Hulphond mag op café en restaurant

Inhoudsopgave

Bron: Het Nieuwsblad
29 november 2003

Cafés en restaurants mogen vanaf volgend jaar geen hulphonden van blinden of  gehandicapten meer weigeren.  Nu mag de uitbater zelf beslissen of hij  dieren in zijn zaak toelaat.

Onlangs nog werd verontwaardigd gereageerd toen een gerant van een fastfoodketen  een mindervalide VUB-studente niet met haar hond binnenliet.  Om aan zulke  situaties een eind te maken, hebben minister van Volksgezondheid Rudy Demotte (PS)  en Isabelle Simonis (PS), staatssecretaris voor het Gezin en Personen met een  handicap, een koninklijk besluit klaar.  Vermoedelijk vanaf volgend jaar  mag de horecabaas nog wel beslissen over de toegang van huisdieren, maar  hulphonden mag hij niet meer weigeren, tenzij ze duidelijk ziek zijn.

***

Assistentiehonden welkom in alle resto’s!

Bron: Persmededeling Isabelle Simonis
8 december 2003

Isabelle SIMONIS, Staatssecretaris voor de Gezinnen en Personen met een Handicap  en Rudy DEMOTTE, Minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid, stellen een KB  op dat de personen met een handicap moet toestaan om in alle  HORECA-etablissementen binnen te gaan, vergezeld door hun assistentiehonden.

Waarom deze belangstelling voor de toegang van assistentiehonden tot de  restaurants?
Isabelle Simonis:

Men bracht mij op de hoogte van een heel concreet geval:  dit van een slechtziende VUB-studente die de toegang werd geweigerd tot een fast  food omdat zij vergezeld was van haar assistentiehond.  Deze studente,  gesteund door de VUB-rector, heeft klacht ingediend bij het Centrum voor  Gelijkheid van Kansen en voor Racismebestrijding.  Anderzijds werd mijn  collega Rudy Demotte, Minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid op 21  oktober ll. in het parlement geïnterpelleerd over de vraag of het feit om de  toegang te weigeren tot personen met een handicap die vergezeld zijn door  honden, niet in tegenspraak was met de antidiscriminatiewet van 25 februari  2003.  In zijn antwoord vestigt Rudy Demotte er de aandacht op dat het KB  van 1997 over de levensmiddelen, dat bepaaldelijk de toegang van dieren tot de  levensmiddelenwinkels en de restaurants regelt, al twee afwijkingen naar voren  schuift, waaronder een die de personen met een handicap toestaat om met speciaal  afgerichte en opgeleide honden die geen enkel risico op voedselvergiftiging  betekenen, de plaatsen binnen te gaan waar levensmiddelen zijn opgeslagen.

 

Vermits er al in een afwijking is voorzien, waarom wil men dan de wet nog  wijzigen?

Het gaat eerder over een aanpassing.  Sommigen voelen  het KB van 1997 betreffende de bescherming van de levensmiddelen en de  antidiscriminatiewet van februari 2003 als tegenstrijdig aan, terwijl wij ze  daarentegen complementair willen maken.  In het kader van het begrip  “redelijke aanpassingen” geeft de wijziging van het KB van ’97 een omzetting van  de antidiscriminatiewet weer.  In principe is het dus verboden  assistentiehonden de toegang tot cafés en restaurants te verbieden, behalve  onder bepaalde voorwaarden.

 

Brengt dit de gezondheid en de veiligheid van de andere consumenten niet in  gevaar?

Het is duidelijk dat het belang van de gemeenschap moet  primeren op dat van het individu en dat de wet tevens de consumenten moet  verdedigen.  Als de assistentiehond duidelijke risico’s op besmetting  vertoont, mag hem de toegang geweigerd worden.  Maar let op, want sinds de  invoering van de antidiscriminatiewet, werd het systeem van de “omkering van de  bewijslast” ingesteld, met andere woorden, in geval van weigering van de toegang  is het aan de handelaar om de gegrondheid van zijn beslissing te bewijzen.

 

Vreest u geen misbruiken?

Om bepaalde situaties toe te lichten, zal het KB ook de  criteria bepalen die de assistentiehonden omschrijven en identificeren.   Een snel systeem ter controle van de kwaliteit van de hond moet eveneens  geïnstalleerd worden.  Enerzijds zou de persoon met een handicap moeten  kunnen aantonen bijvoorbeeld door middel van een paspoort dat de hond die hem  vergezelt, wel degelijk een hond is die werd opgeleid om hem te assisteren en  anderzijds zouden deze honden een zichtbaar en duidelijk kenteken moeten dragen,  zoals een halsband of een cape, waardoor ze onmiddellijk identificeerbaar zijn.

 

Wat is het verschil tussen een assistentiehond en een gezelschapshond

Een assistentiehond is vóór alles een perfect afgerichte  hond!  Geen sprake van dat hij een tochtje zou maken in de keuken of de  andere klanten zou aanvallen.  In het begin van hun leven, vanaf de 8ste  week, worden deze honden uiterst nauwkeurig geselecteerd en zeer streng  afgericht: van hun 2de tot hun 18de maand, worden de geselecteerde puppy’s in  onthaalgezinnen geplaatst die ze een voorlopige opvoeding moeten geven.   Bovendien volgen deze honden een regelmatige vorming in een gespecialiseerd  centrum.  Vanaf de leeftijd van 8 maanden worden de jonge honden in contact  gebracht met hun toekomstige eigenaar, terwijl hun opleiding in een  gespecialiseerd centrum wordt voortgezet.  Als zij ongeveer 18 maanden zijn  en op z’n laatst 3 jaar, worden de honden aan hun eigenaar toevertrouwd.   Aanvankelijk zorgt het dressuurcentrum voor bijstand, thuis bij de eigenaar.   Hun opleiding in aanmerking genomen, bezorgen de assistentiehonden dus a priori  geen enkele overlast aan de restaurantbezoekers en betekenen zij geen bijzonder  risico op besmetting.

 

Kunnen de assistentiehonden alle personen met een handicap helpen?

In feite zijn er 5 categorieën van assistentiehonden:

 

1) de honden die de personen met een beperkte mobiliteit helpen;
2) de honden die de slechtzienden en de blinden helpen (ook  “blindengeleidehonden” genoemd);
3) de honden die de hardhorende personen en de doven helpen  (“signalisatiehonden”);
4) de honden die de epileptici helpen;
5) de “sociale” honden, aanwezig in de wooncentra voor verzwakte personen  (rusthuizen, dagcentra voor kinderen met een handicap, …).

Hoe reageren de restauranthouders op deze wijzigingen?

De HORECA sector vindt deze maatregelen niet impopulair.   Integendeel zelfs, de meeste uitbaters zijn tolerant tegenover personen met een  handicap en assistentiehonden.  Ik denk evenwel dat het interessant en  nuttig zou zijn, naar de sector een sensibilisatiecampagne op te zetten, in het  bijzonder door middel van een omzendbrief of via een specifieke  communicatiecampagne.

 

Wanneer zullen deze wijzigingen van toepassing zijn?

De wettelijke procedure is aan de gang.  Als alles  goed verloopt, zal het nieuwe systeem begin 2004 van kracht worden.

Restaurants toegankelijk voor blindengeleidehond

Bron: De Morgen
16 december 2003

Achttien Brusselse restaurants maken in de loop van de komende dagen met een  sticker op hun deuren uitdrukkelijk duidelijk dat klanten met een  blindengeleidehond welkom zijn.  Als aanmoediging overhandigde de stad  Brussel de eigenaars gisteren hun menukaarten in braille.

De wetgeving op de volksgezondheid verbiedt de aanwezigheid van honden in  restaurants.  Een andere wet verbiedt echter elke vorm van indirecte  discriminatie.  Deze wet moet worden beschouwd als uitzondering op de  wetgeving voor blindengeleidehonden, benadrukt Dirk De Meirleir van het Centrum  voor Gelijkheid van Kansen en Racismebestrijding.  Minister van Sociale  Integratie Marie Arena (PS) zal dat verduidelijken in een KB, voegt hij eraan  toe.  De Meirleir benadrukt dat een restaurant riskeert vervolgd te worden,  als het een mindervalide die vergezeld is van zijn geleidehond, de toegang  verbiedt.

Assistentiehonden welkom in alle resto’s!

Bron: Persmededeling Isabelle Simonis
8 december 2003

Isabelle SIMONIS, Staatssecretaris voor de Gezinnen en Personen met een Handicap en Rudy DEMOTTE, Minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid, stellen een KB op dat de personen met een handicap moet toestaan om in alle HORECA-etablissementen binnen te gaan, vergezeld door hun assistentiehonden.

Waarom deze belangstelling voor de toegang van assistentiehonden tot de restaurants?
Isabelle Simonis:

Men bracht mij op de hoogte van een heel concreet geval: dit van een slechtziende VUB-studente die de toegang werd geweigerd tot een fast food omdat zij vergezeld was van haar assistentiehond. Deze studente, gesteund door de VUB-rector, heeft klacht ingediend bij het Centrum voor Gelijkheid van Kansen en voor Racismebestrijding. Anderzijds werd mijn collega Rudy Demotte, Minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid op 21 oktober ll. in het parlement geïnterpelleerd over de vraag of het feit om de toegang te weigeren tot personen met een handicap die vergezeld zijn door honden, niet in tegenspraak was met de antidiscriminatiewet van 25 februari 2003. In zijn antwoord vestigt Rudy Demotte er de aandacht op dat het KB van 1997 over de levensmiddelen, dat bepaaldelijk de toegang van dieren tot de levensmiddelenwinkels en de restaurants regelt, al twee afwijkingen naar voren schuift, waaronder een die de personen met een handicap toestaat om met speciaal afgerichte en opgeleide honden die geen enkel risico op voedselvergiftiging betekenen, de plaatsen binnen te gaan waar levensmiddelen zijn opgeslagen.

 

Vermits er al in een afwijking is voorzien, waarom wil men dan de wet nog wijzigen?

Het gaat eerder over een aanpassing. Sommigen voelen het KB van 1997 betreffende de bescherming van de levensmiddelen en de antidiscriminatiewet van februari 2003 als tegenstrijdig aan, terwijl wij ze daarentegen complementair willen maken. In het kader van het begrip “redelijke aanpassingen” geeft de wijziging van het KB van ’97 een omzetting van de antidiscriminatiewet weer. In principe is het dus verboden assistentiehonden de toegang tot cafés en restaurants te verbieden, behalve onder bepaalde voorwaarden.

 

Brengt dit de gezondheid en de veiligheid van de andere consumenten niet in gevaar?

Het is duidelijk dat het belang van de gemeenschap moet primeren op dat van het individu en dat de wet tevens de consumenten moet verdedigen. Als de assistentiehond duidelijke risico’s op besmetting vertoont, mag hem de toegang geweigerd worden. Maar let op, want sinds de invoering van de antidiscriminatiewet, werd het systeem van de “omkering van de bewijslast” ingesteld, met andere woorden, in geval van weigering van de toegang is het aan de handelaar om de gegrondheid van zijn beslissing te bewijzen.

 

Vreest u geen misbruiken?

Om bepaalde situaties toe te lichten, zal het KB ook de criteria bepalen die de assistentiehonden omschrijven en identificeren. Een snel systeem ter controle van de kwaliteit van de hond moet eveneens geïnstalleerd worden. Enerzijds zou de persoon met een handicap moeten kunnen aantonen bijvoorbeeld door middel van een paspoort dat de hond die hem vergezelt, wel degelijk een hond is die werd opgeleid om hem te assisteren en anderzijds zouden deze honden een zichtbaar en duidelijk kenteken moeten dragen, zoals een halsband of een cape, waardoor ze onmiddellijk identificeerbaar zijn.

 

Wat is het verschil tussen een assistentiehond en een gezelschapshond

Een assistentiehond is vóór alles een perfect afgerichte hond! Geen sprake van dat hij een tochtje zou maken in de keuken of de andere klanten zou aanvallen. In het begin van hun leven, vanaf de 8ste week, worden deze honden uiterst nauwkeurig geselecteerd en zeer streng afgericht: van hun 2de tot hun 18de maand, worden de geselecteerde puppy’s in onthaalgezinnen geplaatst die ze een voorlopige opvoeding moeten geven. Bovendien volgen deze honden een regelmatige vorming in een gespecialiseerd centrum. Vanaf de leeftijd van 8 maanden worden de jonge honden in contact gebracht met hun toekomstige eigenaar, terwijl hun opleiding in een gespecialiseerd centrum wordt voortgezet. Als zij ongeveer 18 maanden zijn en op z’n laatst 3 jaar, worden de honden aan hun eigenaar toevertrouwd. Aanvankelijk zorgt het dressuurcentrum voor bijstand, thuis bij de eigenaar. Hun opleiding in aanmerking genomen, bezorgen de assistentiehonden dus a priori geen enkele overlast aan de restaurantbezoekers en betekenen zij geen bijzonder risico op besmetting.

 

Kunnen de assistentiehonden alle personen met een handicap helpen?

In feite zijn er 5 categorieën van assistentiehonden:

 

1) de honden die de personen met een beperkte mobiliteit helpen;
2) de honden die de slechtzienden en de blinden helpen (ook “blindengeleidehonden” genoemd);
3) de honden die de hardhorende personen en de doven helpen (“signalisatiehonden”);
4) de honden die de epileptici helpen;
5) de “sociale” honden, aanwezig in de wooncentra voor verzwakte personen (rusthuizen, dagcentra voor kinderen met een handicap, …).

Hoe reageren de restauranthouders op deze wijzigingen?

De HORECA sector vindt deze maatregelen niet impopulair. Integendeel zelfs, de meeste uitbaters zijn tolerant tegenover personen met een handicap en assistentiehonden. Ik denk evenwel dat het interessant en nuttig zou zijn, naar de sector een sensibilisatiecampagne op te zetten, in het bijzonder door middel van een omzendbrief of via een specifieke communicatiecampagne.

 

Wanneer zullen deze wijzigingen van toepassing zijn?

De wettelijke procedure is aan de gang. Als alles goed verloopt, zal het nieuwe systeem begin 2004 van kracht worden.

***

Restaurants toegankelijk voor blindengeleidehond

Bron: De Morgen
16 december 2003

Achttien Brusselse restaurants maken in de loop van de komende dagen met een  sticker op hun deuren uitdrukkelijk duidelijk dat klanten met een  blindengeleidehond welkom zijn.  Als aanmoediging overhandigde de stad  Brussel de eigenaars gisteren hun menukaarten in braille.

De wetgeving op de volksgezondheid verbiedt de aanwezigheid van honden in  restaurants.  Een andere wet verbiedt echter elke vorm van indirecte  discriminatie.  Deze wet moet worden beschouwd als uitzondering op de  wetgeving voor blindengeleidehonden, benadrukt Dirk De Meirleir van het Centrum  voor Gelijkheid van Kansen en Racismebestrijding.  Minister van Sociale  Integratie Marie Arena (PS) zal dat verduidelijken in een KB, voegt hij eraan  toe.  De Meirleir benadrukt dat een restaurant riskeert vervolgd te worden,  als het een mindervalide die vergezeld is van zijn geleidehond, de toegang  verbiedt.

***

Blindengeleidehonden welkom in restaurants

Bron: Het Laatste Nieuws
16 december 2003

BRUSSEL

Achttien Brusselse restaurants maken in de loop van de komende dagen  met een sticker op hun deuren uitdrukkelijk duidelijk dat klanten met een  blindengeleidehond bij hen welkom zijn. Als aanmoediging overhandigde de stad  Brussel de eigenaars maandag hun menukaarten in brailleschrift.

De wetgeving op de volksgezondheid verbiedt de aanwezigheid van honden in  restaurants. Een andere wet tegen de discriminatie verbiedt tegelijk elke vorm  van indirecte discriminatie. “Deze wet moet worden beschouwd als uitzondering op  de wetgeving voor blindengeleidehonden”, benadrukt Dirk De Meirleir van het  Centrum voor Gelijkheid van Kansen en Racismebestrijding.

“Minister van Sociale Integratie Marie Arena (PS) zal dat verduidelijken in een  koninklijk besluit”, zo voegt de man er aan toe. De Meirleir benadrukt dat een  restaurant riskeert vervolgd te worden indien het een mindervalide vergezeld van  zijn geleidehond de toegang verbiedt.

Herinneren aan verplichtingen

De restaurants brengen de stickers aan op vraag van de stad Brussel. Die schreef  enkele weken geleden alle restaurants daarover aan. “Slechts achttien  restaurants hebben geantwoord”, aldus schepen voor Gelijke Kansen Bruno De Lille  (Groen!) van Brussel-stad. De andere restaurants worden in de loop van de  komende weken opnieuw gecontacteerd en aan hun verplichtingen herinnerd.

Ook Brussels schepen van Handel Philippe Decloux (Ecolo) wil de restaurants  aanmoedigen om de sticker aan te brengen. “Ze zullen in een lijst worden  opgenomen op de toeristische website van de stad Brussel”, aldus nog Decloux.

***

Slechts  achttien restaurants laten blindengeleidehonden toe

Bron: Het Nieuwsblad
18 december 2003

Welgeteld achttien Brusselse restaurants maken met een sticker op hun deur  uitdrukkelijk duidelijk dat klanten met een blindengeleidehond bij hen welkom  zijn.

Als aanmoediging overhandigde de stad de eigenaars hun menukaarten in  Brailleschrift.  De wetgeving op de volksgezondheid verbiedt de  aanwezigheid van honden in restaurants.  Een andere wet tegen de  discriminatie verbiedt echter elke vorm van indirecte discriminatie.  Deze  wet moet worden beschouwd als uitzondering op de wetgeving voor  blindengeleidehonden, benadrukt Dirk De Meirleir van het Centrum voor Gelijkheid  van Kansen en Racismebestrijding.

Minister van Sociale Integratie Marie Arena zal dat verduidelijken in een kb,  voegt hij er aan toe.  De Meirleir benadrukt dat een restaurant riskeert  vervolgd te worden, indien het een mindervalide die vergezeld is van zijn  geleidehond, de toegang verbiedt.

De restaurants brengen de stickers aan op vraag van de stad Brussel.  Die  schreef enkele weken geleden alle restaurants daarover aan.  “Slechts  achttien restaurants hebben geantwoord”, aldus schepen voor Gelijke Kansen Bruno  De Lille.  De andere restaurants worden de komende weken opnieuw  gecontacteerd en aan hun verplichtingen herinnerd.

Chris VAN GEYTE

***

Blindengeleidehond toch welkom aan kerstdis in Brussel

Bron: Telegraaf
24 december 2003

BRUSSEL

Helaas was er eerst een pijnlijk incident voor nodig, maar de komende kerstdagen  kunnen blinde Brusselaars eindelijk totaal ontspannen gaan genieten van een  heerlijk kerstmaal in een Brussels restaurant.

In korte tijd reageerden afgelopen maand achttien restaurants op de oproep van  de gemeenteraad om hun zaken volledig open te stellen voor blindengeleidehonden  en hun baasjes, nadat Annelies Van den Brande en haar hond Ike kort daarvoor met  bruut geweld uit een restaurant waren gezet.

Voorzien van een opvallende raamsticker wordt sinds vorige week duidelijke  gemaakt dat blindengeleidehonden er voortaan meer dan welkom zijn.  De blinde en slechtziende gasten zijn vooral blij met de in braille vertaalde  menukaarten, een wederdienst van de stad.

“Ik ben vaak wel een kwartier aan het onderhandelen voordat ik naar binnen mag.   En meestal worden we dan achteraf aan een tafeltje gezet”, zo stelt de 22-jarige  Annelies, die nog steeds boos is over het incident bij de Pizzahut.  “Het  is heerlijk dat je nu zonder uitleg en scheve blikken deze restaurants kan  binnen stappen.”    Dirk de Meirleir van het Belgische antiracismebureau benadrukt dat het niet bij  deze ludieke actie zal blijven.  Doel is het volledig uitbannen van de  problemen die Belgische blinden steevast ondervinden wanneer ze met hun hond ‘op  restaurant gaan’.

Veel eethuizen proberen de hond nu nog buiten de deur te houden en beroepen zich  daarbij op op de gezondheidswet, die het verbiedt honden toe te laten.

Dat de antidiscriminatiewet een uitzondering voor geleidehonden maakt, wordt  voor het gemak vergeten, maar binnenkort is dat niet meer mogelijk.

Door een aanscherping van verduidelijking van de wet, die op 1 januari ingaat,  kan er geen misverstand meer zijn en moeten geleidehonden worden binnengelaten.

Delen
Share on Facebook0Tweet about this on Twitter0Share on Google+0Share on LinkedIn0Email this to someonePrint this page

 1. Assistentiehonden en hun baasjes krijgen steun van Brussels gewest en Comeos05-12-2018 10:12:31
 2. Honden vaak niet welkom05-12-2018 09:12:42
 3. Assistentiehonden welkom in Senaat. Nu elders nog29-09-2017 06:09:43
 4. Honden niet toegelaten, zelfs de assistentiehond niet28-09-2017 08:09:35
 5. Senaat krijgt straks honden over de vloer26-09-2017 08:09:00
 6. Slechtziende vrouw mag hotel niet binnen met blindengeleidehond25-07-2017 02:07:51
 7. Waar kan ik de stickers ‘Assistentiehond welkom’ verkrijgen?15-06-2017 08:06:17
 8. Blindengeleidehond geweigerd in pitarestaurant14-06-2017 09:06:24
 9. Beringen – Campagne ‘assistentiehonden welkom’14-06-2017 03:06:13
 10. Vrouw met blindengeleidehond mag Panos niet in06-05-2017 08:05:42
 11. “Assistentiehond is wel welkom bij Panos”06-05-2017 08:05:01
 12. Blinde vrouw wordt niet geaccepteerd in winkel24-04-2016 06:04:33
 13. Assistentiehonden wél welkom in pizzeria14-03-2016 08:03:21
 14. Assistentiehonden welkom in stadsgebouwen08-01-2016 08:01:28
 15. Sint-Niklaas – Assistentiehonden ook welkom in stadsgebouwen07-01-2016 10:01:37
 16. Wetgeving blindengeleidehonden in België01-10-2015 04:10:16
 17. Assistentiehonden: RvS beslist over nood aan samenwerkingsakkoord01-10-2015 04:10:23
 18. Nieuwe wet toegang assistentiehonden01-10-2015 04:10:23
 19. Assistentiehonden in publieke plaatsen01-10-2015 04:10:23
 20. Aanvraag blindengeleidehond in België01-10-2015 04:10:22
 21. Assistentiehonden overal welkom in België01-10-2015 04:10:22
 22. Toegankelijkheid ziekenhuizen – Assistentiehonden in België01-10-2015 04:10:22
 23. Attestatie geleidehonden in België01-10-2015 04:10:22
 24. Toegankelijkheid publieke plaatsen voor gebruikers van een assistentiehond01-10-2015 04:10:22
 25. Assistentiehonden worden toegestaan op alle voor het publiek toegankelijke plaatsen in België01-10-2015 04:10:22
 26. Ministerraad: assistentiehonden mogen op publieke plaatsen01-10-2015 04:10:22
 27. Assistentiehonden mogen voortaan op publieke plaatsen01-10-2015 04:10:22
 28. Hulphonden mogen mee01-10-2015 04:10:22
 29. Nieuwe wet toegang assistentiehonden11-09-2015 08:09:42
 30. Assistentiehonden: RvS beslist over nood aan samenwerkingsakkoord11-09-2015 08:09:31
 31. Assistentiehonden in publieke plaatsen11-09-2015 08:09:15
 32. Hulphonden mogen mee11-09-2015 08:09:01
 33. Assistentiehonden mogen voortaan op publieke plaatsen11-09-2015 08:09:46
 34. Ministerraad: assistentiehonden mogen op publieke plaatsen11-09-2015 08:09:27
 35. Assistentiehonden worden toegestaan op alle voor het publiek toegankelijke plaatsen in België11-09-2015 08:09:12
 36. 20 MAART 2009. – Decreet houdende de toegankelijkheid van publieke plaatsen voor personen met een assistentiehond in België11-09-2015 08:09:56
 37. Besluit van de Vlaamse Regering betreffende de regels inzake de attestatie van assistentiehonden, vermeld in artikel 4 van het decreet van 20 maart 2009 houdende de toegankelijkheid van publieke plaatsen voor personen met een assistentiehond in België11-09-2015 08:09:37
 38. Toegankelijkheid ziekenhuizen – Assistentiehonden in België11-09-2015 08:09:19
 39. Informatiebrochure11-09-2015 08:09:54
 40. Toegankelijkheid zwembaden & rouwkamers11-09-2015 08:09:20
 41. Toegankelijkheid ziekenhuizen11-09-2015 08:09:02
 42. Assistentiehonden overal welkom in België11-09-2015 08:09:32
 43. Blindengeleidehonden nog steeds oorzaak tot weigering toegang03-06-2015 08:06:12
 44. Assistentiehonden mogen mee in de klas!19-05-2015 02:05:02
 45. Blindengeleidehonden: niet voor iedereen, maar overal welkom07-05-2015 03:05:28
 46. Video: Geleidehond mag niet in restaurant02-05-2015 01:05:46
 47. Blinde mag restaurant niet in met assistentiehond02-05-2015 08:05:41
 48. Halse politie opent onderzoek01-05-2015 07:05:16
 49. Reactie lokale politie Halle (weigeren blindengeleidehond Xappa)30-04-2015 08:04:06
 50. Blinde met assistentiehond geweigerd in restaurant te Halle30-04-2015 02:04:57
 51. Brugge – Geleidehonden weer toegelaten in koffiezaak19-03-2015 09:03:53
 52. Geen koffie voor jongeman met blindengeleidehond15-03-2015 09:03:58
 53. Assistentiehonden in opleiding mogen ook overal binnen10-03-2015 04:03:32
 54. Assistentiehond in opleiding geweigerd10-03-2015 04:03:08
 55. UZ Gent makkelijker toegankelijk voor personen met een beperking17-09-2014 08:09:02
 56. Personen met een assistentiehond overal welkom26-08-2014 05:08:13
 57. Personen met een assistentiehond overal welkom29-06-2014 06:06:07
 58. Mijn assistentiehond is welkom16-05-2014 02:05:03
 59. Nu wel welkom met geleidehond in indoorspeeltuin14-01-2014 04:01:08
 60. Dentergem – Blindengeleidehond niet welkom in speeltuin10-01-2014 09:01:01
 61. Blindengeleidehond is welkom bij de slager23-12-2013 12:12:39
 62. Celstraf voor wie persoon met assistentiehond toegang weigert19-06-2013 07:06:37
 63. Assistentiehonden geen bezwaar12-05-2012 05:05:09
 64. Ook assistentiehonden in opleiding bij gastgezin welkom op Brusselse openbare plaatsen26-04-2012 04:04:10
 65. Assistentiehonden in spe mogen voortaan op café09-03-2012 06:03:02
 66. Weinig ‘lokale’ racismeklachten16-01-2012 07:01:59
 67. Vlaams Belang wil ‘meldpunt weigering geleidehonden’12-06-2011 07:06:12
 68. Blind meisje mag niet binnen in taverne met blindengeleidehond05-06-2011 05:06:05
 69. Geleidehond toegestaan op openbare plaatsen05-06-2011 04:06:05
 70. Assistentiehonden welkom in elk commissariaat05-06-2011 03:06:17
 71. Stad spoort horeca aan geleidehonden binnen te laten05-06-2011 03:06:24
 72. Assistentiehonden vaak niet welkom05-06-2011 03:06:59
 73. Sint-Niklase middenstand vlot toegankelijk voor mensen met assistentiehond05-06-2011 03:06:11
 74. Hulphond mag op café en restaurant05-06-2011 03:06:32
 75. Blindengeleidehonden mogen voortaan op strand05-06-2011 03:06:03
 76. Weigeren blindengeleidehond is strafbaar05-06-2011 02:06:27
 77. “Open die deur voor mijn hond’05-06-2011 02:06:45
 78. Roosdaal lanceert actie “Assistentiehond”05-06-2011 02:06:26
 79. Blindengeleidehond mee op café of kroegbaas riskeert proces05-06-2011 02:06:09
 80. Leuven verwelkomt assistentiehonden05-06-2011 02:06:50
 81. Zelfklever voor blinden “Assistentiehond welkom”05-06-2011 02:06:04
 82. Assistentiehonden welkom in Scherpenheuvel-Zichem05-06-2011 02:06:44
 83. Assistentiehonden welkom in Beerse05-06-2011 02:06:03
 84. Geleidehonden met baasje warm onthaald in Mechelen05-06-2011 02:06:51
 85. Mechelen verwelkomt “assistentiehonden”05-06-2011 02:06:38
 86. Stickeractie moet van Mechelen05-06-2011 02:06:01
 87. Hond in sporthal05-06-2011 02:06:31
 88. Hulpeloos zonder hond05-06-2011 02:06:18
 89. Geleidehonden straks ook in cinema en in de kerk?05-06-2011 02:06:10
 90. Vrijgeleide voor geleidehond05-06-2011 02:06:55
 91. Geleidehonden moeten geen muilkorf meer dragen op trein05-06-2011 02:06:59
 92. Ziekenhuis laat bij hoge uitzondering een hond toe05-06-2011 02:06:34
 93. Blinde moet hulpje buitenlaten05-06-2011 02:06:31
 94. ‘Meneer, heeft u die hond écht nodig?’05-06-2011 02:06:44
 95. “Niemand heeft last van Bobby”05-06-2011 02:06:46
 96. Sociale huurwoning – Blindengeleidehond geen probleem05-06-2011 02:06:39
 97. Blinde Hasselaar wil niet uit appartement05-06-2011 02:06:26
 98. Verbetering in ondersteuning van personen met een handicap27-05-2011 01:05:52

Laatst bijgewerkt op 5 juni 2011 – 15:06