Assistentiehonden overal welkom in België

Sinds 1 januari 2014 is het wijzigingsdecreet betreffende de toegankelijkheid van publieke plaatsen voor personen met een assistentiehond van kracht. Dit komt erop neer dat de toegang tot publieke plaatsen niet langer geweigerd kan worden aan personen met een assistentiehond en dat de politie kan sanctioneren. Ann Brusseel wou weten hoe het in de praktijk met een aantal knelpunten staat.

Sinds 1 januari 2014 is het decreet van 28 juni 2013 houdende de wijziging van diverse bepalingen van het decreet van 20 maart 2009 betreffende de toegankelijkheid van publieke plaatsen voor personen met een assistentiehond van kracht.

Door de wijziging aan het oorspronkelijke decreet zullen exploitanten die mensen met een assistentiehond de toegang tot een publieke plaats weigeren strafrechtelijk vervolgd kunnen worden. Zo kunnen de politiediensten optreden en processen-verbaal opstellen.

Maar hoe ver staat het in de praktijk?

Ann Brusseel ondervroeg de ministers Vandeurzen, Smet en Schauvliege over een aantal specifieke knelpunten en hoe ver het hiermee staat.

Attestering

Conform het nieuwe decreet moest er een cel machtiging assistentiehondenscholen opgericht worden. Deze cel moet de voorwaarden volgens welke assistentiehondenscholen worden gemachtigd en gecontroleerd vastleggen.

Ann Brusseel vroeg minister Vandeurzen naar de stand van zaken rond de opichting van de cel, de samenstelling, de voorwaarden voor machiging en controle van assisentiehondenscholen, welke assistentiehondenscholen inmiddels gemachtigd zijn, wat met de niet-gemachtigden en of er al een oplossing is voor voor de buitenlandse attestering.

Ann Brusseel: “Uit het antwoord van de minister blijkt duidelijk dat er nog heel wat werk aan de winkel is. Eerst en vooral had alles al veel verder moeten staan gezien het feit dat het decreet sinds 1 januari 2014 van kracht is. Ik maak me vooral zorgen over het feit dat de cel niet wettelijk bevoegd is om op te treden tegen niet-gemachtigde assistentiehondenscholen die aangeven assistentiehonden te trainen, dit zou via het huishoudelijk reglement geregeld worden, maar wat is de afdwingbaarheid daarvan? Ik maak me ook zorgen over het probleem van de erkenning van honden opgeleid in een centrum met maatschappelijke zetel buiten Vlaanderen (Brussel, Wallonië, buitenland), buitenlandse honden geplaatst in Vlaamse opleidingscentra en assistentiehonden die met hun baasje meekomen op vakantie in Vlaanderen. Daarom heb ik hierover al een nieuwe vraag ingediend.”

Bron: Hulpmiddeleninfo.be

Toegankelijkheid ziekenhuizen

Het meldpunt binnen de Belgian Assistance Dog Federation (BADF) ontvangt regelmatig meldingen van personen die met hun assistentiehond geen toegang krijgen tot een ziekenhuis, hetzij als bezoeker, hetzij als patiënt.

Vaak kan het Centrum via bemiddeling bekomen dat de betrokkenen in de betreffende situaties toch toegang krijgen met hun assistentiehond. Het weigeren van de toegang van personen met een assistentiehond komt neer op indirecte discriminatie en is in strijd met het decreet betreffende de toegankelijkheid van publieke plaatsen voor personen met een handicap EN met het door België geratificeerde VN-verdrag inzake de rechten van personen met een handicap.

Echter, de Hoge Gezondheidsraad oordeelt in een advies van 18 oktober 2004 dat “de toegang van geleidehonden tot acute verzorgingsinstellingen verboden is behoudens tegenbericht, gemotiveerd door het comité voor ziekenhuishygiëne van de desbetreffende instelling”.

Heel wat ziekenhuizen maakten inmiddels een uitzondering op dit advies en laten assistentiehonden toe via een interne procedure waarin wordt vastgelegd aan welke voorwaarden moet worden voldaan en welke hygiënemaatregelen moeten genomen worden. Echter, dit is jammer genoeg nog niet algemeen.

Daarom wou Ann Brusseel van minister Vandeurzen weten wat de eventuele knelpunten hieromtrent zijn en of er reeds overleg is geweest met de federale overheid en meer bepaald met de Hoge Gezondheidsraad om tot een uniforme procedure te komen waarbij de toegang van assistentiehonden tot ziekenhuizen en verzorgingsinstellingen geregeld wordt.

Toegankelijkheid zwembaden & rouwkamers

Er zijn veel personen met een assistentiehond die graag gaan zwemmen en hun hond nodig hebben tot in het zwembad. Momenteel is dit onmogelijk gezien de VLAREM regelgeving dit niet toelaat. Minister Schauvliege stelde reeds eerder dat een wijziging nodig is aan de artikels 5.32.9.2.2, §7, 2°, b van titel II van het VLAREM voor overdekte circulatiebaden, 5.32.9.3.2, §7, 2°, b van titel II van het VLAREM voor niet-overdekte circulatiebaden en het artikel 5.32.9.8.1, §2, 4°, van titel II van het VLAREM voor open zwemgelegenheden en waterrecreatie in meren, vijvers en dergelijke.

Ann Brusseel: “Ik wou van minister Schauvliege weten wat de stand van zaken is van de wijzigingen aan VLAREM. Ik ben blij dat de Vlaamse Regering op 20 december 2013 haar principiële goedkeuring gaf aan het ontwerpbesluit voor de VLAREM-trein 2013.

Dit bevat een aantal bepalingen tot wijziging van de milieuvoorwaarden voor zwembaden en rouwkamers. Het ontwerp van besluit is overgemaakt aan de SERV en de Minaraad voor advies. Nadien moet het ontwerp van besluit nog voor advies aan de Raad van State voorgelegd worden.

Na de definitieve goedkeuring zullen assistentiehonden in de overdekte en niet-overdekte circulatiebaden tot aan de kleedkamers worden toegelaten? Vanaf de kleedkamers moeten de andersvaliden dan door iemand van het zwembad verder begeleid worden tot aan het zwembad zelf.

In open zwemgelegenheden en waterrecreatie in meren en vijvers zal de assistentiehond voortaan mee op het strand mogen, doch niet in het water. In geval dat de andersvalide in het water wil gaan, zal er een veilige aanlijnplaats voorzien worden voor de assistentiehond. De andersvalide moet nog wel door iemand van de zwemgelegenheid begeleid worden tot aan het water. Voortaan zullen assistentiehonden eveneens toegelaten zijn in rouwkamers.”

Informatiebrochure

Tijdens de bespreking van het ontwerp van decreet in de commissie Onderwijs en Gelijke Kansen van 10 juni 2013 stelde de minister dat het de bedoeling is om alle courante situaties waarrond vragen kunnen zijn (toegankelijkheid assistentiehonden in zwembaden, koelruimtes met zelfbediening in sommige warenhuizen, ziekenhuizen enzovoort) op te nemen in een informatiebrochure. Het is de bedoeling dat ook de politie goed op de hoogte is zodat ze kan sanctioneren bij overtreding.

Daarom vroeg Ann Brusseel aan minister Smet wat de stand van zaken rond deze informatiebrochure is.

Ann Brusseel: “Het verontrust mij dat de brede communicatie en de informatiebrochure nog op zich laten wachten. Minister Smet wacht op het definitieve attesteringssysteem van minister Vandeurzen. Ondertussen zijn er sinds februari wel al geattesteerde honden en is het hoog tijd voor een duidelijke en doelgerichte communicatie. Daarom heb ik hierover al een nieuwe vraag ingediend.”

Bron: http://www.annbrusseel.be

Delen
Share on Facebook0Tweet about this on Twitter0Share on Google+0Share on LinkedIn0Email this to someonePrint this page

 1. Assistentiehonden en hun baasjes krijgen steun van Brussels gewest en Comeos05-12-2018 10:12:31
 2. Honden vaak niet welkom05-12-2018 09:12:42
 3. Assistentiehonden welkom in Senaat. Nu elders nog29-09-2017 06:09:43
 4. Honden niet toegelaten, zelfs de assistentiehond niet28-09-2017 08:09:35
 5. Senaat krijgt straks honden over de vloer26-09-2017 08:09:00
 6. Slechtziende vrouw mag hotel niet binnen met blindengeleidehond25-07-2017 02:07:51
 7. Waar kan ik de stickers ‘Assistentiehond welkom’ verkrijgen?15-06-2017 08:06:17
 8. Blindengeleidehond geweigerd in pitarestaurant14-06-2017 09:06:24
 9. Beringen – Campagne ‘assistentiehonden welkom’14-06-2017 03:06:13
 10. Vrouw met blindengeleidehond mag Panos niet in06-05-2017 08:05:42
 11. “Assistentiehond is wel welkom bij Panos”06-05-2017 08:05:01
 12. Blinde vrouw wordt niet geaccepteerd in winkel24-04-2016 06:04:33
 13. Assistentiehonden wél welkom in pizzeria14-03-2016 08:03:21
 14. Assistentiehonden welkom in stadsgebouwen08-01-2016 08:01:28
 15. Sint-Niklaas – Assistentiehonden ook welkom in stadsgebouwen07-01-2016 10:01:37
 16. Wetgeving blindengeleidehonden in België01-10-2015 04:10:16
 17. Assistentiehonden in publieke plaatsen01-10-2015 04:10:23
 18. Assistentiehonden: RvS beslist over nood aan samenwerkingsakkoord01-10-2015 04:10:23
 19. Nieuwe wet toegang assistentiehonden01-10-2015 04:10:23
 20. Hulphonden mogen mee01-10-2015 04:10:22
 21. Aanvraag blindengeleidehond in België01-10-2015 04:10:22
 22. Assistentiehonden overal welkom in België01-10-2015 04:10:22
 23. Toegankelijkheid ziekenhuizen – Assistentiehonden in België01-10-2015 04:10:22
 24. Attestatie geleidehonden in België01-10-2015 04:10:22
 25. Toegankelijkheid publieke plaatsen voor gebruikers van een assistentiehond01-10-2015 04:10:22
 26. Assistentiehonden worden toegestaan op alle voor het publiek toegankelijke plaatsen in België01-10-2015 04:10:22
 27. Ministerraad: assistentiehonden mogen op publieke plaatsen01-10-2015 04:10:22
 28. Assistentiehonden mogen voortaan op publieke plaatsen01-10-2015 04:10:22
 29. Nieuwe wet toegang assistentiehonden11-09-2015 08:09:42
 30. Assistentiehonden: RvS beslist over nood aan samenwerkingsakkoord11-09-2015 08:09:31
 31. Assistentiehonden in publieke plaatsen11-09-2015 08:09:15
 32. Hulphonden mogen mee11-09-2015 08:09:01
 33. Assistentiehonden mogen voortaan op publieke plaatsen11-09-2015 08:09:46
 34. Ministerraad: assistentiehonden mogen op publieke plaatsen11-09-2015 08:09:27
 35. Assistentiehonden worden toegestaan op alle voor het publiek toegankelijke plaatsen in België11-09-2015 08:09:12
 36. 20 MAART 2009. – Decreet houdende de toegankelijkheid van publieke plaatsen voor personen met een assistentiehond in België11-09-2015 08:09:56
 37. Besluit van de Vlaamse Regering betreffende de regels inzake de attestatie van assistentiehonden, vermeld in artikel 4 van het decreet van 20 maart 2009 houdende de toegankelijkheid van publieke plaatsen voor personen met een assistentiehond in België11-09-2015 08:09:37
 38. Toegankelijkheid ziekenhuizen – Assistentiehonden in België11-09-2015 08:09:19
 39. Informatiebrochure11-09-2015 08:09:54
 40. Toegankelijkheid zwembaden & rouwkamers11-09-2015 08:09:20
 41. Toegankelijkheid ziekenhuizen11-09-2015 08:09:02
 42. Assistentiehonden overal welkom in België11-09-2015 08:09:32
 43. Blindengeleidehonden nog steeds oorzaak tot weigering toegang03-06-2015 08:06:12
 44. Assistentiehonden mogen mee in de klas!19-05-2015 02:05:02
 45. Blindengeleidehonden: niet voor iedereen, maar overal welkom07-05-2015 03:05:28
 46. Video: Geleidehond mag niet in restaurant02-05-2015 01:05:46
 47. Blinde mag restaurant niet in met assistentiehond02-05-2015 08:05:41
 48. Halse politie opent onderzoek01-05-2015 07:05:16
 49. Reactie lokale politie Halle (weigeren blindengeleidehond Xappa)30-04-2015 08:04:06
 50. Blinde met assistentiehond geweigerd in restaurant te Halle30-04-2015 02:04:57
 51. Brugge – Geleidehonden weer toegelaten in koffiezaak19-03-2015 09:03:53
 52. Geen koffie voor jongeman met blindengeleidehond15-03-2015 09:03:58
 53. Assistentiehonden in opleiding mogen ook overal binnen10-03-2015 04:03:32
 54. Assistentiehond in opleiding geweigerd10-03-2015 04:03:08
 55. UZ Gent makkelijker toegankelijk voor personen met een beperking17-09-2014 08:09:02
 56. Personen met een assistentiehond overal welkom26-08-2014 05:08:13
 57. Personen met een assistentiehond overal welkom29-06-2014 06:06:07
 58. Mijn assistentiehond is welkom16-05-2014 02:05:03
 59. Nu wel welkom met geleidehond in indoorspeeltuin14-01-2014 04:01:08
 60. Dentergem – Blindengeleidehond niet welkom in speeltuin10-01-2014 09:01:01
 61. Blindengeleidehond is welkom bij de slager23-12-2013 12:12:39
 62. Celstraf voor wie persoon met assistentiehond toegang weigert19-06-2013 07:06:37
 63. Assistentiehonden geen bezwaar12-05-2012 05:05:09
 64. Ook assistentiehonden in opleiding bij gastgezin welkom op Brusselse openbare plaatsen26-04-2012 04:04:10
 65. Assistentiehonden in spe mogen voortaan op café09-03-2012 06:03:02
 66. Weinig ‘lokale’ racismeklachten16-01-2012 07:01:59
 67. Vlaams Belang wil ‘meldpunt weigering geleidehonden’12-06-2011 07:06:12
 68. Blind meisje mag niet binnen in taverne met blindengeleidehond05-06-2011 05:06:05
 69. Geleidehond toegestaan op openbare plaatsen05-06-2011 04:06:05
 70. Assistentiehonden welkom in elk commissariaat05-06-2011 03:06:17
 71. Stad spoort horeca aan geleidehonden binnen te laten05-06-2011 03:06:24
 72. Assistentiehonden vaak niet welkom05-06-2011 03:06:59
 73. Sint-Niklase middenstand vlot toegankelijk voor mensen met assistentiehond05-06-2011 03:06:11
 74. Hulphond mag op café en restaurant05-06-2011 03:06:32
 75. Blindengeleidehonden mogen voortaan op strand05-06-2011 03:06:03
 76. Weigeren blindengeleidehond is strafbaar05-06-2011 02:06:27
 77. “Open die deur voor mijn hond’05-06-2011 02:06:45
 78. Roosdaal lanceert actie “Assistentiehond”05-06-2011 02:06:26
 79. Blindengeleidehond mee op café of kroegbaas riskeert proces05-06-2011 02:06:09
 80. Leuven verwelkomt assistentiehonden05-06-2011 02:06:50
 81. Zelfklever voor blinden “Assistentiehond welkom”05-06-2011 02:06:04
 82. Assistentiehonden welkom in Scherpenheuvel-Zichem05-06-2011 02:06:44
 83. Assistentiehonden welkom in Beerse05-06-2011 02:06:03
 84. Geleidehonden met baasje warm onthaald in Mechelen05-06-2011 02:06:51
 85. Mechelen verwelkomt “assistentiehonden”05-06-2011 02:06:38
 86. Stickeractie moet van Mechelen05-06-2011 02:06:01
 87. Hond in sporthal05-06-2011 02:06:31
 88. Hulpeloos zonder hond05-06-2011 02:06:18
 89. Geleidehonden straks ook in cinema en in de kerk?05-06-2011 02:06:10
 90. Vrijgeleide voor geleidehond05-06-2011 02:06:55
 91. Geleidehonden moeten geen muilkorf meer dragen op trein05-06-2011 02:06:59
 92. Ziekenhuis laat bij hoge uitzondering een hond toe05-06-2011 02:06:34
 93. Blinde moet hulpje buitenlaten05-06-2011 02:06:31
 94. ‘Meneer, heeft u die hond écht nodig?’05-06-2011 02:06:44
 95. “Niemand heeft last van Bobby”05-06-2011 02:06:46
 96. Sociale huurwoning – Blindengeleidehond geen probleem05-06-2011 02:06:39
 97. Blinde Hasselaar wil niet uit appartement05-06-2011 02:06:26
 98. Verbetering in ondersteuning van personen met een handicap27-05-2011 01:05:52

Laatst bijgewerkt op 29 september 2020 – 16:04