20 MAART 2009. – Decreet houdende de toegankelijkheid van publieke plaatsen voor personen met een assistentiehond in België

Publicatie : 2009-05-08
VLAAMSE OVERHEID
20 MAART 2009. – Decreet houdende de toegankelijkheid van publieke plaatsen voor personen met een assistentiehond (1)

Het Vlaams Parlement heeft aangenomen en Wij, Regering, bekrachtigen hetgeen volgt :
Decreet houdende de toegankelijkheid van publieke plaatsen voor personen met een assistentiehond.
Artikel 1. Dit decreet regelt een gemeenschapsaangelegenheid.
Art. 2. In dit decreet wordt verstaan onder :
1° assistentiehond : een hond die getraind werd of wordt om een persoon met een handicap of ziekte te begeleiden en die de zelfredzaamheid van die persoon verruimt;
2° publieke plaats : voor publiek gebruik bestemde openbare gebouwen of privégebouwen of delen van gebouwen, plaatsen en ruimtes en de openbare en/of bezoldigde personenvervoermiddelen.
Art. 3. Een persoon vergezeld van een geattesteerde assistentiehond heeft het recht op toegang tot publieke plaatsen. De uitoefening van dat recht mag niet afhankelijk worden gemaakt van het betalen van een supplementaire vergoeding.
In afwijking van het eerste lid bepaalt de Vlaamse Regering de publieke plaatsen die met een geattesteerde assistentiehond, om redenen van volksgezondheid of veiligheid, niet betreden mogen worden.
Art. 4. De Vlaamse Regering bepaalt de regels inzake de attestatie van assistentiehonden. De attestatie geeft aan dat de hond specifiek is of wordt getraind als assistentiehond.
Art. 5. Een administratieve geldboete van 100 euro wordt opgelegd aan elke persoon die een persoon met een assistentiehond de toegang ontzegt tot een publieke plaats, als bedoeld in artikel 3.
De Vlaamse Regering wijst de instantie aan die de inbreuk vaststelt. De vaststellingen gelden tot bewijs van het tegendeel.
De Vlaamse Regering wijst de instantie aan die de administratieve geldboete oplegt. Een administratieve geldboete kan niet meer worden opgelegd voor een inbreuk die meer dan twee jaar voordien is vastgesteld.
Een administratieve geldboete kan pas opgelegd worden nadat :
1° de betrokkene van een door de Vlaamse Regering aangewezen instantie een schriftelijke aanmaning heeft ontvangen om zich in regel te stellen;
2° de betrokkene in kwestie zich niet in regel heeft gesteld binnen een door de Vlaamse Regering te bepalen termijn;
3° de betrokkene, al dan niet bijgestaan door een raadsman, de kans heeft gekregen om gehoord te worden door een door de Vlaamse Regering aan te wijzen instantie.
De beslissing wordt aan de betrokkene ter kennis gebracht bij een ter post aangetekende brief of tegen ontvangstbewijs. De kennisgeving vermeldt de wijze waarop tegen de beslissing beroep kan worden ingesteld.
De betrokkene kan op straffe van verval van het recht tot het instellen van een beroep binnen een termijn van 15 dagen vanaf de kennisgeving van de beslissing waarbij hem een administratieve geldboete wordt opgelegd, tegen die beslissing bij verzoekschrift een beroep instellen bij de politierechtbank. Dit beroep schorst de uitvoering van de beslissing.
De Vlaamse Regering bepaalt de termijn en de nadere regels voor de betaling van de administratieve geldboete.
Indien de administratieve geldboete niet betaald wordt, wordt de geldboete bij dwangbevel ingevorderd. De Vlaamse Regering wijst de ambtenaren aan die een dwangbevel kunnen geven en uitvoerbaar verklaren. Een dwangbevel wordt betekend bij deurwaardersexploot met bevel tot betaling.
De vordering tot voldoening van de administratieve geldboete verjaart na verloop van vijf jaar, te rekenen vanaf de dag waarop ze is ontstaan. De verjaring wordt gestuit op de wijze en onder de voorwaarden, bepaald in artikel 2244 en volgende van het Burgerlijk Wetboek.
De Vlaamse Regering bepaalt de nadere regels voor het opleggen en het betalen van de administratieve geldboete.
De administratieve geldboete wordt niet opgelegd wanneer de inbreuk als bedoeld in het eerste lid, wordt bestraft met een gemeentelijke administratieve sanctie.
Kondigen dit decreet af, bevelen dat het in het Belgisch Staatsblad zal worden bekendgemaakt.
Brussel, 20 maart 2009.
De minister-president van de Vlaamse Regering, Vlaams minister van Institutionele Hervormingen,
Bestuurszaken, Buitenlands Beleid, Media, Toerisme, Havens, Landbouw, Zeevisserij en Plattelandsbeleid,
K. PEETERS
De Vlaamse minister van Werk, Onderwijs en Vorming,
F. VANDENBROUCKE
De Vlaamse minister van Binnenlands Bestuur, Stedenbeleid, Wonen en Inburgering,
M. KEULEN
De Vlaamse minister van Welzijn, Volksgezondheid en Gezin,
V. HEEREN

Nota
(1) Zitting 2008-2009.
Stukken. – Voorstel van decreet, nr. 1939/1. – Verslag, nr. 1939 /2. – Tekst aangenomen door de plenaire vergadering, nr. 1939/3.
Handelingen. – Bespreking en aanneming. Vergadering van 11 maart 2009.

Delen
Share on Facebook0Tweet about this on Twitter0Share on Google+0Share on LinkedIn0Email this to someonePrint this page

 1. Assistentiehonden en hun baasjes krijgen steun van Brussels gewest en Comeos05-12-2018 10:12:31
 2. Honden vaak niet welkom05-12-2018 09:12:42
 3. Assistentiehonden welkom in Senaat. Nu elders nog29-09-2017 06:09:43
 4. Honden niet toegelaten, zelfs de assistentiehond niet28-09-2017 08:09:35
 5. Senaat krijgt straks honden over de vloer26-09-2017 08:09:00
 6. Slechtziende vrouw mag hotel niet binnen met blindengeleidehond25-07-2017 02:07:51
 7. Waar kan ik de stickers ‘Assistentiehond welkom’ verkrijgen?15-06-2017 08:06:17
 8. Blindengeleidehond geweigerd in pitarestaurant14-06-2017 09:06:24
 9. Beringen – Campagne ‘assistentiehonden welkom’14-06-2017 03:06:13
 10. Vrouw met blindengeleidehond mag Panos niet in06-05-2017 08:05:42
 11. “Assistentiehond is wel welkom bij Panos”06-05-2017 08:05:01
 12. Blinde vrouw wordt niet geaccepteerd in winkel24-04-2016 06:04:33
 13. Assistentiehonden wél welkom in pizzeria14-03-2016 08:03:21
 14. Assistentiehonden welkom in stadsgebouwen08-01-2016 08:01:28
 15. Sint-Niklaas – Assistentiehonden ook welkom in stadsgebouwen07-01-2016 10:01:37
 16. Wetgeving blindengeleidehonden in België01-10-2015 04:10:16
 17. Assistentiehonden in publieke plaatsen01-10-2015 04:10:23
 18. Assistentiehonden: RvS beslist over nood aan samenwerkingsakkoord01-10-2015 04:10:23
 19. Nieuwe wet toegang assistentiehonden01-10-2015 04:10:23
 20. Toegankelijkheid publieke plaatsen voor gebruikers van een assistentiehond01-10-2015 04:10:22
 21. Assistentiehonden worden toegestaan op alle voor het publiek toegankelijke plaatsen in België01-10-2015 04:10:22
 22. Ministerraad: assistentiehonden mogen op publieke plaatsen01-10-2015 04:10:22
 23. Assistentiehonden mogen voortaan op publieke plaatsen01-10-2015 04:10:22
 24. Hulphonden mogen mee01-10-2015 04:10:22
 25. Aanvraag blindengeleidehond in België01-10-2015 04:10:22
 26. Assistentiehonden overal welkom in België01-10-2015 04:10:22
 27. Toegankelijkheid ziekenhuizen – Assistentiehonden in België01-10-2015 04:10:22
 28. Attestatie geleidehonden in België01-10-2015 04:10:22
 29. Nieuwe wet toegang assistentiehonden11-09-2015 08:09:42
 30. Assistentiehonden: RvS beslist over nood aan samenwerkingsakkoord11-09-2015 08:09:31
 31. Assistentiehonden in publieke plaatsen11-09-2015 08:09:15
 32. Hulphonden mogen mee11-09-2015 08:09:01
 33. Assistentiehonden mogen voortaan op publieke plaatsen11-09-2015 08:09:46
 34. Ministerraad: assistentiehonden mogen op publieke plaatsen11-09-2015 08:09:27
 35. Assistentiehonden worden toegestaan op alle voor het publiek toegankelijke plaatsen in België11-09-2015 08:09:12
 36. 20 MAART 2009. – Decreet houdende de toegankelijkheid van publieke plaatsen voor personen met een assistentiehond in België11-09-2015 08:09:56
 37. Besluit van de Vlaamse Regering betreffende de regels inzake de attestatie van assistentiehonden, vermeld in artikel 4 van het decreet van 20 maart 2009 houdende de toegankelijkheid van publieke plaatsen voor personen met een assistentiehond in België11-09-2015 08:09:37
 38. Toegankelijkheid ziekenhuizen – Assistentiehonden in België11-09-2015 08:09:19
 39. Informatiebrochure11-09-2015 08:09:54
 40. Toegankelijkheid zwembaden & rouwkamers11-09-2015 08:09:20
 41. Toegankelijkheid ziekenhuizen11-09-2015 08:09:02
 42. Assistentiehonden overal welkom in België11-09-2015 08:09:32
 43. Blindengeleidehonden nog steeds oorzaak tot weigering toegang03-06-2015 08:06:12
 44. Assistentiehonden mogen mee in de klas!19-05-2015 02:05:02
 45. Blindengeleidehonden: niet voor iedereen, maar overal welkom07-05-2015 03:05:28
 46. Video: Geleidehond mag niet in restaurant02-05-2015 01:05:46
 47. Blinde mag restaurant niet in met assistentiehond02-05-2015 08:05:41
 48. Halse politie opent onderzoek01-05-2015 07:05:16
 49. Reactie lokale politie Halle (weigeren blindengeleidehond Xappa)30-04-2015 08:04:06
 50. Blinde met assistentiehond geweigerd in restaurant te Halle30-04-2015 02:04:57
 51. Brugge – Geleidehonden weer toegelaten in koffiezaak19-03-2015 09:03:53
 52. Geen koffie voor jongeman met blindengeleidehond15-03-2015 09:03:58
 53. Assistentiehonden in opleiding mogen ook overal binnen10-03-2015 04:03:32
 54. Assistentiehond in opleiding geweigerd10-03-2015 04:03:08
 55. UZ Gent makkelijker toegankelijk voor personen met een beperking17-09-2014 08:09:02
 56. Personen met een assistentiehond overal welkom26-08-2014 05:08:13
 57. Personen met een assistentiehond overal welkom29-06-2014 06:06:07
 58. Mijn assistentiehond is welkom16-05-2014 02:05:03
 59. Nu wel welkom met geleidehond in indoorspeeltuin14-01-2014 04:01:08
 60. Dentergem – Blindengeleidehond niet welkom in speeltuin10-01-2014 09:01:01
 61. Blindengeleidehond is welkom bij de slager23-12-2013 12:12:39
 62. Celstraf voor wie persoon met assistentiehond toegang weigert19-06-2013 07:06:37
 63. Assistentiehonden geen bezwaar12-05-2012 05:05:09
 64. Ook assistentiehonden in opleiding bij gastgezin welkom op Brusselse openbare plaatsen26-04-2012 04:04:10
 65. Assistentiehonden in spe mogen voortaan op café09-03-2012 06:03:02
 66. Weinig ‘lokale’ racismeklachten16-01-2012 07:01:59
 67. Vlaams Belang wil ‘meldpunt weigering geleidehonden’12-06-2011 07:06:12
 68. Blind meisje mag niet binnen in taverne met blindengeleidehond05-06-2011 05:06:05
 69. Geleidehond toegestaan op openbare plaatsen05-06-2011 04:06:05
 70. Assistentiehonden welkom in elk commissariaat05-06-2011 03:06:17
 71. Stad spoort horeca aan geleidehonden binnen te laten05-06-2011 03:06:24
 72. Assistentiehonden vaak niet welkom05-06-2011 03:06:59
 73. Sint-Niklase middenstand vlot toegankelijk voor mensen met assistentiehond05-06-2011 03:06:11
 74. Hulphond mag op café en restaurant05-06-2011 03:06:32
 75. Blindengeleidehonden mogen voortaan op strand05-06-2011 03:06:03
 76. Weigeren blindengeleidehond is strafbaar05-06-2011 02:06:27
 77. “Open die deur voor mijn hond’05-06-2011 02:06:45
 78. Roosdaal lanceert actie “Assistentiehond”05-06-2011 02:06:26
 79. Blindengeleidehond mee op café of kroegbaas riskeert proces05-06-2011 02:06:09
 80. Leuven verwelkomt assistentiehonden05-06-2011 02:06:50
 81. Zelfklever voor blinden “Assistentiehond welkom”05-06-2011 02:06:04
 82. Assistentiehonden welkom in Scherpenheuvel-Zichem05-06-2011 02:06:44
 83. Assistentiehonden welkom in Beerse05-06-2011 02:06:03
 84. Geleidehonden met baasje warm onthaald in Mechelen05-06-2011 02:06:51
 85. Mechelen verwelkomt “assistentiehonden”05-06-2011 02:06:38
 86. Stickeractie moet van Mechelen05-06-2011 02:06:01
 87. Hond in sporthal05-06-2011 02:06:31
 88. Hulpeloos zonder hond05-06-2011 02:06:18
 89. Geleidehonden straks ook in cinema en in de kerk?05-06-2011 02:06:10
 90. Vrijgeleide voor geleidehond05-06-2011 02:06:55
 91. Geleidehonden moeten geen muilkorf meer dragen op trein05-06-2011 02:06:59
 92. Ziekenhuis laat bij hoge uitzondering een hond toe05-06-2011 02:06:34
 93. Blinde moet hulpje buitenlaten05-06-2011 02:06:31
 94. ‘Meneer, heeft u die hond écht nodig?’05-06-2011 02:06:44
 95. “Niemand heeft last van Bobby”05-06-2011 02:06:46
 96. Sociale huurwoning – Blindengeleidehond geen probleem05-06-2011 02:06:39
 97. Blinde Hasselaar wil niet uit appartement05-06-2011 02:06:26
 98. Verbetering in ondersteuning van personen met een handicap27-05-2011 01:05:52

Laatst bijgewerkt op 11 september 2015 – 08:29