Toegankelijkheid ziekenhuizen – Assistentiehonden in België

VLAAMS PARLEMENT
SCHRIFTELIJKE VRAGEN

JO VANDEURZEN
VLAAMS MINISTER VAN WELZIJN, VOLKSGEZONDHEID EN GEZIN

Vraag nr. 277
van 8 januari 2014
van ANN BRUSSEEL

Toegankelijkheid ziekenhuizen – Assistentiehonden

Het meldpunt binnen de Belgian Assistance Dog Federation (BADF) ontvangt regelmatig meldingen van personen die met hun assistentiehond geen toegang krijgen tot een ziekenhuis, hetzij als bezoeker, hetzij als patiënt.

Vaak kan het centrum via bemiddeling verkrijgen dat de betrokkenen in deze situaties toch toegang krijgen met hun assistentiehond. Het weigeren van de toegang van personen met een assistentiehond komt neer op indirecte discriminatie en is in strijd met het decreet betreffende de toegankelijkheid van publieke plaatsen voor personen met een handicap én met het door België geratificeerde VN-verdrag inzake de rechten van personen met een handicap.

Echter, de Hoge Gezondheidsraad oordeelt in een advies van 18 oktober 2004 dat “de toegang van geleidehonden tot acute verzorgingsinstellingen verboden is behoudens tegenbericht, gemotiveerd door het comité voor ziekenhuishygiëne van de desbetreffende instelling”.

Heel wat ziekenhuizen maakten inmiddels een uitzondering op dit advies en laten assistentiehonden toe via een interne procedure waarin wordt vastgelegd aan welke voorwaarden moet worden voldaan en welke hygiënemaatregelen moeten worden genomen. Echter, dit is jammer genoeg nog niet algemeen.

Het decreet van 28 juni 2013 houdende de wijziging van diverse bepalingen van het decreet van 20 maart 2009 betreffende de toegankelijkheid van publieke plaatsen voor personen met een assistentiehond stelt in artikel 3.1.het volgende: “in afwijking van artikel 3 kan de toegang tot publieke plaatsen geweigerd worden:

1° Krachtens een andersluidende wetgevende of reglementaire bepaling;

2° Ingeval het de toegang betreft tot lokalen of gedeelten van lokalen, bestemd voor intensieve zorgverlening en invasieve handelingen;

3° Ingeval het de toegang betreft tot operatiekwartieren en verkoeverkamers, verloskamers, oncohematologie, hemodialyse- en brandwondeenheden.”

In zijn advies van 12 oktober 2011 stelt het Centrum voor gelijkheid van kansen en voor racismebestrijding dat er, behoudens enkele welomlijnde uitzonderingen (lokalen bestemd voor het verstrekken van specifieke zorgen), geen objectieve en redelijke rechtvaardiging kan worden gegeven voor het weigeren van de toegang aan personen die vergezeld zijn van een assistentiehond. Het weigeren van de toegang aan assistentiehonden dient dan ook beschouwd te worden als een vorm van indirecte discriminatie.

Daarom beveelt het centrum aan dat:

– de Hoge Gezondheidsraad een uniforme procedure kan uitwerken waarin de toegang van assistentiehonden tot ziekenhuizen en verzorgingsinstellingen geregeld wordt;
– de algemene regel moet zijn dat personen die vergezeld zijn van een assistentiehond vrij toegang krijgen tot het bezoekerscircuit, de consultatieruimten, de ziekenhuiskamers, de cafetaria enzovoort;
– de procedure de ziekenhuisruimten dient te vermelden waarin assistentiehonden niet toegelaten kunnen worden wegens medisch risico (operatiekwartier, verkoeverkamers, verloskamers, oncohematologie, hemodialyse- en brandwondeenheden) en de aandachtspunten te vermelden met betrekking tot hygiëne en de manier waarop het ziekenhuispersoneel kan gesensibiliseerd worden;
– deze procedure vervolgens per omzendbrief aan alle ziekenhuizen en verzorgingsinstellingen bekendgemaakt wordt.

1. Hoe worden “intensieve zorgverlening” en “invasieve handelingen” gedefinieerd in artikel 3.1. van het decreet van 28 juni 2013?

2. Is het nodig om voor iedere gebruikte term een duidelijke omschrijving te geven zodat het voor iedereen duidelijk is wat kan en niet? Is bijvoorbeeld het geven van infusen of inspuitingen een invasieve handeling? Als dit zo is, mogen/moeten de assistentiehonden in het hele ziekenhuis geweigerd worden. Dat kan toch niet de bedoeling zijn van het decreet.

3. Is er reeds overleg geweest met de federale overheid en meer bepaald met de Hoge Gezondheidsraad om tot een uniforme procedure te komen waarbij de toegang van assistentiehonden tot ziekenhuizen en verzorgingsinstellingen geregeld wordt? Indien ja, graag een toelichting.

4. Is er nog een eventuele wijziging aan de regelgeving nodig om de toegankelijkheid van ziekenhuizen en verzorgingsinstellingen verder te optimaliseren voor personen met een handicap? Wat is de termijn? Wat zijn eventuele verdere knelpunten?

5. Wordt het advies van de Hoge Gezondheidsraad beschouwd als een “andersluidende wetgevende of reglementaire bepaling”? Staat dit advies boven de Vlaamse regelgeving of hoe moeten we dit interpreteren?

6. Kan de minister een inventaris geven van “de andersluidende wetgevende of reglementaire bepalingen” die een weigering van assistentiehonden tot publieke plaatsen inhouden?

N.B. Deze vraag werd gesteld aan de ministers Vandeurzen (vraag nr. 277) en Smet (nr. 241).

JO VANDEURZEN
VLAAMS MINISTER VAN WELZIJN, VOLKSGEZONDHEID EN GEZIN

GECOÖRDINEERD ANTWOORD
op vraag nr. 277 van 8 januari 2014
van ANN BRUSSEEL

1. De lijst van lokalen die onder artikel 3.1 van het decreet van 28 juni 2013 worden afgebakend en waar verbodsbepalingen kunnen gelden, werd overgenomen uit het advies van 18 oktober 2004 van de Hoge Gezondheidsraad betreffende de toegangsmogelijkheid voor geleidehonden op verschillende plaatsen. Er werd in het decreet geen extra definiëring gegeven voor “intensieve zorgverlening” of “invasieve handelingen”. De algemeen medische definitie moet dus, gelezen in de context van het advies van de Hoge Gezondheidsraad, gehanteerd worden.

De Hoge Gezondheidsraad stelt in zijn advies dat er geen wetenschappelijke evidentie bestaat die nosocomiale infecties of epidemieën toeschrijven aan de aanwezigheid van honden. Omdat het niet controleerbaar is of de hond al dan niet drager is van nosocomiale infectieagentia en honden een extra aandachtspunt zijn inzake handhygiëne, berust het advies op de notie van potentieel risico.

Lokalen of gedeelten van lokalen bestemd voor “intensieve zorgverlening” moeten in deze context beschouwd worden als locaties waar gespecialiseerde zorg wordt verleend, type afdelingen voor intensieve zorg of afdelingen voor medium care. De term “invasieve handelingen” omvat een zeer uitgebreide reeks handelingen, waarbij het lichaam wordt binnengedrongen.

2. De plaatsing van een infuus of het geven van een inspuiting is, volgens de strikt medische betekenis een invasieve handeling. De afleiding dat op basis hiervan de toegang tot het volledige ziekenhuis moet geweigerd worden aan (personen met) een assistentiehond is niet correct. Volgens de meest enge invulling van het advies van de Hoge Gezondheidsraad zou enkel gesteld kunnen worden dat de toegang geweigerd moet worden op die locaties waar een infuus wordt geplaatst of een inspuiting wordt gegeven (i.e. het stellen van de invasieve handeling). Immers, na het plaatsen van een infuus of het geven van een inspuiting wordt de plaats waar de natuurlijke barrière werd doorbroken steriel afgedekt, wat de patiënt toelaat om zich vrij te bewegen in en zelfs buiten het ziekenhuis, zonder dat er verhoogd risico is voor nosocomiale infectie.

Omdat in wetgeving vaak een algemene formulering moet worden gebruikt die enerzijds voldoende breed is maar anderzijds kan leiden tot onvoldoende specifieke invulling, is het inderdaad aangewezen om de gebruikte terminologie duidelijk te omschrijven. Eens het attesteringsysteem voor de honden op punt staat en het decreet dus praktijk kent, zal hierover een gerichte communicatie worden opgezet.

3. De Hoge Gezondheidsraad is een wetenschappelijk adviesorgaan van de Federale Overheidsdienst Volksgezondheid, Veiligheid van de Voedselketen en Leefmilieu. Dit orgaan valt aldus onder de bevoegdheid van de Federale overheid.

Dit neemt niet weg dat een overleg met dit orgaan rond het stroomlijnen van de toepassing van het decreet inderdaad is aangewezen, te meer daar in de toepassing van het decreet een belangrijke rol is weggelegd voor de plaatselijke comités voor ziekenhuishygiëne aan dewelke ook de Hoge Gezondheidsraad in zijn advies van 2004 expliciet refereert. Het komt deze plaatselijke comités, vanuit hun opdracht om te waken over de aspecten van ziekenhuishygiëne, toe invulling te geven aan artikel 3.1 2° en 3° van het decreet van 28 juni 2013. Meer bepaald om te bepalen in welke ruimtes dergelijke intensieve zorgverlening/ invasieve handelingen – rekening houdend met de lokale situatie van elk ziekenhuis – praktijk kennen en in hoeverre de mogelijkheid tot verbod waarin het decreet voorziet, hier al dan niet dient te worden toegepast.

4. Een wijziging van het decreet betreffende de toegankelijkheid van publieke plaatsen voor personen met een assistentiehond lijkt op heden niet nodig. Bij de redactie van het decreet van 28 juni 2013 is immers terdege rekening gehouden met het wetenschappelijk advies dat de Hoge Gezondheidsraad terzake heeft geformuleerd. Blijkbaar ligt het knelpunt in het lezen en interpreteren van de tekst. Een duidelijke communicatie naar zowel de gebruikers van assistentiehonden als naar het ziekenhuiswezen is dus inderdaad aan de orde en zal, zoals gesteld in het antwoord op deelvraag 2 ook worden opgezet.

5. Een advies is steeds ondergeschikt aan reglementering. Een advies is geen regelgeving en moet of mag dus ook niet beschouwd worden als “andersluidende wetgevende of reglementaire bepaling”.

6. In de memorie van toelichting bij het decreet van 28 juni 2013 wordt de term “reglementaire bepaling” toegelicht. Deze term verwijst enkel naar uitvoeringsbesluiten van wettelijke regelingen. Het impliceert bijgevolg niet dat interne reglementen van organisaties of handelszaken een toegangsverbod kunnen instellen.

Er is bewust geopteerd om geen expliciete en exhaustieve inventaris van “andersluidende wetgevende en reglementaire bepalingen” in het decreet op te nemen. Er is geoordeeld dat eventueel toekomstige andersluidende bepalingen dan niet gevat zijn, tenzij het decreet telkenmale opnieuw gewijzigd wordt.

Bij bespreking in de Commissie voor Onderwijs en Gelijke Kansen heeft minister Smet gesteld dat hij de “andersluidende wetgevende en reglementaire bepalingen” zal laten inventariseren. Op heden zijn er, na grondig onderzoek, ons slechts twee “andersluidende wetgevende en reglementaire bepalingen” gekend, met name het Koninklijk Besluit over de levensmiddelen en de VLAREM reglementering.

Delen
Share on Facebook0Tweet about this on Twitter0Share on Google+0Share on LinkedIn0Email this to someonePrint this page

 1. Assistentiehonden en hun baasjes krijgen steun van Brussels gewest en Comeos05-12-2018 10:12:31
 2. Honden vaak niet welkom05-12-2018 09:12:42
 3. Assistentiehonden welkom in Senaat. Nu elders nog29-09-2017 06:09:43
 4. Honden niet toegelaten, zelfs de assistentiehond niet28-09-2017 08:09:35
 5. Senaat krijgt straks honden over de vloer26-09-2017 08:09:00
 6. Slechtziende vrouw mag hotel niet binnen met blindengeleidehond25-07-2017 02:07:51
 7. Waar kan ik de stickers ‘Assistentiehond welkom’ verkrijgen?15-06-2017 08:06:17
 8. Blindengeleidehond geweigerd in pitarestaurant14-06-2017 09:06:24
 9. Beringen – Campagne ‘assistentiehonden welkom’14-06-2017 03:06:13
 10. Vrouw met blindengeleidehond mag Panos niet in06-05-2017 08:05:42
 11. “Assistentiehond is wel welkom bij Panos”06-05-2017 08:05:01
 12. Blinde vrouw wordt niet geaccepteerd in winkel24-04-2016 06:04:33
 13. Assistentiehonden wél welkom in pizzeria14-03-2016 08:03:21
 14. Assistentiehonden welkom in stadsgebouwen08-01-2016 08:01:28
 15. Sint-Niklaas – Assistentiehonden ook welkom in stadsgebouwen07-01-2016 10:01:37
 16. Wetgeving blindengeleidehonden in België01-10-2015 04:10:16
 17. Assistentiehonden: RvS beslist over nood aan samenwerkingsakkoord01-10-2015 04:10:23
 18. Nieuwe wet toegang assistentiehonden01-10-2015 04:10:23
 19. Assistentiehonden in publieke plaatsen01-10-2015 04:10:23
 20. Aanvraag blindengeleidehond in België01-10-2015 04:10:22
 21. Assistentiehonden overal welkom in België01-10-2015 04:10:22
 22. Toegankelijkheid ziekenhuizen – Assistentiehonden in België01-10-2015 04:10:22
 23. Attestatie geleidehonden in België01-10-2015 04:10:22
 24. Toegankelijkheid publieke plaatsen voor gebruikers van een assistentiehond01-10-2015 04:10:22
 25. Assistentiehonden worden toegestaan op alle voor het publiek toegankelijke plaatsen in België01-10-2015 04:10:22
 26. Ministerraad: assistentiehonden mogen op publieke plaatsen01-10-2015 04:10:22
 27. Assistentiehonden mogen voortaan op publieke plaatsen01-10-2015 04:10:22
 28. Hulphonden mogen mee01-10-2015 04:10:22
 29. Nieuwe wet toegang assistentiehonden11-09-2015 08:09:42
 30. Assistentiehonden: RvS beslist over nood aan samenwerkingsakkoord11-09-2015 08:09:31
 31. Assistentiehonden in publieke plaatsen11-09-2015 08:09:15
 32. Hulphonden mogen mee11-09-2015 08:09:01
 33. Assistentiehonden mogen voortaan op publieke plaatsen11-09-2015 08:09:46
 34. Ministerraad: assistentiehonden mogen op publieke plaatsen11-09-2015 08:09:27
 35. Assistentiehonden worden toegestaan op alle voor het publiek toegankelijke plaatsen in België11-09-2015 08:09:12
 36. 20 MAART 2009. – Decreet houdende de toegankelijkheid van publieke plaatsen voor personen met een assistentiehond in België11-09-2015 08:09:56
 37. Besluit van de Vlaamse Regering betreffende de regels inzake de attestatie van assistentiehonden, vermeld in artikel 4 van het decreet van 20 maart 2009 houdende de toegankelijkheid van publieke plaatsen voor personen met een assistentiehond in België11-09-2015 08:09:37
 38. Toegankelijkheid ziekenhuizen – Assistentiehonden in België11-09-2015 08:09:19
 39. Informatiebrochure11-09-2015 08:09:54
 40. Toegankelijkheid zwembaden & rouwkamers11-09-2015 08:09:20
 41. Toegankelijkheid ziekenhuizen11-09-2015 08:09:02
 42. Assistentiehonden overal welkom in België11-09-2015 08:09:32
 43. Blindengeleidehonden nog steeds oorzaak tot weigering toegang03-06-2015 08:06:12
 44. Assistentiehonden mogen mee in de klas!19-05-2015 02:05:02
 45. Blindengeleidehonden: niet voor iedereen, maar overal welkom07-05-2015 03:05:28
 46. Video: Geleidehond mag niet in restaurant02-05-2015 01:05:46
 47. Blinde mag restaurant niet in met assistentiehond02-05-2015 08:05:41
 48. Halse politie opent onderzoek01-05-2015 07:05:16
 49. Reactie lokale politie Halle (weigeren blindengeleidehond Xappa)30-04-2015 08:04:06
 50. Blinde met assistentiehond geweigerd in restaurant te Halle30-04-2015 02:04:57
 51. Brugge – Geleidehonden weer toegelaten in koffiezaak19-03-2015 09:03:53
 52. Geen koffie voor jongeman met blindengeleidehond15-03-2015 09:03:58
 53. Assistentiehonden in opleiding mogen ook overal binnen10-03-2015 04:03:32
 54. Assistentiehond in opleiding geweigerd10-03-2015 04:03:08
 55. UZ Gent makkelijker toegankelijk voor personen met een beperking17-09-2014 08:09:02
 56. Personen met een assistentiehond overal welkom26-08-2014 05:08:13
 57. Personen met een assistentiehond overal welkom29-06-2014 06:06:07
 58. Mijn assistentiehond is welkom16-05-2014 02:05:03
 59. Nu wel welkom met geleidehond in indoorspeeltuin14-01-2014 04:01:08
 60. Dentergem – Blindengeleidehond niet welkom in speeltuin10-01-2014 09:01:01
 61. Blindengeleidehond is welkom bij de slager23-12-2013 12:12:39
 62. Celstraf voor wie persoon met assistentiehond toegang weigert19-06-2013 07:06:37
 63. Assistentiehonden geen bezwaar12-05-2012 05:05:09
 64. Ook assistentiehonden in opleiding bij gastgezin welkom op Brusselse openbare plaatsen26-04-2012 04:04:10
 65. Assistentiehonden in spe mogen voortaan op café09-03-2012 06:03:02
 66. Weinig ‘lokale’ racismeklachten16-01-2012 07:01:59
 67. Vlaams Belang wil ‘meldpunt weigering geleidehonden’12-06-2011 07:06:12
 68. Blind meisje mag niet binnen in taverne met blindengeleidehond05-06-2011 05:06:05
 69. Geleidehond toegestaan op openbare plaatsen05-06-2011 04:06:05
 70. Assistentiehonden welkom in elk commissariaat05-06-2011 03:06:17
 71. Stad spoort horeca aan geleidehonden binnen te laten05-06-2011 03:06:24
 72. Assistentiehonden vaak niet welkom05-06-2011 03:06:59
 73. Sint-Niklase middenstand vlot toegankelijk voor mensen met assistentiehond05-06-2011 03:06:11
 74. Hulphond mag op café en restaurant05-06-2011 03:06:32
 75. Blindengeleidehonden mogen voortaan op strand05-06-2011 03:06:03
 76. Weigeren blindengeleidehond is strafbaar05-06-2011 02:06:27
 77. “Open die deur voor mijn hond’05-06-2011 02:06:45
 78. Roosdaal lanceert actie “Assistentiehond”05-06-2011 02:06:26
 79. Blindengeleidehond mee op café of kroegbaas riskeert proces05-06-2011 02:06:09
 80. Leuven verwelkomt assistentiehonden05-06-2011 02:06:50
 81. Zelfklever voor blinden “Assistentiehond welkom”05-06-2011 02:06:04
 82. Assistentiehonden welkom in Scherpenheuvel-Zichem05-06-2011 02:06:44
 83. Assistentiehonden welkom in Beerse05-06-2011 02:06:03
 84. Geleidehonden met baasje warm onthaald in Mechelen05-06-2011 02:06:51
 85. Mechelen verwelkomt “assistentiehonden”05-06-2011 02:06:38
 86. Stickeractie moet van Mechelen05-06-2011 02:06:01
 87. Hond in sporthal05-06-2011 02:06:31
 88. Hulpeloos zonder hond05-06-2011 02:06:18
 89. Geleidehonden straks ook in cinema en in de kerk?05-06-2011 02:06:10
 90. Vrijgeleide voor geleidehond05-06-2011 02:06:55
 91. Geleidehonden moeten geen muilkorf meer dragen op trein05-06-2011 02:06:59
 92. Ziekenhuis laat bij hoge uitzondering een hond toe05-06-2011 02:06:34
 93. Blinde moet hulpje buitenlaten05-06-2011 02:06:31
 94. ‘Meneer, heeft u die hond écht nodig?’05-06-2011 02:06:44
 95. “Niemand heeft last van Bobby”05-06-2011 02:06:46
 96. Sociale huurwoning – Blindengeleidehond geen probleem05-06-2011 02:06:39
 97. Blinde Hasselaar wil niet uit appartement05-06-2011 02:06:26
 98. Verbetering in ondersteuning van personen met een handicap27-05-2011 01:05:52

Laatst bijgewerkt op 1 oktober 2015 – 16:04