Attestatie geleidehonden in België

Besluit van de Vlaamse Regering betreffende de regels inzake de attestatie van assistentiehonden, vermeld in artikel 4 van het decreet van 20 maart 2009 houdende de toegankelijkheid van publieke plaatsen voor personen met een assistentiehond in België

29 MAART 2013. – Besluit van de Vlaamse Regering betreffende de regels inzake de attestatie van assistentiehonden, vermeld in artikel 4 van het decreet van 20 maart 2009 houdende de toegankelijkheid van publieke plaatsen voor personen met een assistentiehond

De Vlaamse Regering, Gelet op het decreet van 20 maart 2009 houdende de toegankelijkheid van publieke plaatsen voor personen met een assistentiehond, artikel 4, vervangen bij het decreet van 29 maart 2013, en 4/1, ingevoegd bij het decreet van 29 maart 2013;

Gelet op het akkoord van de Vlaamse minister, bevoegd voor de begroting, gegeven op 25 januari 2013;

Gelet op advies 52.871/1 van de Raad van State, gegeven op 28 februari 2013, met toepassing van artikel 84, § 1, eerste lid, 1°, van de wetten op de Raad van State, gecoördineerd op 12 januari 1973;

Op voorstel van de Vlaamse minister van Welzijn, Volksgezondheid en Gezin;

Na beraadslaging, Besluit :

Artikel 1.In dit besluit wordt verstaan onder : 1° assistentiehond : een hond als vermeld in artikel 2, 1° van het decreet van 20 maart 2009 houdende de toegankelijkheid van publieke plaatsen voor personen met een assistentiehond;2° assistentiehondenschool : een rechtspersoon als vermeld in artikel 4, eerste lid, van het decreet van 20 maart 2009 houdende de toegankelijkheid van publieke plaatsen voor personen met een assistentiehond;3° de cel : de cel machtiging assistentiehondenscholen, vermeld in artikel 2;4° KATHO : het expertisecentrum Dier-en-zorg verbonden aan de Katholieke Hogeschool Zuid-West-Vlaanderen vzw.

Art. 2.In de schoot van KATHO wordt een cel machtiging assistentiehondenscholen opgericht. Die cel machtigt de assistentiehondenscholen om assistentiehonden te attesteren. Die cel kan de machtiging van een assistentiehondenschool intrekken als de assistentiehondenschool niet langer voldoet aan de voorwaarden die overeenkomstig artikel 4/1, eerste lid, van het decreet van 20 maart 2009 houdende de toegankelijkheid van publieke plaatsen voor personen met een assistentiehond zijn vastgesteld.

Art. 3.Een assistentiehondenschool die gemachtigd wil worden om assistentiehonden te attesteren dient een aanvraag in bij de cel. Die cel bepaalt welke documenten bij de aanvraag gevoegd moeten worden.

De machtiging geldt voor een periode van vijf jaar. De cel gaat na of de assistentiehondenschool voldoet aan de overeenkomstig artikel 4/1, eerste lid, van het decreet van 20 maart 2009 houdende de toegankelijkheid van publieke plaatsen voor personen met een assistentiehond vastgestelde voorwaarden en kan de machtiging, telkens voor een periode van vijf jaar, verlengen.

Art. 4.Een assistentiehondenschool kan een assistentiehond alleen attesteren als ze daarvoor gemachtigd is door de cel. Alleen een assistentiehond die de zelfredzaamheid van een specifieke persoon met een handicap of ziekte verruimt, of daarvoor opgeleid wordt, kan geattesteerd worden.

De attestatie van een assistentiehond geldt voor een periode van één jaar en kan, na evaluatie van de assistentiehond en de persoon aan wie de hond toegewezen werd, verlengd worden.

Art. 5.Voor assistentiehondenscholen die geaccrediteerd zijn door Assistence Dogs International of de International Guide Dog Federation, of een onderafdeling, geldt de accreditatie als enige voorwaarde om gemachtigd te worden om assistentiehonden te attesteren.

De cel kan de machtiging van de assistentiehondenscholen, vermeld in het eerste lid, intrekken als de internationale organisatie, vermeld in het eerste lid, in gebreke blijft om controle uit te voeren en de assistentiehondenschool manifest afwijkt van de door die internationale organisatie vastgestelde normen.

Art. 6.De cel houdt bij het bepalen van de voorwaarden overeenkomstig artikel 4/1, eerste lid, van het decreet van 20 maart 2009 houdende de toegankelijkheid van publieke plaatsen voor personen met een assistentiehond in het bijzonder rekening met het al dan niet aanwezig zijn van de competenties bij de assistentiehondenschool om assistentiehonden op te leiden en de koppeling tussen de assistentiehond en een persoon met een handicap of ziekte te maken.

De cel kan voor het uitvoeren van haar opdracht een beroep doen op onafhankelijke deskundigen.

Art. 7.De cel is minstens samengesteld uit : 1° een vertegenwoordiger aangeduid door KATHO;2° een vertegenwoordiger aangeduid door het Vlaams Agentschap voor Personen met een Handicap, opgericht bij het decreet van 7 mei 2004 tot oprichting van het intern verzelfstandigd agentschap met rechtspersoonlijkheid Vlaams Agentschap voor Personen met een Handicap;3° twee vertegenwoordigers aangeduid door de gemachtigde assistentiehondenscholen.De vertegenwoordigers, vermeld in het eerste lid, nemen het voorzitterschap van de cel volgens een in het huishoudelijk reglement vastgestelde beurtrol waar. Bij staking van stemmen is zijn stem doorslaggevend. De samenstelling van de cel kan uitgebreid worden. Het aantal vertegenwoordigers aangeduid door de gemachtigde assistentiehondenscholen mag niet hoger zijn dan het aantal overige leden.

De leden van de cel, vermeld in het eerste lid, 3°, worden door de minister, bevoegd voor de bijstand aan personen, benoemd voor een periode van drie jaar en kunnen herbenoemd worden.

Art. 8.Het Vlaams Agentschap voor Personen met een Handicap verleent, voor de oprichting en de werking van de cel, aan KATHO een forfaitaire subsidie van 25.551,08 euro op jaarbasis.

Het bedrag, vermeld in het eerste lid, wordt jaarlijks op 1 maart aangepast volgens de formule : 25.551,08 euro x G-index februari 20xx/G-index februari 2013.

De subsidie, vermeld in het eerste lid, wordt voor het eerste werkingsjaar verdubbeld.

Art. 9.Bij wijze van voorschot wordt 80 procent van de subsidie, vermeld in artikel 8, in de loop van maart van elk jaar ter beschikking gesteld.

Het saldo van de subsidie wordt uitbetaald na de goedkeuring van de minister, bevoegd voor de bijstand aan personen, of zijn gemachtigde van de informatie en rapportering, vermeld in artikel 4/1, eerste lid, van het decreet van het decreet van 20 maart 2009 houdende de toegankelijkheid van publieke plaatsen voor personen met een assistentiehond zoals geconcretiseerd in het huishoudelijk reglement van de cel.

Het saldo van de subsidie wordt ten vroegste uitbetaald in de loop van de maand december van het jaar waarop de informatie en rapportering betrekking heeft.

Als de informatie en rapportering te kort schiet om de besteding van de subsidie, vermeld in artikel 8, te verantwoorden, wordt het saldo niet uitbetaald en wordt het niet verantwoord gedeelte van het voorschot, vermeld in het eerste lid, teruggevorderd.

Art. 10.De vergoeding en presentiegelden voor de leden van de cel en de deskundigen waarop die cel beroep doet, mogen niet hoger zijn dan de bedragen vermeld in het besluit van de Vlaamse Regering van 4 juni 2004 houdende vaststelling van de grenzen en de toekenningsvoorwaarden van het presentiegeld en de andere vergoedingen die in het kader van de bestuurlijke werking van een dienstverlenende of opdrachthoudende vereniging kunnen worden toegekend.

Art. 11.Voor de eerste driejarige periode wordt één vertegenwoordiger van de gemachtigde assistentiehondenscholen aangeduid in onderling overleg door de assistentiehondenscholen die voldoen aan de voorwaarde, vermeld in artikel 5, eerste lid. De cel, die in afwijking van artikel 7, eerste lid, 3°, samengesteld is met één vertegenwoordiger van de gemachtigde assistentiehondenscholen doet een oproep zodat alle kandidaat-assistentiehondenscholen een aanvraag tot machtiging kunnen indienen. De tweede vertegenwoordiger wordt in onderling overleg aangeduid door de kandidaat-assistentiehondenscholen en de assistentiehondenscholen die voldoen aan de voorwaarde, vermeld in artikel 5, eerste lid.

Art. 12.Dit besluit treedt in werking op 1 januari 2014.

Art. 13.De Vlaamse minister, bevoegd voor de bijstand aan personen, is belast met de uitvoering van dit besluit.

Brussel, 29 maart 2013.

De minister-president van de Vlaamse Regering, K. PEETERS De Vlaamse minister van Welzijn, Volksgezondheid en Gezin, J. VANDEURZEN

Bron: Vlaamse Overheid
numac 2013035383
pub. 13/05/2013
prom. 29/03/2013
staatsblad http://www.ejustice.just.fgov.be

Delen
Share on Facebook0Tweet about this on Twitter0Share on Google+0Share on LinkedIn0Email this to someonePrint this page

 1. Assistentiehonden en hun baasjes krijgen steun van Brussels gewest en Comeos05-12-2018 10:12:31
 2. Honden vaak niet welkom05-12-2018 09:12:42
 3. Assistentiehonden welkom in Senaat. Nu elders nog29-09-2017 06:09:43
 4. Honden niet toegelaten, zelfs de assistentiehond niet28-09-2017 08:09:35
 5. Senaat krijgt straks honden over de vloer26-09-2017 08:09:00
 6. Slechtziende vrouw mag hotel niet binnen met blindengeleidehond25-07-2017 02:07:51
 7. Waar kan ik de stickers ‘Assistentiehond welkom’ verkrijgen?15-06-2017 08:06:17
 8. Blindengeleidehond geweigerd in pitarestaurant14-06-2017 09:06:24
 9. Beringen – Campagne ‘assistentiehonden welkom’14-06-2017 03:06:13
 10. Vrouw met blindengeleidehond mag Panos niet in06-05-2017 08:05:42
 11. “Assistentiehond is wel welkom bij Panos”06-05-2017 08:05:01
 12. Blinde vrouw wordt niet geaccepteerd in winkel24-04-2016 06:04:33
 13. Assistentiehonden wél welkom in pizzeria14-03-2016 08:03:21
 14. Assistentiehonden welkom in stadsgebouwen08-01-2016 08:01:28
 15. Sint-Niklaas – Assistentiehonden ook welkom in stadsgebouwen07-01-2016 10:01:37
 16. Wetgeving blindengeleidehonden in België01-10-2015 04:10:16
 17. Assistentiehonden in publieke plaatsen01-10-2015 04:10:23
 18. Assistentiehonden: RvS beslist over nood aan samenwerkingsakkoord01-10-2015 04:10:23
 19. Nieuwe wet toegang assistentiehonden01-10-2015 04:10:23
 20. Attestatie geleidehonden in België01-10-2015 04:10:22
 21. Toegankelijkheid publieke plaatsen voor gebruikers van een assistentiehond01-10-2015 04:10:22
 22. Assistentiehonden worden toegestaan op alle voor het publiek toegankelijke plaatsen in België01-10-2015 04:10:22
 23. Ministerraad: assistentiehonden mogen op publieke plaatsen01-10-2015 04:10:22
 24. Assistentiehonden mogen voortaan op publieke plaatsen01-10-2015 04:10:22
 25. Hulphonden mogen mee01-10-2015 04:10:22
 26. Aanvraag blindengeleidehond in België01-10-2015 04:10:22
 27. Assistentiehonden overal welkom in België01-10-2015 04:10:22
 28. Toegankelijkheid ziekenhuizen – Assistentiehonden in België01-10-2015 04:10:22
 29. Nieuwe wet toegang assistentiehonden11-09-2015 08:09:42
 30. Assistentiehonden: RvS beslist over nood aan samenwerkingsakkoord11-09-2015 08:09:31
 31. Assistentiehonden in publieke plaatsen11-09-2015 08:09:15
 32. Hulphonden mogen mee11-09-2015 08:09:01
 33. Assistentiehonden mogen voortaan op publieke plaatsen11-09-2015 08:09:46
 34. Ministerraad: assistentiehonden mogen op publieke plaatsen11-09-2015 08:09:27
 35. Assistentiehonden worden toegestaan op alle voor het publiek toegankelijke plaatsen in België11-09-2015 08:09:12
 36. 20 MAART 2009. – Decreet houdende de toegankelijkheid van publieke plaatsen voor personen met een assistentiehond in België11-09-2015 08:09:56
 37. Besluit van de Vlaamse Regering betreffende de regels inzake de attestatie van assistentiehonden, vermeld in artikel 4 van het decreet van 20 maart 2009 houdende de toegankelijkheid van publieke plaatsen voor personen met een assistentiehond in België11-09-2015 08:09:37
 38. Toegankelijkheid ziekenhuizen – Assistentiehonden in België11-09-2015 08:09:19
 39. Informatiebrochure11-09-2015 08:09:54
 40. Toegankelijkheid zwembaden & rouwkamers11-09-2015 08:09:20
 41. Toegankelijkheid ziekenhuizen11-09-2015 08:09:02
 42. Assistentiehonden overal welkom in België11-09-2015 08:09:32
 43. Blindengeleidehonden nog steeds oorzaak tot weigering toegang03-06-2015 08:06:12
 44. Assistentiehonden mogen mee in de klas!19-05-2015 02:05:02
 45. Blindengeleidehonden: niet voor iedereen, maar overal welkom07-05-2015 03:05:28
 46. Video: Geleidehond mag niet in restaurant02-05-2015 01:05:46
 47. Blinde mag restaurant niet in met assistentiehond02-05-2015 08:05:41
 48. Halse politie opent onderzoek01-05-2015 07:05:16
 49. Reactie lokale politie Halle (weigeren blindengeleidehond Xappa)30-04-2015 08:04:06
 50. Blinde met assistentiehond geweigerd in restaurant te Halle30-04-2015 02:04:57
 51. Brugge – Geleidehonden weer toegelaten in koffiezaak19-03-2015 09:03:53
 52. Geen koffie voor jongeman met blindengeleidehond15-03-2015 09:03:58
 53. Assistentiehonden in opleiding mogen ook overal binnen10-03-2015 04:03:32
 54. Assistentiehond in opleiding geweigerd10-03-2015 04:03:08
 55. UZ Gent makkelijker toegankelijk voor personen met een beperking17-09-2014 08:09:02
 56. Personen met een assistentiehond overal welkom26-08-2014 05:08:13
 57. Personen met een assistentiehond overal welkom29-06-2014 06:06:07
 58. Mijn assistentiehond is welkom16-05-2014 02:05:03
 59. Nu wel welkom met geleidehond in indoorspeeltuin14-01-2014 04:01:08
 60. Dentergem – Blindengeleidehond niet welkom in speeltuin10-01-2014 09:01:01
 61. Blindengeleidehond is welkom bij de slager23-12-2013 12:12:39
 62. Celstraf voor wie persoon met assistentiehond toegang weigert19-06-2013 07:06:37
 63. Assistentiehonden geen bezwaar12-05-2012 05:05:09
 64. Ook assistentiehonden in opleiding bij gastgezin welkom op Brusselse openbare plaatsen26-04-2012 04:04:10
 65. Assistentiehonden in spe mogen voortaan op café09-03-2012 06:03:02
 66. Weinig ‘lokale’ racismeklachten16-01-2012 07:01:59
 67. Vlaams Belang wil ‘meldpunt weigering geleidehonden’12-06-2011 07:06:12
 68. Blind meisje mag niet binnen in taverne met blindengeleidehond05-06-2011 05:06:05
 69. Geleidehond toegestaan op openbare plaatsen05-06-2011 04:06:05
 70. Assistentiehonden welkom in elk commissariaat05-06-2011 03:06:17
 71. Stad spoort horeca aan geleidehonden binnen te laten05-06-2011 03:06:24
 72. Assistentiehonden vaak niet welkom05-06-2011 03:06:59
 73. Sint-Niklase middenstand vlot toegankelijk voor mensen met assistentiehond05-06-2011 03:06:11
 74. Hulphond mag op café en restaurant05-06-2011 03:06:32
 75. Blindengeleidehonden mogen voortaan op strand05-06-2011 03:06:03
 76. Weigeren blindengeleidehond is strafbaar05-06-2011 02:06:27
 77. “Open die deur voor mijn hond’05-06-2011 02:06:45
 78. Roosdaal lanceert actie “Assistentiehond”05-06-2011 02:06:26
 79. Blindengeleidehond mee op café of kroegbaas riskeert proces05-06-2011 02:06:09
 80. Leuven verwelkomt assistentiehonden05-06-2011 02:06:50
 81. Zelfklever voor blinden “Assistentiehond welkom”05-06-2011 02:06:04
 82. Assistentiehonden welkom in Scherpenheuvel-Zichem05-06-2011 02:06:44
 83. Assistentiehonden welkom in Beerse05-06-2011 02:06:03
 84. Geleidehonden met baasje warm onthaald in Mechelen05-06-2011 02:06:51
 85. Mechelen verwelkomt “assistentiehonden”05-06-2011 02:06:38
 86. Stickeractie moet van Mechelen05-06-2011 02:06:01
 87. Hond in sporthal05-06-2011 02:06:31
 88. Hulpeloos zonder hond05-06-2011 02:06:18
 89. Geleidehonden straks ook in cinema en in de kerk?05-06-2011 02:06:10
 90. Vrijgeleide voor geleidehond05-06-2011 02:06:55
 91. Geleidehonden moeten geen muilkorf meer dragen op trein05-06-2011 02:06:59
 92. Ziekenhuis laat bij hoge uitzondering een hond toe05-06-2011 02:06:34
 93. Blinde moet hulpje buitenlaten05-06-2011 02:06:31
 94. ‘Meneer, heeft u die hond écht nodig?’05-06-2011 02:06:44
 95. “Niemand heeft last van Bobby”05-06-2011 02:06:46
 96. Sociale huurwoning – Blindengeleidehond geen probleem05-06-2011 02:06:39
 97. Blinde Hasselaar wil niet uit appartement05-06-2011 02:06:26
 98. Verbetering in ondersteuning van personen met een handicap27-05-2011 01:05:52

Laatst bijgewerkt op 12 februari 2020 – 16:04