”11-01-2018 02:01:28
 90. Geubels: “Lies was fantastische madam”11-01-2018 02:01:51
 91. Video: Parket over dood Lies Lefever11-01-2018 02:01:12
 92. Martin Heylen over dood Lies Lefever: “Ze wist uit drama altijd iets positiefs te halen”11-01-2018 02:01:12
 93. Lies Lefever (1980-2018): het manusje-van-alles dat overal even graag werd gezien11-01-2018 02:01:30
 94. Parket onderzoekt de zaak, maar alles wijst op ongeval11-01-2018 02:01:36
 95. “Verschrikkelijk, Lies was warme, lieve, positieve vrouw”11-01-2018 02:01:30
 96. Comédienne Lies Lefever (37) onverwacht overleden11-01-2018 02:01:32
 97. ‘Lies Lefever toch niet. Van alle mensen op aarde, toch niet zij’11-01-2018 02:01:57
 98. Maureen (45) moest haar baan opgeven door een progressieve oogziekte11-01-2018 07:01:30
 99. Visio De Vlasborch in Vught11-01-2018 07:01:08
 100. Esther Crombag – INTERVIEW @ Leadership Experience03-01-2018 11:01:41
 101. ‘Mensen met beperking slechter af’23-12-2017 09:12:32
 102. Breda – Complex voor blinden en slechtzienden aan Valkenierslaan21-12-2017 08:12:05
 103. Hechtel-Eksel – Ruim 170 gasten dineren als blinden14-12-2017 09:12:37
 104. Probeer te genieten en wees dankbaar voor wat je wel hebt’13-12-2017 09:12:11
 105. Pieter van der Horst: „Ik zie letters en daartussen gaten”13-12-2017 09:12:05
 106. Hoe slechtzienden de drukte van de stad ervaren06-12-2017 10:12:35
 107. VN-verdrag handicap nog onvoldoende geïmplanteerd in Nederland01-12-2017 09:12:06
 108. Radio509 live op het Oogcongres in de Jaarbeurs Utrecht22-11-2017 12:11:24
 109. Blinde spreker leidt ondernemers in de Moerdijkzaal door de duisternis15-11-2017 12:11:50
 110. ‘Je kunt in Nederland heel makkelijk beroepsblinde worden’13-11-2017 09:11:05
 111. ‘Lichaamsbeweging en verbetering van zicht meest effectief bij valpreventie’08-11-2017 09:11:41
 112. Speciaal café voor blinden en slechtzienden: “Hier helpen wij elkaar”06-11-2017 08:11:41
 113. Camping Karen & James – Bezoek van jongeren met visuele beperking02-11-2017 08:11:06
 114. Lunch in het donker02-11-2017 08:11:25
 115. Zicht op scherp: We draaien weer op winteruur27-10-2017 12:10:28
 116. Sint-Truiden – Voorzitster Stedelijke Adviesraad voor Mensen met een Beperking krijgt eerbetoon23-10-2017 10:10:45
 117. Advies aanvraag VN-verdrag handicap22-10-2017 10:10:35
 118. De Lion-Francout Prijs 2017 toegekend aan de Heer Julius Schellens18-10-2017 09:10:16
 119. Iris (19): ‘Het is alsof je door een wc-rol kijkt’16-10-2017 08:10:03
 120. Syenna op het terras15-10-2017 08:10:29
 121. Marina (12): ‘Ik laat zien dat ik alles kan’15-10-2017 08:10:50
 122. Marina (12): ‘Hoe mijn ouders eruitzien, weet ik niet’14-10-2017 08:10:12
 123. Wie durft er blind de Coolsingel over?14-10-2017 07:10:22
 124. Max (11): ‘Alles wat anderen ook doen’14-10-2017 07:10:55
 125. Blindemanstocht valt Bruls niet licht13-10-2017 07:10:20
 126. Leiden trapt af met bewustwordingsactie voor overstekende blinden en slechtzienden13-10-2017 07:10:28
 127. #VraagMaarRaak ofwel Q&A Scheel kijken met kunstogen! Zou ik willen zien?13-10-2017 07:10:22
 128. Blind oversteken in Leidse binnenstad13-10-2017 07:10:38
 129. Gerdi Verbeet vond blind oversteken linke soep en doodeng13-10-2017 05:10:52
 130. Wethouder steekt geblinddoekt druk Leids zebrapad over13-10-2017 05:10:57
 131. Timme (8): ‘Soms moet het gewoon even anders’13-10-2017 08:10:58
 132. Sanne (18): ‘Ik bedacht slimme trucjes’13-10-2017 08:10:26
 133. Lynn Daeghsels over vier missies van de Brailleliga13-10-2017 08:10:22
 134. Met taststok door Beetsterzwaag11-10-2017 11:10:53
 135. Voorbijgangers ervaren leven met handicap10-10-2017 08:10:43
 136. Woning op maat voor gehandicapten met visuele beperking09-10-2017 06:10:37
 137. Procter & Gamble maakt advertenties toegankelijker voor blinde en dove consumenten03-10-2017 07:10:12
 138. Update: Maarten: “Ik werd blind, waarom?”01-10-2017 08:10:25
 139. Vlog 3. EHBO – Enkele hulpmiddelen bij oogproblemen22-09-2017 08:09:29
 140. Brussels parlement neemt uitgebreidere anti-discriminatiewetgeving aan21-09-2017 02:09:30
 141. Vlog 1. Hier isss… Annemiek18-09-2017 09:09:08
 142. EU geeft mensen met beperking vlottere toegang tot smartphones, transport en gebouwen16-09-2017 07:09:12
 143. Mensen met een handicap moeten makkelijker toegang krijgen tot producten en diensten14-09-2017 10:09:26
 144. Het beste van Camping Karen en James – Jongeren met een visuele beperking14-09-2017 09:09:29
 145. Jared Leto maandenlang ‘blind’ door het leven08-09-2017 12:09:19
 146. Slechtziende Guido Kesler helpt bij Visio nu lotgenoten06-09-2017 09:09:02
 147. Tips voor slechtziende senioren in thuisomgeving25-08-2017 07:08:24
 148. Video: Brandweer regelt sneeuw voor mevrouw Van Aarem17-08-2017 03:08:34
 149. Nederland laat mensen met een beperking links liggen25-07-2017 02:07:41
 150. Kunnen blinde mensen ook hooggevoelig zijn?22-07-2017 12:07:21
 151. Gertjan’s VLOG 3 | Brailleleesregel gekoppeld met mijn iPhone14-07-2017 10:07:58
 152. Oogpatiëntenorganisaties willen intensiever gaan samenwerken11-07-2017 08:07:46
 153. Je bent blind of slechtziend als je …07-07-2017 12:07:25
 154. Everon Jackson Hooi moest leren blind te zijn07-07-2017 12:07:06
 155. Blinde Britse veteraan krijgt nieuwe medailles na verlies op toilet06-07-2017 08:07:23
 156. Houten – Doel: Iedereen kan meedoen05-07-2017 03:07:24
 157. Opbrengst “Blind voor 1 dag” editie 201705-07-2017 01:07:46
 158. “Elk pakje is een herinnering. Maar we moeten vooruit”03-07-2017 07:07:24
 159. Charissa Kalloe – De 10 voordelen van blind of slechtziend zijn30-06-2017 09:06:09
 160. Blinde Gertjan stelt zichzelf even voor!28-06-2017 08:06:02
 161. TV-spot Blindenzorg Licht en Liefde27-06-2017 11:06:36
 162. Blind voor 1 dag 21 juni 201727-06-2017 08:06:09
 163. Hoe is het om blind te zijn? Kaj en Bobbie testen het27-06-2017 08:06:46
 164. Team EyeOpener – Blind voor 1 dag26-06-2017 07:06:28
 165. Handicap blijft extra handicap24-06-2017 12:06:54
 166. Overheid moet beter inclusie van mensen met handicap opvolgen23-06-2017 10:06:19
 167. Mensen met een beperking kunnen onvoldoende participeren in de samenleving23-06-2017 05:06:58
 168. Inclusiespiegel Vlaanderen 201623-06-2017 03:06:02
 169. Resultaten crisiscommunicatie bij kwetsbare groepen online23-06-2017 08:06:03
 170. Sander aan de Wiel is 24 uur lang blind23-06-2017 07:06:49
 171. Blind voor 1 dag – Team Eyeopener23-06-2017 07:06:03
 172. Blind voor 1 dag23-06-2017 07:06:45
 173. Agnes is voor één dag net zo blind als vriendin Ria23-06-2017 07:06:11
 174. Een Andere Kijk – Reportage van slechtziende Leticia en Jan22-06-2017 07:06:07
 175. Giphart en Van Zanen blind voor een dag: “Erg beangstigend”22-06-2017 11:06:57
 176. Even blind door het leven voor zoontje en lotgenoten22-06-2017 07:06:00
 177. Modeontwerper doet Blind challenge voor inspiratie22-06-2017 07:06:53
 178. Nederlanders gaan ‘blind voor een dag’21-06-2017 10:06:09
 179. ‘Als ze me loslaat, weet ik niet waar ik naartoe moet’21-06-2017 10:06:25
 180. Bart is voor één dag blind en het valt hem ‘vies tegen’21-06-2017 10:06:05
 181. Blind voor 1 dag, team Microsoft steunt het Oogfonds21-06-2017 10:06:42
 182. Blind & EYE21-06-2017 10:06:21
 183. Blind met Dedicon op stap21-06-2017 10:06:03
 184. In jezelf investeren om vooruit te komen20-06-2017 07:06:11
 185. Vughtse Stichting Robert Coppes neemt woonvormen over van Visio de Vlasborch18-06-2017 05:06:39
 186. Verlamde en blinde Italiaanse dj moest naar Zwitserland voor waardige dood18-06-2017 05:06:16
 187. Slechtzienden geven elkaar tips en steun in Lopiks Dorpshuis18-06-2017 04:06:38
 188. PvdA en CU geblinddoekt op gemeentehuis18-06-2017 04:06:24
 189. Paus probeert bijna blind meisje te genezen met handoplegging18-06-2017 04:06:17
 190. Op deze manier vinden ook blinde kinderen hun chocolade eieren in de tuin18-06-2017 04:06:09
 191. Nynke (15): “God heeft een plan met mijn blindheid”18-06-2017 03:06:11
 192. Mijn kind is zeer slechtziend18-06-2017 03:06:29
 193. Minister en sterrenchef brunchen als slechtzienden18-06-2017 03:06:59
 194. Moeder maakt bucketlist voor dochter met oogziekte18-06-2017 03:06:33
 195. ‘Rosa’ uit Thuis even in voetsporen van televisiedochter op Leuvense markt18-06-2017 03:06:28
 196. Marrit Postma: ‘Ik zal zelf niet met de kinderwagen lopen’18-06-2017 03:06:26
 197. Meer klachten over discriminatie van gehandicapten18-06-2017 03:06:03
 198. Op fakbartocht met een blindenstok18-06-2017 03:06:15
 199. Maarten: “Ik werd blind, waarom?”18-06-2017 03:06:45
 200. Blind, Happy and Free18-06-2017 03:06:37

Laatst bijgewerkt op 5 juni 2011 – 10:05